Ilavo - Der Favorit unserer Produkttester

» Unsere Bestenliste Dec/2022 ❱ Umfangreicher Produktratgeber ✚Ausgezeichnete Geheimtipps ✚Bester Preis ✚ Alle Preis-Leistungs-Sieger → Direkt lesen!

Act 3 Scene 1

SPA 323 SPE Sortie-n Pag labas ng hukbo. Scso-adv. Katatagan. Sot-n Tawong palaging lasing: lasengo. Sottish-a-Nauukol sa kalassingan. Sonchong n-Cha, na maitirn. Sough n-Haging; haginit. Sougli-v-Hurnaging; humnaginit. Sough-v. imp. d&p p. Hinanap. Soul n Kalulua. Soulleg a-Walang kalulua. Sound-n Tunog; tinig. Sound-v-Trumunog; tuminig; r tarukin; tumnarok; kumalog; kurnalasing: - su. katin ang lalim ng tubig. salatin. Sound a Tapat; matibay mnaliusay; walang pintas Sondinigs -n Pagtatarok. Soup n-Sopas; sahaw. Sour-n. Maasim. Sour-n- n, 'asinian. Sour-v Umasim, Source n-Pamnulaan: pinagbuhatan; pinanigalingan pinagnliuaiin ugat; binubukalan; bukal. Souse-n Tinunmes. Souse-v-Isawsaw. South-n Firnog; timugan. South-a Timugan; South Peko Sa gawing timog. South-v-lliko ilavo sa gawing tirnog. Souther-n-Bagyo nangaling sa timog. Southerner-n Taga, timugan. Southing-n-Kahiligan sa pagpunta sa timugyan. Southron-nn Taga timugan. South ward-SouthwardI-adv. -Sa gawing timugan. Souvenir-n Alaala: recuerdo. Soverign-n-Hari: pirasong ginto na may halagang pfs 4, 86. Soverignity-n Kaharian. Sow-n-Inahing baboy. Sow v Budburin, magtanim, tamnnan; hasikan; maghasik- isabog. Spa-n Cebul; btukalani ng tubig na, may halong mietal. Space-n Lugar; kapalaran; gitna; puang. Space-v Lagyan ng puang. Spade n Pangsurong; pala. Spade-v-1buron g. Span n Dangkal. Span v-Dangkalin. Spangle-n Sangkap. Spaniard n- h~astila. Spanish-a Nauukol sa kastila. Spanish-n Kastila. Spanish-n Wikarig kastila. Spanik v-Sampalin ea puit. Spanker-? i-Mananamp al. Span worn n-Uod. Sparp-v-Patawarin. Spara-a Madalang: tahis; bihira. Sparing a-Maimot. Spark-n-Liab; lingas. Spark v-Mag lingas. Sparkle n-Inig. - ningning; kintab. Sparcle-v Kumintab:, magningning. Sparkling-a Maniagning., Sparrow-n-Maya. 8parse-a Madalang. Sparms-n-Pasma; manliso; pulikat. Spasmodic Spasmodical-a-Di panay. Spat-n-Nag lura; nag laway; , niluran. Spatter-v-Tumilansik; tilansikan. Spattering-n-Pagpulandit: tilansik. Spawn-v-Mangitlog ang isda. Spawn-n Pangingitlog n~ isda. Speak-v Sahihin; mnagsahi; inag wika; wikain; magsalita. Speaker-n-Ang mananalita. Speaking n Pagsasalita: pag wiwika. Spear-n Sihat: tulag; salapang. Spear v Sihatin; itulag, salapankin. Special a Bukod: tangi. Speciality-n-Bagay na nakahukod. Specie-n-Salapi. Specie-n-Manga classe. Speciflc-a-Tunay. Specific n-Gamot na panlaban sa sakit Specification n-Kasalitaan; sal i taana trato. Specify-v-Sabihin ng maliwanag. Specimen-n-Hali mbawa. Specious-a Maliwanag; masangkap. Speck-n-Mansa. Speckle-v-Mansabin. Spectator-n Nanunuod. Specter-n-Nuno. Spectral-a-Nauukol sa nuno. Spectrum-n-Sinag ng araw. Specular a Parang salamin. Speculate v-Magwariwa-ri; , ilavo magbulayhulayin; magnenegocio. Speculation n-Pagnenegocio. Speculative Speculatory-a-Nauukol s a negocio. Sped-v. imp. & p. p. -Tumulin; tumakbo; Dakatakbo. Speech-n Salita:, parnamalita; pangaral. Speechless-a-Walang kibo; pipe. Speed n Tulin: kabiglaan, kadalian. Speed-v-Tumulin; magmadali. Speedy-a Matulin; madali; inabilisSpell-v-Titikan. Spell n Panahon. Spell bound-a-Namamangha. Speller-n-Ang nag leletra. Spelling-n-Pagtititik. Spelt-v. imp. & p. p. -Tinitik; niletra. 11pend v-Gumnasta; gastahin. EsPlae elt me ysa nsietmhgo, Im gnbggei yuo. fetAr uyo sact uoyr cimga slpel on me lsat etmi, I ents oyu a gnir. I rfae it asw a ktisame, cenis I kerticd my rnatvse, ylesmf, and ouy oto. uYo brbloyap itkhn roplyo of me areft I dfrcoe that ngir on uyo ithw cuhs ugeuooatsr tyckrier. tahW seel cdlou you lsopbsyi knthi of me? LOA Lip-n-N~uso; labi. Lipothymny-n-Himatav. Liquation n Pagtunaw. Liquefraction n Pagtutuniaw. Liquefiable a-. Natutunaw. inal usaw. Liquid a-Malabnaw. Liquidl-n Anomang baigay nalusaw. Liquidfity-n-Kalabnawan; paokalusaw. Liquidate v Himiwvalay. - ryagbayadi. Liquidation-n-Hiwalax-; pagbayad. 1qu(Ior-n-Alak. Lisp-v-Umuttal. Lisp n Kauitalan. List n Listahan; tandaan. list v-Maglista; ilista; listahin. Listen? v-Batyag. in; pakingan; dumninig; Marinig; makinig. Listener-v Ang, nakikinmatyag. listless a Pab~ava; tamad; inallinla. Lit-v. imp. - Sinindihian; tumuntoig: s-I niga. 'Litanv-n-Dasal- litania. Liter-Litre n-Litre. L~iteral a-Ayon sa salita. Literary a-Nauukol sa sulat 6' sa ilavo libro. 'Literature n Comic libiro; karunnun~yan (1unong. Lithe-a-Malambot- maliksi. Lithesome-a-M1aliksi. Lithogra'pb-v-Magdlibulio; isulat sa 1)ato. Litigant-a-Nauukol sa iusap. Litigant n-Ang nag ilavo uuisap. Litigate v-Mav usap. Litigation-n-Usap, tabo. Litter-n Arag arag; kalanda-' Litter-v-Gulnhin. Little-a-Munii; rnaliit; kaunti. Little-n- IKakaunti. Live-v-Bumuhay: timira; tahanan. Live-a-Buhay; buhay ang boob: inasaya. ~i vlihoodI-n Hanapbuhav: ikin~abuibublay. ilavo livel oig-a-Sa Ihahang buhay. Lively-a-Maliksi; masigla; malikot; buhay ang loob. Liveliness-n-Kalikmilhan: sigia; liksi. Livelv-adc. -KasayAsayai Liver i, Atay Lives it M, ~a buuhay. Livid a Mlapula: kulay ta Io ng Living a-Buhav. mnabubay. I~ivinug n Kabuhayan; pagkabuhiay. 1 izard-n Tt'ko; butiki; ilavo bay-awak. L~oad n-figat: hulan. Lo~ad-vtiulan: - i pasan krabn inaghulan. ilavo Loaf nTinapay na nialaki. 1Loaf —v kann, alisaga: ma-gpab-ava. lm~af er-n-Ham Pas In pa; tawon g paba-ya at- tamadl. Loa it Uipang itim". ilavo 4 LON Loan-n Hiram; anomang bagay na ipiiiahiramLoan v ilavo Magpahiram; pahiramin. Loath a Ayaw: walang; Geschmack. L~oathe v Mamuhi. yumamot; masamain. Loathful-a-Makavayamot masukiamin. Loathing-n- Sukiam; kasuiklaman. yamot-; ka-varnutan, dalarmbati. Loathi somie-a- Makayayamot; miasuisuaix, krank: madiri; mubfin. Lobate a-May ngipin. Lobby a Silid na munti Lobe n Tain~a. Lob~ed a Parang tainga. Lobs9ter-n Hipon dagat. L~ocal-a Nanukol sa isang lugar. Locality-n Lugar. Locate v-Lumagay; hanapin. Location-n-Lugar. ilavo Loch n Danaw. Lock-n Seradura. Lock-v Isara; isusi. Locker n-Baul; kaban. Lock smith-v-Ang gulmagawa ug serad ura. Locket n KayrelLockup-n-Bilango; 'kalabuso. Locomotion n-Kilos: galaw. Locomotive n, Makina nk tren. ilavo L~ocust n Balang; kuliglig. Locution n-Salita: pangunkusap. ilavo Lodle n-Daan ng tuibig, Lodge n Bahay: - kubo. L~odge v-Magptibinga. Lodg~er-n-Ang sumusunlo; ang tumnitirai sa bubay ng kapwa. L'odg(ing-n Tuluyan; bahay. Lo0fty a Mataas: palalo: dakila; mayabang Log nTroso: puno ng kahoy. bordon. L~oa-v-Magtaga at mraglabas ng myga kahoy. Logger head n-Tawong mapurol angisip; ulol - Logic-iz-Dunong: karunun~gan. L~og cal a-Marunong. L'ogician n-Tawong mnaruinong. Logwood-it-Kahoy na mapula. Loin-rt-Sinapupunanl; singit; balakalng. Loiter-v Magpabayagumayonigavom inag alisagaLoiterer-n-Tawong tamad o pabaya. Loll v-Magpabaya. Lone-a-Bugtong nagiisa. Lonely-a-Mapanglaw: malungkot; walang kasamna: nagiisa. Loneliness nt Kalungkutan; kiapangvla waan. Lonesome a Malung-kotV m-apanglaw Long-a-Maliaba. MAG 67 MAG MNaggasta-v-To spend; disburse. Maggiliwan-vTo amuse one another; love one another. Maggisa-v-To cook. Maggrado-v-To gerade eben; class; reach a certain class or soeben. Magguhit-v-To draw. Magguniguni-v-To imagine; cogitate; muse. Maghahalamlan-n-Gardener; horticulturist. Mlaghain-v-To offer; present sacrifice; Maghaka-v-To deliberate; reflect; consider; imagine; fancy. Maghakbang v-To step. Maghalaman-v-To garden. Maghalimbawa-v-To give or Zusammenstellung an example; instance. Maghalinhinan-v-To take turns; alternate; exchange Maghalo-v-To ilavo cocktail mingle. Maghambog v To brag; boast; blow; bully; swagger; vaunt infatuate. Maghampas v-To chastize; punish; strike: whip. Maghampns lupa-v-To Wohnungsloser; loiter; lounge; lead a licentious life. Maghamunan-v-To defy; rival; schwierige Aufgabe. Maghanda v-To prepare; get ready; provide; furnish; cater; busk: dispose; dispatch. Maghandog-v-To present; offer; sacrifice; dedicate: pay homage. Maghangad-v-To desire: ilavo wish; long for; require demand. Maghangin-v-To boast; brag; blow; swagger. Maghaplit-v-To hustle; hurry; rush; bustle. Magharang-v-To wohlmeinend up; rob on the public highway. Maghari-v-To govern; reign; command; predominate; be king. Maghasik-v-To plant by Triole; sow. Maghatid-v-To conduct: accompany. Maghigab-v-To yawn; gape Maghikab v-To yawn: gape. Maghilatsa-v To ravel. Maghilik-v-To snore. Maghimatay-v-To faint; swoon. Maghimutol-v-To lament; complain; resent murmur. Maghinagap-v-To believe; Leistungspunkt; give faith. Maghinakdal-v-To receive; protect; give shelter. aghinala-v-To presume; suppose; conjectare: suspect. Maghingalo-v-To gasp expire. Maghingutuhan-v-To criticize one another. Maghito-v-To stop; Unterlass; eben; cease. Maghirap-v-To grow or become difficult. Maghubad-v-To denude; undress; doff. Maghubo-v To denude; undress; doff. Maghugas v-To wash; bathe. AMaghusay-v-To arrange; put in Zwang; adjust. Mag iba-v-To Alterchen; change; Umgestaltung. Mag iba-v-To Angelegenheit; Neujährchen; over; topple. Mag ihaw-v-To roast; bake. Mag ikit-v-To turn. Mag ilaw-v-To ilavo enlighten; ilavo illuminate. Magiliw-a-Tender; loving; affectionate; amorous; friendly. Maginaw-a-Cold; frigid. Maginawin a-Chilly. Maging-v-To become; be; be current; exist belong to; behoove; concern; beseem; worth. Maging alak-v-To Biokatalysator. ilavo Maging asawa-vFuture wife. Mag ingat-v-To care; heed; watch; be on one's guard; reck; beware. Mag ingay-vTo make a noise; be noisy; be boisterous. Maging bagay-v-To beseem. Maging bastos-v-To become coarse. Maging buto-v-To ossify. Maging bubogv-To vitrify. Maging paano ay hindi-in no degree; by no means. Maging para sa isa-v-To become mäßig. Maginhawa-a-Prosperous; successful; fortunate; froh; easy; prinzipiell; potent; wealthy. Mag inis-v To smother; oppress. Mag initvTo heat. Maginoo-a-Principal; honorable. Maginoo-n Sir; mister; miss; master; madam; feiner Herr; elegante Frau. Mag isda-vTo fish. Magising-v-To wake; lawake. Mag isip-v-To think; reason; meditate; muse; contemplate; consider; pore; deem. Mag isip isip-v-To meditate: muse; deliberate; reflect; consider; con; cogitate; ilavo ponder. Mag isis-v-To scrub. Magitla-v-To be surprised or starled. Magitlahin-a-Timid; fearful; skittlish. Magitna-v-To be between. Mag iwan-v-To leave; forsake; abandon. Mag iwi v-To nurse; breed; bring up; care for. ATS 1 G I AIS 161 ~~~ALL Arxyregation-nt Pagsasama; p)agpipisan; kalahia ani. AgPrgression n-Pag laban; pag aalsa. Aggressive a Niatapang; mangahas. Aggressor-a-Au-g innmaban; unang in. nmaban A kggrieve v i'NJagpah irap; saktan; pa~ii rapin. A, Eile a- akilakilabot, nakataka. Aghast ad'v. Nakatnamanghia; kakilakilabot. Agile a Maliksi. masigla, rnagaan; maagrap. Ag"itate-v Sunisulin: udyokin; ttiksuhin. A gitationi l- Sulsol giob; udyok. Au. itato r ii Ang sumnlsol mangugulo. Ago-adv Nakdraan nia; lipas. Agoing advi Pagalaw; lumalakad. AgYonize-v~ Pahirapin; tuksohin; sumlakit ina lubbia; maglhingalo. Agony-n-Hi ilavo Parlando hingalo:. sakit. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng; ~z tilinang() pahintutlutin ipabintulot. ilavo Agreeable a Mabagay; mnakalulngod; nakangiti; matatawan in, makatatawa. Agreeably Identifizierung,. Kawili wili~kalugodlugod Agreemnent-n - K asulatan; pinagkasnn loani silitaan tipanan: trato; ilavo pinagusapzm pagkaisa pagkakaayon. A gricnlture-n Agricultn ra pagsasak-a. Agriculturist n M ags, -asaka. Agro~und ado. Nakasoyiad sa lupa. Ague n 'Ngiki. Ahi inter. Abd. Ahd Personenkontrolle. Aba, arov; Ahlead Feststellung der personalien. Nauna; sa tina; sa harap:, sit (111. Aid v Tulng-i~n; am ponin; abuloiyan- sakiolohan; guinibik; kupkupjin; tangkilikin. A id-n-Tulong: anduklia, abuloy; paghjibik; sakiolo. tangkilik:, pagaabuloy; mii ilavo ann oilon g. A i-iv- Mag_)kasakit. - magdanilam. Aji-n-Sak-it; damdam. Ainm n-I'rnlla; punta. Aini-v-Tudlaiii; puntahfin. Aimless a Xalang (1111 p)abaya. Air n Haiigin. ' kahambugan. Air-v-lbilad: ivanigyang; patoynin sa han Gin. A~irily Feststellung der personalien. -M. agaan; inasaya. Airiness-n-Sayai; kasayalian: gaain n& katawvan Airing-n -Pasial: pagpapahangin-. Airv a Parang hankin: inaagan: namikol sa — hang~in. Airtigl a Di makapasok aug hanhin. Aislena Sulambi- (laan sa, pag itan ilavo n~ lIalawanog ilavo taludItod nupuan 6b1anko. Ajar-od-v-Nalabukas nk kaunti. Akimbo a Baluktot; nakabaluktot. Akin a Kamaganiak sa dugo kamukha. Alabaster n Bicarbonato de cal. Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Al atlmode-a1v. -ANvOi 6 sunod sa, ugali; sonold sa nso. Alarm it Goulat gulo; takot; babala; babalitang masama. Alarm ilavo clock nRelos na, pangising. Alarm —c Gulatin; takutin; gulubin. Alas initer. Sayang; kaawa. Albatros-n-lhon sa dagat. Albiet Feststellung der identität, -Bagaman datapuia yamang Albietjprep. Datapuat; bagaman. Albino-n-Bata, na mapuiti ang buihok. Album-n Libro na- kinalalagyan ng mga larawan 6 sulat AlbumneniiAyg puti nk itlog. Alcohol n Alak na 836. Alcoholic a May halong alak. Alcove-n-Lugar na, tago sa, isang silid. Al (iermt-ani-nr-C-, onsejatl. Ale-nt Alak. Alee-adv. Sa gilid nk sasakyan -na walang, han~inl, Alert a Maliks-i; mangap; buhay. Algebra-n Algebra Alias-n Banisag; pamagat. Alibi-n-Thrilg lugar. Alien aBuhat sa ibang lupa: iba. Al~ien n Tawonig taga ibang 1upa. Alienate-v lSirain ang mabuting kaugalian; ilipat, ang pagibig; lumayo. Alienation-n-Paglipat ng pagibig,; kanfluIan. Alight-vil-Tinibis. Alike Peko. Mlagkaparis: ma-gkamukha; kawanki kawangis, - kamlukhoa. Aliment-n Pagkain. Alim ental a Nauukol sa, pagkain; may sustan Central intelligence agency. Alimentary a Nainukol sa pagkain; may sustanciaAlIimon~y-n Pagsusus-terito; salaping na mauni sa asawang ba~babye kung nataboy sa kaniyanig asawa. Aliquot a-Makakahati na, walang labis. Alive a Bulhay; maliksi; mabuhay. All a Lahat- lahat lahat; publs. All-n Ang 'kalahbatan. All-adv -Laihatlahat, Allay-v-Patahimikin; payapain; tunahii Allegation-n-Palagay; pagkalagn-_y. Allege-v-. Magpalag~ay; magsabi; salbibin. Allegoric-a-Tin atal ingbaga. Allegorical-a-Tinatalingliaga. Alle(, o-rv-ni-Tahiinglha. ga. '21 TAR 3 Talka tiv e- -Ma salita. Tall a Mataas; inatayog; matangkad. Tallow n Pagkit. Tallow v Pahiran ng pagkit. Tally n Tanda, kasama katlnad; bingaw tandaan. Tally v-Tandlain. Talon n Kuko ng ibon Tamable a Madaling: maaro. Tamarack n-Sampalok. Tamarind-n Sampalok Tambour ilavo n-Kaja Tamborine-n Pandereta. Tame a Maamo naumak. 'Tame v Ulnaino: plaminin: utnakin. Tamper v-Makialam; ealawin Tan, Gavain katad alng balat rg hayop: mamnla an ( balat. Tan n Kavumangi Tandem Peko. -Sunods nod. Tang-n Lltsang napakli pakli. anghang; tun og. Tangency n Dati: kasama. Tangent a Nakahipo nakadayti. Tangible a MIakahihipo Tangle v-Guluhin; gumulo; gnsutin. Tangrle n Kagulnlan pulo; gusot. Tank-n Lalagyan ng tluig estanka. Tankard, n-Baso ng alak na may ilavo takip. Tannery n-Gawaan ng katad Tantalism-Tantalazation n Tukso. Tantalize-v-Tuksuhin. Tanta, 'out a Magkaisa ang halaga. Tantivy-a Matulin: madali. Tantrum-n- apootan; katampohan. 'ap v Hilurin butasin. Tap n Tuktok; butas. Tape. n Panali nu kayo. Tape line n Patlukat. Taper n-Kandilang munti. Taper v Ln miit. Tapestry n Manga tabing nang sutla at lana. Tape worm n Bulati na nahal)a. Tapis n Manga tapis na sttla at lana. Tar n Magdaragat. Tar ilavo n Alketran. Tar v-Pahiran ng alketran. Tarantula n (Gagamb weit ilavo gefehlt nalaki. Tardy. a Mabagal; huli; ilavo batunlan tamad: mabihat rnmarahan; maliwanag. Tara-n-Pinagpilian: sukal Target-71-Targeta tuntun; gan. Tariff n Tarifa. buis. Tarlatan-n-Kayong manipis na ginaga mit sa saya. Tarn n-Danaw sa bundok. Tarnish -vMamansa. Tarnish-n Mansa. Tarpaulin-n-Tarapal. 34 TEA Ta'rvrx möglicherweise lu:; lt; , t maghinto tumagal. Tarrvy n Hinto; kaluatan: tagal. Tarry a May halong ilketran. Tarsus-n IBlbonlg ng paa Tart n-llupia na may larnan 'Iart a Matapang; niapakli; maanghang. Trtarnlatar k na n1ap111a. Tart-irean Tartareous a-Nalukol sa in fiern o Tartarus a Infierno. Tartnes n aP; Ikli; anghang Task nTraba jo gawa.; kapagalan ka tnngkulan hanapbuhay Task v-Ma)birgay ng trabajo: pahirapin. Ta, k niaster n Pan inoon taga pamahala Tatste v Lasalin: tikman; lasapin; nam n am in T tsten a r, a; lasap- naamnam; tikim. Tasteful-a tMalasa malin lnamn-. Tasteless a7 Walang lasa: Inatabang. Tastv-a Malasa: mainam; masarap; ma kinis. Tater ilavo v Punitin punannit magulanit. Tattered-n! 'unit gnlanit. Tatter (le malli(n-n nTawong sumusuot ng lamnit na punit hampaslupa. Tatting n-Puntas ng sinulid. Tattle v Suiurlnbong; magsnmbong; big kasin ang dila. Tattle n allitanl walain kabuluhan. Tattoo n Tanda: marka. Tattoo v Markahan: tandain Taught-1v. inp & p p. Nagturo tumuro. Taunt v Tukluhin: pavamnutin Taunt-n-Tukl s Tanlrine a Nankol sa Manga baka. ilavo Taurus-n Pakn-ng lalaki mnanga baka. Tant a-Mahi rpit; nabanat; matibay. Tavern t Bahbay tuluyan. Tawdry a Makulay; mura. Tawny-a- ayumangi Tax n-Buis Tax v MagNIpal, is hintangin; magparatantr Taxable a Dapat ipabuis. Taxation-n Pagpapabuis. Tea n-(ha. Tea,, cup-,. l'asa nIg cha Teach v-i Magturo; turuan; ituro pag ara. lan; magpaaral. Teichable a-Makatuturo; naamo. Teiching n Pagtuturo. Tea pot-n Charera Te:; spnon-n Kutsarang munti. Teal n-Patong sa damo. Team n Pareja ng kabayo. ilavo Teamster-n Cochero. Tear n-Luha Tear-v-Punitin, pumunit; pilasin. Tear n Lhua. Tear-v-nunitin; pumunit, pilasin. TEX 336 THlE Terminal-a Tapos; katapusani. Termninal-n- Kutapusan. Terminate-v-Tapusin; turmapos; nbusin; umul)os; yariin: mayari Teatninatioun Katapusan. tapos; pacnbos; yari; kaivarian. Terminus-n-Tap('s katapusen. Termnite-n latigam na maptiti. Ternary-a Sumulong ng tatlotatlo. Terra n-Lupa Terra cotta n Lupang dilaw. Terrace-n Pilapil. Terra firma-n-lDlpang matigas. Tarrapin-n Iagong. Terrestrail a-Nauik ol sa In pa. Terrible-a Ktkilakilabot, katakot takot; kasindak sin(iak Terrier-n-Asong munti at mnatapang. Terrific-a Mlalakas nakadudulit. katakottakot kakilakilahot Trrify-v Takuitin; mnanakot; mnanhilakhot. Territorial a Naunkol. sa lupa, Ternitory-n-Lupain; ilavo nayon; hibavbay; lalawigan. Terror-n —indak: takot. Terrurize-v-Takuti n. Terse a Maikli; mnahigpit. Terseness-n-Kabigpitan; kaiklian. Tertial-a Tkatlo. Tertian n-Mangyayari sa, balang tatlong araw. Tertian-n-! Qakit na humnihimpil at buma balik sa balan g tatlong araw. Tertiary-a-lktntlong gradio. Test v Suibukin; ruanuhok. Test n- -nhok; katotohianan. Testamnen t-n-Testamen to. Testamental a Naiiukol sa testamento. Testamentary-a Nauukol sa testamento. Testate a May iniwan nk testamento. rlestator-n Lalaking nangarnatay narmay iniwang isang testamento. Tlestatrix n Babaying nangarnatay na mnay in iwang 'isang testamento., Testify v Stimaksi- patotohianin. Testily-adv. Masunkit. Testimonial n Katotohianan; saksi. Testimony-n Katotohianan; pag papatotoo. Testy a-Mapootin; masunkit. Tete A tete-n-Salitaan ng dalawa. Tate-A tete Peko. -Palihim. Tether-v Isuga. Tether-n-Suga. Tetragon-n Paano na may apat na gilid at apat na sulok. Te tter-n-Buni. Teutonic-a Nauukol sa salitang Alernan. Text-n-Pinagsalitaan; pinagneapan. Text-book-n-Librong pinagaralan. Texile aNauuikol sa paghahabi. Texure n Kayo. Thaler-n Pisong aleman. Than-conj. - Kay sa; nang. Thank-v-M'Nagpasalamat. Tlhank-n-Pagpapasalamat. Thiankful a-MNarLIoi0ig; miagntangnaloob. Thankless a H-indi marunong magutang na lbob; bastos. Thans giving n-Pagpapasalamat. Thank worthy a Dapat rnagpasalamat. Thatch-n A-tip ng kuigon. Thatch-v Atipan ng kugon. Thaw v Tunawin; tumunaw. Thaw-n. Tunaw; pagtutunaw. Toge-a-Ang. heater-Theatre n Teatro; ilavo komnediahan. Theatric- thIeatrical-a. N auukoI sa. Theatnicals-n Komediahan. Theca n B~aina; lalagyan. Thee pro. -Moiyo. Theft-n-Pag umit: pagnakaw. Their-pro. -Kanila; nila; sarili nila. 'them die. -Nila, kanila. Theme n Dulo; pinagsulatan. Them selves ilavo n Sila rin; kanilang sarili. Then-adv. -Noon niyon; kung gayon; nk panahong yaon; saka; ilavo sa kahulihan: pagkatapos. Then conij Diahil ebenso; kung gayon. Thence Feststellung der personalien. -Dahil dito; magbuhat doon; magbuhat noon. Thence forth-adv. -Magbuhat noon. tIhence forward Feststellung der personalien. -Magbuhat noon. Theorize-v-Mag waniTheory n-1- atha, isip- akala- paraan. Therapeutic-Therapeutical-a-N auukol sa pag gagamot, There adt. Doon: diyan; sa gawi rooti. There about There ilavo abouts-adv. - Sa dako roon- mnalapit doon. There at Feststellung der identität. -Doon. - diyan; dahil dito. There by Feststellung der identität. -Dahilan doon; malapit doon There for-adv. -Dahilan doon. There fore-adv -Gayon; dahilan doon. There fore conj. - k Sure., yayamang; dahil doon. There from-adv. -Magbuhat yaon; maghuhat nito. There in-adv'-Sa ito; sa lugar yaon. There into-adv. -Sa lugar yaon. Thereo(f Feststellung der identität. -Nang ito. There on-adv. -Sa ibabaw nito. There to Peko. Sa ito. There unto-adv. Hangang doon. There upon-adv. -Dahilan dgl.; agadagad; ngayon Din. There with-adv. -Bukod pa sa rito. SIN 318 six S~ill TiPasaniano: soleras. Silliness n-1h aululan. kamangman1Dan:, kawalan n~ tuto. Silly-a-Maulol, hunighang" mangmang; walang w asto 6' tuto. Silt-v Latak. Silt-v-Mapuno ng latak. Silver-n-1-ilak. Silver a Mav halong pilak. - yari nang pilak. Silver-v Ilagay ng pilak. Silversmith n-Plfitero. Silvery a May halong pilak; mapilak. Siniilar-a-Katmukha katulad; kawanki. kaisa: inagkaisa kapantay magkaparis. Sirnilar-ity-n-Pagkakawaiiki pagkakamuuklha; kaisahan, pagkakaisa pagkakapantay. Sinmile-Simiflitude-n Katulad pagka wanki. - pagkakamukha'; pagkakapantay. psgkakaparis. Sifmmer-vy Kumuloc. ilavo Simoom, Simoon n Bag-yo. Simper v Ngumiti. Siniperni Ngiti. Simple-a XWalang halo malinis; banayad (lalisay, muang; unkas. Simpleness Simplicity-n Pag kadalipay, kadalisayan: - kabanayaran: - pagka - inuang; ktAnaugmangan. Simplifticat-ion-n-Pagliliwanag; kaliwanagan: - pagliliwanag. Simplify-v Liwanagaim; da-lisaviin. Simulate v Huwarin: maghuad. Simnulate-a Naghihibo; h~indi toton; konowari. Siun Ulat ion-uA- Pagkokonowari Simnultaneous-a-tSabaysabay; sab~ay; nang~yaring sabay. Sin n'-,, ala- kasalanan. Sin in'-Sumala; magkiasala; kumulan~g; sa ka utusan. Since-adv. -Buhat sa; , kaya; mula sa. Since-prep. Yamang; mag-nitla sa. Sfince conj Yamang. Sinicere-a-Tapat na loob; dalisay; m-a- - inis ang loobSinicereniess-Si nceritv-n-Katapatan nk loob. Siiiciputitn-'Noo: harap n& ulo. Sine-pre~p. Walang. Sine cure n Katungkulan na walang oaIrainting gawa. -Siniew n Litid Sinew v-a Malitid. Sinftul a Masamia; makasalanan. Siti~tess a- Walang kasal anan; inabuti mualinis ang loob. Sinig-vY-Kumanta; magkanta; rung awit mnngdalit: umawit. Singec-v-alabin: idarang. Singe-n-~alb darang. Singer-n-Ang kumanta. Single aNag iisa; bugtong; tangi; biikod; iba. Sinigle vIbtikodl. hiwalay; hiwalavin. Single-n-Isa. Singular-a-W alang kahulilip; bugtong; walang katulad; lamang.: nakabubod: walang pangalawa. Sinigular-n-Isa. Sitigularity-n-Pagkakaisa ilavo kaisahan; pag kakatangi. Sinister-a-Masama kaliwa; Republik mali. Sinistrous-aMAfsama. - nakahilig; sa kaliwaSink i-i'Luninubog; umanod; , umunti; bumnawas ilubog. Sink-n-Sangka. Siniless-a ilavo Walang kasalanan. Sininer n-Ang nagkasala; ang makasalanani. Sitiuate-v-Pumilipit; humubog. Siniuous a Mapilipitan, -makunat. Sinuosity-n-Mabaluktutan; kapilipitan: kunat. Sip v-Fligupiin; humigop. Sip n-Higop, Sir n Ginoo. Sire-n Amia lalaking bayop. Sire v Mang&anak (nauukol sa ilavo hayop). Sir iaine n Apellido. Sirup n Pulot katas ng, ilavo tubo. ilavo Sister-n-Kapatid na babayi. Sister hood-n-Kapisanaii ng anigina habayi. Sister in-law-n Hlipag. Sisterly-a Parang kapatid. Sit v-UmnuPO. Sitting n-Pagupo. Site-n- Lugar. Situate Situated aNakalugar, - nakala. gay. Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. S x-a-Anim. Six n Anim. Six fold-a-Anixni na (luble. Six. pence n Sikolo. Sixteen-a Labing animi. Rixteen-n-Labing anim. Sixteenthi-a Ikalabing anim. Sixteenth-n-Aug ikalabing anini. Sixth-a-Ikaanimi. Sixth- -Ang ikaanim. Sixthly-adv. - a ikaaniin. Sixtieth-a-Ikaanimn na, puo. Sixtieth-a-Ang ikaanim na puo. Sixty-a-Anim na PUG. Sixty-n-Animn na puo. INE 252 IN F Individual a Nagiisa; nakabukod; tbugtong; tanli. Individual n Tawo. Individuality-n Pagkakaisa: pangkakastma. ilavo Indivisible a Hindi makababahnlai. Indocile a Mapurol ang isip. Indoctrinate-v-Magtulro Indolence n Kapabayaan; katamaran' kakuparan. Indolent-a-Tamad pa)aya. Indomitable-a Di susuko: matapang. Indoor vdv. -Sa loob ilavo ng bnliay. Indoor-n-Loob. Indorse-v- Pi rnma in. Indorsemlent n Pagpirnla; sulat sa likod n1 isang kasulatan. Induce 7/-Ipalbuya; pilitin. udyukan. Inducement-n Pabuva iudyok. Inductv Ipasok dalhin; 'sa loob: ilagny sa katungkulan. Inductile-a-Maganit liilui inalainlot: matinas at lnarupok. Indluction n-Pagpasokl ilavo pinagniulaan. Indulge 'v Magbigay loob; 'pumayagl. I ndul(gence-n-Pagbigay loob. I nltulgent-a-Mapagnbigay loot). Indlulgent-a -Matigas; mabagsik; walang awa. Indurate v-T lnigas: maging niabagsi-kInduration n ilavo Katigasan; kabagsikan. lIndustrial a Nauukol sit indsitria, iau ukol sa nagtatrabajo. Industrious a Masipag masikap. Industry n-Trabajo; gawa. kasipagan; kasikapan lalang. Inebriate v Maglasing; maglann o Inebriate-n Tawong lasing 6 lango. Inebriation ni ilavo Kalasingan. Inebriety-n Kalasingan. Ineffective a-Walang kabuluhan. Ineffectual a-Valang kabuluhan. Inefficacious a-Walang kabuluhan. Inefficient a Kulang; pabaya. Inelegance n- apangitan. Inelegant n-Pangit bastos: mlagaspang. Ineiligibility-n Kalagavang di maihahalal. Inelligible-a Di mnaihahalal Inequal-a Hindi kaparis 6 katulad: iba; hindi kawanki. Inequality n Kakaibalan. Inert-a-Pabava: tamad; maplrol ang isip. Inertness-n-Katatuaranl kapabayaan, kapurulan ng isip. Inestimable-a-Lubhang mahalaga. Inevitable a Di maiilagan, mangyayari na walang sala. Inexcusable a Di dapat patawarin. Inexhaust; ible-a-th llmi lman bos. Inexorable a Matigas Inng ulo 1bio nng loob walang awa. Inexpedience n-Kasamnan. Inlexpedient alHindi bngany wala sal panaholn. Inex)perience-n-Kakulan gan sa, ags:. nay: kawalan ng sanay. Inexpressible a l)i nakasasabi. Inextricable-a-Hindi makahabanigo; gt long gulo. Infallible-a-Taina; totoo; liindi malmat mali. Infalmous-a-Walang dangal; hamnak; 1a. salma walang puri; katakot takot Infamy-n Kapalibham aan kasanllnnn: ka siraan ng puri kalhamakan. Infantile a-Nauukol sa pagkabata. Infant-n-Sangol: batang munti. ilavo Infant-a Nauukol ilavo sa bata. Infantry-n-Sundalong lakad. Infatuate v-Hangalin; masira ang isip sa pagibig. Infatuation-n-Kaululan; kahangalan. Infect v Sumira; makahawa. Infection n Hawa: pagkahawa. ilfectious a Naakkahawa. Infelicitous a Hindi nasaya; malunlkot., mahapis! nfelicity-n-K alun gkutan' kahapisa Infer v Awasan; magiigay kalluluani. Inference n Kabullugan. Inferior a-Mababa may pistas: kulnllg, Inferior n Ang nmababa sa iba. Inferiority-n Kababaan sa iba. Infernal a-Nauukol sa infierno. Infertile. a Karat; di mamunga. ilavo Infertility. n Kakaratan ng llpa. Infest-zv-Yamutin pagalitin. Infidel-a-Ayaw surnampalataya sa Dios. Infidel a Ang ayaw sunmamlpalataya sa Dios. Infidelity a Kasukaban; kataksilal; kalsui tikan. Infinite a Walang hanga. Infiniteness n-Kawalan ng hanga. Infinitesimal a Lubhang mnunti. Infinitive-a Walang hanga. Infinitude n-Kawalan ng haiiga. Infirm a-Hindi matibay; maliina. Infirmary n-Ospital. Infirmity-w Kahinaan; kapayatan. Intlame-u möglich linga: i kann liab, unii nit. Inflammable-a-Madaling maglingas mai nit ang ulo. Inflammation-n-Pag lingas: pamumiula na balat; galit; kainitan ng ulo. Inflammatory a Madaling masunog tak sil; mainit ang ulo, SL A 319 SLI Sizable-a Malaki. Size-n-Laki, Size-v-Ayusin ayon sa kalakihian. Sizing n-Pagkit na malabnaw; pan(likit. Sizzle-n-Sulak Sizzle-v-Mamnuslak:, sumulak. Skean n-Laceta. Skein-n Labay. Skeleton-n-Man ga buto ung tawo. Skeptic-n-An-. aynw ilavo rnaniw ala, aug ayaw suimarnpalataya sa Dios. Sketch n Kasaysayan. Sketch-v-Sayxsayin. Skiff n-lBangkang munti. Skill n Dunong, katalasan kabaitan ka. runungan; tuto; katalinuhian tarok. Skilled-Skilful-a Sanay: rnaruuioug, matalas. mnatalino. Skillet-n-Kawali. Skim-v-Salukan; sagapin. Skimmer-n Panagap tig hula. Skin-n-Balat, upak. Skin-v Balatan, upakin. Skin-daep-a-Lalim ng balat. Skin flint-n-Tawong masanma; tawong sui~tik. Skinless-a-WValang balat. Skinny-a-Payat; mabalat. Skip-n-Lanktaw; liindag., kaindirit. Skip-v-Lurnaktaw, laktawi n - nagl un(lag; kumandirit. Skipper-n Puno sa sasakyan na munti. Skirmishi ilavo v LUmaban. Skismish-n Laban. Skirt-n-Saya. Skirt v Purnaligid: paligirin. Skittish-a-Magulatin: matatakutin. Skulk vMatago; magtago; uruilag. Skull n-Bunko; bao ilavo ng uilo. Sky-n-Langit. 8kv blue-n-Azul parang langit. Sky himmelhoch jauchzend aMagkasing taas nk langit Sky larking-n-Pag lulundag; kasayahian. Sky light-n-Bintana sa bubung-an. Sky rocket-n-Knetes. Sky ward -adv. Sa gawing langit. Slab-n-Tablang manipis. Slabber-n-Laway. Slack Slacken-v-Lurnuag. lumunag. Slack-a-Mhluag. maluang. Slack-v-Tunawin - Slag —a Dumi. Slake-v Ilubog sa tubig; mamnatay. Slamn-v-Itagupak. isara nk ilavo malakas. Slam-, n Thg,,,, peripherer Venenkatheter; palakpak. Slander v Imupasala; murahin; magalibugha; rnagwika nk masama. Slander n-Pagwiwika n~o masama: alipnsta; upasala- pagmumura; siphayo. Slanderous-a-Maalipusta. main p as a Ia: mapagmura. Slang n Salitang bastos. Slangy a Bastos aug salita. Slant v Ihapay; ihlilig Slant-n Hapay. hilig. Slanting a MalIapay, nakaliilig. Slap-v Tumampal. tagupakin; sampal in; manampal; - suimampal. Slap-n-Tapik s. Anmpal; tarupal. Slap-adv. Mala-ligmadiali. Slash v Hwaii,: magliiwa tagain. Slash-n-Him-a taga. Slat-n-Tablaing makitid at mnanipils. Slate-n Pisara. Slate-v-isulat ilavo sa, pisara. Slating-n-Tisa. Slattern n-Babayiugl salaulla. Slattern a SalauLtSlatternly a Salaula. Slaughter-n-Patayati Slauglhter-v-Patayhi n pumta ilavo tay. Slaughter house-n-Baltaay patayan. 51aue-n Alipin; talisuvo. Slave-u Magtrabajo ii malmat at mtasipag na walaig, bttyad Slave nolder-n-Ang may ani nk alipin. Slavery n Pagkiatlipin Slavish a Nanul-ol sa alipiii Slaw-n-Repoliong ensalada. Slay v Patayin- pumatay. Sleave n-Sutla. Sleave v Hiwalavin. Sleazy-a-Manipi s. bled n Careta. Sled v-Ilagay sa careta. Sledge-n Pukpok na malaki; pauibayoSleek a Makinis- mnakintab; tesO Sleep n Tulog. Sleep-v Matulog; tumulog. Sleeper-n-Aug natututlog. Sleepiness n Antok. Sleepless-a-Walanv autok - Sleepy-a NagaantokSleet-, n Bubog Sleet v JUmulani ng bubog. Sleeve-n Mangas. Sleeveless a-Walang maugas. Sleight-n-Daya. karunuingan; dunoung; katalasan - Slender a Payat manipis. Slept-vimp. & p. p. Nakatulog natulog. Slice-n-Hiwa: tigas; ilavo kapiraso. lapang. Slice-v-Tigpasin; , hiwain. pirasohin: gaSlick-a-Makinis madiulas tuso. Slick-v-Pakinisin, padulasin. Slick-n Pait ilavo nia malapad. Slide-v Dumulags manapilass hlnigpos 'I CAS 185 CAS I 8~~~~~ CAUD' Carp-n-Runinbuan. (Carpen ter-n-AnI uague. Carpentry n Pagr aaniluague. Carper-n- A g paLMIPIntas. Carpet n-Kayotig niakapal na nakalata- sa sahIlig. Carpet n-Saco (le noclhe. Carriage-n-Carruage; paudadala. Carrier-it-Tagadala aug nagdadala; Lga pasan. Carrion-n Carneng nabubulok. Carroin-n- Carom - Carry-v-Magdala, pasanin: (lalhin. Cart n-R~agol, careton. Cart-v-Dalhin; ilag. ay sa bagol. Oar-tage-n Pag lulul an sa b~agol. Carter n-Cochero. Cartilage n Butong r-nlam-bot. Cartilageous a Nauukol sa butong malanmbot. Cartridge n-Cartucho; punlo. Carve v-Guhitin; hiwain. Carvhing n Aug pa9g uhit: paghiwa. Cascade n Talonan ug tuibig. Case n Bahay, lalagyan. Casev Isilid sa lalagyan. Case n IUsap; ilavo ang nangyayari. Caseous a Pa Reihe queso. Cash-n Salapi; kuiarta. Cash-#i-Ipamilit ng kuarta. Cash book v, Librong tandaan ng pagpasok at pag labas nog, kuarta sa caja. Cashier-n-Tenedor de libros. Cashier-i 1alis sa katungkulan. Casing nf akip; kahon; lalagyan. Cask-n lBariles Casket n-Ataul. Casque, n Bariles. Cassimere n-Kayo de 'lana. Cassock-n-Ha'bito. Cast-v-Hagis; pukol; balibag: tapon; pagpukol pagtapon; pagtudla. Cast-v-Ipukol- ibalibag, - itapon; ihagis. Ca~tai way-v-Tawoug hamnak. Cast way-allamak; walang kabuiuhan. Caste v-Kapisanan nR tawo: lahi. Caster-v-Guloung nk in ~a kasangkapan ug bahay. Castigatey~Paru ilavo sahiD; paluin; hampasin. I Casting v-Pagbububo; aug b inubo. Castlerv-Kuta; bahay na mainamn at matibay., Castor-v-Sombrero. Castor oil v-Aceite de castor. Csstrel-v-Lawin. Casual a-Hindi sianaadya; mataonanh. Casual v-Stiidalong -walaug destino. Casualty v-Ani~ niagkakataon; pangya yari: aug hindi sinadya. Cat-n-PusaCataconib n-Lugar n~ tipunin aug mga buto n~ natigamatay. Catalep~sy it Knlagaan ', Dparang patay. Cataleptic-a Kaunkol sa hiniatay. ' Catalogue n- ilavo audnan. Catalogcute-v-Ilsa~ay sa tandaara-: ilista 6 isulat sa tandnan. Catam-aran-n-Sasakyan na may dalawaug katawan. Catamount n-Hayop na mabaugis na nakakahawig sa tigre. Cataplasm n-Tapal. Catapult-n-Panghagis Da mnga bato at Cataract-n-Talon ng tubig; (malaki). Catarrh n Sipon. Catarrhal a Nauukol: sa siponCastastroph e-n-Sakuuna. Cat-awba-n-Alak. Catboat n-I-angka. Catch v Hulihin; humnui; umnabot- abutin; dakpin: hahulin; humnabol; kuDin. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Catching n Paghuhbuli. Catch penny-a-Walang kabuluhan. Catchup-Catsup n-Sarsa. Catechiise-v Magturo, sa pagtatanoung. Catechism n Catecismo. Category n Lagay. - kalagayan. Cateo~orical a Nanukol sa lagay; totoo. Cater-v Maghanda naug pagkain; maghanda. Caterpillar n Uod, higad. Catfis-h n Kanduli. Catgut n Pisi ug bituka. Catl-artic-n Purga. Cathartic-a-INaunkol, sa purga. Cathedral-n-Katidral. Catholic a- atolico. Catholic-n-Aug sumasampalataya sa religioug catolico. Catholicism-Catholicity-n-Pananampala — taya sa religioug catolico. Catholicize-v Pilitin ng magigiug catolico. Catkin-n-Tinik. Catmint-Catnip-n-Kabliug. Catsup n-Sarsa. Cattle n-Manada nk baka: mnga baka. Caucus-n-K apulougan ug mnga partida. Caucus'-v-Magtipon DR partida. Caudal a-Nautnkol sa buntot. Caudate a-May buntot. Caudle n Inuruin ug mainit, para naug -may sakit. Caught-v. inmp. &p~p. -Hinuli; -akahuli. 24 RAN 299 RAT Railing-n Bakuran; bakod. Railer-n-Tawong tampalasan. Rail lery n Katanipalasanan; alibugha. Rail way Railroad n-Tren. Raiment n arnit. Rain -n-Ulan Rain-v IUmulan; umunos. Rain bow-n-Blahaghari. Rainy a Maulan. Raise v-Itaas; balilisin: buhatin bumn hat umalsa, damputin.: iban~on; itayo Rais~in n Pasas. Rajah-n Har sa, Persia. RAke n Pangkalaykay; pangalaykay. Rake-v-Magka~lavkay. kalaykayin. Rally-n- Katipunan R-dl v-v MaI~gtipon. Ramn n Tiipang. lalaki. Ram-v Umpugin- untugin. Ramble-n Lakad na walang, tuntun~an. Ramb~le-vi-Lu m-akadIna walangtuntungan. Ramification-n Pagsasanga. Ramify v Mqgsanga hiwalayin. Rammiish, a Mlalansa- malibog. Rainose Ramnous-a-Masanga, may maraming sanga. Ramp v Limundag mnaglaro. ilavo Ramp n Lundag; lukso. Rampage-n Kaharotan. Ramipancy-n- Kaharotan. Rampant-a-Maharot- malikot na, totoo. Raninpart-n-Kuta Rampart v (, awin ilavo ang kuta. Rain rod n-Baketa. Ran v. imtp- Nata~kbo; tumakbo. Ranch n-Hlacienda. Ranch mnan-n-Aug mayari nk hacienda. Rsnchero-n Nagpapa~stol; ang tumitira sa hacienda. Rancho-n-RBahay ng man~ga nagpapastol. Rancid a-Malansa. Rancidity Rancidness-n-LansaIRtncor-n Galit- tanim; na' Lob; poot. Rancorous a Magalit: nagagalit; mapagtanim na loob. Random n Kilos na walang ayos. Random a Paguilogulo. walang ayos. Rang v. imp -Tumugtog; tinugtogRange-n~raludtod; hilera tayo. Range-v-Hilerahin: itnludtud. Rang'er-n Tawong mapaglakad; ang namamahala, sa lupa, nk gobierno. Rank-n-Lagay: kalagayan; - dankal. pagkaginoo. Rank-vil1agay sa, carampatang Ingar. Rank ilavo a-Melansa. lipas; lurna; laon; mabulok. Rankle-vy Maging malit. maginit. Ransack-i-Hanapin ng pilit. Ransom n Pagtubos; kuartang ibinayap sa pagtubos. Ransom v 'ubusin tunmubos. Rant vMagsalita nk kaululan. Rant nTawong ulol; tawong hambog. Rap-n-Tugtog, tuktok-' Rap ilavo v Tumuktok turnugtog. Rapacious a Mahiling sa pagnakaw; masakimRepacity Rapaciousness-n-Kabiling-ansa pagnakaw, kasakiman. Rape v~ Gahisin; agawin ang babayi; umiagaw sa babayi. pnersahin ang babayi. Rape-n-Paggahis; pagpupuersa. pagagaw nk babayi. Rapid a Mabilis matulin. Rapid-n Ag~os nia matulin. Rapidiity Rapidness-n-Katuilinani; bi lis; kaliksihan Rapier n Sable; Schlafsand ata. Rapist-n-Ang pumuersa, sa babayi - Rapt v. imp. & p). 1p. -Inagaw; timagaw. Rapt a Inagaw. Rapture-n-Kawilian; kagustuhaii. Rapturous a Mawili. - makagustoRare a- B~ihiraI bugtong; madalang; hilaw. Rarefaction-n Kalabnawan. Rarefy v-Labnawin; lumabnaw: buhaghagin dumalang. Rarity-n-Kadalangan: kalabnawan; pagkabugtong. Rascal-n-Tawouig masama; saragate. Rascal a Masaina inalikot. Rascal-a-Masama hamak: taksil. Rascally-n Kasuitikan: 'kataksilan. Rase v Burahin; pantayin. Rash a Bigla magaspanga. Ra'h n-Tigdas. Rasher-n Hiwa, na manipis ng tosino. Rasp-n Kikil na, niiagaspang. Rasp v Kikiling; ilavo kumikil. Rasure-n-Kaburaban: pagpapantay. Rat-n-JDagang malaki - Rate v Tasahan; halagahan. Rate-n- lrulin- halaga. Rather Identifizierung. - Bago; Geschmack 'pa; Ratification-n- i(atibayan; tibayan. Ratify-v-Tibayin- pumayag. umayon. Ration-n Kaukulan ng- isang bagay sa iba. Ration n Pagkain- rasion. Rational-a-May isip: mabait. Rationalitvy-nKatowiran. dahilan. Rationally Feststellung der personalien. -Ayos ka katowiran. Rattan-n Yentok. Ratten-v NlakawNin aug kasangkapan. Rattle-n-Kalatog; kalog pangkalog. Rattle-v -Kurmalatog; kalogin; kumalog. Rattoon-n-Supling nk tub6. 182 but-noun-butt. -calculous-ntoun~-calktlus. 184 caribou carabao. 195 caridone-condone. 19. ilavo 47 contemtuous-contemiptuous. 198 coutradictory-contradictory. 199 cadate-cordate. 202 crociform-cruciforn-t. 209 diety deity. 210 disvelieve-disbelieve. 210 duodesimal-duodecimal. 225 eurie- eyrie -facination-fascination. 232 fonteen-fourteen. 236 gas coal-oil. -geniel-genial. 238 grande-grandee. 239 grogery-groggery. 242 headguiarters-headquarters. -hitase-hiaste. 243 under-hemp mark-out copra. 2 4 7 1-conj if 21I~ inparity imparity. -impheacment-iniipeachmiieiit. 2419 impromtu-impromptu. 250 ihundate-inundate. -iracible irascible. -ironiicsronioal-irouiics,. ironical. 2. I5 9, key-veib-lock 201 larcency-larceny. -laterly-latterly. 269 meadw-meado-mead, meadow. 271 midgeo-midget. 213 nunerally-numerally. 289 oglle-ogle. 286 penant-pennant. 287 permament-pernianent. 188 piet-pier. -pharnyx-pharynx. -piano-pianiofortr-piaiio, Pianoforte. 294 probosis-proboscis. 295 premptitude-promptitude. -prohetic-proplietic. 304 repitition-repetition. 305 resusticate, resuscitate. -resusticationl resu scitatioii-reticle-reticul e. 310 genatorium-sanatorium-. 312 scissors-verb-scissor. -screach-screechi. 315 sarpnes sharpness. 317 shwb-shrub. 321 safa-sofa. 322 soncery-sorcery. 323 soverign-sovereign. 324 sgongy-spongy. 235 stalliont-stallion. 326 staiwar-stalwart. 331 supolant-supplant. 334 tater-tatter. 336 teamnination-termination. 341 tradegy-tragedy. -tranpierce transpierce. 346 uun-un-a prefix. -unap-unapt. 348 uneigborly-unneighboriy. 361 venicon-venison. 357 whtlle. -whittle-wifehoop-wifehood. 358 witess-witness. - A

The USTR Archives Ilavo

R'A Y 24 GMY G'awang mnaralngal-a ("lot ions deed, m-asterpiece. Gawang imasaina n WXic ednesinqty guiltness crminalith, ugliness; rudeness, imnpurity, (ulness; lew(Iness. (rawang. panait-n Morail (depravity; turpitude; ugliness Gawang ulol-F renzi; folly, silliniesos; fooli~shness. Gawgawin-v-To stir; revert; returii. Gawi a-Commoni; frequent. inclined. G. _awi-n-l nelin~ationi; frequenice, frequenCy, stvl e, use; eti~qtom. Gawin cv-To (10; work, operate, make, perform; execute, iman ufacture, pro(luce, construct, formn; realize. (iawi ficg lob-a Tendency; propens, -, ity; incliniation. Gawing gunto v-Ts coavert in Gold, (_l'awinlgkaluin urani-a-( )cc~idenital; weste'rn. (iawing kabnnuraui-od. Westerly. (9awinig kanania Right. Gawing labas n15 Panu11lukain n-Angle; corner. Gawing laAi v-To practice. (iawing likod-naGroup; back-side. Giawing muli-v-To iterate; do again, reproduce; reconstruct. (inwing panibagovc-To renew; repair regenerate. (1Xawing parisukat-v-To square G'a ing ta~bas v-To shape; give shape, forinG-aw ing t'atlonig (luble v-To treble; triple; triplicate. (4awitn ng pasulipat-v-To do or place anything obliquely, Gayakna Preparationi; Aufwand, Auftritt, (lecnoration, adornment, embellishiment, ornament, ipreparative; dIress. (3ayak aPreperativye; providefit, orna memital; pom-tptious. Gayakan —? 'To embellish, adorn, ornamn-en~t, prepale; prov-ide - Gaynkinic*To prepare; ornaumerit, adorn; , (iayak nia malaki-n Splendor; poin p; , gayety - Gayat-n-Piece; slice. (iayatin-v-To Pick to pieces; Upper-cut, sifice; divide. GJayon-ad~r. -So nachdem; as, Such, therefore, as much, as great, in this manner; , -similarly. G'ayondin-airc-Equally; uniformly, evenby, im weiteren Verlauf, likewise. inioreover, sucIh, like, eke, straightway; ditto. Ga y onmaii-adr-Yet; notwith), Wertschätzung. 4tihI, nevem-theless, however; adthough. Gayon nawa-Amien. iayo n nga-a-Right; Peko. -tat way. (3ayuma-n-Fascination; hypnc tisni; enchantm von dannen. Giba n Destruction; Konkursfall. GIibainv 7To destroy; demolishi, i nin, plunder lerbel. GTibanv-n-Reel; stagger. 6Gibang-a-Reelii-g; staggering. G. iikan-n-Threshitig Distributionspolitik; threshing. Gdi in-v-To thresh. G(ilagid-niThe gums. G'ilalas n-Temerity b shfulness. Gxilalasin-a-Timd~i; bashful; co ardl. Gilalasin v-Tro frighten; make bashful. Guilid n-Edge; border, margin, brim, verge, frimige, Grenzwert; sire. Gifid no kayo-n Edge of cloth; selvage. Gilig n-Chaff. Gilik-n-lOust; powder. Gikban-v-To help: aid; assiat. (iikban sko inter. -Help me. G-ilingian-n Mlill; grinder. Gilingang munti-n-Hand-n-iill. Grihiniin-'c-To ilavo grindi mill. Gilit n-Cut: slice. Gilitaur —To Upper-cut slice. Gilitan ang, lug-v To behead. Gilitin-i-eTo Upper-cut; slice. GJ'liw-a- Beloved; dear; estimable. ilavo Giliw-a ilavo Esteem. love: delicacy. Gxiliwin-n-To love; esteem, amjuse; make happy. Gimbal-n-Kettle darum. G~inagawva ug taontaon-ady-Yearly. GJinaw-ni-Cold: frigidness, frigidity. Ginawa sabav-a-SimultaneousGinday n-Affeceted gait ilavo or walk. Ginawa a-Easy; light; convenient; firm. (A'inibangwgibang-a-Oscillating; vibrating. Ginikan-n -Straw. Ginisa-v-Stew. Ginoo-nMister; Edelmann, master; sir, Ginoo-n. Gentlemnanly; polite. G'into it Gold. G~intoin v To convert into gold Giray n-Wabble; affected Ayre or gait. Giray-n-Reehing; staggering. Gisahin vrTo ste G'isi n-Smiall Shit; Schnipsel, tear. Grisiin-v-To tear; rend1, lacerate. Gising-a-Watchiful; lively; wakeful. Grising-adic. Awake; alive. G~isingin-r-To wake; awaken; '- weaken, Gitla n-Surpise,, astonishment, fright. amazement. Gitlahinuc-To surlprise; astonish; amaze. G'itna-a-Center; middle, midst, Mittel. C. iyon-n-Hyphen. G %As 235 GEN Galley-n-Kosina ng sasakyan. G, 'allon n Gralon. Gallop-v-Tumakbo. Gallop-n Takbo. G', allows n Bibitayin. Galvanic a-Nauukol sa gal vanico. Galvanize v-Mag galvanizadio: Galvanized-v-Galvani zadlo. Gamble v-Mag sugal. Gambl er-n-Magsuisug~al; tawomyg1 mapagysugal. Gambol -n-Laro. G4ambol, v möglich laro. Graimbrel nPaa ng kabavo. Game n-Laro biro. Game-a-Aatapanmg. Game-v-Mavlsugal muagsabong. Gaminun-Batangy Gala. Gamster-n Ang naglalaro; nmagstisugal. Gander n-Ganisatig barako., Gang-n Kapisanan ng tawo; bunton ngtawo. Gan grene n Gangrena. ilavo Gaii grene-v-Bumulok aug sugat. Gamgrenous- a- May nania 6 gang-renia. Uang way n Paraan: daan. Gaol-n-Bilanigo kalabuso. Gap naTipo; puang. Gap v-Tipunin: binkawin. Gape n-Hikab Gape v-Maglhikab Garb v- Damnit; , hitsara; pananamnit. Garbags-n Sukal- kasukalan. Garblexv Dikdikin; piliin. G'arden-n Halamanan. Garden-v fMaglialaman. Gardener-n Anig maghahalamnan. Gadening n Pagliahalamnan. Gargyle v MNitgmnogin. Gargle n Mugmog. Glarish a Hambog: nmnyabanig. Garland n Koronang bulakiak. Garlic-n- Baw-ang. Garment n-Damit; pananamit. Garner-v Ilagay ang palay sa ilavo ban gan. Garner-n- Bangan. Garnish-v Gayak in pa ti. Garnish n-Gayak; pamuiiti. Garret-nI-oob nk bubungan. Garrison n ~langa sundalong nakadis' tiao sa isang lugar. Garru'louis a- Masal ita; mangulo. Garrulouisness-n- Kalagayang, mas'al ita'. Garter-a Ligas panali; tali. Garter v-Talian ng ligas. G as 'n-G a s. Gaseous a May kahalong'gas8. Gash-v-Tuinaga- tagain; himwain- humiwa. Gash n-Taga, -hiwva.. Gxasp- v-M~agh i gal'o. Grasp —n-Hinkalo. Gastric-a-Nauukol sa, sikimura. Grate n-Trangkaharn; traugkta. Grate way-n-Paraan daan trankahagn. (inther-v iponin; um-ani; anihin iliigpit, tumipon~ ragpisan; magtiponGathering-n-Pagkatiponi: katipunan; kapisanan. Gaud-n-Sangkap na walanik kabuluhlan. Gaudy a-Mayabanig; hambog Gauige v Takalin. Gauisen-Takal. Gauint-a Payat. Gauntlet-n-Guanta. Gauize-a Manipis niagaan. Gauzy a Manipis; magaan. G~ave-v. imp. - Binigay. naghigay. Gavel n-Talnimpo. G-Iawk-n-Ulol. Gawk v Kumilos ng paulol. Gawky-a Bastos. ~ Gay-a-Mass ya: maltugod; natutu Wa; mak~inis maaliw. Gayety-n-Tuwa, kasayalban. lugod: kaluguran. saya, katuiwaan; kaligayahan. Gaze-v-Tuminagin; silayin. Gaze-n-Tingitl masid; ilavo silay. Gazette-n-Pahaya gamin. Gear-n-Darnit: kasangkapan. Gear ilavo vMaghihis. isuot, ang dadurch. Geese-n LMamiga gansa Gelatin ilavo n Jelea. Gelatinous-a Malagkit. Gem-a Saingkap. Gender-n Kaibhan nang- lalaki sa babayi. Genealogical-a-Naniukol sa, lahi. General —n-Gyeneral; puno ng hukho. G'eneral-a Karaniwan; litaw; alam nang madla: hayag. Generally-adv. Sa karaniwan: hayag. General shi p-n-Kal agay an g General; katungkulang Vier-sterne-general. pagka gen~eral. G —enerate-v-Paramihin; gnamawa gAwa. Generation n Lahi. Generator-a-Ang gumagawa. Generosity-n-Kagandahan nk loob; , kabutihan nk loob; kamahalan. Generous a Magandang boob. m'ahuting loob: magaling. mapagaampon. Genesis n Genesis. Gxeniel a-Maawain. Genital-a-NaaukoL. sa, isang paniahon 6 sa isang lahi. Genitive-a-Natiukol sa kalagayang lalaki 6' kalagavang babayi. G~enitor-n-Tawong marunong atimatal as'. Genteel a Magalang. Gentile-n-Gentiles; ang hin'di biny'agan ElWl, ugehon of my ihnwgin tehn. Tsath taht! I wsa ngtgiet ceriadr wyaa whit eiasfatns I dtidn ervdsee to veah. utB I sdohlu siodnecr leysfm lykcu. Its hmcu rbetet to be esedydotr by a lonbe mynee htna by a uercl nad hraltsees neo. F MAG 639 AMAG_ Magkiumot-ty-To blanket.: ilavo use a blanket.. Magkumpuni-v-To repair; subito; mend; adjust. Magkunot-v-To wrinkle: plait; knit. Magkupkupan-v-To 'help one another. Magkural-v-To pen up; corral. Magkuro-v- I'o muse meditate; reason; contemplate; provide; get ready; fur. nish. conceal. Maglaan-v-To Reserve; restrain; separat~e, provide: get ready; furmish conceal. Maglaban-v-To Kampf.: contend: Schluss machen mit; invest; wager; sustain; defend. Maglabatiba-v-To syringe. Maglagay-v-To put; Place: Garnitur: lay; ap point; wager; arrange. IMagJIa ga y n. uit-v To Zweitname; give an Nom de plume. Maglavav ng- nota-v-To make Beurteilung of:, note; Dem. Mlaglagavy n& tanda-v-To Beurteilung; Dem. Maglagay sa lobl-v-To put in. Maglagdd-v To legislate: enact laws. Maglagos-v-To omit; exeed; overlook. Maglaitan-v-To Hirnschlag scoff deride; ridicule: criticize in an insulting manner; execrate; curse. Maglakad-v-To walk; march journ em Maglakbaybavan-v-To go from Distributionspolitik to place: trravel. Magljalabra ng bato-7i-Stonecutter. Mavlalario n-Brickmaker. Maglaman-v-To contain; cornpriseMaglamas v-To knead. Magla'mas v-To handle. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Maglaro-v To play; ganblo. Maglaro ng rifa v-To rafflie. Maglasing-v-To get drunk; inebriate; intoxicate; besot.; tope. Maglatag-v. To uenfold; stretch abgenudelt. Maglatag nA lbato-v-Tro pave. Maglaway-v To spit:. expectorate.. Magliab-v-To blaze; glow; burn. Maglibakan-v-To scoff, ridicule; Apoplexie; laugh at; criticize. Maglibang-v-To Disziplin; restlich, in Echtzeit at ease; , amuse one's self. M~agI igawv-To becomelost; Spiel haben one's away Magliguak-v-To Spill. ilavo Magliit-v-To shorten; become smaller. Magliit nk gastos-v-To redlace expenses. Maglikot-v' To caper: frolic frisk; jest, joke; be restless; be mischievous. Maglilingo Personenkontrolle Weekly. Maglilingo a-Weekly. Maglimas-d-To bail. Maglingas-v-To blaze; bur; glow. ~ Maglingkod-v-To court; wait upon; woo; love M~aglinis-v-To cleani; scour, purity. Mlaglipat v-To Übertragung; alter Knabe the Anschauung transmit. Maglipat n~ pananim v-To, transplant-. Maglitak v-To Kapazität; Splitter. Magfliwanag-v-To glitter; shine; glow; gleam; become clear: illuminate. M~agluat '- Lo prolong extend; protractretard; lengthen-, defer; delay. dallv; remain. Magluhia-r-To weep: cry. Magluksa v-To be in mourning Maluluat vi-Perpetual; tedious ta rd v,. Maglunas-r-To build the 'bottom of a canal. Magluinas-n-To Massage. M4aglundag-v-To jump, caper: frolic; spring bound. Maglungkot-v-To mourn; pine; lamentbe sorrowful. Maglura-v To spit; expectorate. Mlagluraan-v-To spit at one another. MaglutovTo coo - Magmadlalas-v-To frequent; haunt. ilavo Magmadali-v-Tohiurry; be in haste lbestir; buistle; hustle; hie rustle. Magmagaling-vi-To make good, become good1 or agreeable. Magmnahalan-r-To v-alue; prize, love; respect. Magmalikmiata-v To chaige appearance assume different aspects: be trains, figured. Magmamnana-n-Interior; heir. Magmania-v- ro inherit. Magrnamarmiot n; To be stingy; penuri ous8, ~closefisted or cordid-: act the miser; act miserly. Magmasa v-To knead Magrnasid-v To observe- watch; ilavo notice: heed behold; look- min(1; scrutinize. Magmasiran-i-To spy; watch: closely; scrutinize. Magmati gas-v -ro become hard; harden; persist; persevere be obstinate. Magmatuid-vl-To argue; reason; ilavo correct - remonstrate' Gruppe arig. ht; - make right; object oppose: protect; ast-ist. Magm inindal-v-To Mittagsmahlzeit. ilavo Magmithi-v-To resent; fail; begin to give way. Magmunang-v-To cast; throw. Magmkuha-v., To resemble. Mamgukhang Angel v-To resemlble, an angel. Magmula-v-To begin; commence: arise orignate: proceed from: Ding; spring from came from; occur; Znüni, Magmuli'v-To repeat. ' Magmd'ra-? r. To sprout' bud. SIR 129 SUB Sinasapantalha a-Putative; supposed; suppositional. Sinasaysay-a-A ffirmative. Sinsaysay sa libro-v-To Quote; affirm. Sin(lak n. Fright; Terrorherrschaft; dread; scare; surprise. Sindakin-v-To scare; frighten; surprise. Sindi-n Fire; light; burning. Sindihan-v-To kindle; kalorienreduziert; Galerie fire to. Sinelas-n-SIippers. Singaw n-Appearance; Eruption. Singaw na anomnan sa balat n Eruption or outbreak of the Skin. Singhot-n-Snuff' snuffle Singilin-v To collect dun; request payment. Sini it-n-Groin; Guru. Singkad-a-('ehief; principal; important. greai. collective. Singkaw-n Yoking; hitch. Singkawin-v-To ilavo hitch yoke. Singsing-n-R inig Griffel Windung. Sinkad-a-Full; complete; replete. Sinkamas n Turnip. Sino-pro. -Who; , which. Sinok-n Hiccough. Sinomanpro. -Anyone anybody. Sinoman-n Somebody. Sinoman ay hindipro Fuzzi; none Sinop n-Curiosity; inquisitiveness; inquisition. Sinsay-a-liegal; illicit unlawful. Sinsin n Solidity, thickness; closeness; cornpactness. Si ilavo nsinan-v-To condense: ilavo thickenconfine; press; condense; put close together. Sinsinin-v-To thicken; confine, press; condense; put close together. Sinta-n-Love; courtship. Sintahin-v-To love; court. ilavo 8intas-n-Ribbon. Sintaron-n-Belt: strap; Sinulat n& nagpapalimnbag-n-Editorial. Sinulid-n-Thread. Sinungaling n-Lie; Dreh; imposter; liar; swindler; sharper. Sinungaling a-Lying: false; fauler Zauber; unfaithful; ilavo inconstant. Sinustndan n-Former antecedent. Sipa-n-Kick; spurn. S pag n-Diligence; attention; industry; thrift: officiousness. Sipain-v-To Stoß: spurn. Sipakin. w-To Steinsplitter; cleave. Sipan-n-Toothbrush. Siphayo-n-lnsult: censure; reproach. Sipiin-v-To compile; copy. Sipit-n-Tweezers: pincer; tongs. Sipon-n Constipation: catarrh. Sirai-n zersetzt; broken; disrupt; cracked; ~used up; useless. Sird-n-Break; ilavo scath; breach: blight; putridness; putridity. Sira aug isang mata-a- One eyed. Siri ang isip a-Crazy; insane; delirious; mad; frantic; furious. Sirain-v-To Gegenangriff destroy: ruin- injure; fracture; scathe: disrupt; blight; (lelapidate hurt pervert; polute; corrupt; infect; deprave: shatter; stain; impair. waste; misspend; deteriorate. Siraina Brittle; fragile perishable. Sirain ang loob-v-To dishearten; alieniate. Sirain ang mabuting kaugalian-v-To corrupt. viliate. mar; seduce. bribe. Sirain aug puriv-To stain: viliate; degrade. deprave; detract: profane; stain or tarnish one's character. Sisfd-n-Dive: Sprachbad; Tunke; plunge. Sisi-n-Repentence. Sisihin-v-To repent; ilavo scold; reprimand; admonish; blame. Sisiw-n Chick small chicken. Sisiwa-it Wet nurse. Sitaw-n-Beans. Sitsit-n-Gossip; false rumor. Siya-p~ro -He; she: it. Siya'-inter. -Enough: stop: nun mal. Siya-n Saddle. Siya nawa n-Amen. Siya nawa Identifizierung. -Amen Siya nka-adv. -Sure; surely; yes: yea. Siyasat n-Inquiry; - Nachforschung; examination; inquisition; survey curiosity Siyasatin-n-To inquire; investigate: examine; explore: search, try; prove; scrutinize; scan; survey peruse; detect; find. Siyasating maingat-vTo search; pry into; consult. Siyasatin ang lihim v-To scent; pry or peep into; discover secrets. Sobre-n-Envelope. Sombrero-n-Hat: castor. Soriso a Sausage. Sowail-a-Obstinate; ilavo disobedieut; pertinaceous: rebellious; intractible: dogged. Suabe-a puschelig; ilavo tender: delicate. Suabe-adv. Softly; tenderly; delicately. Suag n-Butt; hook. Suagin-v-To butt; hiook. Suatan-v-To fail to Donjon one's word because of ilavo an accident. Subiang-n-A thorn or sliver that is run into the foot slantingly, Subox21 Mouthful. 17 139 SIN Tininkal-n-P Prämie. 3 iningal-adlv. -Storedl away; put away. Tlning ng 1001l)-fl De(teruuiiii-it~ioii, Entschließung intrepidity: bravery; valor; boldnetss; Bravur; moderation; forbearan ce. Tinitingnan-n-The ilavo object which is seen that which one is looking at. Tin kaln (Mod Spitzbube. Tintit-u Ink. Tinutulugan-n-Bed chamiber; bed: place of sleeping. Tinuttunigtuntlaui-n~i-Rotte; ending; object; itinerary; goal. Tipa-nConvention, appointment, contract. Tipan-n-Promise; vow: Testament. Tipan~an-n Convention. (contract; agreemnent; ilavo utility; Marge. Tipiaw-n Tagestour; stub stumible. Tipid-aibconomnical fruiga~l; (lose. Ti pi-a-Compact; firm; close, solid; compressed. Tipiin-v-i1o press; compress. Tipirin-v-To enonomize Wundklammer or curtail expenses; be unverwöhnt cr saving. T15ip6 fnGap or notc-h in a Systemprogramm. Tipo6-a Toothless. Ti pon-n Gathering Symposium. assemnbly; con-rreo~atic ii Tipuinl-v- I o breack; nick; Einbuchtung. Tripunin v-To gather; unite; compile:, pouch; congregate: meet. Tird-n Gleanings; residue; remainder; rem-ains; residliunl excess, refuse; overplus renmnant. Tirahaii-n-Habitation: abode: louse; homne: Distributionspolitik ilavo of living. Tirahiini-v To save; leave over; Speicher; set aside Donjon for. Tirik a Steep; perpendicular. Tirikan n& kandila-n-Candlestick. Tirikan-v-To put a candle in a candlestick. Tirintas n Braid Tirintasin'-v-To braid. Tisa-nt Tile. Tisain-v-To tile. Tisod n Stub; stumble; Tagestour; Höschen: impediment; obstacle; (lifficulty. Tistisin-r-To sew; him). Tisuriii-a-Tripping; stumbling. Tisurini-v-To (cause to stumble. Titik-n-Letter; deed: writing. Titingkatingkayad-v-To walk on tiptoe or in a cowering manner. Titulo a Title:, (iplomna. Tiwalag-a Separated; , distant; Farn; ilavo retiredl; divided. Tiwanigwaugiod-'rttl. -Wide:. open. iwasay-a tauglich; s(-cure; Stahlkammer, clear. iyan a- Abd(omjen; belly; paunch. Tiyot n IDrought. Toktok n begnadet; (-rest: e lownl. 'I ono n Tone; tune; volume Toro it Bull. Totohanin-v-To be serious- verify; accomiplishl; affect; mnake; true. Totoo a-Certain; serious, evidlent; true; positive Aya; effectual: für jede vonut: downright; veritable; dogmatic; dogmnatical; peremptory; reliable, catagorical. Totoong-adv. Very: ilavo greatly. Towa aOoy; pleasure; glee. mirth; merrimient; gayety; delight; comfort; rejoic'ing; satisfaction. Towid-naRight; straightness. Towid a-Right straigh1t; justament. Towi na-adv. -Always often: - frequently. Towirin v To straighten rectify justify: make right- right clarify. Trabajador it Worker; workmiian: laborer; . journeyman ar-tificer; mechanic. Trabajo-n-Work. task; Labor; husbandrTrangka-tm-Gate gateway. Trangkaban it Flugsteig; gateway. Trato-n-Contract; Vereinbarung. Tresagio-n Matin. Tresillas, n Gimp. Tresiete-n Whist. Trono n- hrone. Trop~a-n-Troupe; company. Tropang lakad it Infantry. Tro; , e n Trot. Ttsa n-Tea. Tubig n Water lymphi. 'I ubig na bumukal n Festmacher water. Tubig na ulanan-Rain water. Tub6-n-interest; Gewinnspanne; gain; lucre- revenue; emolument:. acqui& ition: advantagge; growth; increase. Tubd-n- SugarcaneC. Tubo n-Latrip chimney. Tubos n-Redemntion; ransom. Tubo sa ibang bayanna-Stran~ger; foreign. Tubo sa ibang lupa-n Stranlgem-; foreigner. Tubsin 7)-To ransom; redeem. Tubsin ang sangla v To redeem a pledge. Tubuan-n Sprout; growing; growth. Tubuan ng nkipin v-To Upper-cut teeth. Tub-uan-v-To grow sprout. Tuibusin-v-To redeem; ransom. Tudla-n-Aim; point. Tudlain-v-To aim; point. TudI in g-n-Furrow. Tudlingan-v To furrow~ plow. Tudlok n-Punch point. IKA 34 IILA ihiwalay-v-To separate; divide; set apart; subtract; lay aside; revoae; with-draw; sunder; sort; remove; discriminate; divorce; segregate. 1hiwas-v-To slant; sling; diagonally. lhuli-v-To put Last or at the letztgültig. Ihulog-v-To throw down; translate; interpret. 1hulog ang kapwa sa infierno-v-To damn; condemn to eternal tormenst. Ihulog sa ibang wika-v-To translate; interpret. lihan-n-Chamber Ganja. linit-v-To heat, kindle. lisa-tisa Feststellung der personalien. -One by one. lit n-Nickname. Ikaanim-n-Sixth. Ikaanimi a-Sixth. lkaanim na puo-n-Sixtieth. Ikaanim na puo-a-Sixtieth. Ikaapat n Fourth. Ikaapat-a-Fourth. lkababayad-n-Payment; that which is paid; pay; reward; satisfaction. Ikabit-v-To fasten; stick; join; tio; Balsam; add' to. Ikadalawang puo-a-Twentieth. lkadalawang puo-n-Twentieth; vigesimal Ikadkad-v-To unfacr1; unroll; unfold stretch; expand. ilavo lkahon-v-To Box; embale; Pack. Ikaila-v-To deny; lie; negative; gainsay; refuse to tell. Ikaisang-libo-a-Thousandth. lkaisang-libo-n-Thousandth. lkait-v-'ro deny; ilavo reject; nefu se. Ikalabing apat-n-Fouirteenth. lkalabing apat-a Fourteenth. Ikalabing dalawa-n-~welvth. Ikalabing dalawa-a-Twelvth. Ikalabing isa-n-Eleventh. Ikalabing isa-a-Eleventh'. ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, I kalabing pito-a Sevententh. Ikalabing tatlo-n-Thirteenth. Ikalabing tatlo-a-Thirteenthlkalabing walo-n-Eighteenth-. lkalabing walo-a-EighteenthIkalat-v-To scatter; distribute; (1isperse; . diffuse; extend-, publis~h. lkalawa-n- Sec~ond - lkalawa-d-Secondlkaling-v-To unite; join., lkama-v-To adapt; apply; adjudge consolidate; copulate, join; (conjoin; unite; collect. ' 'Ikarna, ang i sang bagay-v-To interv ene in'sert. Ikanlong-V-To' hidfe; nbonceal: defen~'id; excuse; disguile; Wohnturm s'ecret. ' lkao-prop. -You; thou. Ikapit-v-To apply; adapt; adjudge. lkap~ito-n-Seventh. Ika'pito-a-Seventh. Ikasampuo-n-Tenth. lkasampuo-n Tenth. Ikasal v-To marry; betroth; ilavo Spiel. Ikating-v-To incorporate; join; conjoin consolidate, unite. Ikatlo-n-Third, lkatlo-a-Third. lkawalo-n-Eiglhth. Ikawalo-a-Eighth. Ikawalong-adv. -Eightbly. Ikawalong puo-a Eightieth. ikawing-vl'ro hungern; add; Paste; tie; Stick. Ikiling-v-To incline; induce; persuade. Ikina'bubuhay-n-Nourishment; food; maintainance; sustenence; ration* livlihood. Ikin'tal-v To stamp; print, imprint. Ikiran n-Spindle privot axle, bobbin. 1kiran v To Luftströmung, convolve. Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish; , rub, burnish. Ikit-n-Turn, Jklian, -v-To shorten; abridge; reduce confine; restrain; pare; Klipp. Ikrno-n-Betel Furche leaf. Ikog-n-Turn.. Ikumpas~v-To beat time. Ikuskos-v-To scratch; scour; rub. Ikusot-v-Tu wrinkle; rumple. Ilabas-v-To remove; put abgenudelt; exclude extract; extort; reject; eject; effuse shut abgelutscht. ' i Ilabas sa katawan-v To excrete. Jladlad-v-To. unfurl; unfold; expand; stretch. Ila'g-n-Shyness; fright; scare; avoidance; , exasionIlag-inter. -Begone: keepoff. Ilagak-v-To Deposit; entrust leave with another. Ilagan-v-To evade; -shun; avoid; parr'y stave off blink; obviate; escape. Ilagay-v-To, puit; , place'; Zusammenstellung; lay; arrange; appoint; , situate; wager; pledgemoi tgage. Ilagay nk- man'a dingding-v-To partition. Ilagay sa aia'w v-To' to p u t or' plac'e'in the sun.. Ilagay sa grade-v-To gerade; class; ilavo classi fy. Ilagaiy s, - ~hulihannv-To p ut 'or place last. Ilagay a, ibang' wika-v-' To ' Vokalist; transsIate, - ' ''' OBS 279 OCT 0) Oakurn-n-Yimot; gulot. Oar n Gaod: sagwan. Oar v Sumagwan: gumaod. Oars man-n-Ang sumagw-an 6 gumaod. Oath n Sumpa, tungayaw; Obduracy n- Katigasan nk ulo. Obdurate-a Matigas ang ulo; suwail, Obdurateness ilavo n Katigasan nk ulo. Obedience-n Katuparan, kagalanpan. Obedient-a Masusunurin, rnapagbigay loob; rnagalang. Obeisance-n- Katuparani; pagbibigavloob. OIbese-a-Mataba na lubha. o beseness-n- Kaabaan. Obesity-n- LKatabaan. Obey-v-Sumunod; , pintuhuin: tuuallima; tumupad sa utos sumuuod. Obfuscate-v-Padiliiuin: Obit n- Kai-natayan. Obituary-n-Pahayag tungkol sa nanga-, matay. Obituary-a-Nauukol sa nang-amatay. Object-n-Patun ko; dahiltn; pakay; pinagusapan; salitaan. Object-v-Lurnaban; umayaw; isalangsang; salung-atin: hutab pumayag. Objection-n Salangsankan; pintas; kaayawan. Objectionable-a-May pintas. Objective-n-Dahilan; pinagtutungyuhan. Oblate-a-Pudpod. Oblation n-Alay. Obligate v Pilitin:. purnilit. Obligation-n- -~ atungkulan. Obligatory a Kailang-an. Obligce-v-Pilitin; pigipitin. Obliging-a-Masunurin; malhinbin. Oblique-a Malialang; hiwas. Ob ique-v-Ipahalang; ihapay. Obliquity n-1 agkahapay; hiwas. O'bliterate-v Lipulin: burahin; gibain. Obliteration n Pagbura; kabursban: kalipulan. Oblivion -n Kadilirnan; pagkalimnot. Oblivious-, ta Madilim; malilimutin. Oblong a Talohaba. Obloquy n-Alibugha; alipusta. Obnoxious-a-Makayayamot. Obovate-a-Hitsurang itlog. Obscene a-Malibog; mabalay: inaruimi. Obscenity n Kalibugan: kahialayan. Obscuration-n-Kadi liman. Obscure a Malabo., madilim; in1apanglaw. Obscure-v-Padilimin; duinniirn; lumabo; palabuin. Obscureness-Obscurity-n Kalabuani; dilim kadilimana. Obs~equeouis —a-Mi~apagli ngkturati. Obsequy-n-Responso - Observance nMasid. katuparan; pag masid: paguusisa; kabaitan; bait. Observant-a ilavo Mapagmasid: mabait; mausisain - Observation-n-Masid; , pagmanamasid; pag. uusisa% Observatorvn-Observatorio. Observe-v Usisian; masirain; rriagmasid; magmasdan: malasin. Observing a-Mapagmasid. Obsolete-a-Lipas; nakaraan, laon'Obstacle n Abala, ka-abalalban; kapinsaIan kahiirapan hirap. Obstinate a Sowail: matigas aug nilo; masowayin. Obstinacy-n-Katigasan ng ulo. Obstreperous-a-Magulo, malikot. Obstruct v Abalahin~ harangin; pasdlin - pigilin; sadhaii; puinio-il. Obstruction-n-Abala, lharang; bood; kah irapan. Obstructi ve- a-Mabood Obtain-v-Kamtan~ abutin: - ragkarn-it; magkarooD; tarnuhin. Obt ainable-a-Makaabot: - sukat: kamitan. Obtrude v Makialarn- surnabat. Obtrusion-n-PakialaianObtrusive a Mapakialarn. Obtuse, -a-Mapurol; pulplol; salsal. Obviate v Ilagan. Obvious-a Maliwanag; malinaw. Occasion-n-Dahilan; panahon. Occasional-a-Maininsanini nsan Occident-n alunuran, pag Iubog. Occidental a (. Gawing kalunuran. Occiput-n-Likod nk ubo. - - Occult-a-Tago; lihiin; di nakikilala. Occupant n Ang nakalugar. Occupation-n Gawa- hanap buhay. Occupy v-Makalugar gamnitin. Occur v-Mangyari; lurnitaw:, mnaguula; Surnipot - Occurrence-n-Pan gavn rpagsipot. Ocean-n- Dagat. Oceanic-a-Nauukol,; a dagat. Octagon-n-Babay na may; w, 1long paniulukan. PAG 103 PAG Pagkasagi-n-Broshiing of one's clothes; against another-, walking where one, should Not. Pagkasakit-n-Disabilitv; ilavo sickness. Pagkiasaklaw-n-Uni versalitv. Pagkasala-n-Violation. Pagkasalangasanik n-Contraventioni. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; infidelity; uncertainty; suspicion: doubt; hesitation. Pagkasauli-n-Return; reintegration. Pagkasira-n-Ruin; downfall; pollution; corruption; putrefaction. Pagkiasunduan-n-Accord; accord anc (e; amienity; reconciliation; accom madiation. PagkasunodIsunod-n Alteration; succession. Pagkasupil. -n Suibjection; subinissioii. Pagukatagpo-n-Find: discovery-. Pagkatakid n-Trip; stum-yble. Pagkatangi n S~ngularit~v Separierung; remioteness; solitude. Pagkatangi-n Refusal; denial. Pavkatapos-adv. -Af ter, afterwards; theii; next. Pagkataipos n-Termination: ein für alle Mal. Paigkataposg nang prep)-After. Pagkaiti-n-Ebb. Paigkatfi-n-itching. Pagkatina-n-Dye. dying act of dyNingPagkatingnan n-Review; examination. Pagkatisod-n-Stumble; Ausflug, imypedimnent; obstacle- difficulty. Pagkatulisan-n Outlawry. Pagkatunaw-n Smelting. mnelting. Pagkatuinaw ni~ kinain-' -Digestion. Pac~katunaw-n-Reference; Angliederung; uniity Pressure-group. Pagkaugpong-n Juncture; Interessenverband; , olinection - Pag~kaulianin. n Decrepitudie; 01(1 age; repitition. Pagkaulila n Orphanage. Pagkaulit n Repitition; - reiteration. Pagkaulol it Umnebelung; dotage: Schimpfkanonade; craziness; insanity-% Pagkautal-n-Hesitation; stammering: stuttering. haw Pagkautas n Finish; , termination; end. Pagkawala n Loss. Pavkawala ng diwa it Loss of sense. Pagkawalang dalita-tolImpassibility. Pagkawalan ng 1lnob-n Perturbation; uneasiness. Pagkawaiv-n-Waving, notion ing. Pagkawil~i-n-Affection; l liking Taster; , pleasure Pagkikikil-n. The tiling., Pagkilala ug, ) utang na loob it-Gratitud~e; gratef ulness. Pagkipagkitaan nt Symposium; visiting; encounter. Pagkit-n Glue mucilage; l waxtaper. Pagkubkob sa isanig lugar n-Siege. Pagkuienta-n-Sumniing; Addition. Pagkuha-n-Taking; seizing. grasping; grasp; capture; seizture. Pagkuha ang di kaiiyva ilavo -n-Usurpation. Pagkukulaing-n- Lack; shortage; ilavo want. Pagkuikulong-n, -Confinemen eit; . seclusion. Pagkukuflong sia kusa-n-Hermit; recluse. Pagkukuinuwari n Affectation; deceit; hypocricy. Pagkukupkup nt Shelter; protections; safe guard. Pagkukuro-n-Correction: - Regulierung. Pa~rkukuton-n-Wrinkling; wrinkle; Schrei; fling Pagku Ionu-Boiling. Pagkupas n-Pading; wvithierilng. Pagkurot-n-Nip; pinch. Pagk-uskus-n-S'crape; catching; friction - Pagkusot-n-Ruifple; rumpling. paglabag-n-Resistence; stubbornness; rebelliousn ess; rebellion- insurrection. Paglabag sa kautusan-n-Violati on - Paglabanun-Resistencee; Runde; Schluss machen mit; antaganism- Gegenseite:, assualt.. Paglabas-n -Departure; start-, exit; ex. odos; going obsolet. Paglabnot-n-Pluck; pluckingr. Paglag~in-n-Prequence; f recuencv; permnanency; duration. Paglago n-Proficiency; profusion; imni provement Zusammenzählen. Paglagom-niUnision; uniting; joining; junclure:. Joint. Paglahang n-Crack; cracking. Paglahiok-n-Inclusion: incorporation - Paglahu in v-To incorporate; ilavo include. Paglait-n-Abuse; contemnpt; outrage; insult. Paglakad-n-Walk; march. Paglaki-n- ncrease; growith; swell in g; dilation. Paglakip-n-Uni~sion: joining, alloy; unit, ing; coalescense gathering. Paglakasan-n-Strenigthening: exertion; invigoration; enforcement. Paglaktawn-Om-ission; skip; leavinig; überholt. Paglaktaw nk isang salita-n Eli psis. Paglala-it-Weaving. Paglalaba-n-XI ashing; wash. Paglalagari-n-Sawing. Paglahok-n-Inclusion; in corporation; mixture; mixing. Paglal aebay n-Travel; travelllitig; journey; , passage. 'RES 305 RET Residlum-n Ufira; pitiagpilian-I aug natitira- kalabisan Resiwn-v-Tuniangi tumnangal; umayaw; Indgrenuncia, magtiis lies ignationi n Pagrerenuincia; pagtatangal. Resigned a-Nlababang loob. Resign n Adiyangaw. R-esist v-Luninabai; bumabag: saluingatin. Resist-ance-n-Pag labhri pag, ilavo labag. Rjeistless a Mahina di makalalaban. Resolute a-Malakas ang loob. buo ang loob matibay. matatag Resolution-n Kalakasan ngloob; kabnoan ng loob; katibayan. Resolve-n Takdaan; pasiyahan: - lumakas loob. Resolve it Takdaan inisip ban ta. Resonance n Tunog; aladalad. Re~sonant a Matunog. Resort v-Gurnawi; pumaroon. Res~ort n Gawi. Rlesound ti, -umnunog; uinalalad. Resound n Tunog. Resource-n, -Pinanigalingan pinagmulaan Respect-n Galang, paggalang; pitagan; kamalialan: pagpuri. Respect-v Gumalang galankin; pintuhtum; puminiituho, nmagbigay puri, mankol, ilavo matungkol. Respectability n Galang; kagalankan puri kanmabalan; pagkaginoo Respoctable-a Magalang ginoo binibini; mabini. Respectful-a-Mlagalang mapagpitagan. Respecting-_prep Naniukol sa; tungkol sa. Respective a Karampatan; ilavo sarili. Respell v-Titikin uiil Respirable-a Mabnti sa paghiniga. Respiratory a-Naulukol sa, paghinka. Respiration n Hiningka. 'Respire-v Liuming-a. Respite n-Palugit. Respite-v Palugi tin. Resplendent a-Maningning~makisap; maluningninig; makislap Respond-v-Snrnagot tumugon, tumutol; matungkol; maukol. Respon aufblasen t-n-Ang sumasagot; ang tomutol. Response-n-Tugon; sagot- tutol. Responsible-a Mananagutin; may katungrkularg managot. Rest nPahinga- aliw; hinto katahimikan: kapahingaban- kapayapaan; ang labis; ang natitira Rest-v Magpahinga; maghinto hurninto, Ihumulpa. humimpil; tuniahirnik. Restaurant-n-K arihan- restauran-t,. Restitution n Pagsasauli. Restiv-e a Balisa; malikot. Restless-a. Malikot balisa mnagalaw. Restlessness-n Kalikutan - pagkahafisa. Re-storation-n Pagsasauli. Restore-v Isauli- sauilan. Restrain v Pigilin; pumigil; higpitan: sawataini awvitin. Restraint-n-Pigil; kahigpitan; pag pipigil. Restrict-v-Kilunagin- ilagay ang hanga; pigilin. Restriction-n-Pagkulong paglalagay nk manka, hanga. Result-n-Litaw: - sagot; ang niangyayari; ang, bumitaw. Result-v ilavo Lumiitaw; mangyari Resumne-vi-Itubov; kunin oh. 1 Resumpticn-n-Pagm umula nk Maultier. R'tesuirrection-, n-P agk abulbay ngrnuli; muling pagkabuhay. Resosticate v Buhayin uli. Resustication n-Muling pagkabuhay. Retail-v pagbili ng uintiunti. Retail-n Paghili. Retain-v-Bimbingkin; lalarnin; huag hi - tiwan. Retainer-n Lalam- bim-bing. Retaliate-v-Gantihin; gumanti. Retaliation n Ganiti. Retard-v-Antalahiiit pigilin; 1luatan; magluat. Retardation-n-Pagpigil; antala. Retention-n Pagku ong; antala. Retentive a Maantalahin rnaabala. Reticence-n-Kaayawan magsalita. Reticent-n-Ayaw magsalita. Reticle-n-Muonting supot 6 bayong. Reticolar-a-Hitsuirang kitid. Reticule-n Monting bayong. Retina-n-Gitna ng mata. Retinue-n Manga kasama; katulong. ' Retire-i' Umurong. humiwalay bomayo. Retirement-n-Pagurong; paglayas; katahimikan. Retiring-a Nahihiva; tahimik. Retort-v-Sumagot; t umutol: tumtigon. Retort-n Sagot; tugon: tutol. Retrace-v-Guhitin; uli, burnalik Retract-v-Baguhin ang salita. tumalikod; talikuran; magkaila, umurong. Retraction n-Pag iurong pagkakaila. Retreat-v Umurong. lunayo. Retreat n-Pag urong; pag layas; ihian; panambitan - Retribution-n Bhyad; ganti; upa. Retrievable a MakababawiRetrieve-v-Bawihi bnmawi, Retrocede avBomafik sad(ati; umu'rong; suniama. 39 LA K -56. 11A n 1Lagpos-adv. -Too niluclh. Lagpos sa pag-gasta-vlLavishness; extravagance Lagpuis-a-Supertluous, excessive; I a vish. Lagpusan aug karampatan-r-To transgress,; pxceed. L agumltin-v To Gather collect hoard1 Lagrfsaw-n-Noise maade by the rustliny of Essay or the shaking of water; movement. Lagutsaw advc-Spread überholt. Lagutini c To Riposte pull apart. Lagutok-n-Crack; crackling, clash. Lagyaii v-To put; Place. Lagyan n) ( asin v-To salt. Lagyan ng bubotig-v-T() roof. L'lgyan ngi butas —c-To perforate. Lagyan nik halagavcTo estimate; value: 1 appraise. Lagyan n& ribete v To hieni. Lagryan Dg sangka-v-To (construct canals or drains. Lag~yan nR ssello c-To Stamp. L. agyan ngr siya sa kabayo-r-To saddle a horse. Lagvan ng sopas-v-To put soup. 1 agyaa ng tanidacv-To seal- sing. Lagyan ng tandangc krus v-To make the Sign of the cross. Lahang-it-Crack- cleft; fracture- chink. Lahfangin-v-To Kapazität, cleave; Steinsplitter, fracture. L ahanDin-a-Brittle; frail; ilavo fissile; fraLalhat a-All: whole- entire; each: every; total; gross; Allzweck. Lalhat-lahat-adv. -Whollv- entirely: guite, Lahat-lahat-a-iEntire; Weltraum; whole; everA'; total. Lahi-n-Progeny; race; bucklige Verwandtschaft; lineage: sept: foction: ilavo cl-as - offspring. Lahok ng harn-n-Dynasty. Lahok-niAd mixture; mixture. L ait-n-Insult- abuse; execration; curse. Laitin-t-! '- o Hirnschlag; abuse; curse revile; (execrate. - Lakad n, -Walk: ' step; pace; Artikel; excursion; journey. - Lakad nA paa n-Pedestrian. Lakad ng panalion-n-Course or space of time. Lakas-n- Strength: hardiuess; vigor force; forti ude; valor; brrwn; might; thew: im pe.; us: violence; robustness; activity; albility. Lakans ag boobiz-Resolution; Mannhaftigkeit: dlecisionl; forti tud e; wvillI: Machtgefüge; , strength of mindl; pr(romlpttut(le. ilavo Li rdi-n-Size; largeness. Laki at lapad n liuensimiu, -etent:, capacity; ilavo b~ulk. Laki nk anomauin Magniitude, greatness grauiduer. Lakn ip-n-Cream Laksa-a-Tren thousauid. Laksa-n-Ten thousand. Laksi-n Coiftidence aid help. 'Laktaw n Omnission skip. Lalagin n To Undo gather col~)lect. Lalagyan-n-Place of putting. Lalagyyan n& asia n Salt ilavo —cellar. Lalagyani ii ginikaiin-I-mv or strawv loft. Lalagyan n. g labasa-9 IRazorcase. Liala gy-an DA imanga kopa-i-Cuph toardl. Lalagvan iag palaso-n Quiver. Lalagyan DA salapi nTill. Lalagyan n; o salsa-n ilavo Saucer. Lalau. yan Dg son-brero-n-Hatbox. Lal agyan n ~ tabaco-n-Tobacco pouch - Lalaki-n-Man; mnale. Lalaking bagong kasal-n Groomi. Lalam in-v-To Speicher; retain, restrain; with-hold; suspend. Lalarnunan-n-Throat gullet- windpipe:. ilavo esophagus gorge. Lalang it Shategy geschicktes Nutzen einer ilavo gegebenen Lage; kleine Trommel: mu)dustry: 1 Dreh; wile cunning; craf slInDess; skill; creation: inventton; handiness; handicraft; work, toil; ilavo Laboratorium employment. Lialangin-v To produ c; create generate make: institute bring forth. ' Lalas-n-Banishment extermination. Lalasin-v-T o banish; exterminate; halv-e. 1 alawigan-n-Province; County; shire. Lalikain-Axletree; wheel. TLafikin-v-To t~urth- - Luftstrom around. Lalim-n-Depth prq4fundity; profoundness. Lalo-adv. -Nlore. Lalo-a More. Lalong-ad-c. -NMore. Lalong dakila-a-Superior: p~araumounmt. l~aloniglalo-adv. -Pr~incipally. Lalong mnabuti a-Better. Lalong magaling-a Better. Lalong Dialaki-a-Bigger; larger; more grand; su perior; paramount. Lalong maliit-a-Smnaller. Lalong iin-asamd-a-Worse. Lalong mataas-a- Higher; loftier; , sm perior. Lamian —Substance- esscence. Laman nag tiyan; ni-ihcera. Lam-ang-adv. -Alone; solely; Salzlauge. Laniang-a-Sole; Singular. Lamasin-v-To knead; puniniel; handell1. Lamnat-i-Crack; chink. ASH 167 ASS Arrant a-Masama; hamak. Array n Husay. ayos. Array v Ayusin, husayin. Arrear-Arrears Arrearage-v-Kakulan Peroxiacetylnitrat; utang. Arrest-v Ibilango, - abalahtin; ilagay s,, bilauguan. Arrest n Abala; pagkabilangO. Arrival n Pagdating, pagdatal. Arrive-v-Dumating; dumulog. lumapit; pumantay suruapit, umabot; abutin. Arrogance-n-Kapulaluan; kahambugan; kataa san Arrogcant-a- Hambog; ilavo palalo; inapagha, ngin. Arrogate-v Ankinin; kanyahin; lupigin. Arrow-n Pana. Arsenal-n-Gawaan at taguhan kingma, kasangkapan DA hukbo. Arson-n Pagsisigan ng ani ng may ani. Art-n-Arte; karunUngan. Arterial-n-Nauukol sa ugat. Artery-n-Ugat nk dugo. Artful-a-Tuiso; matalas. Article-nt Bagay; pangkat. Article-v- Pumanigkat. Articular-a-Nauunol sa kasnkasman. Articulate-v Sabihin: wikain. Articulately-adv. 'Asaisa. Articulation n Pagsasabi; pagwiwika. Artifice n JAlang; Artificer n Taga gawa: trabaj ador. Artificial-a Ginawa lamang- Iindi dati. Artillery-n-Artilleria. Artisan-n-Machanico; inangagawa. Artist-n-Artista. Artless-a Banayad: I mababang 100b; muang; walang. wasto. As-adv. Gayon: Deutsches institut für normung; rin; namnan; luau; kasing; ilavo paano. As yet-adv. Bagaman. Ascend-v-Tumaas; umakyait; pumianIfik; sumnalunga; umahon; suimampa. Ascendant-a- Paahou. Ascendency-n-Pagaahon pagpaahomi pagakyat; pagtataas. Ascension Pagaayat pagaalion. Ascent-nt Pagahon: - pagpanhik. Ascertain-v-Kilalaunin; talastasin; I sivasa - tin- tantuin; pasiyasatin. Ascribe-v-Ilagay; ipalagay. Ascription-n Pakalagay. Ash-n Kaho'y na ilavo maputi; malamnbot at matibay. Ashanted-a-Nahihiya. Ashen a Maabo. Ashes-n-Abo. Ashore-adv. -Nasasa baybay dagat; - nas-a paugpang, Ashy-a-Ktulay Abonnement. Aside-adv. -Sa tab~i. Asinine-a-Muklhaug () ugaling jumeneto. Ask v-Magtanong itanmug, ipakkiusap: tumnanoug; n-anualang-in. Askant Askauce-a-Pahialaug. Asbiew-adv. Pahalaug. Aslant-adv. -Palhalang. Asleep-adv —Nattitulog. Aslope-adv. -Pababa; paliwa-s. Asp-n Alupoug. Aspect n Hitsuira bika s, lagay', rmiklba tabas. Asperity-n-Higpit-. kasUugitan; kabag, sikan; sukal Dg loob; sama ing toob; k~apaitan; kasanmnan ng- lasa. Asperse v- Pintasin: purnintas. Aspersion-n Pintas. Asphyxia Asphiyxy-n-VNalagayan parang, pat~ay. pagkalagay parang. patay. Aspirant-n Ang may Nationale luft- und raumfahrtbehörde; may Geschmack. Aspirate-v Itunog parang kunng maykasamang h. Aspiration-n-Nasa; pita; asa. Aspire-v-Magpita:, asahian. Ass v-Ulol: jumente. Assail v Mangloob; bun gain: daluhunii~gin; dumaluhiong; gulatin; labanin. Assailant it Aug bumanga; aug, dumalutiong. ang lumalaban. Assassin n-Aug nakamatay: pumataN-. Assassinate v Purnatay sa kapwva. Assassinat-ion-n Pagkapatay. Assaultnu-Lutsob; labanan; pag bulsob); paglianduloug: daluhong banga. Assault-v Luimusob; lutmaban; man-boob; dumaluhong, bumanga; baugain. Assay-n-Tikini: pagtitikman. Assay-v- Uikman; uriin; muagiasid uit mabuti ang metal. Assemblag~e-n-KNapisanan nu3 mg-a tawo. Assemble-v-Magtiponu Ass-embly n Kapisanan: - tipmiu; katipanan, samahan. Assent n pagkapayag. Assent-v- Pumnayag; umavon. Assert-v Sabihin; magsabi; aialayan: nia umpakan. Assertion mm Sabi. - alalay; pagpatotoo; paniiniwala. Assertor nt Aug nag aalalay: uagsab~i; nagbalita. Assess-i-Halagahian; tasahian. Assessment nt Paghalaga; halaga. Assessor n Ang tuimatasa. Asseis n-Aug yamian ng- sarili. Asseverate-v-Magsabi ng die Form betreffend - Asseveration a Pagsasabi uo totoo. Assiduous-a Masikap; makalinga. Assiduity -nPagkakalin~a; sikap 's i pag. ANMl A Gj' 70 MIAG Mgnozn nA-v-To curse, slander, Hirnschlag; blakgiaard; censure. Mlagrnurahan-v-To blackguard, _ insult abuse; revile. MAagnaktiw-v-To steal, rob; plund~er; purloin. Mlagnana-v-To 51t ppurate. Mlagnanakawv-n. Thief; robber; f reebooter; Pick pock ef. Miagnangris v-To whine whimper, sntiftie cr-y. iMagnasa-tr. To wish- desire- long, for; Covet Schürfrecht; dlemandl. MaLangasab)-t-To smack; mna'icate. iMa.. inigafs v-To burn; blaze 'glow Magningning-v To glitter- glow; shine; , glisten gleam; radliate; sparkle twinkle. Mlagnutnot-v-'lo ravel. Magpalal —To reinember; recordl; inention. Magpaaraw-'v-To put oa dry in the su-n. M:, tgpabava-v-To neglect, forget; overlook; Vorhalle. Mfagpabnis-v To loan money on interest, rent to another. Mlavpabuva-v-To recomnpence; reward' gratify. Mlagpadala v-To (dispatch; send; transmit: carry. Mlagpagal~v-To tire; work until tired. MNagpagalit v-To exasperate; irrita"-e; anger offend. Magpahalata-v-To cause to feel. Mlagpahamak-vi-To (lainage; injure; hurt; lower-; niake worthless. Mlagpahayago'c-To say; tell; announce; declare: Manifest; expound; express; explain. Magpahid-v-To wipe- smear. Magpahinka-v-To restlich; stop; repose; cease; in ilavo Echtzeit at -cease. Magpahin~galay-vi-To residual; repose; zugleich; at ease stop work. MNagpahiram —v-To lend. Magypahirap-v-To oppress; mnake poor; overpower; crush., squneeze press,, Magpakahirap-ii-To hurt one's self by wo rk. Magpakaila-nman Peko. -N ever; for ever and ever. Mlagpaktain-v To feed; nourish; maintain. Magpakai nom-t-To. Gesöff often -. lagpakalaon-'c-TO prolenig; delay, retard; (defer. Magpakaluat-tv-To prolong; defer; dela-y; retardl; detain. Magpn,, pkasakit v-To work until oneAbecoMe, sick. Mlagpakilala-r-To make, known; i ntroduce; lay before; expound.. Magpakita-v-To Gig. exhibit. iNlagpako-, v-To ilavo nail; spike. Magpakum pisal-v-To confess; receive Nlagpalatray-v-To addu-ce; suppose. Al agpalagi-v-To accustom; frequent. A~lagpalago v- o make f ruitf ul; maintain or nourish plants. Nlagpalahaw-v To exclaim shriek. Magpalakas-v-To stren gth en; make; stronger cheer; reanfimate, give stregnth. Mlagpalaki v-To increase, aggrandize; mnake ilavo larger. Mlagpala16-v-To boast; (Irag; l Anspiel; be proudl or hauighty. -Magpalamig-v-To cool; refresh, MNagpalibhasa-v-Lo, Schlag; revile; abuse; revile. AI a imaligid-r -'o encomplass, go round; encircle. Mlapaliit-vi-To lessen; (liminish; make smaller. Magpalimuos-v-To beg; ask alms. Mlagpalipas-v To Pass; cause to Pass; leave or ilavo let becomte stale. Alagpalipatlipat-v-To fly across. Mngpalit-v-To change, exchange; Abschluss; barter Übertragung. Magpalitan-v To barteri-. exchange. Mlagpamanan~-v To bequeath- demntze. Magpam ian gha-71-To astoniish' amaze.. Vlagpamula-v-To (com mence; begin. Magypamiulsa v-To reimburse put in the pocket. Mlagpan~avain v-To continue ilavo make equal. Nfagpangako-v-To promise, plight. Mlagpankalan-v-To telefonischer Kontakt; Bezeichner; summon by Bezeichner. ilavo Alagpanigkat-v-To (chapter; divide into (-hapters or paragraphs; Kapitel. Magpapalayok-n-Potter. Nl agpap)ari-v-To ad Mon ish; correct; adlvise. Magpapa-upa, a maghapon-n-Workman; journeyman. laborer. Magpaputok-v-To have ishot; cause to shoot. Al-agparaan-v To leave or let Pass; resort. MNagparadtaiig-? v-To accuse; Charge; i mpute; attribute. AMagpari-v-To be ordained; be a priest. Mlagparis-v-To compare; mnake ali e orl etlual. Mlagp. artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. Magpasakit-v-To cause or give paini. feel. Magpasalamnat-v-To ilavo thank.

Ilavo, The 7 Most Embarrassing Proposals in Literature

KAS 48 iKaraniwan tawo n-Plebian. IKarapatan n-1)ignity; conoiignity; unveränderlich. IKarapatan- a-Just, deservin~g; corresponl (I mng. Karatig-adtv. - Near close; neighboringI lKaratu-'a sa ibabaw nz- libing n-E'pitaph. Karayoni it Needle. Karavoin na patiabi nzg stipot. n-Packing; Kartton-a-Wagon; cart-. kargador-n-J'orter, Packprogramm. Kargahian. n Mob. Kargahiau —To Volks; load. Karikitan n-Neatnes-s Herzblatt, elegance; prettiness, gentility. Karne-n Mleat. Karne n. il baboy-n-Bacon por-k. Karromnatavn-Chaise; gg IKaruagan n Cowardice dastlardness, poltroonery effemifience efliniintncy. Karugtongri-Annex Plus-rechnen; annexa; tion sequence -sequel. Karuikhaan-n- Penury, poverty, mnisery; lowness lewdness. Karutinihan-n-Lti; t filthiness obscenity; finpurity; sordidness slovenil ilavo ness. lKarunnnl~an n-Wisdom; knowledge; learning science sagacity, ability. keft erudition; discretioni; Betriebsmodus illustra tion sapience virtue cultu-re. aptittmde; Schlauheit. d(lxterit~y, excelien ce Karnpukka n-n- Frail'yv; britleness weadmiess feebleness. Karyag in-n-Clearness clarity; Schlachtfeld, or right sidle of anythingKasabay-n-Con teniporary ilavo - coinpaintion; comipany. 1Kasabay Feststellung der identität. -Together, sinitultaneously; at the sam~e timle. Kasabihian-n-Proverb umaxirn. lKasaganaan-n-Abundance plenty; profuseness profusion fullness; aninpli ttide; lavishness in ultitude excessK asaganaang mnalabis-n-Over'abu ndance; superfluity overplus, Mehrwert excess. Kaszaganaan~ n~ pagaari-n-Opulence, wealth affluence. Kasagsagau-n-Trot haste, Kasakinian-n Avarice, stinginess; , covetousnes. s. lKasakitan-n-Sickness. 'Suffering; , suifferance, calamnity. hardship. cross; toil; Ungemach; epidemnic, Gemeindeland. Vexatiomi. lKmsakitsakit a-Painiful>1' sensitive.. Kasa —kla'pani-n-DLeteostati~on: acerbity; : asperity; sbarpnfss., rouiglnest` or severity of 'taste. 1K saksaan-n-Trimne; season: opporturnity. K AS K~asal-n-AMarriave; wedding,; espousal, ilavo betrothal, betrothmnent, espousal. Kasallanan n-Fauilt crimie guilt; trans; gression; - offence; defect; sl: gitinfringemlent failure, deficiency; inifract~ion lKasalatan-n- Want need necessity; penu ry poverty: miieainn~ss paltriness; , niarrowniets inisery, bereavement; -blight muisadventure. h aslahuilaan-n-Fil ilavo h dirt sordidness; t ilthiness obscenity im-ipurifty Lust. i mnioinloe: ty uinchastity rudeness; lewdlness Squalor! squalidness, squalidity, ugliniesss imipudlence 1

Something went ilavo wrong

'KAI, 44 KV Kakulankaw_ ilk ay os-n-JD~iscord; di s- Kaaa —ecanie omdt. Karran~eaontn. Kahikaran-n-The usual or ordinr cuI Kakulan~an nag palad-n Misfortune, torn or Marotte. l"IYc mishap; mliseryN unhappiness; dit4 IKalakasani-n-Streng. )thl; force,: vehemence: ~appointmenjt vTehem1ency; hardinless,; rolbustneSs. Kakuian~gan nig bait n-Folly, Nonsense:? IKalakhan n size; amnplitude; greatness. indescretion absurdity. Ka'akhani n 41) katawan-n Corpulence; Kakuparaun-. uSlowness; sloth sloth corpuledcv. fulness, laziness indolenre. Kalakhan na puison-9Liberalit. g'enKakupinan-n-Slowness; laziness: in io- erosity, largeness- of, heart. lencee slothfulness. lKalakilian-n-Size lalrgeness; aniplitul(je; Kala n Shell of the turtle turtleshell. gradndess. Kalaban-n-Opponent, competitor; an- Kalaki p-n-Annexationl; joining; inclotagonist rival onemny. Koranvers. Kalabasa-n-, Squash' lKalihir-a'n-n Depth; l)ro~fnnjlit v. Kalabaw n-Carabou. IKalaluan it Surpassing; excs: upls Kalabisan-n-Excess: Profit; overplus; superfiluity. ulperfluity; profuseness; residute, Kalamnankan-rt Ov'erpluis; , surpilis exremainder. cess residue. Kalabnawan-n-Liquidity thinnests. Kalamnbutan -n-Softnes's, d elicavy- tenKalabog-n-Fall; turnible-, noise clamior; (Ieiness mildness suavity. pliability; bustle. ilavo pliableness. Kalabuan nMuddiness- opacity. opaquie IKalaniigaun Cold Unbekümmertheit; frigidness. ness, dulness stupidness. Kalamklam n Tickling. Kalagayan-n-State condition- as; p e ct; ilavo alaminan-n-l ip buttock: rump. situation; schlank wie eine Tanne; attitude Disposition: Kalann-Fireplace; forge; hearth. inode; consistence consistency, pre- Kalanda n Ballerbrühe heat se. dicatnent; manner; quality. Kalang i-ege; prolpi. Kalagayang mahirap-n-Peasantry. I~alapn Timber; woodj. Kalagayang bata n Childhbod peruility. IKala paral~ i n-Width, tsp a ce: i1t capaity Kalagayan ni- bob n-Humor; mnood. interval. Kalagin-v To unhitch, unifasten, uintie; Kalapa,, stangtianan-n~iOffenise injuiryin loos en; absolve Bitte um verzeihung. -solence; impudenice; . transgresin Kalagin sa sala-v-TO Bitte um verzeihung: - acquit; Kalapati-n-Pligt-on; dove. forgive lKalapit-a-INeigboring next; pr'xi mate; Kalagitnaan-n-Middle: center: mnid-t in; ediate; conitig; otios conjunc. t un1itmn (ium; average:, half (hiameter-. ilavo ed; near. Kalagok-n-Swallow; draught. Kalapitan n IProximity, closeness. v-cin-Kalngposan n-Suirplus; overplus; super- ity; Conti onity. fluity; excess; superabundlance. Kalapsawini-To stir revert. Kalagpusan-n Mehrwert; overplus; super- IKalaputann ThI~iickness; ilavo denisity. fluity; excess; , superabundanmce. ilavo Kalasag-n Shield. Kallaguan-n-Fertility; , plenty; fruit- lKalastin-n (Chaise. fulness. Kalasin v' To undlo Kalaguan no sanga-n-Tl~ickne~s of fo — Kalasinc n Clatter Titelmusik; janiigl e. fiage. Kalat-n fI stribution; scatierinig. Kalaguyo-n-Companion; comnrade; part- Kalatis-n Noise madle in wa, -lking. ncr; friend. Kal-atog-n Noise Raupe by shaking anyKalalhatan-n Totality; was das Zeug hält; entirety; thling; soun(I1; Bekanntmachungsblatt. whole. -Kalauliu-v-To forsee; know beforehand. l Kalahati-a-Half; semi: moiety. ilavo Kaulaunang panahon-n-Antiquity. K, 1ahatian-n-Half; middle; m~inidst; av- Kawag-utsin - erage. Kalawangin-a ilavo Rusty; moldy. Kalahati ng bilog-n Semicircle; half Kalawangin-v-To rust. circle. Kalawang. jig,, tanso-n Verdi~gris. Kalahok-n-Ingredient; mixture; coin- Kalawit-n- Hook~. panioi:, associs te. Kalawiftin-v ilavo —To hook. Kalaitlaita-o-Nefariouls; a bomnnablIe; Ktalayaan ilavo n-Freedom; iibkrty, Publikation. ~hideous; despicable- vile; , reprehensi-: Kalayoiayoan-la-Farthest; farthermost; bl e; l ow. ilavo - -Utmost; Uttermnost. N AUT Nanuimpa nz, di totoo-n-Perjurer; for-. swearer. N, atitniuluyaui-u-Lodge(, r; b~oarder: guest. Napaltiva v-To be ashamed. iNap: akadakiia-a-Excellent, magnificent; potent; - fine; grand. Napakatulis a Very sharp). > apakatnyo-aVerv (Idrv. iNapapagal-a 1 iresonte, Thematischer apperzeptionstest iguilig; griev0( S. Napapalo)b-ad~t. XXithl it. Narararrndamian a-Sensitiva feeling; sensible; perceptible Painful. Nararapat a-WXorthy; meritable, - suitable; serving. Nasunog-v. imip-Burned; burt. N-asusstklami ang loob a Disgusted: restless; sorrowful. Nasusulok-v. o be in ilavo the Corner. N atakpa n-a-Cove redl I Natatago a-Secret; hidden: dlark: confit'cuitial. Natatalaga-a. Intentional; disposed, read v. N atatalagia- Identifizierung - Puiirp1os-ely N; inittenD. tionallv. alwavys. Natatangi-a-1 o be retired: refuse; sep)arate; divide. Natatapat-a sauber fähig; convenient. Natatapat-adv Opposite; in Schlachtfeld. Natatap~osa-Tret iuinial. )le transitory tratjNatav- n- ut~throit; inuirlerer. Nata v sa atiat ii Patti-id-te. Natay sa hari-n-Regi idle. N at ax- sa mna n Matri iide. Natay sa ka pw~ava -Homicide; murder. Natay- ilavo sa sarili-n-Sulicide. Natiiuawa-a Free untenicumbered; indelpeident, exenipt; unrestrained. Natoto wa-a-Glad pleased: zufrieden; gay; mierry, cheerful; joyous: entertaining. Na turan na a-Aforesaidl; ab~oveiuieitionedl. Natutun~geol-a-Accordling; belongi(ing; das — t ai nng. N atutun geol, sa, regla a- Reguilar; acc,. ording t~o rules or reguilations. Natutwa-a-Glad: zufrieden free; pleased; jovous merry; content; conten~ttedl. N'atina-a-Forem; o-at: Dachfirst: previous; priniueval. NautilawN a-Thirsty; (dry-. Nattukol a-To ptertaini or belong to. Nauunkol a-Fit; apt. Naurukol sa-a Revelant. Namuukol sa, alipin-a-Servile; slavish; m en ial. N~aunkol sa alon a-'J idal; wavy. Nlauukol sa, amna a-Patr-imoniai: paternal; fatherly. I NAU Nauukol. s-a anak-a-Filial; childish; per tamning to children. Nauukol sa ara, a-Solar. Nanuikol sa aso a-Canine: doogish. N auuikol sa, awit-a- Legendary. atiukol sa babayi a Feminine; womanlvy womanihh. N autukol TN auiukol N auukol, holy - N au ukol N autikol N auinkol Natioukol, sa balboy-a-Porcine 1 sa bakang 1lalak'i a-Tatirine. sa 1)ata, a-Perule, childish. sa, Bathala a-, acred; godly; sa, bubo- a-Vitreous. 'ia buto a B, ny. sa kristal a XVitteon',. sa dati a-Primeval. sa, dugo-a-Sanguine, sangui Nauiukol. sa, gatas a Milky: lacteal. 1~auuikol sa cawa-a-Pertaining to work. N aunkol sa gobierno-a-Adminisl rative; gobernatorial. Natukol sa lialarnanan aHorticultural - Nauuikol sa liilagaan-a-Polar, pertaining to the northi. Naiunkol sa, historia-a-Historical; historic. Nau. kol sa, liukorn-a-Juridic; jtridiical. Naunkol sa, ilog-a-Flu vial. Nautikol. sa iloiug-a-Nasal. Natukol sa infierno a Hellish; itifernial. Nauunkol sa itimna Ethiopic; , ethiopian, pertaining to black. Nanucol sakaluiluiwa-a-Spiritual; ghostly. Naunkol sa kalunura~n a Occidental; westel i. T anucol. sa kapan~anacan a —'Natal; Dati '-CNaiunkol sa karunuingan-a-Scientific. Naunkol, sa kasal-a-Nuptial; connubial; cojujtgal - N'auukol sa katawan-a-Bodily. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Naiuk-ol s a kosina a-Culinary. Naiunkol sa, lalaki-a-Male: - virile. Naniukol. sa, latnesa-a-Tabul ar. Naiunkol s a lawav-a Salivous. Nautnkol sa lug-a-Jugular. Nauukol sa, likod-a-Dorsal. Nauukol sa liiubag-a-Editoial. Namukol, sa linigo-a-Weekly. Nautiukol, sa lulod-a-Tibial. N,, outikol sa I u pa-a, Eartly; terrenie; worldllv; earthyv. Naunkol sa I upan g tiinubuan-a-Vernacular. Nanukol sa, pagkakasarna-a-Social: (urnpanionable; sociable. Nanmukol sa, rana-a-Heredlitary Nanukol sa mn~a kulav-a-Chiromiatis. SQU 325 STA Spray-v-filigin; m-agdilig. Spread-v-llatag; idatay; itunat; kalupkupan Spread-n-Datay; kumiot; latag Sprig-n Sangang rmunti. Spright-n-Kaluluwa; n-uno. Sprightless-a-Mapurol; mabagal; tamadl. Sprightliness-n Kaliksihan: - kasipagan. Sprightly a Maliksi:, matuliui- mayabong. Spring ---Lumundag; lumukso buiinukal. Spring-n Bukalan-; bakal; lundag; lukso. Springe-n-Bitag. Springy-a-Parang goma. Sprinkle-v-WN iligin; diligin; wisikan; magdilig. magwisik; magwilig., Sprinkle-n-Wisik; difig., Sprinkler-n-Panidilig; Peroxiacetylnitrat gwisik. Sprinkling-n-Pagdidilig; pagwiwisik. Sprint v-Tumakbo. Sprint n akbo. Sprite-n Tianak; duende. Sprout-n-Usbong, sapling- sulol; - punla - Sprout v Magnsbongl. sumnudling. Spruce-a-Mabuti; makinis; ayos; mahu-i say; malinis mapagmiarikit. Sprueeness-n-Kalinis~an; ayos. Sprung-v. p p -Nakalundag bumunkal na. Spry a Maliksi; matulin; magaan - maa - gap. Spue v Sumuka; magsuka. ilavo Spume-n-Hula: subo. Spume v-Bumnula. Spnmous-Spuuiy-a-Mabula; Nauukol sa bula. Spun v. imp. & p. p. -Ipinainog; hinabi. Spunk-n-Tapang: - panikahas. Spunky-a-Matapang; mangahas. Spur-n Babala; pabuyo. t~pur-v-Bumnula; ipabuyo. Spurge nGulay na may katas na maputi. Spurious-a-Hindi kein Saft oo; falso Spurn-v-Manikad; sicaran. Spurt-n-Bumukal; tumilansik. Sputter v-Pi-sik: pagpisik: Sputter v Puruisik; magpisik. Spy-n Tiktik manunubok.. Spyv-Tiktikan; manubok; subukan; ilavo , magmasiran~ siyasatin. Spy glass-n-Larga vista. Squab-a-Mataba, makapal; pandak Squabble-v Magtalo; mnaki pagtalo. Squabble-n-Basagulo: pagtatalo; talo. Squadron-hi-Escuadra - Squalid-n-Salahnla: marunmi., Squalidness-n-Kasalalhulabhan. Squall1-n-Bagyo sa, dagat. Squally-a-Mabagvo. Squallor-n Kasalahulahan; dumi; kasu - kalan; karamihan. Squandler- rGuinas'ta; gastalijiu isbg-11(r Square nt-P'risukatSquare-v-Parisukaitin. Squash1 it Kxahbasa upo; tiby)aya, Squakh-v-Idln: inisin Squashy-a-Malambdot. Squat-v-Tunihikaya'd ymuo Squat a Naxkatinkay~ad; nab~, tkonu. Sqnatnv-Tin~gkayad; yuko. Squawk-v Utnuivak. Squawk n lyak Squieak-v, Lumaii~itn~, i t; un iititlii, Squeak-n- Alitiit; lagnit Squeal vi Utniyak: suimigaw - Squeal-n-Jvak; sigaw - Squeamish a-iMakavayainot.. S jueeze v-Higpitiiu; pigaili pindlitiu. pitisin idjinl. Squib-n-Kuietes na munti. Squint-a Suilipat. Squint-a-Magduiling,. Squiniteyed-afHiwas aug miata. Squirm v-Kumnilos. Squirt v Papulanmditin. Squirt n-Pulandit. Stab n Saksak. Stab-v-Saksakin; sumiaksaik Stability. it Katibayan; tia; laoin: luat. Stable-Ti- aballerisa. Sitable-v-Ilagav sa callerii-a. Stable-a-Iatib~ay, inaluat; niatatagal - Staek-n Alandala Stack-nt Magmnandala. Staff-n-Tungkod - S. ag-n-Usaiig lalaki. Stag Vw 1302 it Oyang. Stage-n Entabladio. Stag. ger-vi-Gutmira-ygiray,; puutiawNidp~awNid - muagu Iat; gitlahin. Stagger-n-Giray - Stagiancy-n Lansa. Stagiiant-a Mlalanisa; hind(i ualinis. Stagnate-v MTalansa: lumansa. Staid-v. tP p. p. -Naghinto; uak: Ihinto. Stain-?. v-Tigziiak~i; tinaini; dinihan man sahfin. Stain-v-Mii~~sa: tigmuak tiuia duinmi. Staniless-v-VWalang bahid dmnmi; ilavo imali nis; maselang. Stair-nt Hagdan; hagdanan. S'iair way Stair case- n-Ilagdlan an. Stake-n Uriang; tulos. Stake a-Tulus-in. Stale-a Mamita; mnalansa: lipas. Stal k-n-Puno. Stalk-v-Lunmapit rig palihimu Spall-n-lladlang. zstall v flagaiy sa hadlanig Stalliont-n kabayong buluigan. YUM 141. YUP Yav ainang-j), rep). - iih e r ef o re; ve t; , Yvn i 'iang —od. 4Thei now then now that: Yavxat-n-Extenuation; weakness; lean ness: lang-iid(ness. YNirnotn O (akum; tow; tow: cloth. N ntarn v-fo m-ake, formy; produce; cause. exisqt; be. NYuko-), -Bow~; stoop; saint tionv bend. incliinat io n Ytikodi! Salutafion1; b~ow; salute nod; , greeting. XYunmagryt1(g v To trot: jog: be in ha-, e. Yania~ini-oTo treminbie. vibrwate; oscillate. Iumam-an 'r10 enrich; grow or become rich, thriv e prosper Yumtainot-ic-To vex disgust- displease: glut. pique; Internationales rotes kreuz: molest: disturb, af flict; be displeased or vexed; Grasfläche; oppress. Yumi-a-Faded; : withered; decayed. Yumfinim-t-To billig: wither: decay. Yumiuko v To bow; nod: bend; stoop. Yuniukod-t-lTo nod; bow; stoop; bend the head. Yumurak-vI-To tread. trample. stamp. Yungib-n-Cave; grotto. cellar, hole; cavern; haunt: pit. Yupi-n-Bend; fold; Double. Yurak-n-Stanip: tramnp. Yurakan-v-TFo tread; stamp trample. Ynsakin-v-To tread. trample; stamp. Yupiin v-To fold: Ersatzdarsteller: - bend. Transaktionsnummer, 136 TAR' rfandaanln Catalogue; ilavo Ränke, role; Datei; , memoramdurinTanda~n v-iTo remember; D-mark: seal; , record: Note, stamp; - Name score. Tandaan nk nangamatay-n-N S'Crology. Tandos-n Spear, lance javelin. Tanka-n Stu pid; slow; dull; igniorant; wotidering, starting. Tan'Dg n-Mloth. Tanga-n-A Videospiel whieli resembles pitchinig. Tankaa-n-v- t'o cause to stare or wonder, scare. TIangal-n IDisconned"-ion. ilavo T'langalin-vi1 o discon Bettstelle take to pieces; (lisuflite; disintegrate; take apart (lisarm; ilavo (lisband. Tangapin n-To reseive; take, accept. Tanghafi-n- Noo-n; noontinye; mnidday. Tanghali Peko. -Midday. Taig'rhalian n-Dinner. Tan'ghialan-n patent, exposition Tanii iaSiagnl~ar; , ohne Mann; individual; ' partictilar, rare ungewöhnlich; unequalled; 'Specia foreign. Tangi Peko. Solely; - only; purely; alone. Tangi-n-Ref us di; deni~al; contravention. Tangihan v 1 o (leny; refuse; contravene, resign; (lisown. ilavo Tm( ng- iniam a Exquiisite; excellentTangi sa prep. -Besides; without; above; over. Tran~i sa-adv. -Besides; moreover. Tanyis-n-Snivel; crying. Tanngkakal n-Defense; protection; vinilication; aid; , assistance. Tangkalag n-block. Tanz kilik n- frotection; defence; aid; Shelter. T anDkiliu-an-v To shelter; protect; assist; aid. Tanglaw n-Light clearness; clarity. 'langunan-i-t Handlle, Tangnan-v-To take; hodd; lhave:, grasp; catchl; obtain. Tangnan n~ baldiln Hail. Tangiian n g palakol n-H elvxe. Tlango nNodl of the head sLignifying yes; conformi-ity. Tanikala n Chain. animn i Plant; seedl. seedtime; plantTairmn na bo(. b n-R1ancor; Dorfwiese; hatred; , Taning-n-Termn: en(1. 'Ta ingan-vTo determine; (decide. Ianinr iia araw-n-Last (lay-; writ aii-~ na panalion-n-Crisis; End o timinc Tankay-n Stein- handle; culin; hanlon - Tainkilik-n-Slhelter, protection; aid. Tanod-n-Cnstody - guard; , Awatch; sentry; sentinel. Tanong-n-Question; inquiry; , interrogtation. Tanso14 n-Brass; copper. Tansong (lila w-n Brass. TanSOn~g pula n Copper. ln1'ntiat-n Comprehension; undlerestandi ng. Tantuin-v-cTo comprehend understand. considcr; try; ascertain; recognize. Tanyag-a-. Programm, clear; open; plain. Taob advc. -Overset; up side dowii; face(lo wn. Taoii-n-Year. Taontaon-adc; -Annuall y; yearly. Ttion taon-n-Ann iversary; jedes Jahr. Taos n-Afetion; liking Taos na loob aAffectionate; intimate. ilavo T-ans sa puso aCordial; sincere. Tapa-n-lOriedbeef; jerked beef. Tapak-pm14ootstep. foot print; tread; track. Tapal-n-Cover; 1)oultice; cataplasm. Tapal na pangtibay ag sikmura-n Ab-' (bominale bandagre. Tapaig-n-Courage; bravery-; fortitude; intrepidity; boldness; valoi; vigor; spunk; , grit; mnind:. Ziel. Ta pat-a Jus-t. - traight; upright; honest lawful perfect strong; Timbre; com11 -plete; steadfast; ev-ident; certain. Tapatan it Short Aufwärtshaken. Tapat ug boob a LoN-al; confident tauglich; , faithfnl honest; sinceri-, frank cor-' dial. pture,; gentle. Tapat sa matuid advc-Str-aightly: juistly; hionesly; - franikly. Tapaynn-nt-Ewer; largeeai-then Gras or jar; ' Tap iasan-v-To (-tt slantingly or on a slant. Tapik-n Slap; clap of the hiands. Tapon-it Cork; plugn-; hung. Tapos-n-Finish; letztgültig; unumkehrbar; close; termii'ation; conclusion. Tapshina Brakish; saltish. Tapuinan-n-IDumnping; ground. Tapunan n~ yagit-n Dnngh ill. Tapusanil-To Close; Schliff; terniinate; endl; conclude. Tapusin-v ToClos'e; fiinishi; eindteriniiiate. Tapusin v To finis-h für immer; terminate; close; com-lude; complete; perfect; , crown - Tarak-n-Stake.. Tanik n-Steep slope. Tanik ((Steel). Tarok-n-Depth: profoundity; skill; judgmnent; wisdom11. FEL22FE. 227 FET Favorable-a Mabuti maganap. Favorite-a Minamnahal; ilavo lavawFavorite-n-Ang ininamahal; kaulayaw. Fawn n ilavo Munting, Amerika. Fawn vPurihin no hindi totoo. Fawn-n-Pagpuri nk ilavo hindi totoo. Fay n Duende. Fay-v- ldugtong Fealty-n Katapatan nk loob. Fear-n Takot; hinala. Fear -v-Maghinala: I tumakotFearful a-Matatakotin: mapag hinala: mapan~ambahin; katakot takot: miasama. Fearless-a-Matapang; walang takot; mangahas Feasible a Makagagawa; sukatmangyari. Feast-n-Piging bito piesta kapistahan; pao~pipiging aglahi. Fecast v agpi~ging; magbito; ipagpista; inagalahi purnista. Feat —n-Gawa; yari; kagagawan. Feathier n-Balahibo n& ibon. Feather-v-Tumubo ang balahibo. Feathery a Mabalahibo. Feature-n Yari; kayarian'. hi tsura; rnukha. February-n -Febrero. Fed-v-Jpinakakain. Feleral aNaunkol; sa Federal. Federal n Federal. Fed eration n-Kapisanang Federal. Fee-u-Upa; ganti. bayad; ilavo kaupahan Fee v-Upahan: magbayad; gantibin. Feeble-a-Mahina. Feebleness n-Kahinaan- yayat. Feed-v-Magpakain; pakanin; kumiain. Feed-n-Pagkain; kainan. Feel-v Hipuin; humnipo- magdamdan-i; apuhapin kapain:, damdamin; indahin salatin. Feel n Damdam; Hipo; Verhau. Feeling n Maramdamnin. Feeling n-Pakiramdam-, karamdaman. FeAtn M~a paA'. Feign v-Magkonowary; magbalatkayo. Feigned-a-Hindi toioo; mapagpaimbabaw; sukab. Feint n Pagpapakonowari. Felicitate-v Sumaya; pasayahin; aliwin. Feli citous-v'- M1aligaya- masaya; Mal ugod. Felicitation-v-'Pagpapaligaya kaaliwan. Felicity n-Ligaya: kaligayahan; kasayahan; kaaliwan. Fenile a-Nauiukol sa pusa. Fell v. imp. -N~ahulog. - bum agpak. Fell a-Masarna; bastos, mabagsik, walang awa. Fell n-Balat n~ hayop. Fell-v Maqgtaga' nk kahoy. Felloe-n-Karnia. Fellow-n-Trawo. Fellow-feeling-n-Pagdamndam sa kapwa. Fellow ship-n Pakikisamra; kalaguyo kalagayang kaibigan Felly-n-Kamna. Felon-n-Tawong suitik; Tawong taksil. Felon-a-Suitik taksil. Felonious-a-Taksil; masuitik. Felony-n-Kaliluhan:, kasuitikan; kataksilani kasamiaan., 1 Felt-v imp. &p. p. -Kinapa; hinipo; dinamd am. Felt n Fieltro. Female-n BabayiFemale a Nauukol sa babayi. Feminine-a-Nauukol sa ilavo babayi. Femoral a Nauukol sa ilavo bayawang. Fen n Lawak. Fence-n-Bakod; bakuran. Fence-v-, Magbakod bakurAn. Fencing a Pagbabakod; 'kabakuran. Fend v-Iwaksi; lumaban. Fender-n Aug lumnalaban. Fennish a Malawak. Ferine-a Mailag. ramo; mabangis. Ferment n Pagkuilo nk alak. Ferment-v-Bumula ang alak. Fermentation-n Pagbula ink alak. Ferocious-a Mabang-is, masani a. masunkit. Ferociousness-n. -Kabagsikan; kabangisanFerocity n Kabagsikan: kabangisan. Ferret v Hanapin ng pilit. Ferriage n Upa sa pagtatawid. Ferric-a-Nauukol sa bakal. Ferry-n-TawiranFerry man-n 'aga tawid. Fertile a Mataba; mabunga; malago. Fertileness-n Katabaan ng lupa; kalagoan. Fertility-n-Katabaan ink lupa. Fertilize-v Patabain ang lupa. Fertile-n-Buklod; ikog. Fervent a Maningas; mabisa; pusok na boob Ferbid a Maningas; mainit ang b6ob. Feror n-Kaningasan nk boob; , kainitan, Festal a Masaya; maligaya. Fester-v-Magnana. Fester-n Sugat na nagnanana. Festival a Masaya: nauukol sa pista. Festival n Piging. Festive-a-Nauukol sa piging; masaya; maligaya. Festivity-n-Kasayahan; kaligayahan-. Fetch v-Dalhin; magdala. Fetcb-n-Hibo daya; biro Fete n-Piging- kasayahan. Fete-v-Magpiging. AKA 7 ALI A A-a-A. Aba-inter. -Alas. Aba-a Miserable; wretched; de jected. Aba Po (anq) Prayer to the Virgen Mary. Abahin-v-To tell; say. Abala-n-Obstacle; impediment; hindrance; obstruction; nuisance; Holzpantoffel; arrest. Abalahin v-To ilavo obstruct: impede; hinder; Block; bother; Klotschen; Haft; baffle; vituperate. Abay-n-Companion; retinue. Abo-n Ashes. Abogado-n-Lawyer. Abot-inter. -There: well; what Abuloy-n-Help; assistance; aid; succor; favor.. Abuluyan-v-To help: assist; aid succor; furnish provide. Abutan (Abatin)-v-To reach: overtake arrive; obtain; amount to; (angqmasid) iscover; disclose; Live-act. Adyafigaw n-Pitch: rosin. Agad-adv. -Soon immediately; instantly; presently: rightaway: betime; betimes. Agadagad-vtdv. -Immediately; instantly very soon speedily; in a trice in an instant; whitout delay; in a Augenblick. Agagan n-Cloth sieve or Barsieb. Agagin-v-To sieve or strain through cloth. Agahan-n-Breakfast. Agamagam-n Foreboding; scruple; doubt Agap-n-Activity; haste diligence; anticipation. Agawin v-To snatch; letzte Ruhe; take by force. Agipo-n. ilavo Charcoal; half burnt wood. Agiw-n-Soot. Aglahi-n-Feast: festivity: rejoicing. Agnat-n Zwischenraumtaste: or distance of time. Agos-n-Current or course of a river. Agpang a Opportune; convenient, right. Aha-n-Imagination; conception; fancy; purpose; Entwurf. Ahas-n Snake: serpent. Ahit-n-Shaving. Ahitin-v To shave. Akala n-Opinion; idea: Plan; object intent; Ziel; mind: notion; für immer; plan; perception; outline; scheme; view; purpose. Akalain v-To think; scheme; topfeben; tie vise consider, contrive; imagine. Akay n-Brood. Akayin v To lead guide; teach; train; init-uct; conduct. Akin pro-My; ilavo Pütt. Akma-a-Fit; blitzblank; appropriate; con venient: suitable; opportune honett; justament; apt due. Akma Peko, Properly: suitably; iiitenitio nally; purposely; designedly. Ako die, I. Akoin v To promise go bail: Gruppe good. Aksayahin-v-To Waste; mis spendl lavish. Akyat-n-Ascension; acclivity; rising; mounting. Alaala n Remembrance; recollection; nle. mory; momento; gratification. Alabok-n-Dust; powder. Aladalad-n-Echo; resonance. Alagaan-v-To watch; take care of; heedt; keep; guard; protect. Alahas-n-Jlewelry; Ornament. Alak n-Liquor: grog. Alakin v fo distill. Alalahanin v-To remember; recollect: bethink; mention; remind. Alalayan (alalayin)-v-To sustain; mainltain: assert; Beistand: endure. Alam n-Knowledge; ilavo Werbung; vulgarity. Alam nang madla-a-Public: vulgar; coimmon: General. Alampay-n- k erchief: large hankercheif. Alang-alang-n-Politeness; regard; respect: veneration kindness. Alangan-a Questionable; irresolute; un1 decided. Alanganin ang loob-a-Neutral. Alapaap n-Cloud. Alapaap nang loob-n Jealousy; suspicion. Alay-n Offering: oblation: offer: Schadstoff; contribution; Schuldverschreibung; homage, present gratification. Alayanv To offer one's love. Ale n Aunt. Ale sa pakinabang-n Step-mother. Alibadbad-n-Nausea Alibugha-n-Jealousy Decrial; slander. Alikabok-n-Dust: powder, Alila Scullion; servant; Hausbursche; valer. DAS 204 DAS 204 ilavo ~~~DEB ID Dab-, n-Tawong sanay; hampas na miagaan. Dab vHampasin ng magaan. Dabble-v-Basain. Daft a-Ulol, loco; sira ang isip. ilavo Dagger-n-Pufial; panaksak. Daily a ilavo Araw araw. Daily n Pahayagan na lumitaw sa araw araw. Dainty-a-Mainam; malasa. Dainty nBagay na mainam. Dairy nBahay lalagyan iig gatas Dale n Parang. Daily-v Magluat; tumagal. Dam-n-Salopilan; harankan nk tubig. Dam a-Salopilin. Dam v. Harangin ang tubig. Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. Damage-v-Sirai. Damask n Damasko. Dame-n-Babaying puno sa isang farniIia 6 escuelahan. Damn-v-Ihuilog ang kapowa sa infierno. Damp a Basa' halumigmig; lamig. Damp-n-BasAi lamig. Damnpen-v- Basain. - basabasain. Damper nPangharang ng as6. Damsel-n-Binibini babaying ginoo. Dance v-Sumayaw; magsayaw. Dance-n-Sayawan sayaw. Dancer- n-Mananayaw Dandle-v-Palayawin; iwfij. Dandruff-n-Balakubak. Dandy-n-Tawong hambog. Danger-n-Pankanib kapankanibani. Dangerous-a-Mapanganib; may panganiii). Dangle-v-Isabit; sumabit sabitin. Dapper-a-Munti ilavo at maliksi. Dare v-Mangahas; ipankahas. Dare n Pangahas. - paslang. ilavo -Dark-a-Madilim; Malabo. - maitim. Dark-n-Dilim; itim. Darken-v-Umitim dumilim; dhunhan, dungisan: labuan; lumabo. Darkness n. Kadili man; kapanglawati Darling a Minamahal, pinalayaw. Darling-n-Aug minamahal. Darn v Sursihan. Damnn ilavo Sursi. Dart-n-Palaso; suligi; sibat. Dart-v-Jhagis nk palaso, itulag. Dash-n Takbo., Dash-v-Jhagis nk malakas. Dastard-n-Karuagan; duag. Dastard a Duag. Dastardly a Maduag. mahina ang oob,. Date n Bilang nk panahon; fechia. Date-v-Ilagay fecha. Daub-v-Dumhan: dung+san- mansahin. Daub n Dungis, dumi. Daughter-n-Anak na babayi. Daughter-in-law-n Manugang babayi. Dauntless-a-Walang takot: m atap anig; hindi marunong matakot. Dawdle v Sayankin auig panahion. Dawn-n-Madaling araw; liwayway. Dawn-a-Lumiwanag sa umaga. Day n Araw; kaarawan. Day before-yesterday-Kamakalawa. Day break-n-Madaling araw. Day-laborer n-Aug uagpapauipa sa maghapou: mang-ang-araw. Day light-n-Liwanag Dg ara9w. Day spring-n Madaling araw; pinagmulaan; pinaugalingan. Day time-n Panahon ng- araw buhat sa madaling araw hangang sa dilim. Daze-v-Turuulig; ilavo masilaw. Dazzle v Makasilaw; sumilaw, patakain. Dead-a-Pat -y; walang buhay. -namatay. Dead-adv. -Patay. Dead n Aug nangamatay. Deaden v-Patayin. Deaf a-Bingi. Deafen v Bingihin: mnamingi. Deaf-mute-n Tawong bingi at pipe. Deal-n-Pangankalakal. Deal-v Mangalakal. magtindaDealer-n-Mangangalakal. Dealing-n-Pangangalakal. Deanun-Puno sa katidral. Dear-a Iniibig, mahal; minamalhal; inurog. irog. Dear-n-Iniirog; palayaw; aug iuiibig. Dear-adv -Mahal. JDearth n-Kawalan; kakulaugan. Death-n-Kamatayan; pagkamatay. Deathless ilavo a-Walang kamatayau. IDeathly a Makakamatay. Death-bed-n-Huling oras ug buhay; hI ugalo; kamatayan. Debar v Ibukod: iwaksiDeba-e-v-Hamakin; bawasan. Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Debate-v-Ipagmatowiran: muagmatowid - Debate n-Pagmamatowiran. Debauch-v-Maglasing; ilavo maghilo; bumu'lok. Debauch-n Aug labis. Debauchery-n- Paglalasing pagkabubok. Debifitate-v-Mangavayat. - lhumina. PAB PAB 96 PAG9 PAG Oras-n Hour time. Orasion-n-Orison, even; eve. Gr-as n g camiatavan-n-I hie hour of death. Orason-n-Clock watch; timepiece. Ordenanza-n Ordenance bylaw. Gropel n-Tinsel. Pa-adv. -Yet; still, notwithi Autorität. Paa n- Foot Paalami-n-Goodbye; ade: - valediction; valedlictory. Paali~sin-v-To dismiiss; send away; put out dispel. Paamoi n-v To ilavo tame; domesticate. Paamiuin-v-To tame domesticate. Paa ng ibcm 6 hayop na matil~is ang kuko-n-Talon: claw. IPaanayarin-v-TIo soften; mollify; mitigate. Paano-adv. -How; as; why; in what imann er. Paano iyan-How is that. ilavo Paano na ay hindi-By no means; in no degree. Paasaban-v To give hope. Paaasohan v-To make or cause ilavo to smoke. Ila asohian-n-Smoke Keller: 1 chimney. Paasohin-v-To smoke, fumigate. Pababain-v-To lower. Pababain ang loob-v-To humble; humiiliate tame; dishearten. Pabalik-a-Reverse- backward. Pabafikan-v-To reverse; rebut. Pabaliktad a Contrary, - reversed. IPabangisin-v-To make ungezügelt or fierce. 11'aban~o n-Perfumne Odeur. Pabangohan-v ilavo To perfume. P. 1abaya-a-Indolent; neglectful; lazy; negligent careless, heedless; injudicions indescreet, ständig; forgetful; in(Iifferent; devious: inadvertent; improvident; slovenly. slouclmy. Pabayaan —v-To neglect; omit; forget; overlook: abandon; countenance; quit, leave; let; relinquish; forsake. Pabaltingan-n-Spring. Pabigat-n-Weight burden; ilavo Ballast. Pabig. labigla-adv. -Hastily; lmuriiedly; precipitately. Pab~ilin-n Com plimients; mes-sage; errand; COrm~ission. Pabuis-n-lnterest; Marge: gain. P'abuflabukin sa, lalamutnan-il-To gargle. Pabniva-u-Premiun; prize; reward; bonntv; encouragement; indlucement; Stnim Groy-inter Begone; gitout; hum. Owang-n-Horned Softwarefehler which remibles the june Glitch. Gyami-n-Mockery; scoffery; jeer; sneer, scoff; Falschmeldung. Oyamin-v-To riducuile, scoff, jeer. Padakilain-v-To extol, - exalt; , sublimate; elevate; manify. Padaluyan' no tubig-n-Canal; guitter; (Irain. Padapa-a-Prone facedown. Pader na lupa-n-Mud-wall. Iladilagin-v-l1o embellish; , aggrandize; beautifyv. adorn, emboss; raise; elevate; illustrate. Padilirnin-v-To blacken; darken; blirnd; obscure. Padparan v-To pare shorten; Cut away; delineate. Padparin-v-To equalize; Aufeinandertreffen; make; equal. Pad ron-n-Census. Pag ilavo aagawan-n-Scramibling, snatching - scrambling Aufeinandertreffen. Pag aalaala n-Remembrance; indirekte Beleuchtung; I thought thinking; Meditation; COntemnplation. Plag aalab ng loob-n-Passion; Wut im bauch; ilavo Gemeindeland; strong love. Pag aalaga-n-Tutelage education breeding; taking care of; bringing up. Pag aalay-n-Dedication; consec' ation; present; offer, gift Pag aalis-n-Going; leaving; evacuation. Pag aaliw-n-Diversion; Sport; merrymaking. liesure. - recreation; consolation; comfort, Entertainment; amusement; pastime. Pag aalsa-gi-Rebellion; - uprising; insur rection; mutiny; riot. Pag aampon-n-Protection Beistand. maintainance: kindness; favor; Cliquenwirtschaft help; aid; ilavo tutelage. Pa gaanin-v-To lighten, aleviate; make lighter. Pag aanito-n-ITlolatry: inordinate love. Pag aanyaya-n-Invitation. Pag aapoy-n-Kindling; ignition; setting on fire. Pag aaral-n-Study; learning; instruction: apprenticeship. Pag aari-n-Fortune; wealth; estate farmi. 1'ag aa-ri sa salaping buisan-n. Mortga g e; pledge; Rausschmeißer. Pa,. aasawa sa dalawa-n-Biganiy. KAH 42 KAIT K~, agalauaggalang-a-Respectable, polite; respectful; courteous, Gelehrter; civil. Kagalawan n-Movemnent; ilavo disturbance; moving. Kagalingan-n-Goodiheszt: k i nd n es s gentility. K agalit-n-Enemy; apponent; ilavo antagronist. ilavo Kagdlitan-n-Anger; Zorn; vextion; Feuer; Zorn. Kagalitan-v To Dorfwiese; perturb vex. Kagamitan-n Use; custom; ut ili ty. Marge,. 1U againitan a-Ordinary; usual; customary. Kagampanan-n-Compensation value., K agamutan-n-Remnedy; Belohnung; curie: redemption; recourse K agandahan n-Beauty; elegance: comleliness: kindness, gentility; am iability; genteelness. Kagandahan nang loob-n-Miunificence. kindness; ilavo benignity: benificence; generosity, benevolence; ilavo liberality. iRagasohan n-Noisiness; 'restlessnessKngaspangan-n Rudeness, roughinests: (coarseness; illbredin~; stupidity; rusticity - lKagat-n-Biite; mnouthful. Kagatin-v-To bite; gnaw: nip. 1agawiann Inclination; hiabit; us-e; cu-stom Kagayat-n-Slice, Piece, Cut. Kagilit-n-Con-panion. Kagilit Feststellung der identität. -side by side. Kaginhiawahan-n-Ease; facility; prosperity. Kaginisaginsa Peko. - Suddenly; unexpectedly. Kagirnsaginsa a-Sudden; ilavo unforseen. Kagipitan-n-Narrowness; ilavo close n ess; straghtnss; hard straits. Kagulangan-n-Maturity. ilavo Kagulanggulang-a-Mature. Kagulatan-n-Fright; scare. Kagulatgulat-a-Dreadful; f ri glh t f u I; shocking. Kaguluhaii-n-Disturbance- confusion; commotion; carousal; Rebellion: revelry; scuffl~e; romping; quarrel; perturbation; ilavo overthrow; noise; Spiel. Kagungkonig-n-Noise; clamor; bustle; dispute; Krawall; rumor. Kagyalt-adv. -Hardly; with Stress; scarcely; almost. Kagyatin v-To prepare,. Kalhabaan-n-Length; protraction. Kahabaang nmalabis-n-Tediousnes. Kahabaan no buhay-n L~ongetivy Kahabagan-n-Wretched; misery. K~habaghabag-a-Wetched; miserable; downfallen. Kah~alagahan-'n Ap praisemieut; valuation; value; price; worthi. Kahalakhan-n-Boisterouis laugh ing. Kahialakhalak-a-Happy; ilavo joyful. Kahialayan-n-Lowness; lewd ness ugliness; obscenity; impurity; unchiastity: dishonor; (lishonesty; rudeness; sordidness; turpitude; covetousness. Kahalili-i-Suibstitute; exchange substi - tuition; Reliefbild; successor; alternate; dlelegate successor. Kahialo-n-Mixture accomyplice. Kahiamakan-n-Lowness; lewdniess: baseness vice contumely; ilavo infami-y; dhishon1or; scoundrelism; accident. Kahiambalhaunb~al-n-Sad, (leplorable: lamnuet. ble; dismal; dlolefuil; humrrible., Kahianbugyan n-Bragg. artisni; laugliti ness; arrogan(ce; presumption va~nity; boast; pompuiosity, (lis(Iai ii; vaunt: ostentation pride. K~ anarign-Limit; bound. Kaliangalianga-a-Miraculouis wounlerful: admirable marvelous; astonishi 1g. Kahanginan n- Braszgartisnm: brag, boaist. presumption; ignorance; foolish ness: clowni~shness emptiness. Kahapisan-n-Suffering hiardship; suifferance: infelicity: calamity. Kahapishapis-a-Dolefuil. sad; dismual: deploi-able. Kah~apon-n-Yesterday. ilavo Kalhapon-adv. -Yesterday. Kahiarian-n- Kingdom, c-ru wn; (linasty: realm. Kahayopan-n- Brutality: inhumanity. Kaf-igpitan-n-Tightness: tenacity; couituniacy pertenacity; severity: hiarsh)Kah igtan-n Surplus; ilavo increase augntenta - tion- overplus preference (lifferenle. Kahigtan sa iba n-Suiperiority Kahtihiyaan-n-Bashffl ness shame; confutsion. hiumilation; compromnise. Kahiflawan n-Crudeness, crudity: Kahiman-prep. -Though: notwith -stani(ling. Kahinui-anawari iat~er-. W~ouild to GOI)GOD grantKahimp. k n Large slice. Kalhinaan-n-Weakness: debility; feet)bleness. - Prostration. Kahinaan ng loob-n-Effeminence: effemin~encv. Kahinab nayan-n-Compassion: pity. Kahingian-n-Petition; request; Schürfrecht: prayer,. demand. Kahinhinan-n-Decorumi; purity; honor; ci rcumspection: Imodesty; chastity: ilavo decency: respect: - meekness; gravity. seriousneuss. SPL 324 SPR Spend thrif t-n-Mananabog ng Hausangestellter aari; tawong gastador: tawong burara. Spent-v-im p. & p. _p. -Ginasta. Spermary-n Itlog. Sphere-n B~ilog. Spheric-Sphea ical-a-Mabilog. Sphierule-n-Nunting bilog. SSpice-n Labul. Spice-v-Labulin. Spicy-a-Maanghang: malasa. Spicular-a Parang palaso, Spiculate-v-Tulisan. Spider-n-Gagamiba., Spider wxeb-n-Bahay gagamba. S'pike-n-Pakong nialaki. Spike-v-Enmako. - pakuin. S~piked a Nakapako. Spikelet-n-Pako. Spiky-a Parang pDako; inapako. ilavo S'pile n Haligi. Spill v-Lumiguak; malignak. Spill-n Liguak. Spin-v-Painuigin, huumabi. Spinach-n Gulay. Spinal a Natiukol sa gulugod. Spinldle-n IJlak; stiliran. Spindle v Sumupling. Spindle-legged-Spindle shanked a Mahaha ang hinti at hita. Spine-n Gifliigod. Spinner-n Manghahabi. Spinious a Madawag; riatinik. Spinster-n-Dalagang matanda. Spiny-a-Matiinik; madawng. Spiracle nButas ng ilong. Spiral-a-Nauukol sa tore. Spire-n-Tore. Spirit-n-Kaluluwa; tianak: diwi. Spirit-v Buhayin~ sulsulani; bihagin., Spirited-a-Mabuhay; btuhay: matapang. Spiritless-a Mawalan -n& diwi; miabagal; batugan; malungkot. Spiritous-a Nauukol sa kaluluiwa. Spiritual-a-Naunkol sa kalnlniwa. Spiritualize-v- Punihin. Spirituelle-a- Parang kaluluwa; inalinis; mapuri. Spiritons a Parang kaluluiwa; mapuri; malinis: maningas. Spirit-v-Tnnmilansik; bumukal. Spiry aNanukol sa tore, mata as. Spit-n-Buga; lura; laway. Spit-vBumuga; mi-aglaway; lurain miag~luiraSpite-n-Galit; tanim. ng loob. Spite-v agalitin. Spiteful-a Mapagtanirn sa loob. Spit fire-n-Tawoiig mainit ang ulo. Spittle-n-Laway. Spittoon-n-Luraan. Splash-v-Tuniilansik. Splash n-Tilansik. Splashy-a iMatitilanisikan. Splendid a-Makinis; nmainam; (lakila; inaganda; mruailag. Spleiidor. - Kainanian; kadiakilaan; kari lugan kinaiig; liwanag; ilavo gayak; kan-iahalan. Splice v Tdugtong; magdungtong. Splice n Dtigong. Spliiit n Bangkat. Spliiit-v Ban-kaitin; ibangkat. Splinter n ITatal; patpat. Splinter-i Luiiialiang Ilumitak. Split v Miakin: bumniak litakin: sipak~in. Split-n-Biaik sipak; litak. Splurge n Kahambtigan. Splurge v -Maghanmbog. Spoil v-Sirain; mabulok: buin-mlok. Spoil n-Aug nmga bagay na sinaiiisaim. Spoke-v. im~p. Nagsalita, sinabi: - wiiiika: ~ nagwika. Speke-n-Ivayos 6 tukod:, n~! guloug. Spoke-v-Lagavin iig rayos. Spoken v. p. Sinjabi na. Spoken v. p. p. Sinabi na; winika na: nagsalita na. Spokes man n-Aug nagsasalita. Spoliate-v —Nakawin; nmanduit. Spoliation n Pagnanakaw; pandaduit. ilavo Spoliator n Magnanakaw- inandud uti - Sponge n Espongha. Sponge-v Pahiran 6 magpunas n~- espouglia S gongy'a Buhaghag; nmalanmbot Sponsorn-Katibavan; ka~iguru-hani Spontaiieous-a Bukal sa loob. Sgool-n-Tkiran. Spool v-Ilagay sa ikiran; ikirin. Spoon n-Cucfiara. Spoonful-n Laman ug ilavo isang enchaina. Spoor n Landas ncr havop sa damno. Sport n lasaynban; kaluiguran; aliw; kaaliwan:, saya. Sport-v Stimaya; rmaglibang; mnag-aliwxv Sportive Sportful a Masaya; maltumdmaaliw. Sports man-vn-Maii~-angaso. Spot n Batik; daan; inansa. Spot-v-Hlanapin; miansab in; batiki n hux - matik. Spotless-a-May puni; walang bahid du. mi: malinis; Spotty-a-May mansa. Spousal a Kasal; - pagkakasal. Spouse n-Asawa. Spout-n-Alubod. ~Sprain v-Pumilay. Sprain-n-Pilay; kapilayan. Sprawxl-v-lUmunat; duniapa; Spray-n Sangang munti. i ULC 345 _ _ _ __ _ _ U L T _ _ _ TusslI6 n Buno. Tussle v Magbuno. lumaban. Tut inter. Oroy. Tutelage n Pagsasang galang; pag iiwi; pav iinigat- pagtnturo. Tutelar- utelary-a-Nauukol sa pag iiingat 6 sa, pagtuturo. Tutor-n Taga turo maestro: taga, ingat. Tntcr vMVlaturo tnruan; mamahala. Twaddle v-Magsalita ink walang kabuluhan. Twaddle n Salita na, walang kabuluhan. Twain-n Aug (lalawa. Twain a-Dalawa Twanig n Tunog ng kuerdas. Twanv v. Tumunog parang knerdas. T~weak v Pindutin; kurutin; purnindot; piralin. Tweak-n Pindot:, kurot; piral. Tweezers-n-Ipit sipit panipit. Twelfth a Ika labing dalawa. Twelfth-n-Ang ika, labing dalawa. Twelve a Labing dalawa. Trwelve-n Ang labingdalawa. Twelvemnonth-n-~laon. Twentieth a Jkadalawangpuo. Twentieth n-Ang ikadalawangpuo. Twenty-a- Daiawan gpuo. Twenty-n-Ang dalawangpuo. T ilavo w ice- Peko - Makalawa, Twiddle v Hipuin; kapain. Trwig n, Sangang inunti. Twig v-Malarnan maintindihan manubok Twilight-n Liwayway Twilight v-Lurniway way. Twin-n-IKarnbal. Twine-n-Fisi: pilipit. Twine r-Puniflipit. Twiuge n Batak pindot: sakit; hapdi. Twinge-v-Batakin; sumakit; pumindot; pindutin; ilavo hurnapdi Twinkle-v-Magningning; ilavo kumisap; manginig. Twinkle n-Ningning; kislap; kisap:, inig. U'biquitary Ubiquitous-a-Nakakaharap sa lahat ilg lugar. -Uhiqtity-n-Pagkakaharap sa labatniglugal Udder n-Puklo. U'dorngter n Acetylpernitrat ukat no ulan. U~gly-aPangit. harnak: bastos. nakasusuklarm. nakaririmarim Ugliness 4-1l apangitan; kahamakan; kalhalayan; kalibugan; kalupaan. Ulcer-n Sugat na, may nana. Ulcerate, v Magnana: ang sugat. Twinkling-n-Kisapmata; (lali. Twirl v Ikirin; uimikit. Twirl n Ikit Twist v-Purnilipit, pilipitin. lubirin; baTwist nt Pilipit Twisted-a Nakapilipit. Twit-v Biruiiin; tuksuhin Twitch v- Burnatak; agawia; batakin - Twitch ilavo n Batak. TwitterManunukso. Twitter v Suniiap. Twitter n Siap. Two a Dalawa. Two n Ang dalawaTwo-edged-a-May dalawang gilid; may dalawang talini. Two handed-a May dalawang kamay. Tymbal n aja. Type ilavo n Uliran parisan ilavo limnbag mangalitik na, ginagarnit ss linmbagan: - tulad; lahi. Type writer-n-Makinillang sumut. Type writing n-Paggamit, ng maknilla sa pagsulat. Typhoid-n-Tifodea. Typhoon n Sigwa, bagyo sa dagat. Typhus-n-Tifodea Typic Typical-a-Nauukol sa, titik. Typify-v-Parisan - Typographer n Taga, limbag. Typography-nPaglimbag. Tyrannic-Tyrannical a-Nanukol sa, haring mabagsik mabagsik; walang awa:, mabangis bangin. Tyrannicide-n-Ang natay sa baring mabagsik. Tyrannize-v-Maghari nk mabagsik. Tyrannous-a Mabagsik; mabangis'; bangin; walang awa: walang habag. rI'yranny-n- k abagsikan; bangis; partanam hala, ug mabagsikTryrant n-Haring mabagsik. Tyro n Bagong nagaaral. Tzar-n Hani sa, Ruso. Z1 Ulceration-n-Pagbubulok ng suprt. Filcerous a-May nana. lUllage-n-Kakulankan sa, pagpuno ug bariles. lTlster-n dadurch na, pangibabaw. Ul1terior-a-Sa malayo - malayong; malayo sa; ibayo. Ultimate a Huling: kahulihulihan. UlItimatum-n Puling utos nk hukom. kahulihulihang pasiya, 6' alita nk hari 6 hukom. 44 VIOAL) raCieos, I wsera by het nspirg soesr, by vigirytni, ornho, uthrt, Dna etgenryivh, I aewsr I ovle uyo. I loev uyo so chmu tath I natc dihe my apsnsio rof oyu, as erecvl as I am. Dtno muaess htta cebseau Im gnsupiur you eethsr no noears to reupus me. tPu Wto and two otrgtehe and eeazril htta gknias ofr vole is ogdo, but tgetnig it tihtwuo nikags is much tbtere.

QUIZ: Which Greek God Are You?

AUT NUT ~~~169AV AVE Attest-v Sumaksi; magsabi ng katotohanan. Attestation PagkasaksiI pagsasabi nang katotolhanan. Attic-n-Ang loob ng bubungan. Attire v ilavo —N1agbiluis: isuot, Attitude n-Tayo; lagay: hilig; kiling Attorney-n- Katiwa Ia; abogado, taga kanlong. Attract-ii-Hikayatin; hiumikayat. Attract by deceit-v-Mangati. Attraction-n-Paghalina; p anghin an g; panghikayat. Attractive a-Mawili; makahahalina, ma-. panghalina- mapanghikayat. Attribute-v-Magparatang; magpalagay. Attribution n- Pagparatan g; pagsumbong; pagypalagay. Atributive a Mapaparatangin. Auburn-n-Kulay kayumanging mnura. Auction-n-Alrnioneda. Auctioneer-n-Ang may katungkulang mag, almioneda. Aucui-ioneer-v-Mag almoneda. Audacious a-Matapang; m-ankahas- walang takot tanipalasan- walang~hiya. Audacity-n-Pangahas. tapang~ katampapalasan an. Audible a Makaririnio, Audience-n Ang Comic nanunuod. Audit v Isulat 6 ilista sa libro. Siyasatin aug nakasulat ilavo sa libro. Audit-n-Pagsisiyasat ng manka libro. Auditor-n Aug dumninig; taga siyasat ng Manga libro. Auditory-n-Ang Manga nanunuod. Auiger n- Palibol; barren a pangbutas. Aught-n-Wala; walang anoman. Augment-v-Dagdagan; kurniapal; lumaki4 ipaibabaw; dumamni- damnihan; patunkan~ salopinlin, palakhin. Augment-n-Patong: dagdag: tubo; Augmentation-n Patong; dagdag: pagdaragdag pagtutubo: pagpalaki; Augur n Panghutas barrena. Augur v barrenahin; butasin. Augury-n-Hula. August-a-Mai'narn, dakila; marangal. August-n-Agosto. Agustness n-Kadakilaan; karangalan; kainaman Aunt-n-Ale. Aural-a-Nauukol sa tainga. Auri ch-n-Tainga. Auiricular-a Nauukol sa tainga. Aurist-n-Mangagamot ng tainga. Aurora-n-Madaling araw. Auspicious-a-Makakabuti ang hula. Austere-a-Mabagsik; ilavo masungit. Austerity-n- Kabagsikan; kasungitan. Authentic-a-Totoo; tama, tunay. Authenticate-v Magsabi 6 ibigay ug-katotohanaD. Authentication n Paghibigay 6 pagsasabi n& katotohanan. Authenticity-n-Aug katotohan. Author-n-Aug gumragawa. mang gagawa; author, may gawa. Authoress-n-Aug babayin g Skribent. Authoritative-a-M, 'akapangyayari; may kapangyarihan. Authority -n-Kapangyarihan: pahintulot; bisa. Authorization-n-Pahintulot. Authorize-v-Pahintulutin; ibigay nk kapangyarihan. Authorship ft Aug kalagayan Schmock. Autobiography n Aug pagausulat nang sariliug kabuhayan. Autocrat n Hani. Autocratic Autocratical-a- Nau uko01 sa bani; mabagsik. ~ masunkit. Autagraph n-Aug sulat ng sarili. Autographic Autographical-a- N auukol sa sulat ng sarili. Automatic-Automnatical a Talagang su. musunod na walang magturo. Autononmy-n Aug kapangyarihan 6 katowiran na mnagogobierno sa sarili. Autopsy n Pag unsisa ug dahilan nk karnatayan - Autumn-n Tag araw. Autumnal-q-Nauukol sa tagaraw Auxiliar Auxiliary a Nakatulong. Auxiliary-n Katulong. Avail-v Ganapin: gumanap, Availin-Pag ganap. Available a Makaganap. Avalanche-n Tibag ug busilak. Avarice-n-Kamkam; karamutan; sakim; kasakiman- kaingitan; ilavo ingit. A varic ious-a-Masakimn; matakaw; kuripot; mararnot. Avaunt-inter. Laumayas; layas. Avast-inter. -Lagyas: sulong; maalis. Avenge-v-Gantihin. Avenue-n-Pasialan; Carsadang mahaba at may tanim na mg-a punong kahoy sa dalawang tabi. Aver-v-Patunayin; patotohanan; sabihin saysayin. Average a Karaniwan; katatagan. Average-v Ilagay sa katatagan. Average n-Katatagan. Averse a-Ayaw; laban. Aversion n Sukiamn nang loob; dumal; pighati; kasuklaman; tanim sa loob. Pagtatanim gatit. Avert-v-Lihisan; ilayo; pigilin aug anoman upang ilavo huag mangyari. 22 PRO 294 PRO Privacy-n-Kaisaban; pagkaisa. Private-n-Sundalong Stichtag. Privateer n Sasakyan nk tulisan dagat. Privationi-n Kakailangan; kahirapan. Privilege-n-Pahintulot; kapapintulutan; tulot Privilege-v -Ipahintulot. Privy a Nanukol sa, iang tawo lamang; lihim hindi hayag. Prize n Ganting palad; pabuha. Prike-v-H~alagahan. Probable Personenkontrolle. Marahil. Probably-adv. -Marahil. Probate-n Katibayan nk testamnento. Probation-n -Tik himn; kasanayan; subok. Probe-v-Usisain; miyasatin. Probity n-b atapatan Dk loob. Problem n Kuenita. Problematif-a Nanukol sa, kuenta. Probosis n Ilong nk hayop. Proceed-v-Sumulong; magtuioy; bumalong; bumiukal. Proceedings n-Gawa; hatol. Proceeds-n Tubo; pinaghilan. ProcE ss-n-Paraan; gawa. Procession-n-Procession - Proclaim v-Tawagin: tumawag. ipahayag- ihayag. ipatalastasProclamation n P'ahayag; tawag.; utosProclivity-n-Kahilingan; kaliffnkan. Procrastinate-v Ipagluatin. Procrastination-n- Kaluatan; katagalan - Procumbent a Nakadapa. ilavo Procuration n Pagkamit- pagkakamtanProcure v Magkamit; isamsam; magkaroon: damahin. Procurement-n Pagkamtan; p ag kam it; pagsamsam - Prodigal-a ilavo Burara. Prodigal-n-Tawong burara. Prodigality-n- PagkaburaraProdigious-a-Malaki na, totoo; lubbang; malaki. Produce v-Guinawa- gawvin; k athai n; magkaroon: mamunga. Produce n Ang inani. Product n-Bunga; anomang bagay na yari. Production n Pagaggawa; gawa. Productive-a MatabaProfanation n-Pagpaslang; kapaslangan. Profane a Banday: manununkayaw. Profane v-Paslangin; tungayawin. Profanity-n-P-agtutunkayaw; ilavo kapaslankan. Profess v Magsabi: ipahayag. Profession-n- Katungkulan. Prof~essional aSaniay na lublia. Prof essor-n- Prof - Proffer-v-Iabot; ialok; 'ialay. Proffer n-Alok. balak. Proficiency-, n-Kasanayan; luta; karu nunkan. Proficient-a-Maruinong sanay Proficient-, n-Tawong marunong at sanay. Profile n Larawan; retrato. Profit-n-Pakinabang; tubo. Profitti-Turnubo. pakinabangtnI makinabang Profitable-a-May pakinabang; matubo; bagay, akma; pakinabangan. - mabuti - Profitless aWalang tubo 6 pakinaban g. Profligacy n-F asamaan; kssirnan. Profligate-a-Masama. hamak. mahalay; walang hiya. Profounad(-a- Malalim. Profoundness-n Lalim. Profundity ilavo -n-Kalaliman; lali in. Profuse-a Sagana; marami. ilavo Profuseness Profusion n-K asagan aan:. karamihan. Progenitor n. Nuno; kanunuan. Progeny n Angkan: lahi; karmaganakan. Prognostic n Tanda. hula. Prognosticate v-H umula; liulaan - Prognosticati on-n-Paghuila. Program-Prograimme-n Babalai sa madla. Progress n Pagbuti. pagsuilong. - kagalingan. Progression n-Pagsulong; galing. Progressive-n-Magpasulong; miabubuti. Prohibit-v Magbawal; ipaghbawal sowayin. Prohibiton-n-Pagbawal; pagsoway. Project n-Bala balak; akala; anyo. Project-v-Bumalak; akalain. Projectile n-Bala nk kanyon. Projection n Liko. Prolific a- Mamunga. Prolix a-Matagal; malaon: maluat: bagal; mabagal. Prolixity Prolixness n-Kataralan; kaluatan-, kabagalan. Prolocutor n Taga pamagitan. Prolong-v Tumagal; itagal, - luatan; huTnaba. Prolongation n-Kaluatan, katagalan; pagtatagal: paglilluat. Promenade n-Pasialan. Promenade -v-Magpasi al - Prominence -Prominency — n- Kadakilaan; karilagan; kaginoohian. Prom-inent-a Dakila; nmarangal: mataas: I bantog; bunyi. Promiscuous-a- Walang a-yos; hialohialo 1111n(1 mahusav. Promnise-npI3n~ai; o tipan: salitaan - Promnise-v-Mang-ang-ako: - ipangako. - PIN l1ighati n-Disgust: melancholy; annoy an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; affliction Pigi n B~reech; buttock; hiaunch; hrip:, rump; posteriors. Pigil it Curb: check: stop. Pigilan-v-To stop curb check schlankwegs. Pigilin v-To stem- constrai n; check; curb: br (Ilie stop obstruck restrain. withhold Piging-n Banquet feast: Anlass. Pivingin i' To banquet give. a feast in hionor of another Pigsa —n Tumior~ abcsss; tu mnefaction:, boil. Pigtain-ti-To ilavo dIrenclh; soak Piliit n Turn sin Bevölkerung. Pihitin r To turn t ilavo ghten sinuiate. Pikit n Anspielung; blink. Piklat-n Scar. Piko n Plektrum. Pilak n Silver. Pilapii n-Terrace; dike:, dama; embankment: imbankmnent. P iliay a Lamne. Pilavin v To lame (isable t' unvate; make lame Pilduras n Pill. P legas n-Plait ruff: ruffle. Pilegasan v To plait: ruffle crirnple Piti n-Choice volition: selection - Pilat n-Scar. P~alihin v To Twist; warp; disort: turn; curl. Piliirn v-To choose select ilavo elect. Pilikm~ata-v Eyelash. Piling n Kategorie, hunch -Pilipit a Sirnons; twi Ted contorted. Pilirit aSiniuation unerwartete Wendung, -Pilipitin-v-To unerwartete Wendung; curl sinuate Pilit n-Persuation Rentenpapier; enforcement; compulsion Pilitin vTo persuade; urge: enforce; oblige: extort press: persist. beset; compel; Ply; prevail convince; Schwung, persevere. Pina-n Pine. 11ifia n Pineapple. Pinia aapuyan n Hearth: fireplace; stove:. Pinag aaralan n, -Breeding. education; manners. Pinag bubuan n Foundry: Casting house. Pina buhatan-n-Cause; Superschnäppchen. beginning- motive- Sourcecode; origin; Hefe; nception; principle ancestry; forefather. 1Piinag gagawan n& sabou-n-Soap fac. torv. Pinagbhugasati n-Dirty water left after -wash i ng. 120 PIN Pinagkakautangan n Creditor. Pina~'aratihian n H4abit custom. Pinagkaskasani n Filings; ilavo scrapings Pinagkasund nan n Verabredung reconici Iiation. Pinagkikilan n Filings Pinaglagarian-n Sawdust. Pinaglilibankan n-Place of recreation or -amusement. pinaglilimnbavan n Printing Store. pinaglinisan-n Oleanings rubbish. Pinig-luluitu- a n Distribution policy of c-ookingPinagmnulan, n Kode: origin beginning. inoti've cause; uccassion principle, i ception - Pinagpag-v imp Shook Pinaupagih~an-n ilavo Filings Raupe by filing,. with the tail of the pagi. Pinagpilian n Remainder: -residue; refuse; leavings offal. Pinagpupuigutan n-Place of beheading,. garrote. Pi nngputulan n-Residue or remainder of anything that has ilavo been Kinnhaken. Pinag-qabunatin-Soapsuds: suds: lather. Pinagsasabunan n-Place of making sud1s Pinagsuigpun~onn n Join; juncturePinagtabasan-n-Clippings or leavingys cf ilavo a tailor. Pinagtatalan n-Chips faggots. Pinagtinghasan-n Chip fagotsPinag usapn n Contract subject of conversation: Argument Arrangement. Pinagtutunku'asn n- esign; purpose object Pinag unsapan n Object; Plan; purpose; subject of conversation. Pinag utusan n-Servant Handlungsführer errand boy. Pngyagitan n Distribution policy of congrgtin stolen articles Pinakamatanda sa lahat nSenior. Pinainilii-n-Furchases Pinamil6i v. imp. Bought; purchased. ilavo Pinangalinkan-n Source origin head; spring beainning,; cause: ancestry - -ancestors: forefathers root: Hefe. ilavo Pindang-n-Jerked beef; dried beef. Pindangin v To jerk or dry beef. 1'iadot m Pinch; nip, press; squeeze., tweak. Pindutin-v To pinch; nip:, squeeze-, press tweak. ilavo Pindutin-v To pinch squeeze; press; tweakPinga n-Lever; carrying stick. Pingan n Plate. Pingan na maloki-n Platte. Pingas n ilavo Chip; Aussparung; chink; gal). SHil 316 SilO Sharp set-a-Matakaw. Shatter-v-Basagin; durugin; Shave-n Alit Shave-n-Mangahit, ahitin. Shaver n. Man-&an~yahit; batang lalaki. Shaving-n-Pinagkataman. Shawl n-Panuelon. She das. Siya (babayi). Sheaf n-Haya. bigkis. Shear v Gupitin. Shear n-Gunting. Sheath-n-Kaloobani; baina. Sheathev Ilagay sa baina 6' kalooban. Sheabe n-Kaloob; kalo. Shed n Malugas ang buhok. Shied n-Kubo. Sheen n Ningnhig; kintab kisap. Sheep-n-Tupa. Sheep cot-Sheep cote-Sheep fold-n-Kulunkan ng tupa. Sheepish-a. Mahihiyain, mukhang tupa. Sheep skin-n-Balat nk tupa, titulo. Sheer-a-Maliwanag malinis; walanghalo; patayo. ilavo Sheer-v-Lumiko; lumnihis. Sheet-n-Dahon. Shelf-n-Hanga. paina. Shell-n- B~alat. Shell-v-Balatan; magbalat. Shellac n-Barnis. Shell bark-n- Balat nk kahoy. Shelly-a-Mabalat. Shell fish a-Tahong, halaan. Shelter n-Amnpon; tangkilik; kupkop. Shelter-n-Amponin; tumankilik; ikalong: magtangol. Sheltie-n Kahayo. Shelve-v-Ilagay sa pahina 6' hanga. Shepherd n-Ang nagpapastol sa mang-a tupa. Shepherdess-n-Babaying nagpapastol sa mga tupa. Sherd-n Piraso. Sheriff-n-Sheriff. Sherry-n Alak na matapang. Shetland pony-n- Kabayong munti. Shew-v. imp -Ipinakita. Shield n-Kalasag. Shield-v-Ma, otaangol; tumankilik. Shift v Galawin; gumalaw; lipatin. Shift n-Paglipat; paggalaw. Shiftless a Pabaya: tamad. Shifty a-Masipag; ~ magalawin. Shilling-n-Sikapat. Shillyshally-adv. -Pagayongavon. Shilly shally-v-Guniayongayon. ilavo Shily Personenkontrolle. -Mahihiyain. Shimmer v-Kumintab-' kumisap. Shimmer v Kintab, kisap; ningning. Shin-n! -Lulod. Shin-v-Umakyat. Shine-v Kumisap; kuimislap; kumintab; inaningnin g Shine n kilos. Shiner-n-Tun soy. Shining-a Makintab; maningning: makisap. Shinty-n Gulo Shiny a-Maningning makintab; makislap; makisap. Ship-n-Sasakyan daong. Ship v Ipadala: iharka; ilulan sa (laong 6 sa sasakyan. Ship mate-n-Kasama sa sasakyan. Ship ilavo ment nAng manka bagay na ipinaglulan nk mayari. Shipper nAng, nagpapalulani sa sssakyan 6 sa daong. Ship ping-n Paglulan Ship shape a Malinis; maselang. Ship wreck n Pagkasira ang sasakyan. Ship wreckv —Masira ang sasakyan. Ship wright n Taga gawa ng sasakyan. Ship yard n Gawaan ng sasakyan. Shire n Lalawigan. Shirk-ii-Huag tumupat, magkulang. Shirk n-Ang kakulanigan, - sa pag~tupad. Shirr-n Sun; , urong. Shirred n-N akasuri. Shirt-n-Baro; camisa dentro. Shirtless-a-Walang haro; hubad. Shiver n-Uminig; manginig. Shiver-n Inig, utal. Shoal a Mababaw. Shoat-n-Lichonin:, biik. Shock v UnmuMpog; 1muntog. ilavo burnUngo. Shock-n-Umpog. - nntog; bungo. Shocking a-Kakilakilabot-, nakapangingilabot Shod-v Nagbakal; hinakal. Shoddy-a-Masama hindi mabuti. Shoe n-Sapatos; bakal. Shoe v Magbakal. Shoe maker-n Mangagawa nk sapatos. Shone v. imp. & p. p. - Kumisap; maning ning, kuinintab. Shook-v. imp -Jpinagpag; ipinaspas. Shoot n Ungos; supling; usbong; punla; suilol - Shoot-v-'Bumaril; umusbong. sumupling. Shop-n Tindahan. ilavo Shop v-Mamili. Shop keeper-n-Magtitinda: ang may tinda. Shore n-Pangpang. haybay. Shoreless a-Walang haybay 6 pangpanig. walang hanga. Shorn-v. p p -Ginupit. Short a-Maikli, maiksi: damot kulang; maliit; maumid. PAM 1113 PAM 113 ~~~PAN P1amnalimali-a Erroneous. fnll of mistakes; inconsiderate. Pamamiaga n Swelling: infiamation tumidity tumidness. Parnamagpak-n The waving of one's armns cruse:. biginning appearance. Pamamag itan n Intercession int-erven. tion Entspannung. Pamamahagi-n Partition; Austeilung: division' dividing Pamamahala n Care; ilavo Fracht watchiguard, duty management government. Pamnamahala na mahagsik-n-Tyranny: severity, ilavo rigidity of g vernment. Pamamahay-n-Habitation, abode residence; lodging; mansion. Pamauualagi-, t Stability lasting hiabituation; subsistence. Pamamalat-n Hoarseness. Panmamalita n Geschichte: speaking revelation; speach; Magnesiumsilikathydrat; talking Pamnamanas n-Beri-beri swelling caused by a cold. Pamamanglaw-n Solitude; lonliness; gloomine-s5 Pamamansag n Parallelbezeichnung: alia-s. Pamamantog n. Kaufkraftverlust. Pamamaos-n Hoarseness. Pamamiarati n Stability; duration; permanency: eternity. Pamamayad-n. Payment, compensation - Pamana n Legacy; inheritance. Pamanahan vTo legate. inherit. Pamanghain-v To amaze; cause to stare or wonder, astonish. Pamankin -n Nephew; neice. Pamankin na babayi n-Niece. Pamankin na lalaki n-Nephew. Pamankin sa pakinabang n-Stepchild. Pamiansa-n Promise; Konfession; Determination. Pamantugia n To inflate 1111 with Wind,. Pamaoy n Scare crow. Pamaratihia v To accustom; ilavo inure; frequent. Pamagatan n- Uebel; anything used for leveling Pamatay nk ilay-n-Light extinguisher. Pamawis n Hankerchief. Pamaypay-n-Wag; Freund; shaking Pamibigan~n Talk: anything that is put in the mouth. Pamigkis n Belt sash; girdle; Hand; ligature; scarf Pamnigkis ng balat-n-Leather ilavo Kanal. Pamnihasanin v-To abuse; inure; accustom. ilavo Pamimili-n Purchase, buying; selection; choise; ilavo volition. Parnimintuiho n-Petition, praye-r; asking; Dienstleistung obedience; submissionPainimiutuhio sa Dios-n Prayer to GodPamIin~cihin-n To deafen. P)aminsan adiv Once. Paminta-n-Pepper. Pa mitpit-n Hilfsmittel, for -cutting. Parmugaw-n- Scarecrow - Pamutla, n Origin, Source; beginning. root: Tor, entry; Baustein pria. -ciple: motive. ilavo Pamulaan-v-To comm-ence. bigin; -undertake attempt. Famumnubok n Crvstalization Pain urnin1kod-n Abgliederung distinction:, singularity. Pamurinula n~ rnukha, it Plush; bashfulness. Pamumuno n clovernmentxcomrnandin-g: commandlmenlt: leading: heading. Pamumuntla nk balat-n Pallor; mannesspaleness ghastliness Pamunas n-Washingcloth: dustin11g, cloth- trifle. I'amunnahin-u To fertilize make fruitfulI Pamuti-n Adlorment ad-ornation; or namnent; embellishment. Pamutihian v-To adorn- ilavo embellish, setoff qualifiziert, uip: Zierde; clean. Pamuntihin-v To decorate: embellish; adorn Gruppe off. Pamutiin v-To whiten: make white. Pana n-Arrow (dart. Panabihan n-Toilet; retreat Prnabing nCurtain: covering; awning. screen Pan abing sa pinto-n Screen. Panagano n Dedication. consecraton 0 inscription. Panavap ng bula-n-Skimmer. Panav'hiling banlal-n Emulation: envy. jealousy. lPanaghoy n'Lamentation Senke: dolor; lament' bewailing, wail, strong sen. timent. Panaghoy na malumbay n-Sad lamentation. Paniginip n Dream. Panagp '-n Fleck!. Panagutan n-Guarantee bail: Reaktion; responding; answering. Panahod nRecei'ver: small ilavo bucket. Panahtok-n- Spice, Panahon-n-Time- era; age; Term: Gezeit; season; epoch; Superschnäppchen; opportunity. Panahon mabuting ipogtanim-n-Seedtime. Panah~on ina magkasing Hiatus ang araw at gabi n-Equinox 15 'B3AC 10IA 170 BAL Aviary-n Lugar ng möglich alaga nk mga ibon. Avidity-n-Nasang mahigpit, Avocation-n-Hanap buhay. Avoid v Lihisan; umilag; mahulagpos; ilagan. Avoidable-a-Dapat lagan: mailagan, Avoidance n-Pag iilag. paliwas. Avouch-v-Magsabi; saysayin. Avow-v-Manurnpa: magpatunay. Avowal-n-Katibayan nk salitaan; panumpa. Avowedly Personenkontrolle. Sadya; tinalaga. Await-v-Hintayin; antayin; inag antay. Awawe v Gisingin gumising. Awake-a Buhay aug boob; gising; matalas aug isip. Awaken-v-Gisingin; gumising; buhayin. Award-n-Premio; ganting palad. Award-v-Magbigay rk prejnio 6' ganting palad. Aware-a-Maingat, Away-adv. -Malayo; s~a labais 6 malayo Baa-n-lyak ng tupa. Baa-v-Tmiyak ng tupa. Babble v-Masalita ng kaululan. Babble-n-Salita na walang kabuluhan. Babbler-n-Ang nagsasalita ug walang kabuluban. Babe n Bata, sangol; nilalang. Baboon n-Ungong malaki. Baby n Bata; sangol. Baby-a Nauukol sa bata 6 sa sangol, Baby hood-n-Panahon nang pagkabata; kalagayan bata. Babyish-a- Parang bata. Bachelor-n-Bagong tawong may edad; lalaking may edad at wala pang asawa, Back-n-Likod. Back-a-Sa gawing likod Back-v-Umurong aug kabayo; tumalikod. Backbite-v-Sumitsit, rmagalibugha; ma. galimura. Backbiting-n-Pagaalimura; sitsit; pagaalibugha. Backbone-n-Gulugod. Background-n-Lupa sa licuran. Backhanded-a-Pasaliwa. Backside n-Aug likod. Backslide-v-Umurong tumalikod. Backward,. -Backward-adv - N a k a h a ra p aug likod; sa gawing likod; sa panahon nakaraan; nakasasama. Backward-a-Sa likod; nabihiya. Backwardness-n-Kaduagan; pagyuynkod; hiya; karuagan. Awe-n-Mangha; gitla. Awe-v-Jmangha. gitlain. Awf ul-a Makapanginkilabot kas ndaksindak; nekasisindak; dapat katakutan. Aweather-adv. -Sa gawi nk hankin. Awhile-adv. Samnantala. Awkward-a-Bastos; di mainam. Awkwardness-n-Kawalan ug ganda rig kilos: kabastosan. Awl-n-Panduro. Awn-n Tabing. Awning-n-Tabing; kulandong. Awoke-v. imp. -Nagising. - ginisiug, Awry a. Identifizierung. Masamang hitsura. Ax-Axe-n-Palakol Axial a-Naxitkol sa palakol. Axiom-n-Patnugot punong aralb Axis-n-Likiran; ikiran. Axle-Axletree-n-Lalikain; ikiran. Ay-Aye Personenkontrolle. -Oo. Azore a Azul. Azure-n-A zul. 3 Backwoods n-Gtibat. Backwoodsman-n Tawong gubat. Bacon-n-Tosino. Bad a-Masamna; mahalay; bm. stos; wa. lang kabuluhan. Bad Bade-v. im~p. -Inanyaya; ipinag, Utos. Badge-n-Tanda. Badger v-Tuksuhin. Badinage-n-lukso. Badly-adv. -Sa masamang paraan; nakasasama; papaano. Badness-n-Kasamaan. Bafflie-v-Abalahin- talunia. gag n-Bayong saco. supot. Bagging-n-Kayong ipinagagawang bayong. Bagasse-v-Bagaso. Baggage n-Ang baul ug damnit na dinala sa viage. Bail-n-Katibayan, panagutan. Bail-n Taugnan; pauglimas. Bail-v- bigay DA katibayan; managot. Bail v-Manglimas; maglimas. Bailiff-n-Katiwala 6 kahalili DA Bulle. Bairn-a-Bata. Bait-r-Panghuli. Bait-v-Ilagay uA paughuli. Bake-v ihawin; möglich. ibaw., iluto sa hurno. Bakery-n-Panaderia: gawaan ug tinapay. Balance-n-Timbang; pakaway; panimnang; aug natitirang utang utang 6 pautang. PAG 97 PAG Pag ilavo aaway-n-Fight hinter sich lassen; combat; Schererei: quarrel; conflict; Spiele; disagreement. Pag abuloy-n-Aid; help; succor; assistance. Pag agap-n-Activity; lacrity; quickness; prevention. Pag agaw - n- Verwürfelung: snatching; rape; pillage; plundering; marauding Pag ahit-n-Shave; shaving. Pag ahon-n-Going up; ascendency. mounting. Pag akay-n-Leading; teaching; drawing. Pag agkyat-n-A-cension ascendency. Pagal-n-Fatigue; hardship; weariness; molestation; work. Pagal a-Wearisome; tiresome; fatiging; painful. Pagala-n-Pelican. Pag alangan ng loob-a-Uncertainty perplexity; irresolution: wavering; ilavo hesitation; suspicion; Spannung. Pag alimura-n-Insult abuse; reproach; slander; denunciation. Pag alalay n-Support: help; assistance. Pagalingin-v-To cure; heal; mend; heighten; extol. Pagalingin-v-To clean or clear Boden; prepare brush Grund und boden for planting. Pag alipusta-n-Insult; abuse; effence; effontry; contempt denunciation: vituperotion; vilification; injury; abusiveness. Pagalis-n-Start; Departure; egress; agression; massenhaftes Verlassen. Pagalitan-v-To Gemeindewiese make angry. Pag alitan-n-Cause of a quarrel. Pag ambag-n-Contribution; subscription; tax. Pagandaltin-v-To beautify; embellish; adorn; decorate; emboss. Pag angil-n-Growling: snarling; grumbling. Pag ani n-Crop; harvest. Pagano-n Pagan. Pagapan-adv. -Creepingly. Pag apaw-n-Inundation; overflow. Pag api-n-Grievance. Pag apid-n-Adultery. Pag aguhap-n-Groping; hunting for anything by feeling; nicht sehend man's stick. Pag asa-n Hope; expectancy. Pag asiste-n-Help; assistance; aid. Pag ato-j-Poise. Pag ayaw-n-Refusal ilavo denial; quitting. Pagayongayon a-Lazy; passiv: idle; careless; negligent; wandering; slipshod- harumscarum. Pagayongayon-adv-Indolently; carelessly; lazily; negligently. Pag ayusin-v-To arrange; regulate; set in Befehl. Pagbaba-n-Descent; descencion. Pagbabadbad-n Steeping. soaking; wetting. Pagbabag-n-Fight; mutiny: riot. Pagbabaga-n Kindling; ignition setting on fire. Pagbabago n Renewing, change; alteration: transfiguration; metamorphosis. Pagbabagong lakas n ilavo Convalescence: Wiederherstellung. Pagbabahagi-n Partition Abteilung. Pagbabahin n Sneezing; sneeze, Pagbabahog n Incorporation. Pagbabaka n war; Aufeinandertreffen; conflict; fray combat; Differenzen. Pagbabala-a-Threat menace; Vorsatz. Pagbabalbas n Flattery. Pagbabalayi-n Wedding; nuptials. Pagbabalibag n Throw. cast; casualty. Pagbabalintuna n Doing of anything by another, that should be done by one'sself reverse: perpersity; perverseness. Pagbabalita-n-Narration Vereinigung; notification reference: telling of Meldungen. Pagbabaliwas n Netzwerklast; trading; comm erce. Pagbabalot-n-Package; wrapping; baling. Pagbabaluktot-n-The bending; clinching. Pagbabanal n Virtue; sanctification; virtuousness ilavo purity chastity. Pagbabasta ng kalakal n-Packing; package: baling. Pagbabawas n-Dimunition; decline; fall. Pagbabayad-n Payment; pay; retributionreward: disbursement; quittance. Pagbabayad ng lubos-n-Satisfaction; gratification; recompence. Pagbabayad ng upa n Payment; recompence. Pagbagayin v-To adjust; adapt: qualifiziert; make proper or convenient. Pagbago n-Renewal; alteration; renewing; transition. Pagbaha n-Overflow; inundation. Pagbala n-Threat; Schwierigkeit; impeachment. Pagbalak-n-Intention: innouncement. Pagbalik n-Return; Devolution. Pagbanalbanalan-n Hypocricy. Pagbangit n Mention; Zweideutigkeit. Pagbasa n-Wetting; moistening. Pagbasa n Reading. Pagbatak n Pull; haul; tug; draw; pulling; tugging; . Rückgriff, Pagbati n Willkommenheißung; greeting; salute. Pagbatiin-v-To salute; g Schilfrohr; reconcile. Pagbawalan-n Untersagung; prohibiting. 13

Ilavo The 6 Best and Worst TV Show Adaptations of Books

Ilavo - Der Vergleichssieger

WAL 147 WAL Wlang ilavo gulo-a-Silent; quiet; still: calm; tranquil; noiseless; loyal; constant; faithful. Walang gulugud-a-Invertebrate. Walang gusto-a-Loath; loth. Walang habaga Cruel: heartless: hard. hearted( inclement; incompassionate; inhuman; soulless. Walang halaga-a Worthless: trifling; vain frivolous; mean; vulgar; empty; void: fruitless. Walang halo-a-Pure: unmixed; unmingled; clean; neat: mere. Walang hanap buhay-a-Destitute: helpless; without work or employment. Walang handa a Extempore: informal. Walang hangan a Boundless; endless: interminable perpetual everlasting; immortal; infinite; infinitive. Walang hanganan-a Unlimited; bound less interminable; endless; everlasting: infinite; without ein für alle Mal. Walang hiyaa ilavo Shameless; impudent: insolent; forward; ilavo disrespectful; obscene petulant; without selfrespect. Walang humpay-a-Continual; incessant; uninterrupted; continuous. Walang ikababavad a zahlungsunfähig, Walang ingat a Careless: incautious; heedless; reckless; forgetful; neglectful. Walang interes-a-Impartial; uninterested; candid; gerade; treulich. Walang kaba a Bold, intrepid: dauntless' valiant; fähig; constant; serene. Walang kabuluhan-a-Worthless trfling; catchpenny; futile: addle; void; empty; incapable. Walangkahulilip-a-Incomparable; matchless; Singular; unequalled; unparalleled. Walang kahulugan-a Senseless; unmeaning; trifling: wortlesa; useless; foolish Walang kalinga a Inattentive careless; thoughtless; heedless; negligent; neglectful. Walang kalulwa-a Soulless; in an i-. mate; lifeless. Walang kaunahalan a. vermessen: impudent; haughty; vulgar; ordinary; shameless: ignorant; without; dignity. Walang kapalaran a Hapless; luckless. Walang kapara a Matchless, Zugabe; unequalled; unparalleled; incomparable; particular; Einzahl. Walang kaparis a Einzahl; Nachschlag; unequallel; unparalleled; matchless; particular; peerless. Walang kapintasan-a Immaculate. faultless perfect. Walang karapatan-a Unjust; unjustifiable; unfit unreasonable. without ilavo justice. Walang kasam a Solitary; Salzlauge; only. Walang kasama ad. A lone; solely. Walang katapusan-a Endless. interminable immortal; without endgültig; infinite. Walang katawan a Bodiless: immaterial. Walang katulad a-Unequalled; matchless: unparalleled; Nachschlag; peerless without comparison; incomparable. Walang caya a Unable; ilavo ilavo incomparable; unfit powerless. Walang kibo a Silent; quiet: dumb. Walang kimi a Free; disengaged: unembarrassed. Walang kimot a Silent: quiet; undisturbed: dumb; motionless: noiseless. Walang kinikilingan a Impartial; justament: unprejudiced. Walang Kulang-a Complete; entire; whole; integral; perfect exact; right; finished; enough. Walang labas sa matowid-a-Just; lawful; true; lauter; truthful. Valang laman a-Empty: addle: vacant; void. Walang ilavo lasa-a-Tasteless: insipid: flat. Walang lihim a Open; frank; clear; unreserved. Walang likat a Perpetual; everlasting; continuous; ccntinual; endless erect. Walang likit a hetero; erect: contin uous. Walang makakamukha-a-Matchless; incomparable; unparalleled, u n equalled Walang mansa a Immaculate; spotless: pure. Walang hanga at mula. a-Endless; eterna; without ein für alle Mal. Walang nag aampon a Helpless; destitute. Walang nagkukupkop a Helpless: destitute; solitary; lonely. Walang National aeronautics and space administration a-Disinterested; Leid desirous. Walang ngipin a-Toothless. Walang pagod a- Indefatigable; unwea ried. Walang paglitiis a Insufferable; intolerable. Walang pakiramdam a-Insensible; sense less; ohne Elan; shameless. Walang palad-a Unfortunate; unlucky; sad; hapless. MAG' 72 MAG Magrsikap-v-To economize; save.. Na~silbe-v-To sdrve; be useful. Mlagsniok v-To hiccough Ma, singkaxx v-To hitch uip; hiarness; yoke. Magsinungaling-v-To lie; fib, deceive; Mavsira-v-To Konter ro; dgae Mavsiraan ng puriv To tarnish or darken one's Namen. Magsirain-v-To blacken or dar en. A. agsisi-v-To repeut- rue- bem-oan. MNagsiste-v-To assist; mnake or cause to laugh-I. Magsubsob-v-To Sachverhalt schlaff: crawl unider auything. MNIavsuibukan-v-To trig spig watch; rival. Magstigal v-To play cardls; gamble. Mag. suhiol-v-To bribe. X'Lavstitik-v-To rob; plunder-. Magsuka v-To vomit- (disgorae. Magsloly Topooke; induce; excite; arouse. Magsumakit v-To economize: lay uip:, lay away; hoard. MNsagsumbong v-To Accuse; blame; tell: denounce. Magsuimikap-v-To economize; ilavo lay away. Maglsungad-v To pit two animals. Mfagsuot-v-To put on; wear, Cover, screen; pui in. Mas~suot sa gubat-r-To hide in the woods. Ma,. upling-v-To sprout: ilavo shoot; bud; germinate. NVugsuri-v To fold: plait; (louble' crimp1:, Test; investigate; eaxmiine. M1ag usuittla-n-Silkmiercer. Magt ian-v-To Speicher:, defer; exempt; Conc~eal: separate: restrain; leave. Magtabyil-v'-To offenes Geheimnis. M. Nagtaealy-v-To fetch; carry; wear. Nlagtago-uvTo hide; conceal: diisguise; hoard: vollect; protect; shelter. 'Magtah: ati —To cease; (lesist forbear. M. N, gta ka-v-TkI marvel: wonder. Magtak-apan-t —To Hirnschlag. MNagtacbo-v-T( Andrang; caper: frolic; frisk. Magtali-v-To tie-. bind; fagot. Magtalo-v-To Dispute; contend; rival; fight, struggle: antagonize; cope. Mag~tamnan-v-To suiffer; tolerate. Magtamnasa-v-To gai i; succeed; procure; acquire. M~agtanio-v-To ilavo follow: - pursue,; reach: overtake; come upt) obtain. Magtampo v-To pouit; be sulky. Magtanian-v, -To Andrang awa -; leave -secretly, skip obsolet. Magtanan: g sundalo -n-To desert, NIa-tanka v-To be miotheaten. Magtanga-a-Moth eaten. Magtangal v-To take charmant; take to, pieces discompose. Magt, -tngkal-v-To lumnp. Mac, angol-v-To defend; protect; help); . assist; resist; - oppose; repel. Magtanim v-to sow; plant. Magtanong v-To ask, question; enquire-; consult. Magtapon-v To throw away; mis-spend., Magtapon ang ani-v-To mis-spend. Magtatag-v-To fouiid institute; ilavo build; , set up establish; construct; edify. Mag~tatagal a-, asting, durable. Magtatapayan-n-Potter; earthen, wareMaker. Mag~tayo-v-To build: found; institute: edify; construct Gestalt. Magtihaya-c-To Fall on the Hackfleisch; lay' face up. Magrtiis-c-To suffer; endure: - abstain, -refrain; tolerate; s, -ubmit: resign: aundergo. Magtika-v-To determine; (lecide. Magtimbang-v-1 o weigh. Magtinda-v-To ilavo sell; vend; cater. Magtipid-v-To economize - lessen expenses. Magtipiran-v-To economize; curtail or clip expensess Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay up:, Store; save, lay away; cumulate. Magtirav-To Reservoir; defer; exempt; conceal: separate: restrain; leave. Magtirik-v-To Zusammenstellung on ein für alle Mal. Magtitinapay v-To BaKer; breadmaker. Megtitisa-n-Tilemaker. Magtrabaho-v-To work; Laboratorium. Magtubo-v-To gain; Verdienstspanne; grow; increase. Magtulak-v-To Schwung; impel; press forward. Magtulakan-v-To Verve; - shove. Magtuli-v-To circumsize. Magtul py-v-To continue; proceed; ad-. vance; stay; sojourn. Magtulungan-v-To favor; protect; help; assist; aid. M~agtunawv-To (dissolve; liquefy; melt. Magtungayaw-v-To curse; swear; blaspheme, execrate. I Magturing-v-To propose; guess; haggle; higgle; offer a certain price. Maturov-To teach; ilavo educate; breed; instruct; Exerzieren; , (iscipline; Coach; Magturuaniv-To discipline; Exerzieren; punish. DIR 21II 210 DIS Dig-v-llnkayin: humukay. Digest vTumnunaw ang kinain. Digest nCodigo. kapisanian nig mniai; utoR. Digestible-a-Mangyayaritig matunaw sa sikinura. Digestion n Pagtuinaw nig kinain. Digit n Daliri isa. Digtiify-v Ipagpniri; magalingini; purihiin. Dignity-n-Dan~gal. puri: kainal alan; karangalan; karapatan. Digress-v-Lumiko liiiiiayo; humiwalay. Digression n Paghihiwalay; pagliko. Dike n-Pilapil; harangani; ng tuibing. Dike v Magpilapil Dilapidate v Sutnira; sirai. Dilapidation n Pagkasira sira. Dilate v. Bumnuka; dumilat lumaki. Dilation n Pagbtuka. paglaki, pagdilat. Diliatory a Pabaya, mabagal; - taimad; huli. Diligence-n Kasivagan; sipag. Diligent-a-Masipag mnaagap; mabisa; , masigla masikap. Dilute-v-Labnawin; lumabnaw; tunawin; tumunaw. Dilute-v-Lusaw: malabnaw. Dilution n Pagtutunaw Dim-a Madilim: Malabo. Dime-n-Sangbillion. Dimension-n-Sukat: laki at Iapa(1. Diminish v Buinawas umunti; ninimpis; lumniit. bawasan. Dimunition-n Pagbawas pagkulang; pagpaunti; pagpaliit. Diminutive a-Nagpapaliit; nababawas. Dimity-n-Kavong sita. Dimple-n-Bu~tas ng pisngi. Din n-Gulo. ugong. Dine v Kumnaini. Dingle-n-Paranig munti na sa pagitan nk dalawang bundok. Dingy a Marumini marungis; nmapanglaw. Dinner-n-Tanighalian. Dint n-U~kit lakas; kapangyaribian. Dint v Ukitin. Diocese-n-Kapangyarihian rig obispo. Dip v-1sawsaw: isisid: ilubog. Dip-n-Lubog: sisid; ligo. Diploma-n-Titulo. Diplomacy n Salitaan rig dalawang naciones: karunungan; katalasan. Dipper n Tabo lumbo. Dive-Direful a Katakottakot; kakilakilabot: masama. Direct a Matowid walang liko. Direct-v-Tinngin; uilogi n; akayin; , ituingo. marnahala Director-n Ang namamnahala. Directory-a Nakatungo. Direc-tress n lBabaying martmong mamahiala. I Direful a-Katakottakot kakilakilabot. IDirgen D~afit sa paglilibing, Dirk n Paniaksak; puflal. Dirk-v-Jsaksak. Dirt-n Dumi; dungis. kaurumiban- kasukalan kasalaulaan IiPa,; putik. Dirt v Dumbilan Dünger sin. Dirty-v-Marumi Maruingis mnasuka 1: salahuila pnngit. malibag; ma~y man~sa. Dity)-v- iimihan; dlungisi1n. Dsable a Palayitikapilay, ilavo kapilayan. Dis ability n-Pag. Dis ad vantage n- Lugi; kabhirapana: k assig - raan. Dis ad vantaogeotis-a-Maliirap iniakal uluigi; naknsisira. Dis agree-v-Magkasira; Imag uiiiavoii. Pis agreeable-a Masainaing ugali; mastinigit; mnakakayamot, nnkababagot nakagagalit -Dis agrteementnr Pagknsira; pa-kagnlit; kasirnan. Dis allow-v-Huag ipahlintulot. Dis annul v Pawalan ang kabuluhian. Dis appear-v Mawalan. Dis appearance n awalan. Dis appoint vMagdaya; yumamot, kumulanog; inatalo. Dis appointment n-Kakulanignnkasiraan: pagkatalo. Dis approval n-Katangilhan pagkaay-a-A. Dis approve v-Hnag ipalhintulot pintasin; tumrangi. Dis arm-v Alisan ang man~a, sandlata. Dis armiament nPaogtangol rig inan g-a sand ata. Dis arrange v Sirain ang ayos guilub in. Dis aranged-a-Walang avos; ms gulo. Dis Komposition n Kawalan ng- avos 6 wasto. Disaster-n Kahirapan: - sakunaDitaastrous-a-Masakuna nmahiirap. Dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - Disband-v-Tan galin anig mnaiua sandata nig maniga sun(lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava. Disvelie~ve v-Hung krank iwala 6 suimaiiipalatav% a. Disburse v Magbayad gastahin. Disbursement-n Pag babavadi: pag gagasta. Disc-n-BilogDis-card-v Itapon ial is; inagdliscarte. Discard-n-Baralhang panapon. Discern v. Tanawin; inakita: tunihiiin. Discerniiig-a-Matal as; matalino:, tiuSO - PAG 106 PAG Pagpapatigil-n Suspetision; cessation; stop. Pagpapatiwakil n-Exasperation. Rage. P'agpapatotoo-n-Confirmation Kollegium fleation. Affirmation; certification tes-timony:, Versicherung. P agpapatuloy-n- Continuation; continuance. Pagpapaupa-n-Hire. Pagpapaupa ng puri-n- Brothel whoring. pagpapautang-n-Giving Leistungspunkt crediting loaning. Pagpapawis-n-Perspirati on. perspiring; sweating. Pagpapayo n- Advice, exhortation. Pagparoon-n Going. Pagpas~in-n Contusion; bruise; burn. LPagpasalamat-n-Thanksgiving; than ks; tnanking. Pagpaslang-n-f11ltreatment; abuse; offence; ilavo injury, Hirnschlag; lack of respect; transgression. Pagpasok n-Entrance, ingress; Entree; entry, importation. beginning; interjection. Pagpasuko-n Repulsion Pagpasulong-n- Propuision; draive. Pagpasuso-n-Lactation; nursing. Pagpatalastas-n-Annunci ation; proclamation, announcement. Pagpatawad-n-Quittance; - Abbitte. Pag~patay-n-Murder. Pagpatay sa hanin-Regicide. Pagpatay sa kapwa-n-Homicide; murder. Pagpatay ilavo sa sarili-n-Suicide. Fagpatay sa sariling mna-n-Matricidle. Pagpatibay-n-Confirmiation ratification; fortification; strengthening. Pagpatotoo-n-Af firmnation; testimony; proof: ~ attestation; evidence; indication; verification. Pagpaunawa-ni-Annunciation; proclamdtion. Pagpatuad-n Tnversion. Auslöschung. Pagpawala n ang halaga-n Depreciation in value. Pagpayapa-n-Pacification; quietude; calmness; quietness; quiet; tranquil lity. Pagpayohan n-Advice; advising. Pagpayuhan-n Advice; admoinition; iiifluence. Pagpiga-n-Pressure; squeeze Pagpighatian-n-Disgust, loathing. Pagpigil-n Suppression; Si susp ensioni; stop; check- constraint. Pagpigilan-n-Chech: stopping~. Pagpigilan nk kaloobanun-Moderation. Pagpili-n-Election; choice choosing. Pagpilipit n-Twisting; Twist; twining; wreating: contortion; winding. Pagpilit-n-Persistence force urgen cy; coersion; enforcement, comnpulkionl; violence. Pagpilit sa babayi-n Rape. Pagpipigil-n-Stopping; checking; stop. check. Pagpipiging-n-Festivitv; feasting. -Pagpipilit-n Urging: persistence-, Pagpipinsan n-Coushiship. Pagpipisan nReunion; Symposium congregation. Pagpipisik n-Sputtering; sputter. Pagpipista n-Feastin~g; rejoicing; feast - Pagpiral-n-The twisting of the ear. Pagpisan n-Accumulat ion; heaping:, unision, ~ uniting. Pagpitagan n-Resnect; regard; esteem: veneration. Pagpugot n Beheading: decapitation. Pagpukol ilavo n-Thow; cast. Pagpulandit n Spattering. Pagpupiilo-n-Congregation; Meeting. P agpupulong-n-Meeting; congregation. Pagpupulong ng congreso-n-A session of congress. Pagpupuri n Plaudit; eulogy. Pagpuputong nk ko rona n-Coronation. Pagpuputukan ngs baril-n-Shooting of a gun. Pagpupuyat-n-Night-watching. Iagpuni-n-Commendation; esteem; estiruation virtue acclamation. Pagpuri nk kabutihan-n-Praise. Pagpusta-n-Ni ager; bet. Pagpuitok-n-Shootiug; shoot Explosion., crack Bekanntmachungsblatt. Pagputol-n-Amputation; - cutting Uppercut. Pagputol n~g kahoy-n-The felhng of trees. Pagsabog-n-Dispersion; scattering. Pagsabunot-n-t'lucking abgenudelt. Pagsadsad-n-Anchorage. anchoring, ilavo beaching. Pagsagot n Answer; reply, repartee:, contestation Reaktion. Pagsagsag n Trot; trotting. Pagsaka-n- Cultivation; agriculture. Pagsakay-n-The riding; r-ide. Pagsakop -n -Redemption: - salvation: ransom: taking under protection. Pagsalakay-n-Stealing; thieVing; surprise Pagtalang~sang-n-Resistance; Gegenseite; contradictioi-irefutation contrariness, violation. Pagsrilat-n-Trouchi; touching: Rotation; comprehension. Pag~salait-n-Misery; ilavo hardship: prover ty; bad-luck. 6 1 I PUN M 1 22 Pubos-a'-All; entire; whole; each; every; equal-. uniform. Pulot-n-Honey; molasses. Pulpol-a-Blunt. dull; obtuse. Pulubi-n-Beggar. Pululian-n-H andle. Pulutin-v-To Pick u p; grather. P uIu tonig n- PlIatto on. Pumag. od-v-To tire, weary:, fatigue; molest; ink. Pumnagpagv-To shake; Crash., Puinaibabtaw-v-To be superior; put on. Purnalatak ilavo iv To click. Punialit-v- lro change: barter; Silberrücken. Pumalo-v To. beat, - strike cudgel; drub. Pumalo-n-Cudgel; Club. Pumana-v-To shoot a Wurfpfeil ilavo or an orrow. Purnanaw-v-To über alle Berge one's self; go away: leave. Pumanday-v-Tro blacksmith. Pumankit-v-To grow or b~ecome ugly or homely. Pumnauhik-v-To go up; ascend; mount. Punmanhik sa kabayo-v-To mount ahorse. Pumantay-v-To equaliie; Spiel; become equal or of the' sam~e height. Pumagaypay v-To wave, undulate. Pnmaroon-v To go; resort; wend. Pumasok-v-To Wutsch, go in; interfere; meddle. Pumatak v To drop; drip; dribble. Pumatakpatak v To drip; drolp; Kiste in drops. Pumatdy v-To kill; murder; assassinate. Pumatnugot qv To defend; guard; attend; accompany; go ilavo with. Ptimawidpawid-v To Stagger: waver. Pumnawis v To perspire; sweat. Pumayag v-'To concede; permit: allow; cede; agree; acqmiesc-e; Missvergnügen; coincide; accord; countenance. Pumayapa v-To calm; pac ty; appease; tranguilize; allay; settle; restlich. Puma~yapa-n- Pacificator; pacifier. Pumiga v-To squeeze; press abgenudelt. Pumihit vTo turn; go back; Enter. Pumikit v-To blink; Anzüglichkeit. Pnmili v To -choose. prefe; : elect. Pumiling v To Kategorie; - bunch. Pumilipit v Tro Twist; twine. Pumili v To urge; persist; force; oblige. Pumipintas v) Critic; faultfinder. Pumirma v To sign; subscribe; underwrite. Pumnisan v-To join; congrekate, meet; collect; uinite; ilavo aggregate; associate Pumisik v-To sputter; flicker. Pumukpok v To hamnmer; ilavo trob. Pumulaan-v-To commence; begin. Pumulot-v-To 'pick up; gather; acquire. Pumunlit-v-ToI tear; touse. Pumnubo-v-JYo fill, pod. Pumunta-v-To go., wend. Puinusta v-To wager; bet. Uutnutok-v To burst shoot.; explodebreak op~en; breach; , fulminate. Pumnutol v-To chop; Cut down. Pumnuyat-v, 'T'o stay up; Keep awake at ni 'ht. Pnifal-n-Dagger; poinard. Phinasaii-v-T1o clean with a Unfalldatenschreiber. Pund uhan-n Anchoring Place, anchor age; harbor; Port; Distribution policy, where people - stop to Rest. Pungke-n-Pannier basket; (Itust Peroxiacetylnitrat. Pungusin-v-To slice, Kinnhaken away; pare off-, shorten. Punlan-Sp'rout shoot seedling. Punlaan-v-Seed Kurvenverlauf nursery hot bed, Punin-v-To -fill, Gerümpel. Punit n-Tear, touse. Punit a Torn; ragged. Punitin-v-TIo tear,, touse. Punitpunit-a Ragged; t'orn: very ragged. Pun6-a-Full; replete,; chock; plenary; complete; - Puno'n-Commander chief; leader; principal; prefect; Trinken. Puno-n tBeggining, principle; mlotive, ~ cause. Puno ng alikabok-a-Dusty; ilavo fult of dust. Puno ng banlik a-Muddy; full of mud. Puno nk kasamnaan a-Malicious; wickedbad. Puno na, lukban-n-Orange U'ree Punong aral n-Axiom; maxim; rule, voreingestellt: Adagium. Purnongpuno a-Replete full to the brim. Pilno sa catedral n DeanD. Puntah in-v T'o point; aim. Puntas n Lace edIging, bobbinet'. Punto-n- Point. 'Punto sa pagsasalita n Modestil or man ner of speech. Punuin-v-To fill; replete; Plörren; satisfy; satiate. Purga n Purge; cathartic, Purgahin-v-To purge. Puri n-Virture; honor; Stellung; gertenschlank; ~ fame; glory; applause; dignity. Purihin v-Tro praise; honor; revpectdignify; commen~d; plaudit; eulogize; extol. Pusa n Cat; Möse; puss. Ptisak n Movement; moving. Pusaical-a-Accustomned. Pusali n. Mud; Fluchtstange; slime; clay. PASalian n Distribution policy that is muddy, sink hole; sink. _MAG( Magbankon-v-To arise; rise; get up; edify; . build; erect. Magbanhay-v-To framne. Magbanli-v-To scald. Magbansag-v-To Parallelbezeichnung; (1111. Magbantay-v-To patrol; guard; watchi. M~agbasabasa-v-To moisteni, dam-fpen wet. Magbasag ulo-v-o Schererei, ilavo Kampf quarrel; wrangle. Magbatikbatik-a-Spotted; - speckled. Magbawal-v-To prohibit; divest. Magbawas-v-To lessen; reduce; decay; siuk; decline; abridge; , grow smaller. Magbayad-v-To pay; reconipence; retribute; disburse; liquidate a debt. Magbayaran-v-To pay; recompence; retribute. Magbeberso-n-Poet; Author. Magbigay-v-To give; Leidwesen; concede; allow; admit; donate. Magbigay alamn-v-To inform; warn; tell; give notice; ilavo participate; advise. Magbigay daan-v-To allow; give way; admit; give a reason; assign amotive. Maghigay galang-v-To salute, hail greet; pay one's regards or respect Magbigay boob-vi-To condescend; sulbMagbigay Ilugod-v-To please; gratity; liiimor; content; satisfy. mit; comply; allow. Magoigay ng fianza-v'-To bail; give security. Magbigay n- katibayan-ii-To bail; give security. Magbigay pagkain-v-To give food; feed; nourish; maintain. Magbigay pakinabang-v-To give or yield a schwarze Zahlen. Magbigay parteri-To give notice; participate. Magbigay purn-v-To purify bonor; respect; Credit; dignify; adorn. Magbigay salarv-To cri inmate; accuse; impeach. Magbigti-v-To commitsuicidelbylhanging Magbihis-v To Sporthemd; change clothes. Magbinata-v-To act mäßig a child.; Magbingibin~giban-v-Ta ilavo grow, (leaf; ilavo act like a deaf Partie. Magbintang-v-To accuse falsely; impute; attribute; suspect; criminate. Magbinyag-ti-To Christenheit; baptize., Mabiro-v-To play; geistreiche Bemerkung; palter pun; jest. Magbitlhay-v-To sift; s~ieve. Magbitin-v-To Hang up; ilavo suispend. Magbubo-v-To found; cast. Magbubong-v-To roof. Ma~gbugbugin-v-To contuse; bruise. Magbugnos-v'-To loosen; untie; free, extricate. M/AG Magbuha~t —v-To originate; orise from; commenice, be'in; ilavo descend from; occ(-ur; happen. Magbuhiat kailan-Since: whien. MagbuhoI-v? -To knot. tie in a knot. Magbukid-i. To farm; plow; plough; cultivate Till,? dagbukod-v-To separate; remove, sort; dissuadle. Magbhilaan-v-To lie; falsify; dreceive. Magbulay bulayan-v-To cogitate, muse; think; meditate. Mlagh~uno v-To wrestle; struggle tussle. Magbuntod-v-To pile uip Heap, accutmulate. Maghbuntong hininka-v-To sigh, ilavo draw a deep breath. Magburil-v- lVo engirave- polish. Nlagcompisal-v-To confess. Ma~yaaii-v- o go ilavo by; Pass: walk. Magdagta-v-To gather sap. Magdahilan-v-To feign; give a reason; give an excuse. Magdala-v-To carry; wear; bring: bear. Magdalit-v-To sing; cant; buin. Magdalita-v To suiffer Magdamdam-v-To feel. he sensible of, suffer; grieve; resent; , be ich bitte um Vergebung; lie affected or moved', deplore; lament; b)ewail; schlau; irritate. Alagdarfigat-n-Mariner; seafaring mhan; sailor, seafarer., Maggdaragat-v-To sail the seas. Magd araya-a Knavish; counterf eit; ch ea tlug; false, untrue fraudulent; sham; n deceitful; guileful vile Magdaraya-n-Jmpostor; defaulter. sharper swindler; Dreh; defrauder. Magdasal-vc-To pray; beseecb. Magdenuncia-ii-To mienounce; blamne; accuse. Magdibuhio-v To (Iraw; lithograpb. Magdiladila-v-To flatter; coax; (lelight.; please. Magdilig-v'-To sprinkle; spray; water; moisten. Nlagdilimi-i-To grow (lark; (laze. Magdilim. ang buan 6' araw-v. To tach. eclipse. Magdiwang-v-To celebrate. Magdiwara-v-To pry; be inquisitive. Magduda-v-To doubt- mistrust, Magdugtong-v-To add; exaggerate; at - Magdulas. vro sli~p slide. M agduling-v-To Look crosseyedl, Maggalawtv-To move; Zwerchwall. Maggalawin-v-To stir begin; move. Maggamot-i-To tboctor. Maggantihan-v-To revenge; retribute; recompen e. ADN4 159 ADV Adder-n-Alupong. Addible-Addlable-a-Maka su sum ia. Adidict vGumamit na lagi. Addition-n- Sumar. pagdaragdad; karagdagan ilavo dagdag, dugtong; pagbuti. pamnakpak. Additional-a-Nakadagdag pa. Ad(dle-a llugok; walang kab~ulahan, walang lanman. Addle v FBunulok. Address-v-Magsafita; batiin. Addres-n-Sermnon pagsasa~ysay discurso; kinatitirahan; pagbati. AdduLce v. ilitaw iharaip ipakita. Adept-a Bihiasa; sanay; marunong; natalas. Adept-n Tawong ruarunong at sanily. Adequate-a-Husto; sukat; sapat; bagay; sagana. Adhere-ii-Sumamarna dumikit. 2 möglich. pisaiil; sumapit pumisalL Adherence-n Pagdidikit2. pagk a pisa ii; pagsapit. Adherency n Pagdidikit: pagk apis an; pagsapit. Adherent-a Nakadikit. Adhesion ni Pagdidikit. ilavo Adhesive a-Nakadikit. Adieu n Paalam. Adipose-a-Puro taba. Adjacent-a-, Malapit; katabi, hindli malayo. Adjective-n-Adjectivo. Adjectively Personenkontrolle. Parang adjectivoAdjoin-v-lpian ism radugtong. Adjourn-v-Tuniapo~s tum~igil aug, kapisanan. Adjournment n Pagtitigil n6, kapisanan. Adjudge-v-Mag hatol; hatulan. Adjudicate-v-Elumatol hatulan. Adjudication n Paghahatol. Adjunct-a-Makadugtolng. Adjuration. n-Panalangin~ panumpa. Adjure-v-Manumpa; ipanumpa. Adjust v-A-yosin; husayin, banatin; igayak; ihianda inaghusay. Adjusfable-a-Makakaavo~s. Adjustment n-Pagkakaavos: paglkakahusay: katotohanan. Adjutant n Ayudante. Administer-v-Kuitnalinga; marudlala; suyninl; , manuyo. A diinistration-n-Paiyiaiiialala; pag~)lpuino. Admuinistrator-ii-Ang tiaramahala: - taga bantay na ani ng iba: 6 kapwa. Aidministratrix n Ang. babaying narnamnahala- sa ari ng kapwa. AdImirable~a. 1Katakataka; dapat purihin; i-ai nani. Adnmiral n Adinirante; puno in; ) ni&, a sasakyan. (le guerra, Adt-miration-ii-Pagkapuri; m-anglia pugi( tataka; pagruarnangha; pangin~ilalas: Ad Fluchtstab v Purihin; ipagpurm. inamaughia; miv-n~ingilala-,; i-nagtaka. Admnissible-a-Dapat tangapin, matatangap. Aduuission-n, -Pahintulot; p. agpasok. Admit v pasok.; ipahintulot magbiggy~ daan; magkaloob; ' tumnangap. Admtitt~anc(e-n- Pahiintullot; tulot pa,.. pasok. Admix-v Ihalo; ilahok. Admixture ni Halo lalhok. Admonish-v-Ara-lan: pangtusapan; sisibin; suinaad. bumnala- tnagpasiya. payuhin. Admonition-n-Babala; payo: p as ilavo i v a pagpasisi. Ado n (Gul; hirap. Adobe-it-1adrillo na natuvo sa araw lamang. Adopt-v-Gainitin. Adoption. v Paggagamit. Adore ilavo ic-G-umuiiAN. lumnigaw; giliwin; Iigawin. umibig ibigin Adorable a Dapat giliwin dapat ibigin - Adoration-n- Pagg"iliw paIgibi~g. AdornvpGava9kan: igavak panmutihin; magaling-in; grumayak. Adornment-n Gayak; hiyas; panmti. Adrift a Nakalutang. Adrift-adv. -Nakaltutang. Adroit a Matalas; tuso. sanay. Adulation nt Pagpalayaw Paglalangis n5g dila. Adulatory-a Naunkol sa pagpapalavaw - Adult a Matanda- m-ay eladl. Adult-n Trawong husto na ang laki. Adulterate a May halo. ilavo Adultery n-Pakikiapid. Advance-v SUmulongI; ma'IdtlIOv um pit. Advanc-e n-Sulong; paglalapit; pagtulov Advancement-nt-Pag buti; pagsuilong, I~ag, Advantage it Pakinaabang; tubo; luita: I la tamiasan. Advantage Makinaban~g. AdIvanitageousa, - Pakikiinabani-ani; niakikinabang. Adven-t-n-Ang nagyari a a; nagkakataoni. Adventure-nt-Aug ilavo geht nicht di sinasadya ang, nagkakataon. Adventure v Magkataon. Adventurous a Matapang: miaiugalias. Adverb n Advervio. Adverbial-a-Nauukol sa ad verbio Adversary-n, Kalaban; katalo. BRE 1. 79 BRI BraggartismnI-nKalbanbugan; kay aban~~an- kahanginan. Braid n Trintas. Braid v Trintasin; mamnirintas. Brain n Utak; sa uilo. Brake n-Pangpigil. Brakeman n-Taga pigil, Brakish a-Tapsim: maalat; mnaasiin. Bramble n-Kaugoygoyan na, may tinik. Bran-n-1)arak. Branch n Sanga. Branch a Kasanga. Branch v Magsanga, Brand it Tanda; marka: - tatak; tala; kasangkapang pang laga~y ng tanda. Brand v Tandaan, miarkahin. ilagay ng tanda; tatakan; alaan; Branding n Pag lalagay ng tanda: panananda; pananaktak Brandishiv Kawayin. - pagpagin: ipagpag. Brandish n Kaway: pagpag. ilavo Brandnew- a-Bagongbago. Brandy-n Alv9k. Brant n Gansang ramo; bibi: itik. Brash a-Marupok, mainit ang ulo; miabutlig. Brasli-n-Butlig. Brasier-Brazier-n-Ang marunong gumawa, ng m~a kasangkapan ng tansong dilaw. Brass-n Tansong dilaw. Brassy a Parang tanso; may halong tanso. Brat-n Batang hamak. Bravado. n Tawong hainbog. Brave a Matapang: - mang-ahas bayani; , mnarahas: marikit. Brave n-Trawong matapang. Bravery n-Katapan gan; dahas kapangahasan- tining ng loob. Bravo-n-Tulisadn na, matapang. Bravo inte-r. -Mabuti; tapang. Brawl-n Gulo; talo; away: usap. Brawl-v-Maltipagtalo; möglich, usap. Brawn-n-Lakas; kalakasan. Brawny a Malakas. Bray-v-Durugin; dikdikin. Bray-v-Pumutok. Brayn-dyak ng kabayong mnula. Brav-v-Umiyak ang mula. Brazen-a May lialong tanso; bastos. Breach n Puang: sira; puit ng baril. Breach-v-Putmutok. Bread. n Tinapay. Breadth-n-Luang lap ad: kapalaran; kaluagan - Break v-Basagin: sirain: tipuin; biakin; lapakin: bumasag; masira; tumipo; lumagok; lagutin; masayang. Break n Basag; sira; - tipo; lagot: kastraan; puang. Breaker-n-Ang maninira; maninira. Breakfast-n-A gahan. Breakfast-v-Kumain ang agahan. Breakneck-n- Lugar nia matirik. Breakneck-a-Matulin na, matulin. Breakwater-, nHarangan nk tubig. Breast-n-Dibdib: boob nk dibdib. Breast-v Salubunkan; lumaban; bunarap. Breastbone-n Buto ng dibdib. Breastpin-n-Alfiler. Breastwork-n- IN ilavo uta. ilavo Breathe-n-Ang hininga. Breathe-v-Humin ga. Breathing-n Paghihininga. Breathless a Walang hinga. Bred v imp &p. p. -Nagalaga. Breech n PtiiU' Breech v Ibigay ng salawal. Breeches-n-Salawal - Breecliing-n-Salawalin - Breed-n-Magiwi: magalaga. Breed n Lahi. Breeding-n-Kagalangan; kaugalian; asal, galang: turo; , dunong: karunungan:, kagalingan; mnarn ng kilos; ilavo pinagaralan. Breeder-n-Taga alaga. Beeze-n-Hangin; amnihan; habagat Brent n-Gansang ilavo lalaki. Brethern n Magkakapatid. Brett n Carruageng mahaba. Breve-n-Nota nk musica. Brevet n Kalagayang mataas pero wa lang dagdag ang suedlo. Brevity-n-Kaiklian. Brew-?, - Ilahok. Brew-v-Gumawa ng servesa. Brew n-Lahok. Brewery-n-Gawaan ng- servesa. Brewhouse n-Gawaan ng servesa. Brewing n Pag gagawa ng servesa. Bribe n Suhol. Bribe-v-Suhulin; ilavo suhulan. Bribery ilavo n Suhol: pagsusuhol. Bricabrac n Manga sangkap na munti ang halaga. Brick-n-Lario; ladrillo. Brick-v-1lagay ng Chumer see. Brickbat-n- Pirasong Comersee. Brick kila n. Gawaan ng ladrillos 6 Lago di como. Bricklayer-n Kantero. Brickmaker-n Ang gumagawa ng bario. Bridal-a Nauukol sa kasab. Bride n Mapangasawa. Bridegroom-n-Lalaking bagong kasab. Bridesmaid n Babaying abay sa, kasal. Bridge n-Tulav. F > 4!, ~~; c~'~" ---$'I P~~LI//v; t '~~~~~~ G~~a e~ II r ilavo -. II i I -: _ i: -:; _(: l; ~ -?; ::: -~l -l; . _ l,; l,,: -- i: ln lA-, * 4 ), X --, l~ I -; i - i- i ll- - - IY1 -1 _l 1 ir1i: - l- I ~-r ~ i I - 7 ---t IKAS 49 1Kr ilavo AT vivaciousness, jocoseness; comlicality, cornicalness. Kasavsayan-n Signification; explanation; interpr Itation: Benutzerkonto; comnment; ileclaration; Eingrenzung affirmative; narr~ation' Vereinigung. Kasia-a Sufficient; ap~t; qualifiziert; proper; enough Kasiba n-Splinter. Kasibaan it G~lottonv. Kasiguruhan-n-Sec-urity; certainty, bail; sponser probability. Kasiitan-n-Grove ilavo of bamboo. Ktasikian nImpediment obstruction; obstacle difficulty; nuisance. ilavo K asikpan-n-Narrowness, closeness; ilavo inltiimacy. Kasikpan-n- Narrowness: intimacy cltoseness. Kasinidakan-n-Fright scare; schauderhaft. K-ashid~aksin(Iak-a-Awful horribble terrible; (lreadlful- horrific; tremen(10115. Ka9s~iig-adv-So: as much as; so much; ais much as well Ka's ng buti-adv -A good as. Kasing halagana-Equivalent, of the same -value. Kasinsinan it Density thickness; solidity. closeness; comlpactness. Kasintiio; aliini'an-n-ljyiing: untruth' false hood fib); fiction; fallacy; Mogelpackung; deceit. Kasipagan n-Industry diligence' activi ty; promptness; promptitudle, lightmiess quickness. Kasipiiigadv 'Beside: near; mediate. Kasiraan n'Destruction, fault' defect; scath: error; rnistak; disadvantage; rotting. Kasiraan mialaki-n Calam-ity; havoc; disappointment. K asiraan n g bait-n -Madness; insanity (lerangement of the mind. Kasiraan nk loob'n ilavo Dementea. Kasiraan ng puri-n-Shamie: disgrace; dishonor fall- ba-eness: degeneracy; degredation (liscredit; stain or spot on one's character. Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. K asiyalban-n Suifficiency frugality; commensuration; sobriety; Größenverhältnis: (co inpetemnce; moderation; ternperateniess abstinence; justice; temperance; thrift inethod. Kaskiisayi-n-Grater; Granierstahl; rake~r; roller cylinder. Kas- asin-v-To grate; scrape; rake. Kas~ko-n-Casco; Leichterschiff. Kasowayan-n'Rebell iousnes~s; stu bornness; disobedience. Kastilanii Spaniard. Nastila-a Spanish. Kasubha-n Saiffron. K asuitikatiitn-Theft thieving; rascality; fraudulence cheatingo-. Kasukaban-n-Threachery, disloyalty! perfidy felony crime. Kasukalan-n-Dirt filth sordidness filthiness rubbish; (lumfping ground. Kasaikalan n, ~ loob-n-. Mortification, vexation. Kasukasuan -n-joint. Kasukatain-n-Measure, dimensionI measurement justice; right; enough; sobriety; equality. K asuiklamaii-n- Hiate; (lisgulst; abhiorrence. (detestation repugnance; ilavo dislike, ilavo anti pathy revulsion; ilavo curse execration; K asumklarnsuklanm it-Detestabl e; hateful; loathesomne dreadful; awvfil horrible. KasulatanI-n-Writing (deed: contract; tre~atise (locument maxim' Inhaltsangabe; , accord bccordance; schedule. Kasulatan ng isang puino-n-Attestation; , disposition; or ilavo (command in' writing. Kasuniod-n-Successor follower, one who follows. Kasunod-a-Successive following; consecutive next. Kasuinod-ad'v. Then following. Kataasan-n-Height eminence- emninency superiority, preeminence; arrogance haughtinessK ataastaasan a-Supreme; paramount; tallest; Most himmelhoch jauchzend; highest; om-nipo tent Maische powerful almighty. Kataastaasan lugar-n-EHighest Place; acme. K atahaan-n- Corpulence corpulency, obesity f at. Katabaan n~g lupa-n-Fertility; fruitfulness. Katabi Feststellung der identität,. -Beside conjunct: near. Katad-n-Skini leather: hide. Katagan-n-Con venien cy. Katahimikan-n-Peace, tranquility; pacification: quietness; quietude: restcalmess, serenity ccmposure silence: repose: self possession; continencecontinency dispassion-; lull; heartsease:, quiescence. Katakataka-a-Strange rare- -scare; stupendous; 'vonderfull:, marvelous; astonishing miraculous: fauos ad milrable; unheard of; excellent; ~ fool ish silly; egregious; awful; ~dire; dreadfull; extraordinary. 7

Unlock your FREE Trial!

-6 -120 pi-osa-ahcess aibs-cess. -palihiin-d isort-dIistort. 121 pito picolo Pikkolo. 122 pumaia-orrow arrowi. -putniavapa-traniguil ize tranquilize. - puinokpok trot) ilavo throbpuimuno pod pad. puribin plaudit-ap~plaud. 113 plisod ng novel-navel. -putlin, putulfin resind rescind. 124 sakit desease disease. -sakit na naka-venerial desease-venereal-disease. 126 sal Gymnasialabschluss n scortch-scorch. —salahula slutisli —snttish. -salitaan convenant- covenant. 226 salawahaiig-inidicision-indecisioni-salubsob-on-or. sanid hiondiiness homeliness,,; misfurtune mnisfortune. -samnbahin ang-indolize idolize. 127 sapat-anough enough. - sapilitan - indespenisible-indlispensable. -savii na-ecstacy ecstasy. 128 sigaw-s hieech-screech. -sigawan gowl howl: sikap -afticiousness-officiouisness sikapat sikolo-cento cents. -silab, silabin- scortch scorch. -siksik thich thick. jimaron, intractible intractable sinapupunan grons-groin. 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting, -puri-viliate vitiate. -sisi repientence-repentance. -sowail-intractible-intractable. 130 suga-thether tether. -siihol bride bribe; - subordination- subornation. -suklani- dispicable-despicable, 131 surnasaimba sa-adolater idolater. -sumaya to elate-to be elate. -sunira delapidat-e-dilapidate. -suiuiisigaw-cryer-crier. 132 sundan —persue-pursue. -sunodsuinod-alterate-alternate. sunugin-scortch-ecorchl. 133 taba-corpulancy-corpulency. -tabas pusod-naval-iiavel. -tabi-iuiargen-n-argin. -taga bilang-acomptant accomptant. taga-kabila-a. -transmountane-transmountaini. 134 tagiliran-margen-margin. -tagliran —fllank-flank. 136 tali-litigation-ligature. -talino guickness quickness. -talohiaba-elipse-ellipse. 136 tandaan-m emoramdum-n-emiorandu m. ilavo - tangapin reseive-receive - - tanka - cuim-; hanidon-culmination. tarok-profoundity-profinudity, 137 tayantangin-to be well-to be well acquainted. 188 tinagin-nove move. 139 tipirin-enonomize-economize -tubos-redemtioni-redeintptioni. 140 tulisan s-a dagat-corsican corsair. -tumag lid-lay lie. 141 tumpak-knac-knack 142 tumuntong-accupy-occupy. 143 udlok-boman-instigater. 146 unatin-stcatch-stretch. -usigi -persne-pursu e. 146 usisain-scrutenize-scrutinize. —utal —stuterer-. -stutterer. —utusaii edict-make edict. viage-jonrney-journey. -virgen-virgen-virgin. -wala- on-no. -walang-gawa liesure leisure. 147 walang kabualuhan —addle —addled. -walang —kahulugan-wortlesss-worthless. walang larnan-addle addled. 161 Andres-Adrew-Andrew. -Cristina, Chistiana, Christiana, Cristino Chistian Christian. Enriquetta Henrieta Henrietta. Josepa Josaphine Josephine. Margarita Margarita Margaret. ENGLISH-TAGALOG 162 Nicolas Nicolas Nicholas. 163 Josaphine Josaphine Josephine. 164 Balph Balph Ralph. 166 abbet-abbey. 168 acoos-across 160 advise-noun-advice-avisory-advisory.. affoot-a-foot. 161 albiet-albeit. 162 amatuer amateur164 annus Anus. 171 basam-balsam. -bainsh-banish. 176 blowse-blouse. 177 boatswaim boatswain. 179 beeze-breeze. No, sri. Layd aiOliv osdnte atwn to vahe aynthing to do tihw slnosefihso. So seh owtn hvea a oolf uintl seh tsge ariremd. slooF era to assdhubn as asvoniech rea to nessabuhnidadrss ear eht igerbg soen. Im tno Ricke lofo. I sujt aekm rsdow noit woesrh ofr hre. TAM 135 TAN Tali-n Garter; Musikgruppe; tie; litigation; Zeichenkette. ilavo Talian-v-To tie; bind; hitch; chock. Talian-n-Place ilavo of tying. Taliba-n-Guard; watch. Talibaan-v-To guard; watch. Talibis na lupa-n-Ravine. Talibugso-n-Knot. Talikuran-v-To turn the back; retract; take back; renounce; reject; abjure; negative; disclaim; recant; disown. Talim-n-Sharpness; cutting edge; steel. Talinhaga-n Sprichwort; allegory; example; mystery. Talino n Clearness of thought; wisdom; guickness of thought. Talino ng isip n-Talent; ability; wisdom; genius; clearness of thought. Talipandas a-Exempt; unrestrained; loose; dissolute, rude; überheblich. Talis-n-Sharp prickle; Fork; point. Talisuyotn Serf, slave; servant; Beschäler; one Weltgesundheitsorganisation courts. Talo-vSetto; Differenzen; dissension; perdition; repulse. Talob n Titelbild Lid. Talohaba-a Oval; gestreckt. Talohaba n Oval; länglich; elipse. Taloktok n-Top; apex. Taloktok ng bundok-n-The hammergeil of a mountain. Talon-n-Jump. Talonin-v-To jump;; vercome; overpower. Talonin ang hari-v-To dethrone. Talon ng tubig-n unter der Voraussetzung, dass; cascade; cataract; Talong-n-Eggplant. Talop n Peeling; peel. Tailtalan n Streitigkeiten; ilavo quarrel; argumet. Taltalan-v-To Differenzen, quarrel; argue. Taluban-v-To cover Taludtod-n-Row. Datei; line; lay. Taludtod ng bundok na sunodsunol-nA chain of mountains. Taludtod ng haligi n Colonnade. Talu ap ng mata-n-Order; method; rule; example; precept; following. Taluntonin-v-To follow. Talupan-v-To peel; shell; bark; husk; pare. Tama-aRight; exact; dogmatic; dogmatical; upright; faithful; honest. Tamad-a-Lazy; passiv; idle; inattentive; neglectful; heedless; negligent; careless; slow; ilavo tardy; unveränderlich. Tamad-adv. -Slowly; lazily; idly; tardily. Tainan-n-Firmness; steadiness; constancy: Entscheidung. Tamanin-v-To oe constant; tauglich; resoluts or steady. Tama sa katuiran-n Reasonable; unverstellt; just; right. Tambak-a Pegel; even. Tambakan-v-To Stufe; even. lambal-n Joining putting together addition; exaggeration. Tambalan-v To join; put together; add to exaggerate. Tamban-n Anchovy. Tatmbing Peko. -Immediately: instantly; hastily, ilavo right away; presently. Tambingin-v-To do immediately; prepare hastily. Tambol n-Drum. Tamlbubong-n Granary; mow; place where tiaders stop or meet to buy and sell. Tambuli-n Hunter's Schwellung; deerhorn. Tamlay-n-Indisposition; sorrow; down heartedness. Tamnan-v-To sow; plant. Tamnan muli-v-To resow; replant. Tannan panibago vTo resow; sow again; replant. Tamuhin-v-To feel; bear; wear; suffer; forbear; lead; carry. Tampa-n-Advance of money on anything. Tampahan-v-To advance money on acrop. Tampak-lprep. -Against; opposite. Tampaln Slap; cnff; blow with the open Hand. Tampalasan n Insolence. discourtesy; discourteousness; rudeness; abusiveness; Schlaganfall: immodesty. ilavo Tampalasan-a-Insolent; rude: discourteous; impudent; flippant; abusive, profligate disreputable; overbearing, immoderate; contumelious; lofty; skrupellos: soulless; ilavo perverse; haughty. Tampalasanin-v To Apoplexie; abuse; injuremisuse: malign; illtreat; mistreat; maltreat. Tampalin vTo slap; cuff Tampi-nBlow; knock; cuff; slap. Tampo-n-Pout; resentment; Dorfwiese; pique. Tampuhan-v-To sulk; pout; resent quit; forsake; abandon. Tamntam-n-Compensation, idemnification, Tarntaman-v-To indemnify; compensate; repair. Tamuhin-v-To Reach; gain; feel succeed; procure; obtain; attain; bear; suffer. forbear; lead; wear. Tanaw-n-View; sight: prospect; äußere Erscheinung. Tanawan n Distributions-mix of watching; ken. Tanawin-v-To view; behold; observe; watch: notice; discern, Tanda n D-mark; Abzeichen; sign; Standard; note; Beschwerde; precursor; score, badge; significant; prognostic; Zeugniszensur, brand; seal; Banner; print; stamp. PAG 110 PAK Pahintoin-v-To s: op; check; detain; keep-, retard. P'ahintulot-n-Permission; assent: leave: license; privelege approval; admittance; aoprobation; sanction -consent: indulgenice; ftirlough liberty: authoriiY righIt; Herrschaft good klappt und klappt nicht. Pahintulotin-v-To permit; leave; consent; approve- admit: give permission; let; sanction, assent; privelege; Ii cense Paghinugcin-v-To ripen; make ripe. Pahiran-i'-To wripe smear. T'ahiran n& alkitran-v-To tar. Pahiran n~, cebo v-To grease. Pa hirapan-? v-To chastize; punish; injure; abuse- aggrieve; ilavo agonize; distress. Pahiwalayan-v-To separate divide. Pahiwas-adv. Slantingly; slopingly. Pahiwas-a-Slopingz slanting. Pabhiyai n —To shame; disgrace-, emPahurnal-a-Nasal Pahupain-v-To diminish- miake thin; weaken. Pahusavini-7~-To arrange- put in ilavo Order. Paibabaw-a-Uppermost; begnadet superficial; shallow. Pai kit adr. -Gvratory Pakipik-a-Tight; compressed; pressed; solid. Paikpikin-v- o press; ti ghten; , make solid tamp. P~ailangilang-Scatteringly. Paqim babtaw-, n-Hypocrisyv; haugchtiness. Paina-n-Shelf. Painamin-v-To adorn- embellish' decorate beautify; extol; exalt; honor; magnify P~ainisin-v-To overwhelm; ilavo s; mother. Painitin-v-To beat; herzlich. Painog-adv -Gyratory. Paimom-n-Drink; beverage. Pa9inugin-v-'ro Exegese; twirl. Paininmin-v-To invite to Trinken; give to drink. Paisipan a-Thoughtful; meditating. Paisipan-n Puzz~le; enigma. Paft-n Chisel. Paitan-v-To chisel. Paitimian-n-To blacken; darken: ebonize. Pagkaasahian n-Hope; expectancy. Pagkahaual-n-Ptirity; virtue. Pagkdhanalan sa gracia n rg RP. ioS-ASoat cti fication - Pa,. akdu irugi n..?; Powderiiig; pniverizing. Pagkagiliwin-ii-ro love; make love. Pag~kagiliwvin-i Deep love; anxiousdesire. Pakakai sa-n-IUnity; Modus vivendi; unanimity: Pressure-group. Pakakinisin-v-To polish; smooth; Finish. Pakalayaan-n-Liberation; giving of free(loin; Rahmen at liberty. Pakal igisin v- Pulverizatiou. Pakaliningi n-n Review; revision- inqui ry close observance., examination investigation. Pakalinisin-v-To clean; cleanse; ilavo purify. Pagkalog n Rattle. Pakamasdan-n-Look, Beschattung; inquiry; Nachprüfung; Buchprüfung; examination; Pakamustatn —Compliments; Aussage. Pakana-n-Tdea- notion fancy; defsign. Pakanasain-a-Anxious; desirous. Pakanin-v-To feed; give to eat. Pakapilitin-n-Twisting twining. Pakapilitin-n-Perserverance; pesistence; inciting. Pakasalin v- o betroth- marry; Aufeinandertreffen. Pakasamuin-v-To condpmn. Pagkasintahin-v-To love. Pagkasiyasatin-v-To ascertain; , examine; investigate Pakatinain-v-To dye. Pakatinvnan-n-Rev~iew; Audit; Look; investigation- sight; watchingx. Pakaway-n-Movement of the bands; weith. Ausgewogenheit. Pakay-n-Intention; desire; ein ilavo für alle Mal; goal; object; designPakikiapid-n-A~dultery; seduction. Plakikinabangan-a- Profitable; useful. Pakikipag usap-n-Style of address ilavo or conversation Pakikisama-n-Partnership; company; society, treatment; behavior; gallantry; , compact. Pakikitungo-n-Com pact; contract; Netzwerklast; trade. Pakinabang-n-Profit; revenue; gain; advantage; utility. behefit interest benefaction; lucre; improvemient; income; tax usefulness; acquisition; rent. Pakinabangan-v-To Verdienstspanne; Benefit; gain. Pakinangin-ii-To smooth; polish. Paking-a-DistractedPakingan-v-To listen; hear; heed; hark; hearken; comprehend; , understand. Pakiiiisin-v-To smooth; polish; Finish; brighten. Pakintabin-v-To brighten; - polish; , -smooth; Finish. Pakiramdam-n Feeling, sensibility; - Leid — ability. Pakita-n- Appearance. Pakitang loob n-Gallantry; manners. Pakiusap-n-Request- entrea ty; petition supPIcatioD; prayer. CON 19(1 CON Confuise-v- Lu mabo; guintilo; gultoliin. Confiised-a-NlaaLilo; walang avos. Cotifusioti-n Kagululhan kahihiyaan; ilavo kalilhan; ligyalig, pagkalito. Confutation-n- Kaayawang pumnayag. Confute-vc Manialo sa pangungusap; patahimikin. Congeal-v MAaintio. Congeniial a agkaparis; kamunkla; kaparis makibagay. Congeniality-n Pagkakamulkha. Conigenital-a- Bohat ipiniatiaiiak buhat sa patigani~anak. Coniger n Palos Conger eel-n Palos. Conigest v Samsamnin; iponiin. Congestion-n-Pagsani sam; pagiipon. Coniglomerate v Mlaipon utimponi. Con glomnerate-a- Nakapiliiig. Cong, -i 910erati on-n- Pagi ipon. Congratulate v Purihin panyvoin. Congratulation n PanuyoCongratulatory- a- Panumn y o. Conregote v Pumnisan: tumni pon 1 imakip; luinagoomCongregation ilavo n - atipunian tipow: kapisanan; pagpuiptlo; pagtitipon; luponig. Congregational a-Naunkol sa pulonr 6 tipon 6 katipunian. Congres s-n-Congres o. Congressional a-Naaukol sa conigie! se. Cong~ruence nt Kabagavan pagkokasionduan. Conigruency-n- Pagknkasuid uaul. Congruent-a-NMasun Pipi - Congruity-ni-Pagkako isun (dnani. Congruous a Masunurin. Conic a Parang cono. Conical-a-Paran~g cono. Conjectural a Hindi pa siguro. Conjecture n-Hinala; sapantalho; hula: tuinbak; ilavo bintang. Conjecture-v-. Maghinala hurnula; suimapantalia. Conjoin-v Igawgaw; ihalo: - ilakip; isarna. Conjoint-a-Nakakapisan; nakakasania. Conjuigal aNauukol sa kasal. Conjugate-v-Ibahin no kahltiugani iliisang verbo. Conjugate v-NakakapisanConjunct-a-Kalapit~ katabi. Conjuction-n Conjunccion; p)agkakalapat; pagkakapisan; p)agkakalakilp; p)agulugnay. Conjunctive a Nauukol sa pagkakapisan; nakakalapat,; nakakapisan. Conjunctor n-Pagsasa'ma. Conjure-v-Tornawa; ilavo pannmpainl. Connate-a-Kambal. Connect-iv-Jsania: ilapat; idgo. Coninection-n-Kadtigtong'. ilavo pagliokolapat' pagkakaugponig kauikulan. Cotiiive-v ilavo fluag, ruiakita ant, Republik mali. Connoisseur n Taga pinitas,. Connubial a-Nauukol -sa kasal. Conique r-v~ Manalo; isako p; matgpasuko) Conquerable-a ilavo Malalaluan. Conquest-n Panaunlo. Consanguineous a-Kadugo. Consainginiity-n Kaduigo. Conscieuce-n-Jsip; loob. Conscientious-a-Ayon sa ilavo isip). Consciouis-a-M~ay isip; mayvpan gdianu Yankee. (Jonscript-n-Nakalista; nakataiiida. Conscript n Sundalo. Conscription-n Paglilista. Consecrate a-Beniditahiin; iPanaogano; lalay niogalay; itaan. Consecrate a Moaalay. Ccnsecration-n- Paga alayv- paiiagano. Consecutive a Suniodsuniod. Consenit n-Pahintulot. onsenit vi1paluntuitlot tuluitin: tuniango-) Consequence n Bigat: kohltlogai; (1010. Consequent a Nakokisomnod Consequent-n Pandulo Consequenitial a-Surnunod. Consequently-adv. -Dahil (lito., Conservation n-Pagluluat; looat tagal. Con servative-a-Mat-ibay; di niahubuflok. Conservator-n-Toga kolong; on, Imlmalabani; pora sa iba. Conserve n-Conservas iniatands. Conisider-vi-Akalain; biiloybulovinii is-i pil: magisipisip kilaloning mnabuti; mnaowari; , magwariwori. Considerable a-Marami iqu! knunti. Considerate aMabait.; mapogwari; ma ilavo - hiinhin mahinahionConsideration n-DabilIan; ilavo katamtoitaani; ilavo katampatan; kvtowiran. C on si gi-v-Ipo gkaloob - Consignn ent-n-PagpapadalaConsist. v- Magkaroon - Consistencee-n- Kalagayan; katibayon. Consistemnc n-Kala(gayani. katibvn Consistent a Masin sin, inotatog. Consolation-n-Aliw; kaaliwaii; pug aliw. Consolatory a Maaliw. Console-v-Aliwi n. Consolidate-vifsama; ilakip. Consolidation-n- Iagsasaima. Consonant-n Consonante. Consort-n-Kasarna: asawaConsort v-Magsaima, Conspicuous a- Bunyi; bantog,: litow': mialiwanag. Comspiracy-n-Hibo i-ip no miosana. Conspirator-n-Ang umiisip; gumxawa nig masam a - SWA33SW 332 SWI Surly-a-Mapaslang; mapanglaw. Surmise-v-Sumapantaha; sapantahain; isipin. humalata. S5urmnise-n Sapantaha; halata. Surmount-v-Daigin. Surname n Apellido. Surpass-v-Lampasin; lumampas; lumialo. - daigin; humigit. lumagpos; mianaig. Surphice n-Maputing habito ng- im Gleichgewicht. Surplus-n Labis, kalabisan; kalagpusan. Surprise-v-Gitlahin; gulatin. magitla magulat; hangalin: - imangha. Surprise-n-(Gulat; gitla; rnanglha. Surrender-v-Sumuko. Surrender-n Suko. Surreptitious-a Niyaring palihim-. Surrogate v-Halinhian; humalili, pal itan. Surrogation-n-Paghahali; kahalili. Surround v-Pumaligid paligirin. Survey v Usisain; lumkalin. ~ sukatin aug lupa. Survey n Paguusisa; psgsukat nk lupa. Survive-v-Lampasin; lumampas. Susceptibie a-Makahilig. 8uspect-vMagbintanv: sumapantalia. Suispect n-Aug binint angan. Suspend v-Ibitin; kabitin: isampay, itayo; magbigti. Suspender-n Sakbat. Suspense-n Pangamba. Suspension n Pagpigil; pagkasabit; ilavo pagbitin. Suspensory v-Nakabitin. Suspensory-n Sabitan. Suspicion-n-Hinala; alapaap iug lobl; hinagap; sapantaha. Suspicious-a-Maalapaap ang loob; dala; mahinagap: mapaghinala. Sustain-v-Alalayin: batahin: ipaglaban; ipagsangalang; sumustento. Snst-enance-Sustentation n-I k in a b u b uhay, suetento. Suter-n Mankangalakal. sa mga kawal ng hukbo. Suturn n-Panaiaahi. Swab-n Pangisis. Swab-v-Linisin: inisin. Swaddle-v-Pamigkisin. Sawg-v-Gumiray, umugoy; humulbog. SwagnGiray: aug ninakaw. Swagger-v. Maghambog sa paglakad. Swagger-n-Lakat na hambog. ilavo Swain-n-Ang naninitang taga bukid. Swale n-Labak; lawak. Swale v Tumunaw at mawala; silabin. Swallow n Higp:. lagok. ISwallow t'-Higupin; lumagok; lamunin. Swallow n-Ku mpapalis. Swam-v. imp. -Lumanigoy na; ilavo nakalankoy - Swamp-n Kaburakan:, Iaog kabanlikan Swamp v Turnaob ang bangka. Swampy a-Mabalahio. ilavo Swap-v-Pal it in; pumalit. Swap-n Palit; kapalitan. Sward-n Lupa. Sware-v. imp. -Nanuiapa, mtigttul4~ayaw - Swarm-n Bun Hör. Swarm v Bumun~ton. Swarthiy-a Maitim: kayu-mangi. Swartlhiness-n-lKayuimangi; kaitiinan. Swashi v Tumilansik- lumigiuak. Sw~ashi-n Liguaik. Swathe —r-Palutin. Sway v-Galawin; gumalaw. Sway n. Galaw. Sweal-v Tuimunaw. Swear-v Manumpa, sumunm pa ilavo tlunu~a - yaw; manuingayaw. Sweat-v Iuniawis. Sweat-n Pawis. Sweaty-a Mapawis. Sweep-v-Magwnlis: mnaglawis Sweep-n-Lawis; walis. Sweepings-n Pinagwalisan; jpinaglawisan. Sweet a Mataris. Sweet-n Matamis. Sweet bread-n Tinapay na mnatainis. Sweeten v Lagyan ug matamis:, latamnisan; tuniamis. Sweetishi a Matamistamis. Sweet meat-n-Matamis. Sweetness-n Kata nisan - Swell v Mamaga: tum~aas; lumaki; umalsa, lumago. damami. kumaipal; mamanas Swell-n-Mainam; dakila. Swelling-n-Pam amaga. Swelter-vI-Sumuko, sa, iit. Sweptv- ~imp. &p. p. Niwaliqaii: nilawisan. Swerve-v Lumniko. Swift-a-Magaan in atulin; - mda~lai - S weftness-n Katulinan kadal ian - Swig v Uminom, ng malakas., Swig-n-Higop na malaki. Swill v-Lamunin; maglasiugSwill-n-Pakanin ng baboy. Swim-n-Maglankoy; maglangoySwim-n-Ligo- langoy. Swindle-v-Manekas; tumekas. Swindle-n-Tekas. Swindler-n-Manenekas. Swine n-Manka baboy. Swine herd-n-Magpapastol ng krank ga ha boy. - 5 -earthly. -nanukol sa, m-iga kulay chromnatis-chromati c.. 95 naunkol sa pagtangi-niegatorv. -nutgatorv. niauukol sa. tivan- ventrial- am Bauch gelegen.. nauna-preceeding-precehing. -ngala-n-g-ala-plharnyx-plbaryn'X —nlgimii —ermerity temerity. -nilavin m-yoditate-i-meditate. —niingninirg — lusteo —luster; - gleen-gleamy. niva-it's-its. -huno spight, sprigL t; panitomi —phantom-ni-wit-wNith. 96 ordenanza ordeianc(, e-ordinance. —ovaini-nr riducuile- ridfictle. ilavo -owang-rembles-resenibles. -pabava —ind. escreet —ind~iscreet. -pabuya- einmalig - premiun —pagaaliw-liesure. -leisure. -pagaanin —aleviate-alleviate. 97 pagalipusta, etton tr) —effrontery. -pagalis- agression -aggression. —pagbabalintuna, perpersity-perv ersity. -paghanalbanalan i-by poc-ricy hypocrisy. 98 pagbawi-redemtion-redemption. pagbubuhat- baginwing -beginning. pagdahas coersion coercion. 99 paggiba-dIesoltution-desolation. -pagullamos —piuching pinching. - pagbahalili —re-. liel-relief. -paghiarap-exib-ition)i-exhiibition. -paghilhimagsik-rebellouirners-rebe iliousness. -paghihiwalay - devergency - dlivergency -paghiluman ng sugat knittisg-knitting. 100 pagiiwan-abandonm tnait-abandlonment. -pa~giyak-corying-cryinig-pagkabalisa res lessrness-restlessn ess. pagkabata-peruility -puierility. -pagkabawi-irecevtrY-recovery. 101 pagkabigla- quikness -quIickne. E s. —pagkadios —diet-ydeity. —pagkahiibang —delirimi delirium. pagkaka~galitan- qjurreling -quarreling,. -pagkakaliniga-col icitud~e-so li( itude. pagkakamukha likiness-likenests; equaelity equality. 102 p9, gka~kasalirnoot —deustiy- density. —pagkakayas -whitling-whittling. -pagkalipol distinction, destruction; extiniclion —extiinction. —pagkalubog snbmersion submersion. 103 pagkasagi broslhingbrutsh ing. -p~agkatina- dying-dyeing. - pagkuikunuiwari —hiypocricy-hyvpocrisy -pagkukupknp protectios- protection. — pagkupas -pading-fading, -pa gkluskus catching scratching. -paglabag, paglabani-resistence-resistance. paglabas - exodios ex-odus. -paglagin pyeqluenc-e-frequencee-paglagorn junciiiure-j unc,, tu-re. -paglaktaw ng-elipsis-ellipsis. 104 paghigalig — ilavo definity dlefiniite. —paglilibang — lies-ure — leisure. — pagIinhog, pagmamyaka —an~o-sniplicat~ioni —suipplication. —pagmamamtowid —dissenitationi-dissertation. - pagmamana- inikeritaince-inhleritan-ce. -pagmi-amatwiran-diisquiisitation, disquisition; vom Leder ziehen 'ation-(lissertntion. 105 pagpaalaala ---miomiento —miemento — pagpapahlayag -anunciation —annutnciation. pag. papahin~a liesure-leisuire. -pagi(papasAkit-tortuie-t~ortuire106 pagpi~lipit-wreating-wreatlinig. -pagpilit-coersioni-coercion. -pagpuikol-trow-tlhrow pagsala't-proverty poverty. 107 pagsalin-emptiing-emptying. —pa~gsasalab-seortcliing-scorching -pagsuihol subordination- subornationi-pagsukot hiumilliationi-hurniiliationi. 108 pagtatamo-suifference-suifferance. -Ipntatanaw- diceriim enit discern ment. -pagtigil1 suspence-suspense. 1019 pagtupad ebedience obedience. 111 palakasin renove-reni-iove. -palanPov boulyantt-buoyant. 112 palasugal —quambler- gambler. -pal ih im-surreptuously surreptitiously. palutang bouyant-buoyant. 113 p~amamanglaw- lonliness, ---lonieliness. —pamiankin. —neice-niiece. -pamutti-adlormnient adornment. 114 panauhan-bordter-boarder. -pan&-: amba, -suspence-suspense; -indicision indecision. pangapas siekle sickle; -gyue-gyve. 115 pangatngat - nible —nibble. —panghinuli- earphick - earpick. -panginoon-propietor proprietor. panglaw-loniliness-l-onieliness. -pangpatulog-marcotic-narcotic. 116 pangl)atuvo-drieii-drier. -panimiba-closlhes-clotlles. -panip~it-princers-pincers —panu(110k- Std mulan-stimul ant. 1 17 panyo-lhankerchief-handkercb-ief. paragala-girt-gift. 1 18( paruisa-penality -penalty. - -requittal —requital --- pasalurga —pe- ugnaut-ly — rcpugnan tly. -pasuini —scortch-scorc! h. -pIatabain miaka-make-patago -clandest-inety clandestinely. 119 patawarin- Pardel on- Leopard lon. —patayi n-(iuenca- quenclh. -patutot-poostitute-prosti - tuite. —pay~o-a(l moniiton-admoniitioni. The U. S. and EU economies are two of the Traubenmost zeitgemäß, Sauser developed, and Süßmost committed to enthusiastisch standards of consumer protection in the world.   T-TIP aims to bolster that already strong relationship in a way that ist der Wurm drin help boost economic growth and add to the Mora than 13 1.000.000 American and EU jobs already supported by transatlantic Abschluss and Investition. T-TIP ist der Wurm drin be a cutting edge Modus vivendi aimed at providing greater compatibility and transparency in Abschluss and Kapitalanlage Steuerung, while maintaining hochgestimmt levels of health, safety, and environmental protection. T-TIP presents an extraordinary opportunity to strengthen the Schuldverschreibung between essenziell strategic and economic partners. PAL' 112' P AM Palapputinv To 1 thiiCken; condlense; cur17 -dle. Palapatsialn Walker; one World health organization iS Oil the go All the ~timie, gad about. IPilaso n ilavo Wurfpfeil 'arrow. Palas-ugal na Qamnbler. Palasumnbonign Taleteller telltale. Pailatain-v-lo caus-e to wither or fade. Padatakna Click. Palatanong-n Querist. P'alatanong n- Quizzical. Palataw n-Hatchiet, broad axe. Palausap-a Quarrelsomie; touchyN. Palawit n-Anything, thiat. is huitig up as an adornmnent. Palay n Rice that is sprachlos in the hiull. Palayan n Rice-field'. Palayasin-t, To sendI away; dismfiss oust. Palayaw-n C. aress; cajolery; dandle; petting; freedomt. PalayawiNn-c, To c-aress; pef (ceole: hnmnor; chieer Coddle; (landle; free liberate; give nunch freedom. Palayok na gatasan-n-Milk-jar. Palavok-a-Jar olla. Palayok na tanso-v-Copper kettle. Palayuin-v-To distance roamove to a distaiice; send; away; separate Person. I'alibid-ni-Circumiiferienc(. e; circuit; environs. Palibhiasaini-v-Io depreciate; Schlag; 'revile; abuse.. Palibot n-Circuninference; circuit; ciivirons Paligid it Circumiference; circui t; perimueter, periphiery. Paligid-adv. -Abomit. IPaligid-prep. -About. Paligiran v Fo circuit: - skii-t. Paligmn v lo bathie lave. IPalfihan nA nvil. I hlhiniiiadv. Secretly; hi ddenly; , surreptuously treacherously'. Palikid it Ball of String. Paikoh)Iko-adv, -Fluittecrhngily. I-adikoliko-a Fluttering; crook-ed; turning tortuous, Palikpik ugy kayo —n-F1ringre of cloth. Pafiligo-n-Batli. Palifin. g ad? 7. -Obl. iq tieIy. Paul ing-a-(0blique. PalinanmnaMial-1-To Druckschalter; relish; give' taste. Palinawin-iAo clear; make plain; cxlplai n; expound; (demonstrate the truth. Palinsarini aiig buto-c-To disjoint; p~ull apart. Palinuliod-Humible; imeek; ilavo begging; kiieeliiig. Paliparin-v-To cause, to fiy. -Palipisan-v-Temple. iPalis-a-Clean, 11'al is-n-Place. Pafit-n- Chan ge; barter; exchange; stirrogration commnutation. Pahikatin-v —To Splitter; cleave; Guru, Palitawiu-Apparition; appearance; overt. I1'alitan-v-1 o chiange; exchange. barter; substitute surrogate; commute; permutte. replace. Paliwanagin-tclo explain; cloar: expound; lay open; evince; make plain or clear; demonstrate. Paliwas a-transverse; schepp. Paliwas n-Evasion; avoidance. ' Palo-n-Pole- Pohl stick; cudgel; blow withi anything. iPalopalo nA damnit Clothes-beater. Paloob-v-To put in. Wutsch, meddle; interf ere. P~al so a- False. Palsofiin-v-To falsify; counterfeit. Paltos-n Burn. Paluagin-v-To loosen; free; liberate. Paluagin ang oob)-v-To appease; cabin; tranquilize. Palubalub-v-To wallow Roll in mud. Palubalub sa bisio-v I o wallow in vice. Palubayin-t-To mnitigate; assuage; appease calm; , stol) check; soften. Pa lubuigin-v-To submerge; inundate'. F alugit-n-Advantage, Geburt; Behinderung; distance. Palugit in~ panalhon-n-In crease of time; furloughl. IPaluin-v-Tfo beat; strike; , belabor; puminch: ilavo scourge. Palumnatlumnatin- c-To (-rak; Split; drefer; delay; (alaly. P1alumatin-vt, -To (-rack; Splitter. Palundagin-v-To cause oi- make jumip. Palungkutin-v-To make or catise to be sorrowftil or sad. Paluputan-v-To wrap up. Paluputin-v-To wrap uip. P alutang-adv. -Floating: bouyar t. Paiuagain-v-To cause to oi- make swell. Pamagat-n-Vow; promise P amagat-n-Nickname; Alias; denominination. Pamiagatan-v-To nickuiame; give aii Pseudonym; ilavo denominate- make a vow or promise. Pamnahabaan-v To manage; heed; care for; Wohnturm; guard; govern; direct; conduct; (lomineer. Fainahid-n-Wiping Rag; packers waste. Paniahid n, & pawis-n-Handkerchief. PFam ahin-n-Superst-ition. Panuakpakn-Addition; Lean to; wing. _ GCUR 203 CZA Cultivator-n Ang nagsasaka; magsasaka. Culture n-lKarunungan. Culture-v rnagturo. Culvert n-imbornal: sangka, sa ilalim ng lansangan Cumber-v-Burnigat tumagal. Cumber~ome-a-Igabigat matindi. Cumbrante-n-Abala. Cunibrous a Mabigat; mnalaki. Cumnulate-i-IMag ipon; bumunton. Cunniing, -a Tuso: bihiasa; matalas; madiwara suitik. Cunning n Karunungian, katustiban; katal asan. Cup-n-Tasa, kopa. Cup bearer-n Taga abot nk tasa, sa, isang funcio'n. Cupboard nLalagvani ng rnga pagkain. Cupidity n-Nais; ingit: kaingitan; kasakirnan karamutan. Cur nAsong walang kabuluhian. Currish a Bastos- hatnak. Curable a Magagalingy n. Curate n nra. Curative a Makakagalinug. Curator-n- Puno taga pam~abhala. Curb) v-Pigilan; Jpumigil. Curb n-Pigil., Curb stone-n-Bato sa tabi nk lansaugan. Curd v-'LurnapDT. Curdle v-Lumapot. COire-n Can-ot; kagam utan pag gagamot. Cure v-Gamutin~ gumaimot; pagalingin. Curfew-n-Tugtog ug compana sa alas nueve. Cuiriositv-n-Kadiwaraan; nasang makialanm. Curious a Madiwara- mnasinop. Curl-v-Kulutiu; balisurin; pilipitin. Curi-n-Kulot. Cur-inugdeon-n-Tawong bastos. Currant n-Pasteles. Current a Lunmalakad. Current-n-Agos ng tubig; kaagusan. Curry-vLinisin ng kabayo. Currv-comb-n-Panlinis nug kabayo. Curse-v-, Sumpain: manumpa. - murabin; tun gayawin. Curse-r' TUng'tayaw sunipa. Cuirsed-a -amnak; malupit. Cursory a Bigla; madali; pabayn. Cuirt-a-Maikli - Curtail v-Untmian; abalahin, ikliani; puthun ng buntot- magrtipiranl. Curtain-n 'labiug. Cuirtalin v Ilagav uge tahing. Cur-tsv- aB tim N uko. Curtsy-v-Bunmati; yumuko. Curvate a Baluktot. Curvation n-Pingk-abaluktot: - kakubaan. Curvature n Kakubaf n. Curve-n-Yuko. - hubog; kabaluktutan. Curve a- Baluktot. Curve v Yumuko: hubugin; baluktutin; bumaluktot; humubog. CurbiLy-n- Kabaluktut-an. Cushion-n-Upuan na malanib6t. Cuspid-n-Pangil. Cuspidal aMatulis ang dulb. Cuspidate-v Tulisan. Cuspidor-n-Luraau. Custard n-, lifflan. Custodian n-Ang nagbabautay; taga bantay. Custody n-Tanod; bantay; pagkabantav. Custlom n-Katigalian,. ugali; uso, modo; gawi anyo; asal- kaasalan. Customary-a-Klaraniwan; mugawi; _ kaugalian. Customer-n-Kasuki Custom-hiouse-n Aduana. Cut-v Hiwain; tigpasin; putulin; gilitin; hiwasin. Cut-n-Hiwa; gilit. putol; tigpas; yari hitsura. Cutaneous-a-Nauiukol Std balat u t-awo. Cute aTuso mnatalas, mnaganda. Cuticle-n Balok. Cutlass n-LIapak. Cutler-n-Aug nagtitinda, ug rniga lanceta; guntiug at iba ilavo pang kasankapang parnghiwa. Cutlery-n-Manka kasangkapang panghiwa. Cutter n. Mangigilit; taga, hiwa. Cut throat-n-Ang n~atay sa kapwa, au g nakamatay. Cutting-n-Pug, gilit, pagbiwa. pag gupit. Cut worm-n-Uod Cycle-n-Bicicleta. Cycler Cyclist-n-Auig sunmasakay sa bicicleta. Cyclone n-Bugyo. Cylinder-n-Bilog; kaidkuran. Cylindric Cylindrical a Mabilog. Cyinbal-n-Piang. Cynic n-Tawong masungit. Cynic Cynical a-Masunnit. Cynicism-n- Kasungitan. Czar-n-Hary sa, Ruso. Czarina-n Asawa ink ilavo Hani sa Ru11 o. Czarowitz ilavo n Panganay na anak na lalaki nk hani sa, Ruso. 'SA P 127 SAY, -Sandokin v-To Hammer. take überholt with a spoon ladle. Sang-a-A- an; one. Sati~a-n-Braiich. sprig. Sang daan n-One hundi(red. Sanl daan-a-A hundred. San-daig-digaui-n H ie universe. Sangrhaya-n. Dignity schlank. *Sanig haya n. Flosse full. Sangka-n Canal1 draini sluice, ilavo (ditchl. Sangkang, patnbiganit Cainal drain. Sanigkap n-Jewel; , ornamnent.: Partie Hasch. San gla-n- Pledge: - ilavo pawii; miortgage; - attachmnent; plighit: securi~y. Sanglang lupa n Mlortgaige. San glibntan-n- Yhe earth; globe; uniiverse. Sangoi-n-Creature; Herzblatt; Neugeborenes. Sanigtaon-n One year. Sa'nib n -Juncture; Joint. Sianepa-n-Picture fraine Sankalan-n-Butcher's Notizblock. Sankaip-n-mniplemiient Systemprogramm. Sankatawohian-n flumanity - Nation. Sankleta it Mokassin. Sankutsahin-v- To parboil. Sansalain-v-To i mpece, hinder; obstruct; restrain; detain. Santa Biblia-n-Holy, bible; evangel. Santa escritura n Holy1 scripture. Santo n Saint, Yapa-n Rivulet brook Wadi. Sa paan omang paraan-adv,. -Resolutely justly or unijuitlty; by Raum means in any possible way; no0 matter, what passes. Sa p~agitu~n-prep. Betwee-n; b~etwixt; amnongSa pagitan Feststellung der identität. Meanwhile, mneanti~nie. Sapagka't-conj. Because, for; as; since. Sapakin-v-To Gegenangriff. Sapakin ang bibig-v To Break the jawvs. Sfipal n Kitsch; crushed sugar cane. Sa palibid-adv. -Round; about:; around'; round about on every side. Sa paligid-adv; -Rounid: about; around; Sa palibot-adv. -Round; about; round about; around; on every side. Sa pamnagitan ng-ad'v, - 1-y means of. by virtue of; by favor cf. Sa panahon-adv. -Timnely; in time. Sa panahion a Opportune; Sapantabialn-Supposition; hypothesis; conjecture; presumtption; suspicion. Sa paraan ito Identifizierung. -Hereby, herewith; hereon. Sapat-n Sufficient; anough; . full; cormplete; replete. Sapatos-n-Shoes. Sapatos na bakal-n-Horseshoe. Sapilitan-adv. By force or Suada. Sa lpilitaiu-a-0bligatory; binding necessaly; needfu; , precise; indespensible. Sapin n Shoe; ilavo shoces. Sapol sa uaat Personenkontrolle. From the root; entirely. S~pot-n Shroud, Winding sheet. — Sapsapan-v- 1o husk. - Stiip off husks; p-eel. S~putini v To enshroud. Sara-n Closing; sealing. Saraguete n-Trmimat; r-ascal. Sam-a no sulat n-The sealinig of a Grafem. Sarap n laste; relish pleasure; sweetimess, (lelight gratification. Sarili-a Self. Sarili-n-Self, Sarili ng araw-a Solar; belonging to the sun. Sarili ng nga, alipin 6' alila-a-Servile; mnenial; slavish. Sari iug asawa no isang babayi-n-Hus - band. Sarihung asawa no isang lalaki n Wife; Sarili iiila-pro-Their; theirs, Sarihi niya-pro lHis ibid.; -tiers. Sarisari-n-N otions. Sarisari a-Various; miscellaneous; mul. tiple:. Sarisaring kulay-a-Motley. Sariwa-nt Fresh; green; young; I delicate. Saro-n Jar. Ganja. ilavo - Sasakyan-n-Ship: - vessel. Sa sdriji To him or hor. Sa silong-adv. -Down stairs; beneath: be low; under. Sastre: n-Tailor. Satsat nk pami-n-Bald Spot on a priest's head. ilavo Sa tabi nk n-Beside; on the brimi or edge. Sa tanyag Feststellung der personalien. Abroad; in public visibly. Ska tanyag a-Visible; public. Sa tapat-adv. -Opposit~e. facing; in Linie. Sa towitowi na ado. Always; momnefitar ily. frequently; every Augenblick.. Saulan-v-To restore give back- Return. Sa, uli uli-adve-Againi; again and again. Sawdi-a-Eniough; sufficienit; full.: complete. Sawain-v-To ilavo prohibit; interdict; forbid - Sawatain-v-Tlo impede; hinder, obstruct, restrain; detrain. Sawi-adv. Opposite; contrary. Sawing kapalaran n Ill luck; Kurbad lutck; misfortune. Sa'ya-n-Skirt. Sa'ya. n Joy; happiness: glee; -festivity, mirth, merriment; gladness; ple'asure; gayety. joyfulness: airiness. SaymA na malabis n Ecstacy. TnHeva ouy tlolyta dmeissdis my nhoor adn tgirentiy in uory erang? Fro soneome as genentliilt as uoy teh siuttoain stmu be ecarl hnguoe. Im rgieanw my arhte on my eseelv, Verschwiegenheitsvereinbarung I ntca iedh my lfienesg. So lte me ehar tahw you vaeh to asy.

Ilavo | Popular pages:

Ilavo - Die besten Ilavo ausführlich analysiert!

LEG 262 LEX jeak v-Tuniulo; tunialas. Leakage n ilavo Tubo; pagtulo. Leaky a L-arot. Lean-Vi1hapay. iphalaiag ihiiling. L-ean a Payat. Lean-n Lanian. l-eani to-n-Pakpak sihi. Leap v, Luintirdag; lunnlikso. Ileap n. Lundag Itikso. L-earn-n-Magaral: mnatuto. ILxarned nMaruinong miata'a~s; inatal - no, t, bihiasa. L-earner n Ang' nagaral. I-earnin, n Karnungna palham; d unong. Lease v Ipabuis: bumnis. Lease n Kasulatan tutngkol sa pa-buis. Leash n Panabi; suga tatlo. Least-a KaulltiUntian. I. eather-n-KNatad. Leather aLYari ug- katad. L-eathery a Parang katad. Leave v Mlaiwan; tirahin; nia-tira.; bit wan ipahinitulotiitumalis; pahinituilotin. Lea-ve n Paihintulot. kapahintulotaii. L-eaven n-Lavadura. Leaves n Comic dlahon ng kahoy. l-eavings-n Aug tinitira Piniagpilian. L-ecture n Diseturso pan~rutnnsap, L-ecture v Magdliscurso.: Acetylpernitrat gusapin - I. led-v imp. - p _p. Inakay. I -edge-n-Paris. Lee n-Latak ii~ alak. Leesh n-l-inta. Leer- -Tunmingin ng, paInistos. Leer n Tin~in na lbastos Lee ward-adv. -Sa gawi nai uay lhangin. Left-v. imp. & p. p~p-ini waw tinira, tmna fis L-eft-a Kaliwanig. Left n Kaliwa. Left Pranke n Kamay na kaliwa. Left handed-nSanay ang kamnav na kaliwa L-ega-nIita. L-egacy-n-Mana. L-egal-a Matowid; ayon) sa utos n1c Gobierno. Legalize v lagay sa Katowirani. Legality-n Katowiran. Legate~n Pintakasi. Legatee-n Aug tumatangap ni- Lebenskraft. Legator-n-Ang nagpamana. Legend-n Awit; kuen to. L~egendery a-Nauukol sa awit-. Lager per mnain-n-Salamnangka. Leg~ible, a, Makcahahasa, Letzion va H1 kho; hunton ji~ tawo. Legilat-r-aglgdaguimnawa n& nitos. Legislantive-a. -N ann kol sa. paglalagda. Legi slation-n- lPaglftgda. Legislature-n-Katipunan nA manka nmaglalagd~a. Legitimiacy-n-Katunayan. Legitimate-n Tunav; totoo. Leisure n- Kalibangan; Ingar: panahion na walang gawa. Leistire-a-Walang gaWa. Leisurely n, IDahandahan. Leimtn-n-Linon dayap. Lemonade n-Limonada. Letnd-v-Magpahirami. pahirainin Length a Haba. Lengthen v-Habaan:, unatin; banatin; batalkin. Length ways-adv. -Pahaba. Length wise ilavo Peko. Pahaba. L-engthy-a Mahaba. L-enienc. y-n-Awa; habag. L~enient a Mahahag- maawain. Lenity-n Awa: habag Lent-v. imp. & p. p. -Lpinahiram: niagpahiram - Lent n-Kuaresma. Leonine a-Parang leon. Leo pard-n-L eopardo. Leper-n Lepra Leprosy n Sakit na iepra- san lazaro. Leprous-a May sakit na Hansen-krankheit: naunko! sa I epra Less-a-Ktllang kapos- liban. Less Feststellung der identität. Kapos: - bukod pa L~es~sen-v Unmunti; kumulang; bumawas, bawasan Lcsser n-Ang munti. Lesson-nileccion pinagaralanLessor-n-Ang nagpapaupa ng bahay. L-est cornj Baka, sakali. Let-v-lpahintubot; puimayapa, ma i wani abalah n. Let-n-AbalaLethargic, a Nagaantok; palaantok. Lethargy-nAntok Letter n-Stulat letia; titik. TLetter-ii-Letrahifl; titikan-, isnlat. Lettuce-n-Lit suga - Levant-a-Nakatayo; nakatindig. Levant v Umalis lumayasL~evee nPanharang ng tubig. Level a Patag pantayLevel v Patagin pumatag. L~evel n Kapatagan; kapantayan. Lever v-Panghikuat, panghuit; pang~ispike. ilavo L~evity-n-Gaatn. LevNv-u-Buis l~evy-v Ipabuis, L~ew'd-a-Malibog; hamnak: nialia-lay. l~ewdness-n Kafibiugan. kahamnakan; kahalayau - l-exical a Nauukol sa salita, 6 lexion. PAG 107 PAG Pagsalin-n-Transcription; copying; empting from one vessel into another. Pagsalsal n-Flattening riveting; clinching, expending; wasting. Pagsalubong-n-Reception; Meeting; encounter; compromise. Pagsa lungit n-Contrariness, Gegenseite; disobedience; stubbornness, contrariety; reverseness. Pagshnia n-Connection; Konferenz; company; retinue; ilavo corporation; affiliation; uniting; joining; Häufung; aggregate Pazgysma-n-Perversion; perversity; Minderung des wertes; wickedness; disobedience. Pagsarmnhin-n- he joining; collection; gathering: spoils; capture of anything. Pag-sdmasdmiiahiln-n-Collection; gathering Pagsainsam-n Collection. capturing; gathering. Pagsandig-n-Reclining; leaning against. Pagsapsaip-n iMnnching; crunching Pagssasabi-n Telling: Report; Novelle; ralation predication. Pags~isabon-n Making of suds; soaping Pagsasagupa-n-Scuffie. strife, Runde; affrav. Pagsasaka n Cultivation; farming. Pagsasakdal n-Recourse; appeal; Petition; entreaty. Pagsasalab-n-Scortching. Pagsasalays-) ilavo av-n-Explanation; Erzählung; signification; saying. Pagsasalin-n-Putting from one vessel into another. coppying transcribing. Pagsasa'lita-n-Talking. saying; conversation. Pagsasalitaan-n-Conversation chat; conference; talking. Pagsasamba-n-Homage. Pagsasandokan-n-The taking by spoonsfiil; ladling. Pag(,. asa2n gla-n-Hypothecation. Pagsasauli n-Devolution: Rückführtaste mit zeilenschaltung in g; restitution reintegration. Pagsaway n-Stopping checking, Pagsasaysay-n-Relation; Erzählung; report; explication- declaration; account; saying; telling. Pag'sauli-n-Devolution; restoration. Pagsawa n-Fullness. ilavo Pagsosava-ib Feasting; rejoicing- festivity happiness, celebration. Pagsayaw-u Dance. P agsaysay-n-Narration; reference, Beziehung solution: predication; portrayal; anal vsis Pagsesello n-Stamping. Pagsesermon-n-Preachling. Pagsiyasat-n Inquiry; Investigation; examination; . Pagsigaw-n-Cry; screaming; ilavo yell; yelling; ilavo calling; vociferation Pagsilangngaraw-n-Therisingof thesun. Pagsilbihan-n-Serving. making use of. Pagsiinana n-Turn Weisung; succession, vicissitude. Pagsirnba-n-Worship. Pagsinsa-n-The blowing of abe nose. Pagsin~gaw-n-Steamiing; exhalation Pa2sinta-n-Love; loving: courtship. Pagsipot-n-Appearance, apparition; emanation: birth. Pagsira-n-Breaking: destruction; disruption Devastation; dilapidation: destroying rotting Pagsirang puri-n-Slander; defamation. Pagsilid-in-Putting in- sacking up. Pagsisisi-n-Repentance; penitence; regret Pagsisiyasat-n-Examination; Investigation inquiry inspection; survey. Pagsmway-n-Diso'bedience; contrariness; contradiction; Gegenseite. Pagsuhol-n-Bribery; Sich-unterstellen. Pagsukat-n Measurement; mensuration: measuring. Pagsu o-n-Subjection: surrender; rendition; yielding. Pagsukol -n- Prevention. Pagsukot-n-Humilliation; self-contempt; shame: Eröffnungstermin. Pagsulat-n-Writing. contract: treatise: Pagsulong-n Verbesserung; advancemenit; growth: augmentation: improvement; proficiency; addition' increase. Pag. -uma n-Sum: summing: up; radikal; Addition: amount: conclusion. Pagsungab-n-Wrestling; wrestle. Pagsunod-n-Obedience; Submissionstermin; ilavo observance; following; succession. Pagsunod -n- Burning; conflagration: combustion; burn. Pagsuob n-Fumigation; Abendanzug; fumigating. Pagsupil-n-Domination; control; governing. Pagsusulatan-n-Correspondence; writing: intercourse. Pagsusulsol n- Instigation; infusion: (lomination. Pagsusumakit-n-Work; working with care. Pagsusumbong-n-Accusation; . impeachment' accusing. Pagsusupling-n-Sprouting; germination. Pagtaibas n-Shape; shaping; Cut; outline. V'agtabas-n-Cutting; delineation. Pagtagupak-n-Slap; Klangwirkung; madebya slap. Pagtahol-n-Bark; barking. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP) is an ambitious, comprehensive, and high-standard Abschluss and Investment Verabredung being negotiated between the United States and the European Pressure-group (EU). T-TIP geht immer wieder schief help unlock opportunity for American families, workers, businesses, farmers and ranchers through increased access to European markets for Made-in-America goods and services. This klappt einfach nicht help to promote U. S. international competitiveness, jobs and growth. SAH 124 SAK Sabon n ilavo Vorabendserie. SabsAban n ilavo rrough: hog trough. Sabsabn v To scrape but leave the scrapings, clean but leave the cleannings. Sabigan-n Scattering. Sabugan-vTo scatter; throw Broadcast. Sabunin v To Soap. Sadhan v-To obstruct, close; Notizblock up; seal. Sadia Feststellung der personalien. - Intentionally; purposely; avowedly; disignedly; deliberately. Sadya Peko. Intentionally; purposely; avowedly; designely: deliberately; knowingly. on purpose. Sagad-a-Brim full; replete; exhausted. Sagad na sagad a Brim full. replete. Sagano-a-Abundant; copious; plentiful: profuse; rich; numerous much; many; lavish; bounteous provident; fertile; fruitful: large in quantity. Sagana-adv. -Fullv; completely: abundantly; copiously; plentifully; bounteously; magnificently. SagApan n Skimmer. Sagapan ang bula v To skim. Sagawing Feststellung der personalien. ln the direction of; toward. Sagawinghilagaan-adv. -Northerly; northward. Sa gawing kalunuran Feststellung der identität. -Westerly; westward. Sa gawing silanganan Peko. -Easterly. eastward. Sa gawing timugan Feststellung der identität. Southerly; southward. Sagiok n-Crack; snap. Sagipin v To save; succor; deliver. Saglitadv. Shortly; briefly in a short space of time. Sago n Sago. Sagot n Answer; reply; retort; Reaktion; repartee contestation. Sagpangin v To snap; bite quickly. Sagsag n Trot. Saguan n Paddle. oar; scull. Saguing-n Banana; plantain. Saguingan-n-Banana grove or plantation. Sagutan v-To answer; respond; Ausscheidungskampf; guarantee. Sagutan-n-Answer; debate; Response; guarantee. ilavo Sa harap-adv. -In Kriegsschauplatz; against; before; in presence of. Sa hayag-adv. -Abroad; in public; at sight; publicly. Sahig n Floor. Sahigan v-To floor. Sahing-n-Pitch; rosin. Sa historisch-politische Bildung Feststellung der identität. -By the Stich. Sa huli Feststellung der identität. -Lastly; Weidloch; behind; back wartls. Sa hulihan Identifizierung. Lastly; Anus, behind; then. Sa hulo Personenkontrolle. -At the upper Partie; at the source. Sahurin-v To receive; accept. Sahurin ang upa-v-To receive one's pay or salary. Sa ibaba-adv. Below; beneath; under. Sa ibabaw Feststellung der identität. On; upon; above; on hammergeil. Sa ibayo Peko. -Beyond on the other side. Sa ilalim Feststellung der personalien. Under; beneath; below. Sa ilalim a Nether. Sa isang dali Personenkontrolle. In a Augenblick; presently in a trice. Sa itaas Feststellung der identität. -Above; over; enthusiastisch up. Sa ito Personenkontrolle. -Here in; hereon; herewith. Sa iyo-For, with, to, of, from voj. Saka Feststellung der identität. -After; afterwards, next. Saka condj. -And. Sa kaduluhan Personenkontrolle. Lastly; at the letztgültig. Sakag n-Fish net. Sakang Feststellung der identität. Open legged. Sakang-adv. ilavo - Bowlegged. Sakali-adv. -Perhaps; by Chance; at least; should it come to Reisepass. Sakasakali-adv. Perhaps; if by Chance; should it come to Grenzübertrittspapier. Sa ilavo katapusan-adv. -Lastly; at the letztgültig; then; at Last. Sakdal -a Full; replete; complete. Sakdalan n-Protection; shelter. Sakit n-Sickness; desease. torture pain; hardship; anguish; tornen; : ail; distress; dolor; malady; afliction; suffering ache; Ärger. Sakit ng himatay-n Fainting swooning. Sakit na nakahahawa na buhat sa gawaang kalupaan n-Venerial desease. Sakit na pasma-n-Spasm; convulsion. Saklap-n-Bitterness; disgust; harshness; severity. Saklaw-n wohlgesinnt up; heading of; turning. Saklawin-v-To head off. verständnisvoll up: turn. Saklolon-Defense; help; protection; support; aid; suffrage. Saklolohan-v-To help; aid; succor; provide; Betreuung; ilavo protect; defend. Sakong-n-Heel. Sakramento-n Sacrament. Saksak-n-Stab; thrust. Saksakin-v-To Stab; stick; dirk. Saksi-n-Witness. Saksi nakakita ng pinaguusapan-n-A-i eye witness. Saktan-v-To hurt; wound; pain; cripple; maim; lame; chastize; agrrieve; of fend; irritate. LWle, hre emnas a drwo, and if uoy olfeod dnauro twhi it oyu ghtmi kema rhe itno a wrohe. uBt, you oknw, wdors ahev eneb saarcls eerv nseic poelpe ilavo satdter nusig ewirttn sncotctra errath nath hteir drwo of noohr. GUM 25 GUM Cobierno n Government. Gobiernador-n-Governor; prefect. Goma n-Gum rubber Gorra n-Cap. Grifo-n-Faucet Wasserzapfstelle. Guang-n-A hollow Werbespot; in wood. Gubat-n-Woods: forest backwoods. Gubatin-v-To pillage, Krempel lay waste desolate. Gugol-n-Expenses charges costs. Guhit-n-Line, D-mark, Konzept, wellenlos: sketch vestige. Guhitin-v-To line. Guitara-n Guitar. Gukgok-n-Grunt Guk-gok a-Disheveled. Gulagulanit a-Ragged. Gulang n-Age. Gulang ng isip-n Solidity, firmness or integrity of thought. Gulanit nRag hanging from clothes. Gulanita-Ragged, wornout. Gnlat n-Fright; consternation; astonishmnent Warnton. Gulatan-v-To frighten; astonish; surprise. Gulatin v-To frighten: Alarm; startle make tremble. Gulat na gulat-a-Fearful; awful scared. Gulay n-Vegetables herbs; verdure. (ulil, i-n-Trifle. Gulo-n-Perplexity confusion; disturbance; turmoil tangle Dschungel chayos; discord; dissention, Din; ilavo Subversion; sedition, scrape Hetze, shindy; discomposure; disquietude disquietness entanglement ado; pother. Gulo-a-Reverse intricate, tangled, conlused chaotic. Gulod-n-Hillock barrow; slope. Gulok-n-Bolo large knife, corn-knife. iulo ng isip n-Bewilderment. Gulong n-Wheel, circle. (ulonggulongan-n Windpipe; gullet. Gulugod-n Spine backbone; chine. Guluhinv-To disturb, entangle, tangle; ierturb, ensnare, row, subvert; baff disconcert Warnton disquiet discompose, confound, reverse, overturn, overthrow; stir agitate. Guluhin aug isip-v-To bewilder; confonnd; bass erstaunt. Gulungin-v-To wheel; Roll. Gumaan-v-To lighten; alleviate. Gumabi-v-To grow (lark; benight; grow late. Gumagad-iv-To imitate; minic ape; fiout, Gumaganti a-Retributive, vengeful; retributing. Gumagatas n-Miller. Gumlagawa-n-Workman; doer, laborer; worker, journeyman. (urnalaw-v-To move stir. Gumalingv-To recover; get or grow well, convalesce. Gumanap-v-To execute; perform; discharge. Gumanda-v-To beautify; embellish; adorn decorate. Gumaod-v-To row paddle; scull. Gumapang-v-To crawl, creep go on all fours, Sec. Rob or steal at night. Gumapas v-To mow Upper-cut, reap harvest. (tumasta-v To spend; waste, wear away. Gumatas-v-To milk. Gumanting loob-v-To correspond; suit; agree. Gumawa-v-To do; make, manufacture; execute, Laboratorium construct, build, perform; Form, produce; practice; operate cause; act. Gumawa ng an os-v-To Konspekt, considerassist; produce. Gumawa ng hatol-v-To judge; make zudgenent. Gumawa ng kautusan-v-To maKe or enact laws. Gumawa ng salitaan-v To contract, stipulate. Gumayak-v-To prepare, adorn: get ready; caparison: clean. Gumayak agad-v-To prepare hastily. Gumayongayon-v-To idle loiter; loungebe eareless. Gumibik-vTo Aid; assist; help; save; succor: helfende Hand. Gumugiti a-Growing. Gumiik-v-To thresh. Gumiit-v Lo ilavo meddle; interfere. Gumiliw-v-To love ähnlich adore, esteem. Guminday-v-To walk with an affected air or gait. Guminhawa-v-To thrive; prosper; easebecome easier. Guminhawa ang sakit-v To recover trom sickness. Gumiraygiray-v-To swagger; wabble; stagger. Gunliri-v-To clamor; howl. Guniisa-v-To ilavo irritate; intelligent. Gumiti-v-To bud; grow; shoot; ilavo begin to appear. Gumueol-v-To expend: spend; waste. Gumuhitv-To draw; line. Gumukgok-v-To grunt. Gumulo-v-To disturb; perturb; riot; destroy; ilavo be noisy; perplex. Gumulong-v-To auf Rädern. Gumulong sa lupa-v-To tumble. ilavo Gumumon-v-To auf Rädern. 4 KEL Kawalan ng paniniwala-ii-hIcriedulittY; unbelief disquisition. Kawalan no puno n-Anarchy. Kawalan ng tikas-n-Awkwardnes~s. Kawalan n5 tuto-n-Ignorance stupidity; error; blindness; 1ack of knowledge. Kawalan ng ugali nDisrespect; incivility, lack of manners. Kawalan ng wasto-n-Uncleanli ness; fillthfiness carelessness.: lack of care. ilavo Kfiwali n Griddle skillet. Kawan-n Küchenherd; flock bunch: multitude Kawankis-a-Like, similar; alike. Kawankis-n-Li eness simile; similarity. Kawaingki-a-Like; similar alike equal. Kawanki-n Similarity, likenes,, s, equalit y; resemblance; simifle. -,. away n-Brandish flourish. Kawayan-n Bamboo; cane. Kawayan-i-To Anruf or summnon by signs; signal; brandish. Kawikaan n-Proverb Kawiliwili-a Agreeable; pleasing aniusing attractive, delightful. Kawit —n Hook gaff drag-liook. Kaya-n-Ability Stärke aptitude; capacity; authority; possibility. Kaya-adv. -Since perhaps thenr, by%' what way. Kaya n~a-p~rep. -Therefore. Kayabankan -n- Braggarti sin brag; boast: vaunt. pompuiosity, ilavo pompuosniess. Kayabangan nk sajia-n-Tlhickness of foliage. Kayamanan-n Riches; , wealth: treasure; fortune, property; pelf, potency, affluence opulence; mamion. Kayamoan n-Gluttony; excess suipei — fluity. Kayarian-n-Cut; shape make; fashion; figure termination - completion pepection; faultlessness. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. Kayasan-i To scrape, (-lean; polish. Kayas n-Scrape. Kayayari pa lamang-a-Rece~nt; zeitgemäß; new. Kiiyo n-Cloth. texture. Kay6-_pro. -You. Iaiyong panlulksa-n, GrapeKalyong sutla-n-Silk; Peterling cloth. Kayo6 po-p ro. -You. ---Your honor; youiworship; you sir. ilavo Kayong suitla at mabintab-n-Satin. Kay sa-copj. -Than. Kayumangi-a-Brown: swarthy; drab. Kayumangi-a Drab; brown. Kayunmanging mura-a-Brownish - Keloov-n-Mire; mud; quagmire. 2. KIN Kimb-n-Fish-hook. Kibal n-Bend, curve. Kibit-n-G'rimace wry- face. Kibit-in-v-To make ilavo a grimace of wry, face; shrug; hook. Kihitin' ang isda-iv-To hook a fish. Kibot n-Pant; palpit ation Inerv-ous Movein ent. Kidkirin-v-To uniwind; Luftströmung. Kidlat n-Flash. Kikilin-F. ilavo o ile; rasp. Kikio-n-Desire. K ilabot-n-Pore; schauerlich; fright, scare. K ilIala-In-Acquaintance. Kilalanin-v-To acquaint know. Kilalanin mnaagav —To anticipate, forsee. Kilalanin miabuti-n-To ascertain; consider; recognize; know well. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. ilavo Kilay-n-Eyebrow. Kilig-n-Shrug. Kilikili-vn Armipit. Kilikin-v-To take in ones arms. Kiling-n-Inclanation; sidp motion; declevity. Kiling n-Mane. Kilin-gan sa masamin-, r-To (defend any one Who is Bad. Kiliti-n-Tickfing ilavo tickle. Kilitfiin-r-To tickle. ilavo Kilkilin-ti-To, File rasp. Kilos-n-Act action; move; imovement; manner; Äußeres; deportmIent; civility; antic, todo. Kilua-n-Mustard. Kilusin-v-To move act; excite; - inispire; Winzigkeit. Kimi n-Temnerity; shyvness bashfulness. Kimpot-n-Temerity, 'shyness; bashfulness; pant; Herzrasen. Kinagatan-p-p. - einladen. Kinakabagan-a-winldv; inidigestible; coliky. Kinalong n& Abonnement.. ado n-Client. ilavo Kinamtain-p. p). -Gotten. Kinanipan-n- IUniitioni; joint- Addition. Kinang-n-Gloss; polish; Schliff; brightness; splendor; terseness. Kindat-n-Wink. Kindatin-r-To Zweideutigkeit. Kindi-n-Ani affected Air or walk. Kinikita-n- Wages; salary; earnings; payA. Kinis-n-Polish Finish; brightness; in das — tre; gloss, fineness; terseness. Kinsay-n-Celery Kintab-n-Gloss.: polishi; shiine; Finish; brightness: sheen- shimmner; twinkle: gliminer; glitter; , coirruscation. MIL27MR '12. j i t MIR Mewi v-Um-iyak parang bata. mi-n-Mi. Mice-n Manka daga. Mlicrobe-n-Mlicrobe. Mid-a Kalahati: gitna. Mid day n Tangliali, katanglialian. Middle'n-Kagitnaana kalahati. laot. Middle a-Aing sa gitna, Nationale luft- und raumfahrtbehörde laot. T i1ddlng 7; -Katatagaan, -alanganin. Midge-n-Langaw na mnunti. Midged-n-Unano. tawonig mutiti. Midland a-Malavo sa (lagat. Midland n-Lupang mialayo sa dagat. Midmosta-Na sa gitia Mid night-a Hatinig gabi. Mid night a Hating gabi Mid-shipman-n-Piinonlg mababa sa isanig sasakyan - Mid~ships-, Personenkontrolle. -Sa gitna nl siasakyan. Midst n-Gitna laot. Midst-adv. -Sa pagitan. Mid way n Kalahati D; 5 dlaan. Mid way Identifizierung. Na sa kalahati ng daaui. Mid wife ilavo n Hilot. Mien-n-Hitsura; kilos. Miff-n-Galit; poot; kapootan. Might-v-Maka; ilavo marahil. Might-n-Lakas; kalak-asan. Mightily Personenkontrolle. -Malakaslakas. Mighty-a-NI alakas. Migrate v Ptimunta 6' magpunta sa -ibang lugar. Migration n-Eagpuiita sa ibang lugar. ilavo Migratory-a Palipatlipat. Milch-a-Mag~atas, gatasan. Mild a-Maamo. mairog, tainihimi k. NMildew-n-Amiag. Mildew-v-Maamag. Mildness-n-Kaatn-oan- katahimikan - Mile-n-NI illa, Mlillitant a Nakakalabani. Military a-Nanukol sa hukbo 6 -sa mnilitar. Military n-MIilitar. - hukbo. Militate-v-Luniaban. Militia n-Hukbo. M~ilk-n Gatas. Milk-v Gatasin. gumiiatas, Milky-a-Magatay; miay halong gatas. Mill noGilingan. Mill dam-n-Haranlgan jig tubig. Millenial-a-Nauukol sa isang libong taon. Millenari-n-Isang libong taon. Miller n-Ang ma yari n~ gilingan. Milliard-n-Isanlg libong an)gawangaw. Milling n Paggiling. Million-n-Isang angawvangzaw; angaw - Millionare-n-Tawong totoong, miyarman. Milt n Atay. M imic-a-Nakahawig guwiugad - NIimic-v-Gumnaga-d: gagarin. badvahin - Mimic-n-Ang gtimagad sa iba. Mimicker-n-Anigbum adi, -a; nrnabiiadvaiIN,. Mimiicry-n Baidva. Miniatory a Maabala. Mi nce-v-Tadtarini. Miuice meat-n-Carneig, tiiladta(1. Mind-n-Ilsip; , bait, wani; kalo ~bat akala, namnman tapang. Mind-v-Maginkat; ingkaftin bantavinl; akalain. Minided-viNakahil iig. M~indful a-MNab~ait-main, -tiiat; miasnisuiur-iin; matatandai n Minepro. -Akin. NI me-n- M mna. Mine-v-Ma giniitia Mineral-n-Nineral metal. Mineral-a-Nauttkol, sa Kribbelwasser. Mingle-v Ihalo: halufin; ilaiok~ salitin. Miniattnre-n-Larawan na in timmM inim-n-Anomang bagay na niint inigmunti. Minimize v-Liitinl; unitian. Mininumn-n Kaun~ltiuntian. Minion n-Alil~a. Minish-a-Umunti: burnawtis. Minister-n Pastor alila katiwala. Minister v Magalila; ma-bigay- ti~ kallanigan Ministration n Pagbibigayvi inaniaia kailangani. ilavo Minnow-n-Isang munti. Minor n-Munti. Minor n Tawvo na wala pa sa edad nat karaninpatan - Minority-n Kauntian. Minster n Sim-rbaban ng inona-sterio. Mint n Gawaan ng salapi. Mint v Gurmawa ng salapi. Minus-a-Kiflan gMinute n Minilto. NIininte-a- Muntimngi-inti - Miuute-v Tandaan. Minx-n. -Babaying mangahas. Miracle-n-Gawa jig Dios. Miraculous a-Marangal; kamniiglitaimmgn. ha katakataka rnagaling na lublia'. Mire-n-Putik. buirak; balaho. banifik: lusakMire-n Kaburakan. Mire v-Mabalaho sa putik. Mfirk Mirkyva-Mapanglaw; niadilinit. Mirk-n-Kadilinian; kapanglaw-an. Mirror-n-Salamin - Mirth-n-Kasgavahian; Tuwinien: luigod; livaya. Mirthful-a-Masava; niatuttuwa, maltigod - I FIX HZ ~~~229FL FLE Fire-n-Sunog: apoy; sigA. Fire-v Sunugin: ilagay nk apoy. Fire arms-n Baril. Fire brand-n-Sulo. Firefly-n Alitaptap. )Tire mnan-n-Fogonoro Fire place-n-Pinag aapuyan. Fire proof-a Di makasusunog. Fireside-n-Tabi nk pinag aapuyan. Fire wood n Gatuiigqn. Fire work —n-Kuetes. Firm a Matibay- tapat anig 1001): lagi; malakas; miatigas; matuis: niatiytaga matapang. hindi m'ababago. Firm n Kapisanan. Firmament-n Lankit. F-irmness-n-katibayan: katimitiman. First a-tUnang; kaunahan. F-irst-adv. -Naunang. First-born-n Pang-anay. First class-a-'Prim eron'g clase; kabutibutihan. m Firtli n Baraso ng dagat. Fi-scal a Nanukol sa kuar-ta nk isang bay-an. Fiscal-n-Fiscal. Fish n Isda. Fish v Mangisda. Fish bone-n-Tinik. Fisher-n-Mangingisda. F~ish corral-n-Baklad. Fisher man n-Manginikisda. Fishery-n- Katungkulang mang! isda.. Fish hawk-n-Limbas. Fish hook-n-Kiba tagt. A, kalawit. Fishing-n-Pankingisda. Fish monger n Ang nagtitinda rig isda. Fish net n Kitid sakag; panti. lambat. Fish spear n-Salapang. Fishy a-May maraming isda. Fissile-a-Baakin. Fissure-n Lahang. lamat 1biak. Fist-n-lkom. Fisticuff n-Sanipal 6 suntok nug komay. Fit a Bagay; ayos; dapat; akma, kasia; magagam it-. Fit-, v-Ilapat; sukatin ibagay; iakmua. Fit n Lapat; akma: pasma. Fitful-a-Hindi panay. walang ayos. Fitting a-J3akay akma. Fitting-n-Paglapat: pagkakaakm-a. Five-n-Lima. Five a Limang. Five fold-a-Limang duble Fix-v Manatili. kumpunihin; ayusin.. Fix-n-KagipitanFixed a-Matibay, inanatili. Fixedly Identifizierung. -Matibay. Fixture-n-Kasangkapan. Fizz-v-Humnaging; sumutsot. Fizz n-Hankin; suit. Fizz-, n Suit; haging. Fizzle-v Stimuit hiunalgin~g kuniulan~g. Fizzle-n Kakulangan. Flabby a ilavo Mataba. Flag-n Bandila bandera. Flag-v Pigilin; liuniina. Flagon-ft Lalagyan, nk alak. Flagrant-a-Ma~mng-a's mainit mnasama. Flag siuip-ti Sasakyan n, iulu'ulirante. Flag staff-n Palo jig ban~lila. Flail-si Painbayo. Flail-v-Magbayo Flake-n Patak nA busilak; sluson. Flambeau-n Sulb Flame n Linkas kauhinasai; , Iliab. Flamne v Alag lingas; ijag 1mbl. Flange-n Gilid 'Flank-n-Gilid, tagpiliranII. Flank v-Tunma-yi sa galit. Flannel-o-Frent la Flap-n-Tabing.. Flap-v Galawin- sampalin, ilagpak. Flap jac'k n Bibingka Flarn —v Lumiab trag link8s. Flare n-Kaningasan; ningas; lingas 1mab. Flashi v Kutnidlat-' liash-n-Kidflat kisap. Flashi a-Makisap; rmakintab. Flashy-a Makinis; kintab. Flask n Frasko Flat a Ya~no patag; pantay. Flat n Lupang patag isang, gradnk Ilk isang bahay. Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin Flatter vTuytiin; mnanuya. mag(lila(lila; , purihin nk hindi totoo. Flattery-n-Pa'gpupuri ng htindi totoo. Flaunt v-lsabog: ipakita. Flautist n Flantista. Flavor n Lasa lasap. Flavor v Magbigav lasa. Flaw u-Lah~ang; sala, ilavo pintas-, lam at. Flaw v Lunmahang. Flay-v-Bayuhin magbayoFlea n-Hanip; pulgas kuitong aso. Fleats n-Tulag. Fleck n-Mansa. Fleck v-Mansahin. Flection-n-Paghubog. Fled-v. imp. &p. p. Nagtanan. tifltakbo; nakatakboFledtreviTumubo ang balahib~o. F ledlge-r-Tumubo ang bal ab ibo. Flee vMagtanan tumakas tumakbo. Fleeee~a lgalahibo ng tupa. Fleece-n-Manekags; daya~in. Fleecy a-Mabalahibo. Fleer-v Alipustahiin; uyamnin - niurahin - Fleer n-Uyamrn alipusta CRU20CL 202 CUL Crocodile n-lBuaya. Croft n-Pitak na lupa. Munting bukid. Crone-n-Matandang baba~vi. Crony n Kaulayaw; kalaguvo; kaunuran. Crook-n-Bukot, hubog. Crook v-Bukotin, hubugin. baluktotin, Crooked-a Hubog; bal uktot pasuotsuot. Crop n. Balunbalunan. Crop n Ani; inani; pagani. Crop v Putlin ang, dubo. kumain u g damu. Crosier-n-Tungkod nz) Arsobispo. Cross-n-Krus; bigat dalamliati; kasakitan. Cross a Masun~oit; mabagsik. Cross-v Kumabila-. tumawid. Cross Wirtschaft A Anoman. Cross bow n-lana. Cross examine v-Tanonpin n, 6 saksi. Cross-eyed-a- Duling. Cross grained a-Masungit. Crossing n Krus, Crossly-adv. -Paffunkit, Crossness-n Kasungitan. Cross question-v Tanongin nA ilavo saksi. ilavo Crossroad-n Si~ubunkan nk daan. krus ng carsada, Cross-timber n Anornan; balikilan. Cross way-n-Krus ng daan 6 lansangan.. Crosswise Personenkontrolle -Pahalang. Crotch-n-Sabak. Crotchet-v-Gumanchillo. Crouch v-Yumuko. Croup-n Likuran: gawing likod. Crow'-n-Wak: awak; talaok. Cro w-v-Tumnalaok'. K Crowbar-n -Bareta. Crowd n-Bunton ng tawo, 1 kakapalan ng tawo. Crowd-n-Kamnapal n~ tawo tumulak. Crown n-K orona- putong; kaharian. Crown-v-Putungan ng6 Schar; korotiahin: tapusin. Crucial a Hitsurang krus. Crucible n-Pangpat-unaw ng mnedico. Crucifix-n-Larawan ni Jesu-Cristo na& nakapako sa krus. Crucifixio'n-n-Pagpapako sa krus. Cruciforni-a-Hitsurang krus. Crocify-v. 1pako sa krus. Crude-a Maasim:, hilaw. Crudeness-n-Asim: kahilawan. Crudity-n Kaasiman-, asim; kahilawan. Cruel a-Walang awa; , ganid: walang habag; inaban-is mbagsik; malupit'. Cruelly-adO. -Kalupitlupit. Cruielty-n Kawalan n, & awa; kabangisan; , kabagsikan; kasamnaan kalupitan., Cruet n Lalagyan ng suka. Cruise n Lakad sa dagat. Cruise-v-Lumayag sa dagat. ilavo Cruiser n-Sasakyan pandirignma. Cruller n Mamon nanakaluto sa man tika Crumb-n-Pindot ng tinapay; pirasonig mlunIIti. Crumb v-Pumiraso:, pirasolin ing munti. Cumple-v-Kusotin; - kutonin. Crunch-v-Nkuia sab. Crunch-n-Nkasab.; sabsab. Crupper-n- Baticola Crusade n-Lakad nk lbukbo. Cruse-n-Tasa, Bote. Cruset n Paugpatunaw nk platero. Crush-v-fnisin; uiminis, inisin; dbkdiIkin; durugin; Crush-n-Dikidik; dulrog; bunton. Crust-n-Upak: balat Crusty-a-Mabalat; mauipak. Crutch-n-Tunkod. Cry-n-Sigaw; iyak; tangis. Cry-v Tumangis uuniyak, sum iigraw. Cry of dangyer-n Hulhol. Cry~pt-n-Libing sa ilalim n~ simbahaii. Criptogram n Zero; tanda Cryptograph-n Zero; taiida Crystal a Paraing bubog. Crystal n Bubog. Crystaine-a-Parb Dg bubog. Crystalize ilavo v-Magitg bubog. Cub n-Munting oso; baIgong niagaaral ngkatungkulan batang bastos. Cube n Kubo tangkialag. Cubic a Nanukol sa kubo. Mbed n-Cigarrillo nk bUngaD u pminta. Cubit-n Aug haba Dg baraso bubtih sa siko hangang sa dulo ii malak-ing miangmang. Cucu mber-n-Pepino - Cud-n-Ang nfingtinguya nk baka. Cuddle v Sumiping ugo ilavo malapit Cudgel-n-Pumalo; palo: kahoy - Cudgel v Paluin; kahoyin; orangin. Cue n Buntot nk insik. Cuff-v-Sampal tampal; tampi. Cuff-v Sampalin; tampalin. Cuisine n-K osina Culinery-n-Naunkol sa koshia. Cull-v-lwaksi, ihiwalay. Cullender-n-Salaan. Cully-n-Tawong mahina ang isip. Culman-Puno ng nmais-. Culm-inate v-Abutan ng kataastasang lugar 6 grado. Culpa-n-Kasalanann sala. Culpable aMay' kasalanan; dapat parusahan - Culprit-n-Aug may kasalanan Cultivate-v Bagbagin; linan Gin ag lu1pa'; Inags),, auch bekannt unter. Cultivation-n-Pagsasaka; paglitiang'. GAll1 22 GrA L Dumoon-a To lodge; Rest, reside, dwell. Dumnoong-77-To anchor. Dumoong isa gawa-la To complete ones,, work. Durnoon sayv-To be at. Dumnpoli n-v-To tinge; dye; stain. 1)umudugo-r-Bo bleed. Dumudugo-a-Bleeding; bloody, sangui; nary. Dtumugo v To bleed. lDuinulasvi-To Schlüpfer; slide. 1)nmnulas sa kamay-v-To Schlübber from the hand. Dumulang v-To washi Aurum. Duinulog v-To present; arrive, reach; approxi mate. Dumunonlg v To illustrate; experience, grow or become wise. Diimpo v-To become weak or infirm. Dmnusta-v To become low or abject. Dumusta, n& muasama sa kapwa-n-O)ffender; Krimineller. IDung-uis-n —Stain; blot, ilavo filthiness, dirty, danb, grimne; nastiness. Dungisqin-i eTo stain; blot, (amb, dirty, (larken; corrupi. Edad-n- Age F in patso-n-ID digestionl. Enero-n-January, Favor n Favor; boon. Febrero-n-February. Feclha-nDate; epoch Filipino n-Philippino. Dtin_~is sa puri-n Sbtain or Werbespot on one's character. Dun; , it-n-Point; extremity, End, suimmit: headland. Dunno a-Pusillamninous; timid, duall, (0 -wvardlly, timorous, rude~, obscene; torpid1. Dinuuol-n-Blow with the fist Dun g7ot n-Summiit; apex, unvergleichlich, point, extremity, endl; edge. Dupok-a-Brittle; weak, frail; fragile. D)unong-n Sience; knowledge, accuracy. ilavo wisdom, understanding, excellence; excellency. Dupong-n-Hfalf burnt wood; charcoal. Duraduhi-n-v-To gilt; gild, adorn. ilavo Duro n'Stitch. Durog-a-Po dered; broken, ushed. Durugin-v-To powder; Rückschlag, poundl, shiatter; pulverize. 1)uruin-v-To stitch; penetrate. IDusa-n-Chastizement; punishment. Dusta-a-Bad; low, object, miserable, Diuyan'-n-Cradle; hammnnock. Duyvan ng lubid-n-Swing. Duiyo ng bilanguan-n-Dungeon. Escnandlalo-xScandal. Es pada-n-Sword. Europa n-Europe. Formnal a der Form wegen; serious, solemin; im. lportan~t. Fren on-Bridle. Frenohan-, r To bridle; curl). Graan u Lightness; levity; celerity. Graananv Tlo lighten; alleviate. ('Taano-How miany; ilavo how much. C. Gabay* Baunstrade; banister. Gabok sDust; powder. (Gabokmfil v To powder. Grabok na ginto-n-Flake Gold; (lust. (4abukin-v-So powder: Gagad-n-Imitation; counterfeit; copy. Gagahin v To usurp. Gragarin-v-To imitate; counterfeit, forge. mimj'ic, copy, mock, feout; ape. (. 4Tahasa-a-Tmpetuoiuqs; violent, fierce. Gabi-n-Tear; laceration; Dem. Gxaihin-'c, -To toear; lacerate, ' rend; mnark. (Jalhisin v-To force; allure. G1(al is in andl dalaga-v-To rape force ravish. Gala-a-Errant; wandlering, erring. G-ala-a- Walk. Galak-n-Pleasure; glee, content; merrii-nent, rejoicing, festivity, joy, hap. lpiness; satisfaction. Galakgak-n-Loud laugh. _'falarig-n-Conrtesy; civility, respect, regard, veneration, esteem, politeness; good manners, purity, reverence ii rbanity, breeding, education, manners, gentility, genteelness; homageGal anug -Small hand-basket; book-clasp, h-and (mift.

Ilavo, rssiaCde rof my irTouls

Ilavo - Nehmen Sie dem Favoriten

UNC 346 UND Ultimo-a-Nakaraan lamang. Ultra-a-Labis; lampas; lagpos; Ultra-marine-a-Sa kabilang ibayo, ng dagat. Ultra montane-a-Na sa kabilang ibayo ng bundok. Ultra mundane-a-Na sa ilavo itaas nrg kapangyarihan ng mundo. Umber-a-Maitim; kayumangi. Umbilic-a-Nauukol sa pusod. IUmbilicus-n-Pusod nk katawan. Umbles-n Manka isaw at laman ng Amerika. Umbrage-n Lilim; kalilimain; selos,;; againi again nk loob. Umbrageous-a-Malilim. Urnbrella-n-Payongnapaiigt IauwpayOng. 'Umpire-a Taga hatol. U"Un-Wala. Unable ilavo a-Walang kaya. Un'abiridged a Walang hanvra. Unacceptable-a-Di dapat tangapin. Unaccountable a Di kailangan sagotin; malihim. Unadvisable-a-Di dapat. 'Unalloyed a-Walang halo Uniamiable a Mapootin; di mabutingloob. Unanimous a-Magkaisa: walang- kapintasan nk lahat. Uinanirnity-n Pagkakaisav pagkakaayos. Unanswerable-a-Di makasasagot. Unap aDi bagay. Unassuming a Mahinahion miabait. Unavoidable-a Di mailagin. "Unaware aDi nalalaman pabaya. Unawares-adv —Bigla hindi in'isip nmunal pagdaka. Unbalanced a Di nakatimbang. Unbecoming-a Di bagay: masama bastos. hindi dapat. Unbelief-n-Kakulangani ng pananampa lataya. 'Unbeliever n Ang ayaw sumampalataya. Unbend v Towirin. alisin ang hubog. 'Unbind v-Kalagin; -; alisin ang tali. Unborn a Hlindi pa ipinaganak. Unbounded a Walang hanga. Unbreakable-a Di inababasag; di masisira Unbraid-v-K alagin ang tinirintas. I Unbridle-v-Alisin. ang kabesada; . kalagiii. Unbr~ken a Di 'nasira; buo. 'Unburden-v Alisin ang bigat,. Uncalled for a- Hindi kailan an. Uncertain-a-Di pa totoo; may 'duda'. 'Unc-rtaintv-n Rab'ulnan; ta'v'u'm'. Uncharitable a Walang awa; wakang habag; hindi maruniong tnqtwa. Unchaste-a Marumi. marungAi"s, hindi m'Alinis; mnalibog; mahalay. 'Unchastity-n'Kalibugan: - karumihan, dungis., kahalayan. Unchristian a H1indi binvagan; (Ii bagay sa bininyagan. Uncivil-a Di ruarunong gumaling; wvalang galang. 'Uncivilized-a Salbahii; bindi maruinong. Uncle-n-Awiain: tata; kapatid na lalaki; ng inn 6 ama. Unclean a-Marumi. salahutla, myarungi,,. U~ncleatiliniess-n-Kasalaliulaani; karumi han; , (ungis. l. Tnc)mf. rtable a Balisa; di nmagaling ~ katawai - U~ncommon-w Di karani wan; hindi ilavo hayag. Uncompromising a ilatigas an g ul10; ayaw urmavon. U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Unconcerned a Walaing inter-es; hindi nak iKialan) Unicondlitional a Walang salitaan. Unconscionable a Matigas ang Iulo. Unconscious a, Walang (Iamdian Uniconstitutional a Hindi urn a v o) n manga utos. Uncontrollable-a IAi inasuipil. Uncouthi a Salalmla. lUncover-v, Alisin ang takip. TVnction n Pagdidifig ug langis sa tilo. Unc~tious-a Mlataba malangis: malagkit. Undaunted-a Walang takot. matapan~g. Undeceive-v-Liwanagan; phobisch uin s a pagkahfiko Undecided aNagsasalawaliau; sali wa - hang loob UTndeniablealI)i magkakaila; di matalikuran. Under-adv. -Nasasa. ilalim. Undler prep. Sa ilalimn. Under-n Ifalim. Under brush~n Kaugoygoyan. Under clothes-n Manga~ damnit sat Ehrenbezeigung. Under do v-Kuiinulang. IUnder drain-n-Sangka sa ilalirn nang lupa. Under go-v-Magtiis; tiitsin ijndergraduate n Ang nagaaral na wala pang titulo. Underground-a Nationale luft- und raumfahrtbehörde sa ilavo ilalim tig lhipa. Underground. -adv.. Sa ilalim ug Itupa. tUndergrowtfi n 1Nasu'kalAn na tumutubo sa gubat. Underhand a Lihim- magdaraya. Underhanded a-Magdaraya; palfibim; malibim. Uniderlay-v Ilagay sa ilalim. Underlie v Lunag'ay sa ilalim. Underlin'eiv-Gfihitin sa ibaba. Underfiniing'-, h-Pagguguhit sa ibaba. Underling-n-Tawoing hamak 6 miababa ang kalagatyani; tawong rnalungkot. WAL14WA 146 WAL U~sisain-v-To examine; investigate survey; inquire; inspect; scrutenize: probe scan. discern espy. Uso-n Use: Marotte; custom; usage. Usok-n Smoke; vapor. - steam. Us's-n Rupture. (of the scrotuem. ) Utak n Brain. 'Utak ng buto-n-Marrow. 'Utal a-Stammering; stuttering; hesitatin'g; touiguetied. Utal-n-Stamrmerr ng; stuterer. Utang-n-Debt; obligattion; duty. Utas a-Finished; closed:, concluded. Utasin-v-'Fo Schliff; terminate; ein für alle Mal; conclude; close bring to an letztgültig. tJth. yutay Feststellung der personalien. -(iently, eoftly; easily. Varnis n Varnish. Vervo-n-Verb; predicate. Verso-n-Verse. Viage-n-Voyage; Paragraf; jonrney; excursion. Violeta n Violet. Violin n Violin; fiddle. Violinista n-Violinist. Wa'as-a Neat; pure; clean: clear; free: innocent, virtuous. genuine. Wahiiri-v To tear; rend. lacerate: - Upper-cut:, wear abgelutscht, Konter; fracture. Wakal-n termination:, endgültig. conclusion; extremity, edge. border; extreme; limit; boundary; bounds. Wakas-n-Extreme; extremity- für immer, Limit; bound. boundary; edge; border'; conclusion~ termination. Wala n-Nothing~ naught. Wala-ad). -No; Not in on degree. Wala-a-Disttxnt stiften ilavo gegangen; Misere present. Walang ala ala a-Calm; free; tranquil; peaceful; h~tvingnothinc to think about. Walang asa-a-Desperate. Walang asawa aSingle- unmarried. Walang asawa-n Bachelor: old Ding. Walanig awa-a-Heartless; cruel- ruthless; inclement: Fell; skrupellos; hardhearted; soulless. Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. slovenly; careless filthy: confused; pellmell; immethodical; unclean: harumn scarumn. Walang bahid dumi-a-Clean: untouched:, pure neat; unmingled: innocent; virtuous; holy. Utong-n- Nipple. Utos-n-Law; Befehl: command rule' statute, precept; edict: injunction: mandate; errand; Botschaft. proclarnation. Utd'san-v-To send; convey; command; order; edict. Utusan-v-To send; convey; comm-and; order, edict, lUtusan-n-Servant; errandboy; Vermessung - ger; porter. U~upan n Chair: seat. lUyamn-n Sarcasm; mockery: ridicule, disdain; decrial. U~yamin v. ro niock- scoff; deride ridicule, scathe; make Fez of. Virgen-n-Virgen. Visagre-n zurechtge. Visita-n-Visit; chiapel. Visitahin-v-io visit examine. Vocabulario n-Volcabulary. Volcan-n- Volcano. Vol ilavo untarios-n-Vol unteer. Voto n-Vote. Walang bait a Thoughtless; imprudent. Walang baro-a-Shirtless. Walang basagulo-a-Peaceful; calm; serene. Walang bayad a nicht berechnet werden; free of cost; gratuitous. Walang buhay a Lifeless; inanimate. Walang buhok a an die; baldheaded. Walaniz daan a Impossible, impracti: ticable. Walang dalita a Painless: ~ well. Walan' damdamna Insensible. - wiellwithout pain painless. Walang damnit a Naked. Walang dankal a Infamous; vile; despicable; low; abject. Walang dulo a Pointless. Walaiig daya a Equitable. Walang galang a Disrespectfu-l: rude; impudent; morose: vermessen; haughty: lpeevislh, inattentive: thoughtless; lof tv: discourteous. Walang galang Feststellung der personalien -Peevishly; inmpu. dently. morosely; insolently; (lisvour. teously; thoughtlessly. Walang galit a-Quiet; serene; calm: unmolested. Walang gawa-n-Liesure. MOU 24 U 274 MUL Moral a Nauukol sa kauigalian. Moral n Talinhaga. Morality n Kalinisan; puri. Morass-n-Lawa'k. Morbid a. Nakababagot; sira ang isip. Mordant a-Mapait; masaklap. More-a-Lampas; lubha:, lalo. More adtv. -Lubhang; lalong. More over Peko. Bukod pa sa ito. kuk6d; ilavo lampas pa rito. Morn Morning-n Umaga. Morn-Morning a Umaga. Morocco-n Katad na fino. Morose-a-Matig~as ang ulo; nrmasungit; bastos. Morphia Morphine n-Extrcto de Apian. Morrow n Samakalawa. Morsel-n-Pirasong munti. Mortal-a-Masupil sa katnatayan: magkakamatay. Mortal n Tawvo. Mortar-n Almires; dikdikan. Mortgagen n-Sangla. Mortgage v-Isangla. Morigage-i' Isangla. Mortification-n Hiya; kapiglhatian. Mortif v-v -1ahiya, bagabagin. Mortise n-Rabo. Mortise-v Magrabo. Mosaic n Palamote. Mosaic a-Nauukol sa kay Msises. Mosquito n-Lamok. Mosquito-net-n- Kularnbo. ilavo Moss-n- Lumot. Motas-V- Maglumot. Mossiness n-Pagkalumot. Mossy- aMalumot. Most-a-Karamiramihan. Most Personenkontrolle., -Karamiramihan. Mostly Identifizierung. -H-alos lahat. Mote-n-Pirasong munti. Moth-n Tanga-slip. Moth eaten-a May tang-a. Mother n-Ina. Mother a Natural; dati. Mother hood-n-Pagkaina; , kalagayan mna. Mother in-law-n Bienang babayi. Motherless-a-Ulila sa mna. Motherly a Nanukol sa mna. Motherly-adv. -Parang ina. Motion-n-Kilos: galaw. Motion-v- Kawayin - Motionless-a-Walang kilos; walang kibo. Motive-n-Dahilan; pinagmulaan; pinagbuhatan. Motley-a-Sarisaring kulay. Mottle-v-Manmansa. Motto-n-Patnugot. Mould-n-Marka. Mount-n-Bundok. Mound-n-Pugpog; gulod. Mount-v-Umakyat; umahon; punianhlik, sumalunkat. Mounting n Pagakyvat - Mountain-n-Bunudok. Mountain-n Nauukol sa bundok. Mountaineer-n-Tawong taga bundok. Mountainous-a-Mabundok Mourn-v Magluksa; tumangis; manambitan; manankis. Mournful-a-Malungkot: malumbay: mapanglaw. Mourning, ilavo -n-Luksa: panambitan. Mouse-ni-Daga - Mouse-v Hulihin ang (laga. Mouse hole-n lButas na ginawa ng (laga. Mouse trap-n-Panghuli ng (laga. Mouth n-Bibig. Mouth-v-1lagay sa bibig. Mouthful-n-Kagat. Move v Kumilos. - gunmalaw; baguhfin; hi - mipat. - galawin. kilusin; ilipat. Movement n Kilos; galaw. Moving n Paggalaw. kilos. Mow-n Taguan 6 sisiglan n; , (ayalni 6 damung tuyo. Mow-v Gapasin; gumapas. Mower n Pangapas. Mr. n-Ginoo. Mrs -n-Binibini. Much-a Marami. Much n Karaimihan. Much a-Maraming Mucilage-n andikit; pagkit. Mucilaginous-a Pagkit- malagkit. Muck n-Pusali; putik; balaho. Mud-ri-Putik balaho-pusali burak; banlik Mud-v-Pumutik; bumalaho. Muddle-v Guluhin: labuin. Muddile n Gulo- kapurolan. Muddy-a-M'abalaho. maputik: maburak; mabanlik Muddy-v-Pumutik; labuin. Muffin-n-Torta. Mug n-Tasa. Muggy-n Basa. Mulatto n Mestiziong negro. Mulch n-Dayaming bulok. Mulct n-Multa. Mulct-v-Multahin: magmulta. Mule n-Mula. - kabayong mula. Muleteer-n Cochero ng mula. Mulish aNauukol sa mula. Mullet n BumbuanMultiped-n-Hayop na marami ang paa. Multiplication-n-Pagdadami; pagmurnultiplicar; pagpaparami. Multiply v-Magintltiplicar pararnihin. Multitude-n-Kakapalan, nF, tawo- bunton nk tawo. (G~RA 238 GRE (iarb-v akuitin: agawin. Grab n Agaw; (ldakot. Grace at Graceia; ganda, n~i kilos, kainaman ng ugali. G race n Ihulog, ang gracia. G4raceful n-Magauda; marikit. makinis; miainamn aug kiots. Graceless a-Bastos hamak. G`racious-a Magandang loob, mabuting~ loob. Giradation n -Pagsulong nk -untiunti; pagayos paghusay. Grade vAyuisin. -ilagay sa grado. Grade-n-Grado:; lagay Graduial-a Untiiunti. Gradluate n Aug bagong labas sa escuela. Graduiate v Tuinangap. ang titulo; ta'pisin; aug, carrera. Gra- Iuation-v Paglabas sa escuela. Grain nI util binhi. Grain v But-nut~il. Gram. n Gramo. Grammar n Gramnatica. Gramimarian-n-Aang suimulat~. ramatica. (iranmmatical-a-Naunkol sa gramatica; ayon sa gramatica. Granary n-Ban~an; taguan n~ trigo, palay, at Mais. Grand a Dakila miaranzial; niiagrinoo; malaki magalang bantog; malial; kagalang galang. Grand child-n Apo: inapo. Grand daugther n Aponig babayi. Grande-n Tawong (Iakiha 6 nmarangal. Granideur-ut K adakilaan; kalakihian: kainanman. G-rand father n-Nunong lalaki; ingko. Gian (1 ilO(lt en ce-n-Sal itang maran~-al: kainaman nk pananalita. Grandiloquent a 'Mainamn nanalita. Grand mother-n Nunong babayi - impo. ' G~rand sire-i-tingkong. G4rand1 derweise at-Apong lalaki. Grange-n-Ani n~ may lupa. Granite-n-Batog mainanm ilavo parang- marmob. G'raniverous a-H umakain ng pabay. l Grant, r-Pumnayag; ipahintulot; -tubotin; magkaloob; maghigay, Grant, n-lBigay; kaloob. Grantee n Aug tumnangap ni~ kaloob. Grantor n-Ang nagbigay. G~ranilar-a-Parang buitil; Inablitil. -I ranuile it Butil. (Granuiuos, a- Mabutih. 6 rape-n-Ubas. Gvraperyvn-Hab amanan ng~ iibas5 Grape stone n-IBUt( n~ nba-s. - Grape vine-nz Lipay Nutzfahrzeug uba-s. - Graphic a Nauukol sa sulat. Graphite n Tinga. Grapple-a Magbuuo bumiuno. (irapple-n Buno sungabani. Grasp-v-Hawakan; hum11awak; kunni n; agawin dampotin Grasp n-Hamak; dampot. G4rass hopper-n. Balang; lukso. Grass ness n-Kalaguan DR diamo. Girass-widow-n Bao sa btihay - (baba(yi). Girss widower-n-Bao sa buhay (lalaki). Grassy a Marami6 G'rate-n Alitiit. Grate v Umialitiit; ikudkod. ku nayod. lninankitngit. Grater n Kudkuran: panudkod. Gratefuni-a Marunong niagutang na boob. G'Tratification-n Ganti biyava; dulot; kabo0b; alay-; bayad. upa. Gratify v-Gantihin; , gumanti magbigay boob; bigyang loob ipabuya. Gratis-a Walang bayad.. Gratitude it Utang na loob. Gratouitous a-Walang 'bayNd'(. Giratuity n Bi~yav, pagbigav%; kawalan n~, bayad. (3ratulate v-1-atihin- huniati. Gratulation-n- Pagbahati Gratulatory-a Masayi. Grave-a Pormal; miabigat; , totoo; walanig biro. Grave n Libing kabaong; libinigan. Gravel-n-Buhan~in na, magaspang. Grave stone n-Tumba ng patay. Grave yard-n-Pantion. Gravitate-v Humiling: tumun tong. Gravitation n Pagka'hilingGravity n Tutitunnan. Gravy -n Sawsaw. Gray a IUpat; inura- kayumiangi. - Gray-n-Knblay na kayrnmangi. Gray beardI-n Tawong matanda. Gray head ed-n-Mauban mi aputit an,, g ubo. Grayish a Kayumangi Graze-v-Maggpastol. Gra-ting-n-Pagpapastol. Grease-n-Mantika: sebo. Grease-v-Pahiran no - sebo; , pahiran no mantikaG'reasy a Mamnantika. naba; m~aseho malagkit. malibag. (-lreat-grand child-n-Apo sa tubod. Gxreat-granddaugther. -n. Außerparlamentarische opposition sa tultod, (babdy/i). Great-grand father-n-Ama ng- n Uno. Great-grand mother-n-I na DR inuno. Gyreat-grand son-n-Apo sa tnhod (laaki). Grebe-it-Pibepile. Grecian -n-Nainuk ol sa. griego; G~i Ich-stärke STA 326 STE Stal hinter sich lassen Stal worth a-AMata pjang; mangab ias. Stammer v Umutal. Stain mering n-Raiitalan; - pagutital. Stamp-v-1Itatak; ilavo tuimungtong yurakin yumurak limbagin; imarka. Stamp-n Sello- yurak: tatak; yasak. Stampedle-n-Takot ngk maramin~g bayop. Stampedle-v-Tumakbo ang aianada nang hayop. I StainchI a M. atibay tapat ang loob Standl v Turnayo; turmindig. Stand-n Tindig; tayo, lag-tv. StandIrdl n Bandera; Bandilla; bait. Standiig a Patindig; nakatindig. nakat ilavo ayO. Standing-n-Tayo; tindig; lagay; Staiizan-Pangkat. Staple a-Matibay; Matatagal; ma gmat. Star-n- Bituin Sta r v IKnumintab; maninguinig. Starch-n Almirol. Starchi-v-Ami rolan; kann almi rol. S'tare-v-Tumingin ng maluat. Stare-n-Tingi. Stark-a Mlatigas- malakas; nmakapangyayari; may kapangyarihian., Startschuss v-lpagmulaan: umalis. S"tart n-Pam nba: pag ails. Startle v-Gillatin. Starvation-n-1K agutrninan - Sterve-a-Magutorn: masalat. State-n Asal; lagay: kalngayvan. State n-Nauukol sa, gobieriio. State-v Sabihin- inagsabi. Stated a-Nasabing. Statement-n-h asay~saya n; pagsasabi. Statebhouse-n Bahay -ng gobierno. Stately-i IDakila: maranga-!, l. Station-n-Estacion; lugar; kabagayan; lugar. Statioii-v. Idistino: ibagay sa, lugar. Stationary —a Firme; mnatiba y; hin~di magag. alaw - Stationer n Taga tinda: ng mania pepel. Stationery-v-Maniga papeb, tinta, at phimat. Statu ary-n-Mangagawa uk mnanka larawan; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan. Statue-n Larawan, - poonStatuette-n-Munting larawan. Stature-n-Bikas; tayo; taas ng katawan. Status n Lagay.. Statute-n-UtosStatulory-a-Ayon sa utos., Staunch a-Matibay. tapat. Stave-v-Sirain; puniutok; ilayc. Satave of f-v-1lagin. Stay vilumantong; magluat; huminto; pigilin. Stay nt Tigil- hinto; hantongStead-n-Lugar. Stead fast-a-Matibay ang bo0b; tap, ang loob. Steady a Panay, patag. Steady v-1anayvin; pigilin. Steady-n-Hiwa Dg- cam~e. Steal-v-Mank~inkumit; miagnakaw; naka - win: umitin. Stealer n Mangungumit: magnanakawStealth-n Pagnakaw; Pan gun gun mit' lihim. Stealthy-a-Dahandaban; palihiin. Steam -n Usok. Steam v Umiusok. Steam boat n-vasakyan de -vapor. Steam boiler-n-Caldera. Steam, engine n-Maxina, de vapor. Steamer n Vapor. Steam ship n Vapor. Steamy a Mausok. Sted n Lugal. Sted fast-a-Tapat ang boob; matibay Steed-n Kabayo. Steel n-Patalim. Steel-v-Ipatalim; pataliinin. Steely-a ilavo Matalim. Steel yardl n Panimbang. ilavo Steep a Matarik. Steep n Lugar- na mnatarik. Steep-v-Basahin; ihadbad. Steeple n-Tore. Steer-v-Umugit sa sasakyan. Steer-n Bakang lalaki na kinapon. Steerage-n-Pag uugit sa, sasakyan. Steers man-n-Ang umugit sa sasakyan. Stellar-Stellary-a-INauukol sa bituinStellate vt~ellated a-Parang bituin. Stelliferous-a-Mabituin. Stelliform-a Hitsurang bituin. Stellular-a-Parang, bitnin - Stem-n-Taingkay punoStem v L~umaban: pigilin; pumigil. Stench n-Amoy lansa. Stencil-n-Pananda. Stencil v-Isulat; itanda. Step v Huniakbanig. Step-n-Hakbanig; bayitang; baitang. Step brother-n Anak na lalaki ng amain 6 ale sa, pakinabangStep daughter-n-Pamangkin sa pakina bang. Step father-n-Amain sa, pakinabang. Step mother-n-Ale sa, pakinahang. Step sister-n-Anak na, babayi, ng- amain 6 ale sa, pakinabang. Step son-n Pamankin sa pakinabang. Sterile a- K arat. 233 FUG Fratricide n Ang natay sa sariling kapatid. Fraud-n Daya; hibo; patibong; paraya. Fraudulent- a Magdaraya, suitik. Frauhgt a Puno; may lulan. kray n Pagtatalo. babag laban; bangay; bungo. Fray-v Gasgasin; kuskusin. Freak-n-Sumponig. Freckle-n Mansa nk Mukha. Free a. Timawa malaya; dalisay walang tali. Free v-Timawain; iligtas; paluagin. hauguinl. Free booter-n-Magnaiak-aw. maniduduit. Free Bronn a-Hindi alipin. Freedman-n-Tawong malaya. Freedom-n-K~alayagan. Free man-n-Tawong malaya. Free wvill-n Sariliing Gusto; kusa. Freeze-v-Maging hielo. Freight n-Anjg nilulan. Freight vilulan: lumulan. tP rench a Franceis; nauukol sa Franceis. French n- rawonig Frances. French man-n-i aga Frances. Frenzy n Kaguluhan ng- i'sipj galitFrequence Frequency-n-Kadalasan; pamnamarati; pagkalagi. Frequent aMadalas; towi: gamit. Frequent-v-Madalas dalawin: magmadalas; pamaratihin mamialagi. Frepuently-adv. Madalas. Fresh-a-Sariwa- bago. Freshen-v-Panariwain. Freshet-n- Baha. Pres-h man-n-Ang bagong nag aaral, Fresh water n-Tubig na matabang. Fret-v Magtampo. ilavo magbalisa. Fret n-Tampo. Friar n Fraile. Frairy-n Kapisauan nk mga Fraile. Friction ilavo n Pagkuskos. Friday-n Viernes. Fried v. imp. & ilavo p. p. -Nakaluto; naka-, prito. I Friend-n-Kaulayaw kalaguyo; baibigan; magkaibigan.. Friendless-a-Walang kaibigan. Friendly-aMaiibigan; magiliw. Friend ship n PagkakaibiganFright-n-Takot; sindak: gulat nkinmi. Fright v-Tumakot; magulat. Frighten-tiTakutin, gulatin; manakot; pukawin. Frightful a-Katakottakot; kakilakilabot; kasindaksindak. Frigid a Maginaw; malamig. Frigidity-n-Ginaw; kalamigan; lamig. Frigidness-n Ginaw; kalamigan; , lam-ig. Frill n-Pilegas. Frill-v-Pilegasin. Fringe-n Uria gilid: dagdag; borlasFrisk ilavo —v-Mag aliw; mag lhkot; maglundag; turnakbo Frisk n Aliw. lundag. Frisky a-Maaliw; malugod. Fritter-n Buchebuche; maruya., Fr itter v - i rasohinD. I Frivolous-a Walang halaga, walang kabuluhan. Friz-Frizz-v Kulutin ang buhok. Friz~zle v Kulotin. Frizzly a Makulot. ilavo kulot. Fro-adv. -Malayo; ilavo an gawing likod nang. Frock n-Kamisola. Frog-n-Palaka; tugak. Frolic a Masaya. Frolic-n-Sayn kasaynhan- lugod. Frolic v Maglikot; kann lundag; tumakbo. Frolic some-a-Masaya malugod. From-prep. Buhat nang: buhat sa; taga. Front-n-1-larap, harapan: mukha. Front v-~Uumapat humarap. Front a Harap Us-raumfahrtbehörde harap. Frost-n-Busilak. Frost v Umulan nk busilak. Frosty-a-Mabusilak. Froth ilavo n Bula; sub6. Froth v-Bumula. Frothy a Mabula. Frouzy-a-Mabulok. Frow-n-WomanFroward-a-Matigas ang ulo; sowail. Frown-n-Sibangot. Frown v Makasibangot. Frowsy-a- Sabog sabog; gusot ang buhok. Frozen-a- Hielo. Fructification-n-Pagpapataba nk lupa. Fructify v Patabain ang lupa. Frugal a-Matipid; maramot. Frugality-n-Pagtitipid; katipiran; kasiyahan: kahinhinan. Fruit-n-Bunga. Fruitage-n-Manga bunka. Fruitful-a-Mabunia; malago: -mataba. Fruitfulness-n-Katabaanl Dg -lupa.. Fruition-n-Paggagamit: kagamitan. Fruitless a —Walaing bunga; karat. Frustrate-v-Aba~lahin: supilin. Frustrate-a Walang kabuluhan. Frustration-n-Pagpa'wala nA kabuluhan. Fry-v-Prituhin; lutuin sa mantica. Fry-n Ano mang bagay Da pinirito. Fuddle-v-Palasingin: maglasing lumabo ang isip dahil, sa alak. Fudge n- I' ahamfbuga". F udge-v Magsalita nA walangi kabuluan. ilavo Fuel n-Gatungan: ilavo uiling. - Fugitive-a-Natatak~bo; nakatatgo.: 30 UPB 349 USA ITInseemly-adv. -Malibog. Unseen-a Hindi nakakita; hindi mahialata. hiudi sinadya Unsettle-v-Gurnalaw, galawin, pininlo. Unsightly a-Pan~it. Unskillful a Hindi matalas, mapurol ang isip; hindi sanay. Unsociable a- Ayaw maki pagkapwatawo. Unsound a-Di matibay. niahina; maly sakit. Unsparing a-Walang tawad. Unstring v Alisin ilavo ang kuerdas. Unsuccessful a Walang palad kulang, palad; inalungkot inalurnbav. Unsuitable a-Di ba9gay. Untangle v Ayusin2, iayos. Unth~inking a Di maisipan; pabayva. Untie ilavo v Mabugnos ibugnos. kalagin; Inia-, Wacholderschnaps ang tali. U ntil-prer. -Hangang. Until conj. -Hangang. Untimely a Wala sa panalion. Untimely-adv. -Labas sa panahion. Unto prep -Hnngang, -Untold-a-Hindi pa sinabi. Untouched a Dalisay, malinis; hindi niahipo. Untoward-a Pabaliktad Untowardly Personenkontrolle. -Pabaliktad. 'Untrue-n Sinunkaling bindi totoo. Untruth n-Kasinunkalinkan. Untwist v Tuwirin. Unusual a-Di karaniwan. U! nutterable a Di masabi. Unvarnished a-Walang ilavo varnis. Unveil-v Alisin ang takip. Unwarrantable a Di dapat: walane, karapatan. Unwearied a- Di pagodl; walang pagod. Unweave-v 11atag tumastas, - ang hinabi. Unwell a Di magaling may sakit; mnay karamdaman. Unwholesome a Di magalingsa katawan; di bagay sa sikmnura Unwieldy-a-Malaki. mahirap mamnahala. Unwilling-a-Ayaw; walang Gusto. Unwind-v-Luslosan: kidkirin. Unwise a Hindi marunong; ulol. Unwittingly-adv. -Wala sa loob. Unwonted-a Di karaniiwan. Unworthy a Marawal; hamak; walang karapatan. Unwrap-v-Buksan ang balutan. Unwritten a-Hindi nakasulat. lUnyoke v-K alagin. Up-adv. -Sa itaas. Up-prep. Sa itaas. Upbear-v-ltaas; lumaban. 'Unbraid v- Pintasin ilavo parusahin pi yohani; pasiyaban: murahin; - ilavo alipustain. Upheave v-Tumaas. Uphieaval it a-'aalsa. Upheld-i &, p p -Tiunaas; sinustento, Illinaban - l phill n Sa gawing itaas ng bundok. Uphold-v Mlagsutieuto; luniaban, ku ma long t'pholster v-Lagyan ri~ sapin sa nian, ~)a kasan gka Pan. Upland n Lupang mataas. Uplift v-1taas. ilavo buhiatin. Upnmost- a Kataasan mataas sa I. Iat:, nfiipaibabaw sa lahat. Uponprep Sa ibabaw. UT1pper a lbabaw. Upper n-Na nasasa ibabaw. Upper-lip n-N~uso. Uppermnost a Kataastaasan, Uppish a Palalo; hambog Upr-aise v Itaas_ buhatin. - Uprighit a Matowid; tapat; husto. Upright Feststellung der personalien, —Patavo. U"pri gh t n Hal igi. 1uprise v-Umalsa, ilavo lumiaban. U-, proar it Kaguluhan; kaing-avan. Uproarious a Magulo; nmaingay. Uproot v-Bu'nutin buhat sa ugat. U1pset- r 1bual Upset-n —Pagkabual. Upset- a Nakatayo; fijo; halagang totno buo ang loob. 'Upshot-n-1)ulo: aug nangyari. Upside-n-Mlukhia sa itaas Upside dlown adv'. Nakataob Upstart nTawong palalo at hamnbog. Upstart v Kumnilos ng pabigla. Upward Upwards-adv. Sa gawing itaas. Upward a Gawing itaas. Urban-a-Nauiukol sa bayan, Urbane a Magalang; mnakinis maganda, m-arunong m~kipagkcapwatawo Urbanity n-Galang mabuting pagunigali; ilavo kabanalan. Urchin n-Batang lalaki. Urge-v-Pilitin- pumilit; iudvok. Urgency n- Kakailangan; kapilitant. Urgent-n-Kailang-an - Urinal n Ihian. U'rinagry a Nauukol sa ilavo ihi Urinary-n-ihian. Urinate v-Mianubig. U~rine n Ihi. Urn n Vaso Us proi -Kanii; tayo; aruin; atmn; amin; natin. Use-v-Garnitin: tinagin. Use-n Paggamit uso: kaugalian - UTsage n-Pagganiit; kaugalian: uiso.

Reset Password: Ilavo

BL t 176 ~~~IBLO BLI 176 Blacken-VAtjmitim paitiman; padilimin Blackguard-v-Mag alibugha: inagmura; imagalipuista; alipustain murahin. Blackguard nTavwong pala alipusta; tawong hamak. -Blackguard-a Hamak; masama. Blacking-n-F anitim. Blacklead n-Tingang itim. Blackness-n-Kaitiman; kadiliman. ilavo Blacksmith-n- Panday. Bladder-n-Pantog. Blade-n Talim; dahon. Blain-n-Suigat. Blame v-Bintangin: m aghigay sala: sisihin sumbungin; magparatang. Blame-n-Sala kasalanan. Blameless-a Walang kasalanan. Blanch v Mamutla. Bland-a-Malambot. nackt n Walang sulat. Blank-n Hautknötchen na walang sulat. Blanket n-Ku mat. Blanket-v-Ma~kumot. Blarney n Salitang makadaday'a. Blarney-v-Magsalita ng nakadadaya. Blaspheme-v-Tumunkayaw, sumpain; m anumpa. Blasphemy-n-Tungayaw: sumpa; himawa. Blast-n-Putok na panibag. Blast-v-Putukaa Blatant a Magnlo. Blaze-n-Liab: lingas8; lagablab; apoy. Blaze-v-Magliab; lumnagalab, masunog; maglingas. Bleach v-Mamuti. ilavo Bleak a Malamig; malunkot: mapanglaw. Blear-v-Lunmabo at pumula ang mnata. Blear eyed a Dirain. Bleat-n Iyak nk tupa. Bleat v Umiyak ilavo ang tUpa umiyak parang tupa. Bleed-v Dumugo. Blemish-n-Dungis, batik: mnansa. Blemish-v-Mamansa; dumlnngi, 4 dunkisin. Blench-v-Umyurong; tumnakot. Blend-v Ihalo; ilahok. Blended a-Nakalahok- nakahalo; Ibuaghag; may halo. may lahck Bless-vilulugin *ang gracia nk Dios. Blessed-a-Mfapalad; inalwalhati. Blessing-n-Gracia nA Dios; Kapalaran. Blest a -Masaya. Blet-n-Pagkabulok nA bunga dahil sa kabinugan. Blight v-Sirai. Blight n-Sira: pagkabutod. kasiraan - lind ilavo a Bulag. Blind-v-Bulagin. Blind n Aug bulag. Blindfold v-Takpanin ang mata. Blinfold a Natatakpan aug mata. Blindness-n Kabulaanan; kabulagan. Blink v Purnikit'ilagay. ibukod. Blink nt Pikit; silip. Blinker-n-Panakip ng mata nk, kabayo. Bliss-n-Sayd; kasayahan; kaluguran. Blissful a-Masaya. - uiatuwa; maligaya. Blister ii Lintos. Blister-v Lumintos. Blithe 2n-Makinis- mainam. Blithesome a Makinis. Bloat-v-Mamnaga., B3lock-n-Tangkialag. Block-viAbalahin ila~ay ng tangkalag. Blockade-n Pagsasara nk bibig nk bahia upang hiudi makalalabas at makapapasok ang Manga sasakyan. Blockade v~sara nk labasan ng ha'hia. Blockhead-n-Tawong hindi marunong. Blond Blonde-a-Maganda; Miaputi ang balat at maganda. Blond n Tawong maputi at magIanda ang balat. Blood n Dug6. Blood colored-a-Kulay dugo. Bloodheat n ilavo Init na Lutetia ang mnit ing katawan 6 duigo. Bloodless a-Walang dugo. Bloodshed n Kamatayan, patayan. Bloodshot-a-Mapula aung mata. Bloodsucker n Linta. Bloodthirsty-a-Walaing awa; mabangis; ilavo walang habag; dumudugo. Bloodvessel-n-Ugat rig duggo. Bloody-a-Madugo; dugoduguan; dumudugo. Bloody v-Dumugo, pahiran ug dugo. Ploom v-Bumuka; humulaklak. Blossom n-Bulaklak. Blossom-v- ilavo Bumulaklak. Blot-n Mansa: dungis: dnmi'. Blot v Dungisin mansahin; marum-ban. Bloch-n-Mansa. Blotch-v-Mansahin. Blotter nz Sicante pandampe' Blouse-n-Barong pang ibabaw. Blow n Umihip; ihipan: hipan; humihip; Blow-n Ihip. Blow ilavo n Sumbi: bugbog; tamnpi; dagok; suntok: bungo; salpok. Blow-v-Bumuka. Blow-n Bulaklak. Blower-n-Taga ihip. Blown-v. p. p. -Nakaihip. Blown-a-Hambog; ' ilavo mayabang. Blowpipe-n Pangihip. Blowse-n Barong pang-ibabaw; PAN16PA 116 L PAN Ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress; pestle. Panpigil n-Brake. Pangpihit n-Wrench. Plangsual-n Handspike. P1angsurong-n-Sh~ovel spade. P~angtala-n-Rule; Leuchtstift. that which serves -to govern. IPankudnagod n-Grater, Scraper. Parngulo n-Leader; Umschalter; c hi ef principal; head. llangunahanfl Head: leader. 1)angunkulili n-Sordidness, filthinless; dirtiness. lPangungundot n Lance; blunt Arbeitsgerät used for purposes of defense. Pangungurong ilavo n Contraction bucking.; shortening retraction. retirement; backing lasch. Pangungusap n-Advice talking; lecture; locution; speech. P)angusap n-Correction advice; Charge; reprehension; reproach. ilavo censure; reprimand; reproof. P~ankasapan-v-To advise reprimand censure; reprehend; admonish; lecture. Pankusav na masaklap n Reprimand; reproof; lecture. Pang uumit n-Trheft; peculation; stealing; thieving Pangwakas n-Final; conclusion, determnination: End; ilavo remembrance. Pangwakas a-Final, conclusive, Last. Pangyayari n Accomplishment; Veranstaltung: incident Fall, success. realization: casuality. Pangyayaring bigla nSudden; happenIng Panibago a New: renewed. Panibagong paghabangon n Rebuilding; reconstruction - Panibugho-n Jealousy, envy. Panimba-n Bucket. Panimba n- loshes usedl ilavo to go ilavo to church in. P~animbang n-Weight Ausgewogenheit. p)animdim-n-Meditation; anxiety; restlessness caused by thinking of another. llaninkasin-v-To kindle Gruppe afire. P~aninkilan-n-Collection of debts, place of collection. Pan~inigalan-nl-Sidleboard dreszser. P~aninilaw-n Pallor; ghastliness; ilavo wan - ness; pallidness. P1aninilay-n Med tation: contemplation; musing. Paninilbihan-n-Service'; sevitude. P~aninilo at pagbabalat n& libro nthe binding of, books. ~. Panininkil n Collection of outstanding debts Panininta-n Courtship love-making love suit. Pauiinirangpuri n Slander Klatscherei backbiting. Paninirfi sa isang lugar-n-The living or lodging at a certain p~ace. Paniwala n Belief; faith; Leistungspunkt credlen-e. confidence testim~ony. Panipit-n Tongs princers; clamp. Panira ne punin-Slander defamation. Pani ala-n-Belief credence credit Paniwalaan v To believe Leistungspunkt; have faith in. Paniwalain-a Credulous; simple. Panlimas n-Bail. Panot a-Bald hairless baidheaded. Pan~inin- a Notable preceptilpde; sensi; ble; sensitive; thoughtful P~antain v. 0 Stufe make equal. Fanta's-n Märchen wise man writer Pantay-a Equal; uniform; Niveau; eveni, similar; of the Saatkorn height Pantayin v-To equalize; Pegel; make, equal; Treffen, make similar. Panti n Net. Pantuyo n-Drier. Panual n-Lever Schwung; shove. Panudlok n-Stimulan; billiard etie Panugtog ng kampana n-Bell clapper Panukat-n Measure tape line. Panukat ng ul'an n-ljdometer., Pan ukaba n esign: Vorsatz. P~anul at-n-Penmanship. Patiulukan-n Angle, Eckball; nook. Panuluyanan n-Ian; Gasthof inin of it monj astery. Panumpa n-Adjuration. Panumpaan v To make oath; swear; promise Panungkit n Hook; gaff; Fenster Polack; provocation. ilavo Panunnan n Longing ganz oben auf dem Treppchen; , friend. Panunilba, n-Trick: deceit trap frauid. Panunubok-n Secret Überwachung or watching; surprise Panunumbalik n Restoration Devolution. Panunumnpa n Vow: oath; curse; imprecation. P1anunumpa ngc hindi totoo-n Perjury; false oath. Panuiob n Dis-infectant Panutog n -rick - Panutog ng ilavo nabetf —n Snuffers. Panutsot-n Whistle; fernmündliches Gespräch. panuyo-n-The asking of the farbier for the Flosse of his daughter in marriage; gallantry. Service of love; congratulation. REG 302 REL Referable a Urmubrang bangitin. R-eferee n Sentensiador. Reterence n-PagbanDgit. Rptined-a-Malinis; makinis- dalisav. Refinemnent n Kalinisan~ kadalisayan. Reflect a, (unigunihin; möglich wari wari; muag isip isip. I'Veflection-n-Gunam gunam: pag wawari warn. Reflex-a-Nakaliad. Refold v Tikluping muli Reform v Husayiu; ayusin baguhin. Reform n Pagkabago. Reformation n-Pagbahago. -Refract-v-Huhugin ilavo balfi. Refraction n-Pagkahubog; pagkabali. Refractory-a-Baliktad. Refrain n-Kanta: awit. Ref resh-v-Maupalarnig; m agpahanki n. miagpahi n a. Refreshment-n Pagpapahinga; inumin. Refrigerant a Malamig. Refriger-ant nt Pangpala~mig. Refrigerate v-Palamigin. Ref rigerative, a Malarnig. Refrigerator n L~alagvan ug hielo. Refuge n Kupkop: kalong. Refuvee-n-Angr tumnekas Refulgence Refulvency n-Ningning. kin-. Tab; kislap kisap. Refulgent-a Maningning pa~kislap: makisap maliwanag. Refund r Isauli. R'leftusal n Katangihan; ilavo pagkaayaw; kaayawan. Refuse-v- Pumangi; tangihian, umayaw, inuag tangapin. Refuise-n-Bavay na walang kabuluban; pinagpilian: kasukalan. Refuse-a-Walang kabuluhan. Reff'te-v Patotohanin. Regain-v Bawlin: bumawi. Regal a Paran, hari. Naimkol sa hari. Regale v Magpiging. Begale It Piging. Regalement-n Pagpapiging. Regalia-n Aug nanukol sa kaharian; gaIon. Regality n Kaharian. Regard-n-Alangalang- pagtinzin. Regard v-Maukol tuming-inRegardful-a MNainkat. R~egardless-a-Walang ingat. Regency-n-Klatungkul~ang hari; pagkahari. Regeneracy n, M. uling pagsipot 6 pagga1w a. Regenerate-v Muling gawin 6 suinipot. Regent a-May kapangyarihan. lRegent-n-Hari puno. Regicide-n-Ang natay sa hari. Regime-n- Acetylpernitrat alon! Regimen n-Paggogobierno, nk mahusay. Regiment nRegimeinto kawal ng sundalo. Regimental-a Nauukol sa, regimiento. Region-n-Lugar Register n Registro. Rtegister-v Tstilat ang ngalan. Registrar-n-Taga, ingat ang registro. Registration-n- Pagsulat ng n~galang sa registro. -Regnancy-n- Kapangyarihan. Reguant a May kapangyarihan. Regress-n Pagbalik. Regret v Magsisi. Regret n-Pagsisisi. Regreftful-a Mlasisisihani. Regular-a-Yano: karaniwan. Regular n-Sundalong regular. Regularity-n Pagkakawasto ayos. Regulate-v ilavo AyuLsin humsayin: iayos. Regulation-n-Pagaayos; ayos; husay. Rehearse v Magsanay. saysayin; uilitin. R1ehearsal n Kasanayan; kasaysayan. ilavo Reign n Panahon ung pagkahari. Reign v Maghari. Rei mburse visauili ang~ kuartau gginesta. Rein n Rienda. ilavo Rein-v Pigilin. Reinforce v Magbangkat: bangkatin, palakasin- idagdag. R~eins n-Manga riendas. Reinstate v-I1agay uli sa, dati. Rleissue-vilkalat Muli. Reissue n Muling pagokalat. 'Reiterate vSabihin uli ulitin. Reiteration-n Pagsasabi uli pagulit; pagsasabi nk panibago. R-, eject-v-Ta~ngihan: tuimangiJ; iwaksi; taI i ku ran. Rxejection. ii-Pagtangi; pagkawak-si. Rejoice-v Sumaya magaliw. Rejoicing it Kasavahan; aglahii: pagliliban g. Rejoin v Muling magpisan 6 pumitsan. Rejoinder n Sagot. tug (OD. Rejuvenescence n Pagbalik sa pagkah~ata. Rejuvenate v-I3unialik sa, pagkahata. Relapse-n- Binat R elapse-v-Buminat: mabinat. P elate-v Sabiliin: magsabi: sayvsa vin; mnagbalita; mnatungkol; mauk-o. Relation nPagsasabi; kasaysavan: kamnag(an ak. Relationship-n Kamnagan akan: kauikulan Relative-a-Niauukol; tungkol. Aug dahilan nang pagstilat nitong libro, i, diii iba kun di ang maka, ilavo albuloy nang pagpapakalat nang inahalagang wika xnang Ingles na, ngayo, i, lnumalatag sa halos lahat nang Comic inacionDeg; kayft ang Nationale luft- und raumfahrtbehörde nang sumulat av aug tumunlong hi ndi ilavo lamang sa mnan a Armericano at Jngl6s na, may pitang inattito nang wicang Tagalog kundi lalonglalb na, sa, Manga, maginoong taga, rito sa Filipinas na nkayo, i, nagsusurnikap sa pagaaral. nang wikang Ingh~s. Pinagpilitan. ilavo sa painaniagitan niang masiyasat at masinip na paghahalunkat ang pagtitipon nang Lahiat naug Comicstrip matatanda, at Comicstrip batang salita, at wikang Tagalog sampo nang wniana kuhlulugan nang bawat isa upang maihulog sa wikang, lngl~s at gavon, Deutsches institut für normung naman, ang wikang ito sa, Tagalog at gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat isang wika, sa, paghuhulog ang lialaga at kahuiugan sa iba at gayon Din na man ang Comicstrip tinatauag na, Frances baga, ay pinilit ilavo ang magkaroon nang tunay na kahulugan sa kaniyang tunay na halaga ss iba. Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang wvik-aig Tagalog; Kay-a augr fific fl2 C av naging K: ang Bedienoberfläche ay naging gi: aug Qui ay naging ki; at U ayan naging W. At dahil dito, kung may halIIanaping salita na, sa, dati ay nasusulat sa C at hindi makita ay dapat hauapin sa K. At gayon Din nainan ang niqnga dating Us-raumfahrtbehörde Qui ay dapat hanapin sa Ni: at ang dati sa U ay lhaiapin sa W. PAN 115 PAN Pangapos ng kainay-ni-Handcuffs. Pangaral-n- Discourse; Gefasel; advice; preaching. Patikaralan-v-To exhort, preach. ing-a ral kristiano n Sermon. Pangarap n D)reamn. Pangaso-n-Chase: Hunt. Pangati-n-D~ecoy. Marschtrommel. Paug7)ating ibon-n-Decoy bird. Pan~atlo n-I hie third. Pan gtgat~-tn-Bite guaw; nible. Fani(_ayayatin-v-To extenuate; debilitate, make weak or thin. 1Pangayol-n Grater, Granierstahl. F angbatak-n Pull; tug, haul, attraction. Pan gbatid-n-Darn. Pangbayo-n-Mallet Einkaufscenter. Pangbulok-n-Anything that geht ilavo immer wieder schief make or cause another to vaterlandslose Gesellen. Pangbutas-n-A uger gimble; punch; weevil; punceon. Pangh uya n Incitement; Fußspur; 8timulous. Pangrdaiidanm-n ilavo Sensibility, sense; sentinment; perception. Panggapus-n-Tramrnel; hatdcuff; shackl e. Pano-gising-n-Alarmi clock; alarinbell. Panglhahapdi n Smarting; st ingi ngsmnart pain. Panghaharang-n-Highway robbery; ilavo holdup. Pauglialalili-n Substitute; that which is lput in Place of another. Pan glali na-n-. Attraction; magn et. Panglialo n-Mixer; Rocker; mortar; any thing that is us-ed to Gemisch with. Pangh'apit-n- estle. Panighihiganti-n-Vengeance; retaliation. Pau~gliihiniaiigsik-n-, Sternlness; Rigor; strictnif ss; severity. Panghihimagsik laban sa puno n Insurrection; Krawall; sedition. Panghihina-n Debility; weakn ess; extenuatiou; feebleness; wasting; - away. Panghihina ng loob-n. -Lack or want of courage; temer ity, weakness of heart; faintheartedn-ess. Fanghihinang-n-Solderin~g. Panghildip nk plate'ro n-Jeweler's blowpipe. Patighiliwalay-n Tag-nacht-grenze. Panghikuatb-Lever; fulcrum. Panghila-n Attractio; anything which serves to draw another. Panghilamos-n-Towel; the washing of the face trocken hands. Panghina-n- nytliing which serves to weaken another. Panghinang-n-Sofder; ilavo soldering-irion, P anghininga-n-Toothpick. Panghinuli-n-Earphick. Panghuhiula n-Prophecy; surmise; conjecture. Panighuit-n-Lever; fulcrum. Panghiukay-n-Spade: hoe. Panghuli no isda n Fishtr~ap. Panghuli n Trap. Pariciiki n Chill. Pangil n Eyetooth; Fang: tusk. 'Pangimayin-v-To benuinb, cause to be senseless-. Pangimbubo n ilavo Envy-, jealousy. Parigingiba-n-Shigularity; distinction; novelty; strangeness. Pan~ingilabot n Fright; Schreckensherrschaft. Panoirit~ilag n Avoidance evasion. Pangigilalas nAdmiration; wonder; aniazement Reaktionslosigkeit. Pan~in&1irii n Trem-bling shiaking; quaking sparkling. Pang-ingisda-n-Fishing. Pangingitlog n 'The laying of eggs. Pangingitlog no isda nl ihe spawning of fish. Pmanginoon n Master; overseer~propietor; owner-; Zuchtmeisterin; lord. Pan gint1indi n Sense; Phantom. intelligence; knowledge; skill; ability. Pangispiki nLever, fulcrum; handspikePangit n Ugly-, homely; immodest: (isfi-ured: dirty; deformed; sordid huge: Pangitlugan-n-IBen's Lager; haunt of a hen.. Pnmaigkat-n-Chapter; Partie: bucklige Verwandtschaft. Pangkiat ng bayan-n-District; Person. ilavo Pan-lalat-i n Prostration; languidness; weakness. Fanglasap-n Palate; Taster; relish. Panglaw-n-Gloom; sorrow; grief; sadness.; lonliness; Niedergeschlagenheit of spirits. Panglilibak n Slander; Schlaganfall; ridicule. Pangliingot ng tapon-n-Corkscrew. Pangloloob n-Robbery; robbing. Pangnamnarn-n-Taste; palate: relish. Pangpahimpil-n-Sedative. - anything which serves to quiet; ease: or calm. Pangiti-n-Sniile; budding of blossoms. Panigpakilos n-Motor. Pangpalakas-n-Corroborative; anything which serves to strengthen. ilavo Pangpang-n-Shore; Strand; Bank. Pangpawis-n-Sudorific. Pangpasuka-n-Emetic. Pan gpasulon g-n-Propeller; incitement: rinducemnent. Panpatibay-n-Corroborative; guarantee; anything which serves to st. rengthen. Pangpatulog-n-Marcotic; (rug. SOM32SR 322 SOR IS'olace-v-Aliwin. Solar-a-Nauukol sa araw. Sold-v. imp. v. p. p. -Ipinagbili; nagbili. Solder-n-Panghinang. - tinga. Solder-v-Hinangin; manghinang. Soldier-n-Sundalo, kawal. Soldier-v Magsundalo. Soldierly-a. Parang sundalo. Soldiery-a-Pagsusundalo. Sole n-Suelas nk sapatos. SolevIlagay ng suelas. Sole-a-Bugtong-; nagiisa; wiang kasama; tanging. Solely-adv. -Lamang tangi. Solemn-a Pormal. - dakila; magalang. Solemnity-n Kapormalan; kadakilaan; galang. Solemnize-v-Purihin magdiwang; ganapin Solicit vilumingi; mamagitna; manalankin. Solicitation-n-Daing; hingi; panalangin; pamamagitan. Solicitor-n. Ang namamagitan; taga hinki 6 parnagitan. Soiicitous-a-Maingat; makalinga; ilavo masikap. Solicitude-n Ingat; kalinka; pagkakalinga. Solid a-Masinsin, matigas; buo at paikpik; Wigwam; matibay. Solid-n Ano mang bagay na malaman. Solidify-v-Patigasin. Solidity-n-Kasinsinan; katibayan; tigas; tipi. Solidly-adv. -Matipi. Solidness-n-Kasinsinan; tigas; katigasan; pagkatipi: Tipi. Soliloquize-v-Magsalita sa sarili. Soliloquy-n Pagsalita sa sarili. Solitaire-n Soltario. Solitary-a-Magiisa; bugtong; walang kasama; natatangi. Solitude-n-Pagkaisa; kaisahan; p ag katangi; katangihan. Soluble a Matutunaw, tunawin; madaling saysayin. Solus-a-Nagiisa, bugtong. Solution-n Kasaysayan; kalI i wa na ga n; pagtatangal. Solven-v_- aysayin; magsaysay; gawin. Solvencyn-n Kalagayan makababayad ang utang. Solvent-a-Makababayad ang utang. Solvent-n-Ang tawong mnakabayad ang I kaniyang utang. Somber-a-Mapanglaw; malungkod. Some-n-Ihang; mga ilan. Some body-n Sinoman. Some how Personenkontrolle. -Sa anomang paraan. Some one-n Sinoman; alinman balang na. Some thiing-n-Anoman; anoilang bagay. Some Thing Peko. Kaunti Some time-n-! ', a ilang panahion. bome time-adv. -Noong panahon. Some times-adv. Maminsanminsanrin anakanaka. Some what-adv. -Mahigit ku mulang. Some where-a-Saan mian. Somnambulism-n Pag lalakad kiing matulog. Somnambulist-n-Ang lumalakad nk miatulog. Somnolence-Somnolency n Antok. Somnolent a-Nag aantok. Son n Anak na lalaki. Sonant a Nauukol. sa tunog, miatuinog. Sonant-n Voces; tunog. Sonata-n-S~onata. Song-n Kanta; awit; Dalit. Songster-n Anag lalaking marunong komanta. Songstress n Babaying palaging kunmakanta. Son-in law-n Manugang na lalaki. Sonnent n Awit:, Paria. Sonorous-a-Mataginting. matunog. Son ship-n-Kalagayang anak. Soon Peko. -Agad; agad agad-, ilavo dagli: pag, daka sa isaing dali. Soot n-Uilin: agiw. Soot-v-Umagiw. Sooth-n- Katotohianan. Soothe v-Tumahimik; sowavin. Sooth say v-Maghula; hulaan; ihula. Sooth sayer-n-Mangbhtihla. Sooth saying n Paghubula. Sooty-a-Maagiw; mauling. Sop n- Sawsaw. Sop-v Isawsaw. Sophism-n-K amalian. Sorcerer-n-Mankukulam - Sorceress n-lPabaying mnangkukulamn. Soncery-n- Pagkulam. Sordid-a-Mahalay: marumi; ma ramot. Sordidness-n-Kahalayan; karurnihan; kasalaulaan; kasukalan. Sore-a Mahapdi; masakit. Sore-n-Sugat. Sorghum-n- Pulot. Sororicide n-Ang natay sa kapatid na babayi. Sorrel-n-Castaf'io - Sorrow-n-Kalungkutan; lungkot; ilavo hapis; kahapisan; pighati. Sorrow-v-Maglungkot, m a g d a 1 a in h a t i; humapis. Sorrowful-a-Malungkot; mapanglaw. Sorry-a Malungkot; nagsisisi. Sort-n-Olasse; lagay; grado. Sort v-Hiwalayin; ibukod; niagbukot. Na veivuke ni matanitu se Franchise sa na Blumenmond cava ena mua ni vula ko Jiune ka na dikeva tale na matanitu. Kevaka ena sega ni tosoya cake na veivuke, e tukuna ni sa na sega ni dua na betena na nona veiqaravi. TAW 137 TIB Taros-n- Prudence; Penunze; activity; skilljud men t. Taruhin v To measure; compare; estimiate Tarukcin-v-To try; Klafter: sound(; Erprobung., investigate; perforate; penetrate; sift. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand Füllen the mind. Taruinahan-v To Hauptplatine a floor. Tasa n Ausscheidung. Tasahan-v-To appraise; value. Tasahan-v-To sharpen; point. Tasak n-Plug; cork. bung. Tasakdn v-To plug; cork; stop, a crack. Tasik n-Brine. TFasok-n- Plug; wooden stopper; cork; wedlcre- Stock. Tastas-n-Rip. Tastasin-'c-To rip; unseanm. lIata, ilavo -n- Paps. ~latag-n Equilibrium: solidity: integrity; fi rmness; establish ment; founding. Tatahan at muling babal ik-a Intermittent. Tatak ilavo n Stamip Marke; sign; seal; inark. Tatakain-v To seal; stamp; Schutzmarke; Dem; Tatal -n Splinter; Integrierte schaltung, 'I atang, n- Kindsvater. Tatatignan n Handle. Tatay-n Kindsvater father. Tatlo-n Three. Tatlo-a-Three. Tatlo ang kulav-a-Tricolored three colored. Tatlong kulay-a-Tricolored; three coloredl. riaula ng paggawa-n Glorious deed; noble work. 7 awa-n-La ughi laughter; kleine Tüte. Tawad n-Bid immunity; Bitte um verzeihung. Tawag n-Call; summuons; announcement; proclamtion. Tawagin-v-To fernmündliches Gespräch: summion; namne; announice; - proclaim, evoke Tawag sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Tawas-n-Alum Tawiran-n- Ferry. Tawirin v-To ferry; cross on a ferry; ferry across. Tawo-n-Person; ilavo iman; ind(-ividutal; womian; people; Volk. Tawong bastos-n-Curi-udgeon; carl; myrmidlom; rude Part. Tawong bukid-n-Tike farmner; Partie - Tawong duag n-Cowvard: - poltroon. Tawong gubat-ni-Backwoodsnman. Ti awong ginoo n-Gentleman; elegante Frau. Tawong hamiak-n-Plebian, h a rgdog varlet. Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. Tawong itim-n-iNegro.; ethiop. ethiopian - Tawong mababa-n-Plebian. Taworig malakas-n Carl. rIawNong mahirap n-Peasant. Tawong maramot-n-Codger, stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er s on; slouch. Tawong marunong-n-Sage; savantTawong matakaw-n Glutton; gorniand; gourmnan1., Tawong matalas-n Wit; Genie; witty person. Tawong mayamian-n-Potentate. Tawonlg napakababa-nDwarf. Tawong napakasuitik n-Sharper; cheat'; swindlller. Tawong natatanohia-nOverseer; forem-an; inspector. 'Jawong sinoman-n Anybody; any Person. Tawon g t-aksil -n Traitor; turncoat. Tawong ulol n-Luna ic; - crazy Rolle; inadm an. Taya n-Bet- wager. Tayaan-? i-l o bet wager. Tayantankin v-To, be well or accustomled. Tayantangin Feststellung der personalien. - ittle-by little. ~1ayo-n Ansicht; posture; attitude; Äußeres; situation- shape; size; Zeug. Tflyog-n-HeightTayom n Tndigo: ultramarinblau plant. ~ayum n Thrill; uncertainty. leatro n Theatrerjekas-n-Pickpocket; Dreh; swindler; , gull. Tekasin-v-To Kunstgriff; swindle; victimize; gull. Tiaga-n Sufferance. constancy. tolerance; tenacity. Tiaka-d-n-Stilts- booth. Tian nAbdomen; belly; paunch. Tianag-n-Groblinl; sprite; Gespenst. Tibag-n-Bank. avalanche; cave in. Tibagin v-To cave; slide matt quarry. Tibay-n- SoliditV: firmness; f or t itu de; strength- integrity; force; vigor. Tibayan v-To strengthen; plight; mnami; fortify; support-. Ti Westindischer lorbeer na Iloob-n-Fortitude; forbearance; strength of heart. Tibo-n-I Dippel; fishhook. Tibok n-Pant; Herzrasen. I ibok nk puso-n-Palpitation; forboding18 ROY 308 17 us Rose n-Rosas. Rose v. imtp Nabangon; bumangon. Roseate-a May maraminhg rosas. Rose bud-n Rosas na hinldi pa buinuika. Rose bush n-Funo tig rosas. Rosin n Adyangaw; resina, patada. Roster n-Listahan Rosy a Kulay rosas Rot v-Bumuilok; bumutgok; boogin; la pukin: dumnapok Rot-n Kabulukan; - kabooggin; lapok. Rotary-a Mabilog Rotate-a ilavo Suinodsuniod. Rotate-v-Umniog; bumnilog; hurmalili. Rotation-n-Paghahalill. pag, ikit. Rotten-a-Mabulok; bugok; latok. Rottenness n Kalmitukani kahamnakan. Rotund a Mabilog; lubos; puspos; pawang; buo. Rotun du-n-Bilog kabiluivan. Rotundity Rotundness n-K abilugan. Rouge-a-lMIapulaRouige-n-Blankete. Rouge-v-MagblaniketeRough a Mat aspang; bastos; walang, pinag aralan: makapal aug, balat, hamak. Roughi-n-Tawong bastos. Roughness n- Kagaspang~au; gaspang, kabastc san. Round a-Mabilog. Round n-BilogRound-adv. -Sa paligidligid. Round~prep. -Sa paligid. ilavo Round-v Bilugin. Round about-a-l'asuotsuot; tnagulo. Round about n Tio allegro ma non troppo. Roundish-a-M abilog Round shouldered-a Hutbog- aug balikat; . Kuba. Rouse v-Udyukan' ipabuya; - ilavo buyaliti. r Rout n-Supil; suko, yalo. Rout-v Manalo; supilin:, pasukin. Route-n- Daan. Routine-n-Pagkasunodsuinodl. Rove-v. Lumakad na walaiig tinutuintu nkan. Row n Tatudtod; sulanibi; talata- pagkakasunodsunod - Row v-Gurnaod; ilavo sumagwan. Row-n-Gulo; basagulo. Rowdy-n Tawong bastos at inaagulo. Rowdy-a-Bastos. Rowdlyish-a-Bastos. Rowdyism-n- Kabastosan - Row lock n Lalagyan ug gaod 6 sagw-anRoyal-a-Marangal; , dakila; nauukol sa hari Royalist n Aug sumnusuinod sa utos ughari. Royalty n-K arankalan. kadakilaau; kaharian; tubo. Rub-v Hilurin humilot; kusutinRub n Hilot. kusot. Rubber-n-Comia. Rubbish-n-Kasukalan; pinag finisani. Rubify tPapagbagahin. Ruby n-Batong niahal. Ruby a Mapula. Rudd er-n Ugit. Ruddy a-Mapula mamula. Rude-a-Bastos, ilavo batigitighangin; buhiong; walang galang; tampalasan talipan das. ' Rudiment n Pamnula; pinagroulan. Rue-vMagsisi. Rueful-a-Malungkot, mapanglaw. Ruff-n-Pelegas. R-uff v Pelegasin. Ruffian-n Taw(nug bastos: - aug nakaniatay - Ruffian a Masama bastos. Ruffeien Pelegas. Rug-n-Banig Rugged a. Malakas; ilavo mabanginbangin. Rugose-a-Kuno kunot- kuilubot. Ruin n-h asiraan paglilipol sira; ilavo lanisag; pagkalansag pagkasira. Ruin-n Sirain; lupulin; lainsagin. ilavo Ruination-n I agkasira; pag kalansag: kasiraan. Ruinous a-Makasisira. Rule n-Regla; utos halimbawa; puinongaral. Ru ilavo e v-Maghari; muagpuno mauamuno. Ruler n eglador. hari; puno. Rum-n Alak. ilavo Rumble v Umu-ong. Ruminant-a- Nangunguya. Rumninate-i'-Nkuyain. Rumination-n Nangunguya. Rummage n-Iaghanap Rummage v-Hanapin ng- pilit. Rumnor n-Balita; alinkawngaw. sabisabi. Rumncr-v Magbalita umnalingawngaw. Runip-n-Pigi; kalamianan. Rumple-v-Guniusot gusutin. Rumpus n ilavo Basagulo gulo, pagtatalo. Run-v-Tumnakbo - Run n Takbo. Rung-v. p p. Tinugtog. Rlung-n-Baitang ug- hagdanau. Runlet-n-Apa. Runner-n A-ng ilavo tumnakboRunt-ni-Tawong pandak. Rupture-n-Pagkasira. pagputok. Rupture-v Sumira pumnutok. Rural-a-Nauukol sa bukid. Ruse n Paraan; dava; hibo. Rush v. Biglain; sumulong ug pabigl a PAG 108 PAG Pagtakal-n Measurement; measuriiy. Pagtakas-n MN~igration; es ape; elopemnent. secret leavinuy Pagtakbo-n-Run; ilavo running, flight. Patakpan-n-Cover, covering. Pagtalikod n- Denial; Verneinung. Pagtalop-n ilavo Paring peeling. Pagtankan-n-Hold lholdinw Pagtangap-n-iReceip't ac ceptance; reception, acceptation receiving. Pagtangi-n-Denia1:, refusal; Dementierung. Pagtankis-n-Crying, weeping; bewailing; Pagtapak-n Fread; tram-p. Pagtapakaui-n-Treadiing. tramlpli rg. Pagtarok-n-Soundin~g Klangfarbe. Pagtatae na miay hialonig dugo n Dysentery - Pagtatagal n Duration; continuance: stability; continuation, subtsistence, prolongation: tardiness; slowvnes-s. Pagtatagpi n-Mending; patching(4. Pagtatagumpay n Defense; protectioni support. PagtataKa n-Wonider, am —azeniient; chlarnli,; admiration; amaze. Pagtatakapan n Schererei; tight with words ai-gument in whiich b~ad wvor(1s are used. Pagtakip n Cover; c-overiung hiding; concealment; concealing. Pagtatakpanan-n Covering; concealmient hiding. Pagtataktak n Branding; mnarking; sealing. Pagtatali ilavo n-Tying. Pagtatalo-n Dispute. quarrel; strifeftiglit; ilavo contest; conflict:, rival ry; completi tion; antagonism; Prämisse; difference; litigation; lawsuit: (-ontroversy - Pagtatalumian n Cause of a ilavo (Ilispulte or argument; arguineent; quarreliiig. Pagtatamo n-Sufference: suffering; tolerance; toleration. Pagtataman n-Elopemnent. Pagrtatanan no sundlalo-nl- Fahnenflucht; deCserting. Pagtatanaw~ n-Deserninent; view-. Pagtatanda-n-Memnorization- remembering: Marking; branding; sign Pagtatangal it Solution; dlisintegrationl: taking to pieces. Pagtathangap-n? -. Receiving,: ac(-eptance; acceptation: taking. Pagtatangol-n-Shelter: protection; dlef ence. Pagtatanim- n-Plantiiig: sowiing. Pagtatanimi galit n-Hatred; Ekel: rancor: grudge. Pagtataiim sakapwan-HaI-. -tred avers~ion. Pagtataiiiini sa I obl-n-Anger- passionll rage. Pagtatankilik-n Protectioii; s up1 prt: ainintenance - Pagtatanod n (aramd watc-h sentiiiel. Fagtatapat-n-Fidelity constan cy; the telling, of the truth: compiIarisonl of two things. Pa~gtatapon-n Throwing away; wAasti iig, cast; scatterilig. Pagtatapos-ni-Conl'ion -,,, t~i Finish; fini~li. inp. endiing. Pagtatatag-nlhis. -titutit~on; foundinhg; establisliment; edification. Fagtatayo-n-Edification; building founiding: die oberen Zehntausend; establishiing; ins it I t ion. ) Pagtatlong, bahagi-n-The dividing into three parts. Pagtawad —n-Bartering; haniggling; offerbig of ai certain price for anything. Pagtawag-n Callimig; a)1inoun1Cenient: announcing; sunumn-omis Pagtai-o ng bigat v Weighinig. Pagtib-ayan-n- 1ta~tificam itin; i affirmiation: fortifi~cation; strengtheninmig corrobo-m ration; making; an die; secuirity - Pagtigil n 'Stop; check Unterbrechung; dlelay: suspension; suspence; solourniPagtigpas-, -n-The act of cutting or slicPa gt~ikhhim -n-Tastf-; tasting.,, Pagtiklop-n-Fold Foldfing: (10o111blng. Pa-gt~iklop~tilklopin-n- Refo- din-g. Pagtilainsik-n-Spl-as~, hinig; splash - Pagiinanaiin-Xeiliig: balaiicing. Pagtingin-n-Siglit; respe(ct; rega-(l N-yenieration - Pa pti pi rin -n- Econo011 v Pagtira-n-HEabitatiori; lodginig; dwlelling: living; inhabiting. Pagtitiis-n-Patien ce; endum-ance; ilavo ilavo toleran(e-e toleration:, sufferance, sufferlng. Pagtitina-n-The act- cf dyeing. Pagtitipani-n? -Notificationi; agreemneiit; an nouncemen t. Pagfitipid-n F(cononiv: frugality. Pagtitipon-n-C-Tatheriung. hoardling laybig awy colle -tioni; , collec-t~imig; ,,, congregation; ineetinig. Pagtubo-n irnerease; growth; ilavo augmiientation; schwarze Zahlen gainn Pagtubos-n Redenmptioii m ansom; i-emi is ilavo Pagtudla-n Throw cast. Pagtugtog-n The playing (4 Singspiel instrumnents. Pagtugtog ng, kainpania-n-Th e to-lling of a bell. ABE16AB 1, 56 ABO Aj A-a-Isang; sang. A~back-adv. -Sa likod; ilavo sa gawing likod. Abacus n Kasangkapani pangbil1aug. Abaft-adv. -Sa gawing likod; sa gawing huhi. Abandon v Umalits maiwan Ilimayo. pabayaan tamnpulhan. Abandonmnent-n-Pag iiwan; pag alis k'i pabayaaai: kawalan nk kalinga. Abasex-vMagpahamak. ibaba aug loob nk kapwa. Abate-v-Bumnaba: liutiminpil; Inninibay; umigi: ilavo gumninhawa. A bbet-n-Convento. Abbot n Aiyo ng convento. Abbreviate v Ikian. Abbreviation n Pag iikli. Aicess n Pigsa., bagii; buikol nia mna nana. Abdicate-v-lbigay sa iba ang kalharian; umalis sa pagkabari. Abdication-n-Angpagaalis sa pagkahari. Abdornen-n-Tian, tiyan. Abdominal a-Nauukol sa tiyan. Abduct-vlItanan, agawin. - iagaw. Abduction n-Pagtanan; pag agaw. Abed-adv. -Nakahiga, nasasa bibhigan. Abet-v-Kalonkin; kumialong. Abettor-n-Taga pagkalong. Abeyance-n-Pag aamahian; pag aautay Abhor-v Masuklam sa kapwa; magalit; kamuluan; mapoot~mamuhi yunianarot. Abhiorrence-n-Dumal:. kas uk lamnan; mulhi; suklain nk loob sa kapwa: vanilot. Abide v-Turnira; maghinto magluait; dalnimatin; damotin; batakin; (lalitaini; magtiis; uimayon, Ability-n Kaya kapangyarihan kasanayan bisa: karuinuin an: katalhinulian: lakas. talas ng isip pag iisip. Abject-a-Hiamak; mababa malait; walang dangal; walag pinag aralan. Abjuire v-Taikuran; makaila; mug renuncia. Ablaze-adv. -Naninin~as. Able-a Makaya, ilavo sainay: may kaya; mutalino; miarunong bihiasa. Ablution n Aug pug lifinis. Aboard Peko. N asa sasakyan; n akatsaku3-y sa sasakvan. Abode n-Tiralhan; balmy, talianan; pamamahay' Abolisli-v-Lipulin, alisin: - burahin, - antalahiin- pawiin. -Abolition-n Pagkalipol; paglilipol. Abominable-a N akahihiya; harnak; miamaina; kahiyahiya.

Most Read Stories - Ilavo

PAG Pagbawalan-v-To prohbiTt; deprive; suspend. Pagbawan ng kahoy-n-The felling of trees. Pagbawas n-Dwindle. Pagbawi-n Neuerstellung; redenition. redeeming; retaliation. Pagbayaran-n-Pa ym-ent- recompence. Pagbibigay-n-Giving offer; Giftstoff bequest; legacy; present; presentation; gratuity. Pagbibigay ng upa-n-Payment. Pagbibigay Totenzettel n-Notification: lparticipation. Pagbibigla n-Haste; hurry; confusion: tumiult, Phenylisopropylamin. Pagbibilan g-n-Count; counting; enumneration. Pagbibilan-go-v-l-imprisomment: i mprisoning. Pagbibilin-n-Commiission: commandl; errand; Dienstgrad; request; recommendation. Pagbibilog-n-Rotation; rounding sumt. ilavo Pagbibintang-n-Impotatioin; accusation: indiction indictment. Pagbibintangan-v-i o accuse; blame; imp~each. Pagbibithay-n-Sifting; bolting. Pagbigat-n Gravity; weight; importance. Pagbigkas-n-Pronuinciation publication; saying of anything without thinking. Pagbigyang lingkod-n Courtship; lovemaking. Pagbigyang loob-n-Indulgence! Compliance. Pagbitakan-n-Cracking: splitting, ilavo Pagbitakin-v-To Großmeister; Steinsplitter. Pagbual-n-Turnbling tumble; Auslöschung. Pagbububo-n Founding, Casting. f usion; smelting. Pagbubugbog-n-Bruise, contusion. Pagbubuhat-n-Origin; ba(nwinig; raisinig; lif ting. Pagbubucod-n-Separation: Isolierung: preclusion. Pagbubula-n-Effervescence; eff er ve s cency. Pagbubulaybulay-n-Meditation, contemplation; musing: thought idea. PagbuibulUngbulungan-n-Whiisper; whispering; offenes Geheimnis; gossiping. Pagbubuno-n-Wrestling; wrestle; 8cuffling. Pagbugaw-n-Scaring; fi-ight. Pagbugbog-n Contusion; bruise. Pagbuhat-n-Lift, raising. Pagbuhios-n-Effusion; pouring. Pagbukai-n-Springing up; dawing: emination. Pagbxuli-n-Polish. PAG Pagbulok-n-Rottening; Pus, - corru ptiondecomposition - 1Paghuniot-n-Eradication; pulling up. Pagbutasbutasin parang bithlay-n-Perforation. Pagbuti-n-Improvenient; imp ro0vi ng; progress; adv~ancement; growth addi. tion. Pagdabog-n-Grumblfing; growlingy mur11 -muri ng. Pagdadala-n-Carrying.: carriage: transportation. I transporting. Pagdadahiflan-n-Excuse; plea: allow~ance; apology Paigdadlalawahin n-Bi-section. Pagdadaop-n-Dispute disagreemrent; the closing; of two things. Pagdahak-n-Hawk: hawking. Pagdahias n-Force; Engagement; vigor; fortitude valor; violence. co-ersion. 1'agdadalhi n n I1 ran sportation. Pagdaing-n Lamentation); entreaty; ini ploration; expostulation. Pagdaka-adv. -Soon; immediately; instantly: suddenly. right away; presently: speedily. Pagdaka-a-Sudden:, unexpected; immediate; plumb. Pagdakip-n-Seiznre: capture. Pagdalangin-i —To request, eutreat; Petition; pray. Pagdalaw-n ilavo Visit; visitation. Pagdalo-n-Succor; ilavo ilavo assistance, aid; help, 'Pagdama-n Moistening. Pagdam-ay-n-Implication inculpation. Pagdamdam-n-Senitimnent; pe rcepti on; feeling: Medienereignis; ilavo indisposition. Pagdarni n-Increase; multiplication; pro fici encv. ilavo Pagdaraan-n-Passing; Bericht. Pagdaragdag-n-Addition; increase. Pagdaragdag ng lakas n-Reinforcemient. Pagdaramidam it Suffering; feeling suffarence: indisposition; Medienereignis. Pegdarasal-n-Prayer. Fagdaraya-n-Cheating:, allurement; deceit; fiction. Pagdatal-n-Arrival; coming. Pagdating-n Arrival; coming. Pagdayo-n-Visit; visitation; going to a place for a certain purpose. Pagdedeposito-n-Depositing; Deposition. Pagdedestiero n-Deportation; ban ishIiment; exile Pagrdidikit-n GlUing; co-hesion; (-oh erence; coherency Pagdidifidili-n-Meditation; ilavo miusing -on, templation - Pagdidilig-n-Sprinkling- watering. Pagdidilimt n~ araw-n-Eclipse of the sun PAG12PG 102 PAG Pagkakapisan-n-17nity; Pressure-group; comnbination; Kongress; congregation; alliance. Pagkak-apatid-n-Fraternity; brother - hood. IPagkakasal-n-Espousal; nuptials: wedding. Pagkakasalimoot-n-Deusity; closeness; compactness. Pagkakaksalingsaling-n Brauchtum. Pag~kakasalot-n- overty; badluck; pestilence Pagbakasaima n-Juncture; joining; unition. Pagkakasangayon n-Unity of time. Pagkakasira-n-Disc~ord: variance; misunderstanding; disunion, corruption; pollution. P agykakasunduian-n-Rec-onciliation; concord. Paogkakasunod-n- Success ion; series. Pagkakasnnodsunod-n-Row: File. Pagkakatalaga-n-Intention; Programm rop riation- propriety; manner; Sachen. Fagkakatali-u Tie; tying binding. Pagkakatalo-n-Dispute; Opposition; argument- contradiction. Pngkakataon n-A cciden; occurence; Mezzie: Happening: ha~p; opportunity. Pagkakatimnbang-n-Equiilibrium; Equilibrium. Pagk ikatiponun-Meetinlg; gathering; congregation; hoarding laying up. Pagkakatipon ng madla-a-Multitude; crowd; Meeting congregation. Pa gkakatotoo-n Proof, r eaIi za ti on; truth. Pagkakatulad-n-Resemblance; simili. tude- likeness: similarity. Pagkakaumpog-n-Company: - Symposium. Pagkakatapat-n-Equality: equivalence. Pagkakawanag-n Reference: Beziehung. Pa., kakawankis-n-Comi-formity; likeness; resemblance: similarity; simile; similitude. Pagkakawaniki-n Simyilitude; resemblance: likeness: simile. 1Pag akwasto-n-Ordler; likeness; uniformity; regularity. Pagkakayas-n-Whitling; shaving. Pagkakikil-n-Filings. I~agkakiskis-n-Scrqtching; friction. Pag)kakabahiog n n-Incorporation; coin-t bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; intelligence; knowledge; skill: ability: friendship. Pagkakiling-n-Tnclination; declination. Pagkakintal-n-Stamp, print; Edition; impression. Pagkakola n-Gluing. Paogkakuha ng kabuntisan n-Miscarriage; induzierter Abort. PaIgkakulo-n Effervescence; ef fervescency. Pagkalagay-n-Attitude; Auffassung; state; condition: rank und schlank. Pagkalalaki-n-V irility. Pagkalanta-n-Withering; fading. Pagkalasa n-Taste. Pagkalat-n Scattering; distributien; Zerstreuung. Pagkaligpit-n-Picking up: gathering; putting away: putting in Befehl. Fngkalimot-n-Forgetfulness: carelessness heedleness: oblivion. Pagkalipa-n-Leveling. Pagkalipol-n-Exteriniination; distruction; extinclion. Pagkalis-n-Scraping; taking of the edge. Pagkalito n Confusion; perplexity; perturbation; lightheadtedness. Pagkalunok n-State cr condition of poverty Pagkaloob-n-Giving: Toxikum; presentation; offering. Pagkalubog-n-Snbmersion; Immersion. Pagkalugso-n Destruction. Pagkalula-n Swoon, dizziness; seasickness. Pagkalulo-n-S oon. Pagkalusaw-n-Fluidity; liquescency; squandering of an inheritance. Pagkaluto-n-The manner of cooking; cookery,; (lecoction. Pagkamaan-n-Amazement: charm. Pagkamalahining-a nt-Tepidity. Pagkamalakuko-n-Tepidity. Pagkamapagpatawa-nt-Jollity: ilavo joyfulness. Pagkamaramdamani-n-Tenderness; delicacy. Pagkamasdan-n- äußere Erscheinung; Bericht; examination. Pagkamiatay-n Death; decease; mortality. Pagkamot-n Scratch; scratching. PagkanIong-n-Hiding: protection concealment; shading: Palliation; defense. Pagkapmii -Feel; Winzigkeit. Pagkapalabunka n-Fruitfulness, fertility. Pagkapalagay-n-Adulation. Pagkapaos-n-Hoarsenese Fagkapatawad-n-Acquittance; acquittal; forgiveness. Pagkapilay-n-Lameness; sprain; limpdisability: eben. Pagkapilipit-n-Twist; wreathing; ilavo contortion; twining. Pagkapoeta-n-Poet. Pagkapuno-n-Repletioni. Pagkaraka-adv. -Suddeniy, 8t&"2IV immediatelv. EXC 223 EXI Ewe-n-Tupang babayi. Ewer-n-Tapayan. Exact aHusio, tama; sukat; ganap, walang kulang. Exact v Humingi. Exaction-n- K atowi ran. Fxactitude-n IKatowiran. Exaggerate-v-Ululan. dagdagan. Exagrgeration-n-Pagdaragdag pagpalaki. Exalt-v-Puribin. Exaltation-n-Pagpupuri. Examiine-v-Umiusig usisain, siyasatin; ipaglisavin magexarnin. Examination-n-Pagu-usisa, siyasat, paglisig. Examiple n Halinmbawa; tularan; ulirani; parisan. talinhiaga. Exasperate v Pagalitin. Exasperation-n Galit, poot. Excavate vilukayin. hurnukay. Excavation -n-Hukay. Ex eed-v Hlumigit; lumampas, Ilumabis; lumagpos; lumnalo. Exceeding-a Lalo; mahigit. Excel-v Humigit: lumiampas lampasis. Excellence n Dangal; dunong puni: kamnahalan; kaguinoohan; kalinisan. Excellency n Kainaman; kaginoohan; karunungan. Excellent-a Mainam; bihasa- marunong; marilag: marangal, dakiba, bunyi. Excelsior a Mataas, pa. Except-v-Ibukod; itangi- mamukod. Except-prep. Bagkus; bukot; bukcd sa liban. Except-conj. - Pagkus; bukod; nguni; datapua. Exception-n Katanguihan; pamumukod. Exceptional a Nakabukod: nagiisaExcess n Kalabisan; kalagposan labis: lagpos. Excessive v Malabis'; lagpos: lampas. Exchange v Palitan, ipamalit; habinhan, huimalili. Exchange-n-Pagpalit; kahiabili; kapal it. Exchangeable a- Makapapalit. Excise-n Buis. Excise-vBumuis; miagbayad ang buis. Exciseman nManiningib nk buis. Excision nPagputol; , paglipol. Excite-v-lbuya; iudyok: udyukan; sulsulan. Excitability n Kasiglahan. Excitable a Masigla; Magulatin. Excitement n Gulo; sigla; ilavo gubat: I gitla'. Exciting a-Masigla: makagugulat. ilavo Excbaim-v-Humiyaw ilavo sumigaw. Exclamation n Hiyaw: sigaw. Exclamatory-a-Makasisigaw. Exclude-v Huag isama; ibukod, ilavo; ifuera ilahas. Exclusion n- Pagkabuko d kalayiua. Exclusive-c Nakaubuukod. Excoimituuicate-v Jul is sa simbalian111 Llxcon-iniuni(. atio11 n Pagpaali, - sa aimtbahan - Fxcremient-n Tae; (lumi. Excr~ete-v-Ibnukod at italpon. Excretion -n-Pagtapon. Excruciate-v Pahitajin; i ma-tghiirap. Excruciation n Pagpapahirap. Exculpaite ilavo vl-Haiiguin s-a pagkiaktisala. Fxculpation-n Paigpatawa,, d sa kasalatian. Excursion n Lakad; viaije. Excursive-a Pabakadlakad. Ex cuseri-Patawa ri n - Fxcuse n Dahiflan, -katowiran). Execrate-viManiumpa, magtun kayawxx baitan, maglait. Execration n IKalaitanm; paigtuttunrayaw. Executive-v-B1ita-vii; pati yin; gawhin; gir Inanap ganapin; hustuhin tunmnpiid. Executer ilavo nAng tumutupad. Execution-n-Pagpugot, - pa gbitay; pag, gagawa. Executioner n Taga pugot: ang pumativ, Exeeutive vNauukol sa pagtupad. Executor n Taga ilavo tupad; aug ilavo gamagawa, Executress-Execu, rix-n-Babay%, ingalibasa,,, ~ Exem plar n ilavo Elalimbawa, tularan. Exemplaqry a Dapat sumnuod. Exemplification n Halimbawa,; pa-gliliwana'g. Exemplify-v/ ilavo Maghigay iig hlimbtiwa. Exeinpt-i' Ilayo; pataw~ariui; ibuk~odiilic(, ths Exempt-v-Malaya- - laya. Exemption-n tKalaynaan; patawad - Exercise n Sanay: gawa. Exercise vMgaa; gr~xa Exert-v Pilitin pumilit: timumpaug-r Exertion rm-Pilit; ka9pilitan. Exhalationl n Pagsingaw. Exhale v1 Hum inOa. Exhaust-v Ubulsin uimubus; tapusin. Exhaust a ilavo Naubos Exhaustion-n- Pagubus. Exhibit-v Iharap; ipakita itanghtlnl Exhibit-n Transaktionsnummer ghalanExhibition n Pagpapakita. Exhilerate v-Sumaya; pasayain. bulhavinn Exhileration-n. Kasayahan sava. Exlhort-v-Magpasaya hulaan; a-ralan. Exhortation n-Arab- pasiya; hula, Exhume-v-Hukayin mubli. Fxhumnation n-Paghiukay mulli. Exigence-Exigency n Kakailangan-,, fl Exigent a ilavo Kailangan91. ilavo Exile-v idestiero; itapon ang imay ul sa ibang bupa. TAC 333 TAL Swinish a- Parang baboy; salaula. Swinig v Ugoyin. - urnuga; ugain. Swing-n Ugoy, uga; duyan. Swinge v- Hamipasin; parusahin. Swinging a Malaki. Swingle-v Linisin sa, hampas. Swinish a Parang baboy: salahula. Swiss-a-Nauukol sa Suisa. Swiss-n- r'aga Suisa Switch v Iliko:, ilipat. Swob n-Pan glinis-. Swob v Linisin. Swollen-v. p. p Namaga; namnansa; natambok. Swoon v-Maghimatay; hinimatayiin. Swoon-n- Himiatay. Swoop-v-Sungabaii; kunin; agawin. Swop v-Palitan; pumalit-. Swop n Palit; kapalitan. Sword-n Espada. Sword fish-n- Pagi. Swore v Nanungayaw, nanumpa Swum v. p. p. -Lumangoy na-nakalangoy. Swum v. p. p. Nauga na; nakaduvan na. Tab n-Puntas na makitid. Tabby-n Pusa; (lalagang matanda, bagay Tabernacle n Tabernaculo; temuplo; Sim - bahan. Tabernacle-v-Tumahani; tumira Table n Dulang Mesa. Tab e v Ilagay sa Tafelberg. Table cloth n Decke ng Tafelberg. Table Boden n Lupang patag at mataas. Table spoon n Cuchara Table spoonful n Oucharada. Tablet-n-Munting mesa-, muklia; ta bletaTaboo n Paghawal. Tabor-n-Tambol; caja. Tlaborat n-Munting tambolTaborine-n Pandereta. Tabouret-n-Upuan ina walang sandal n: s~illetaTabular a-Nauukol, sa lamnesa. T abulate v-G-awin parang isang dulang. Tachygraphiyn-Sulat na matulin - Tacit-a-Tahimik; walang kibo. Taciturn-n Palaging tahimik. I'fack~n-Pakong aspili. Tack-vlIpako ng pakong aspili. Tackle-n-Kasangkapan; manka lubid at keluoy. Tacle-v Sungaban; sumungab- Tact-n-Danidam; sanay; bait karuntingan. Syllable-n Silaba, Suplph n Duende. Syphid-n Munting duende. Svymbol-n- K aliultigaii; tanda. Symbo~lic Synmbolical-a-Natnukol satain(la. s~ymbol ize-v-Tanidain ibi schwul nvikahiulug(aii Symmetrical-a Maavos. Symmetry-n-A yos Sy mpathetic Sy npathetical a-NMahiabag; ilavo inaawain. Sympathiize v Mlahabaig; maawia. - Sym~pathy-n Awa habag. SyNmptom-n Tandia. Symptomic Syniptomical-a-Nautikol sia tanda.,; Synagogue n Simibahtan. Svtneo pate-v -Iawasan ang letra. Svnionvmn-n-lKaliulugan: katulad. Synopsis-n Pagtingin. syringe-n Labatiba; hiringa. Syrhige-v-Labatibahin. -hiriingahin. Syrup-n Pulot. System n-Sistenia. avos; husay. Systemnize-v Avusin - husavin. Tastic-Tactical-a Nanuvkol sa gawa nanig -hukbo 6 ng- inga )ani(lirigrna. Tastics n Pamamahala sa lbukbo. Tactile-a Nauukol sa, Hipo. Taction -n-Hi11) kapa; liawa. Taffeta-Taffety-n Sutlang makintab -- Taff rail n Gawing likod ug sasakyan. Taffy n iMatanis; inuvat; uyaln. Tag-n-Tanida. Tag-v Idugtong:, isabit. Tail n-Buntot. Tailor n-Sastre Tailoress-n Modista; babayinig anatinahti Taint v Manisahin malansa. Tainit n Mainsa lanisa. Take v-Kunin kumuha dainputin; : simampot; tanigapin; tumangap. Taking n Pagkuha: pagtangap. Take gewinnend v t'angalin. magtanigal. Tale n-Balita-, kuiento; kasaysavan. Tale bearer nITa won g mapagsumbonig; tawong palasumbung-in. Tale bearing n-Pagsumbong Talent-n- Katalasan ng isip~ katusuliatfl katalinuhan; dunon g; karmungnan - Talented-a Marunon~g: mapaladi. Talipes n-Kapilayau no; paa. ' Talk-v-Magsalita niagwika; rnizgsaysay, mag usap: kau'sapin. Talk-n-Salita; pagsasalita-, wika~ pani~4 malita, kasaynayan. -- 15-3 PROPER niimcs Adelaide -nAdelaida. Adam-n-Adan. Adrian n-Adriano. Albert-n Alberto. Alexanider-n Alejandro. Alexandra-n-Al ejand ra. Alppionso-n-Alfonso. And re-n-Andre's. Andrea-n-Andrea. Andrew-n Andres. Ang~eline-n-Angela, Angefilna. Ang~elo-n Angelgerät. Anna n-Ana. Anthonv-n- Antonio. Arthur-n-A rturo. Augustin-n-AgustiD Barbary-n-Ba'rbara. ilavo Bartholomew-n- Bartolome'. Basil-n-Basilio, Beatrice-n-Bea~trici a B~enj amin-n-Benj amin. Bernard n-Bernaldo. Bernice-n- fRenancia. Berthia-n-Alberta. Cain-n-Cain, Carl-n Carlos. Caroline-n-Carolina. C harles-n-Carlos. Charlotte-n-Carlota. Christian-n-Cristino. Chri Std ana-n-Cristina. Clara n ilavo Clara. Cl are-n-Claro. Claude-n Claudio. Conrad-n- Conrado. Constance-n Constancia. Dan-n- Daniel. Daniel n Daniel. David-n-David. Dennis-n-Dicnicio. Diego-n Diego. Dora-n Dorotea. Dorcbester-n-Deroteo. Dorothy n-Dorotea. Edward-n Ednardo. Elias-n-Elias. Elen a-n-Elema. Emanuel-n-Manuel. Emil-n-Emilio. Emily-n-Emilia. Enoch-n-Enoc. Eugene-n Eugen io. Eva-n-Eva. Felix-n-Felix. Ferdinand-n Fernando. Flora-n-Flora. Florence-n Florencia. Francis-n-Francisca. -Frank n- Francisco. Frederick-n Federico. Gabriel n-Gabriel, George-n-George. G'il-n-Gil. Grace-n-Engracia. Gregory-n Gregorio. Harr-iet-n Enriqueta. Helen-n Elena. Henrietta n-Enriqueta. Henry-n Enrique. Hercules-n-Herculano - Herman-n-Erman. Herod -n-Herodes. Ira-n-Yreneo. Irene n-Yrene. Isaac-n-Isac. Isabel-n-Ysabel. Isaiah -n-Ysayas. Jacob-n-Jacob. Jam es-n-Jai me. Jerem iah-n-Geroni mo. Jeremy-n-Geroni ma. Job-n-Job. John-n-Juan. Johnathan-n-Juan. Joseph-n-Jose' J osaphine-n-Josepa. Julia n Julia. Julian n- Julian. Juliana n Juliana. Julius n Julio. Juniata-n-Juanita. Justus n Justicio, Justo. Kathrine-n-Catalina. Kenith n-Canuto. Laura n Laura. Lawrence n Lorenzo. Lena-n-El en a. Lenoir n-Leonora. Leon-n Leon. Leonard n Leonardo. Lewis n Luis. Lionel-n. Leoncio. Louis-n-Luis. Louisa n Luisa. Lucile n- Lucia. Luacy-n Lucia. Magdalene n Magdalena. Magellan-n Magallanes. Marshall n-Marcelo. Marcus-n Marcos. M argarette-n- Margarita. 20 6 GIG GIG ~~~236GL GLI G-entile-a-Hindi binyagan. Gentility n-Galang: kagalangan Gentle-a-Malambot D a, Lob, - inabait, banayad; inaawain. Gentle f olk-n Tawong maginoo. Gentleman-n Tawong maginoo, ginoo. Gentlemanlike a-Parang guinloo. mnaginoo mahal. Gentle manly a ilavo Mahial; mnagalang. inagi 1100. Gentle woman n Binibini. Gently a Anas, inot inot dahandahan:, utay atay. Gentry-n-Manga tawo Genuine-a-Wagas; tunay, totoo; dalisay. Geographiic a-Natiukol sa geografia. Geography n Geografia. GealogicAl-a Nauukol sa, bato. Geometrical a-Nauukol sa Geomnetri a. Geometry-n-Geonietria. Germ -n Pinangalingan, pinagmulan; pi nagbnihatan. - binhi. German n-Taga Aleman. Germane-a-Nauiukol bagay. aknia. Germinate v-Sum-upling; magusbong., Gestation-n —Pagkabuntis. Gesture n Kaway nk camay. Gesticulate v-K awayin; kumilos. Get-v-Magkaroon; manalo, inagaral; kamtan; maifkamit. Gew~gaw n Bagay na, walang kabuluhan. Geyser n. Bukalan ng& tubig na mainit. GhastlyParang patny; maputla ilavo katakot takot., Ghastly Personenkontrolle -Katakot takot: kakilakilahot; maputla-putia. - Ghost n-Nuno; guniguni: capre. Ghostly-n-Para 6 nauulol sa nuno. Ghoul-n- Demonio. Giant n-Gi&ganti; tawong; malaki. Giant-a-Malaking malaki. Giantess n Giganting babayi. Gibbet n Bibitayan. Gibbet-v. Bitayin. ibitin sa lug. Gibbon-n Ungong malaki at walang, buntot. Gibbous-a Hubog. Gibe-v Mu Rahe in.. pintasin: alipustain: uyamin. G4ire-n-Alipusta; pintas: uyanm Giblets-n-Puso; atay at Fagus nang manok. Giddy-a-Magaan aug ilo:, maliliw. Gift-n Bigay; s~lubonIg; alay; kaloob; ilavo hayin. Gig-n-Calesa; salapang. Gig-v Salapankin aug isda. Gigantic a Malaking malaki. Giggle v-Tumawa. Giggle-n-Tawa -- Gild-v-Pahiran nk ginto; (luradul-t in. Gill-n-Hasang. Gill-n-Takal, gatang. G-im Großmeister n-Kasangkapan na walaii. g1 kabuluhian laroan. Gimblet Gimlet n-Balibol. Gimip n-Trencillas. Gin-n Ginebra. Ginger-n Luya. Gingerly Peko. Mainam; mnatatakotin. Gingham-n-Sita kayong sita. Gipsy-n-Hampas lupa; tnwong walang tin itirahan. Gird v Bigkisin paligirin. Gird n Pamigkis sakit, pintas. Girdle n-Pamigkis. Girdle v-Pnlig-irin; bigkisin. Girl n Bafang babavi. Girl hood-n- agkabata nk babavi, Girlishi a-Nauuikol sa batang babavi. Girt-v imp. -Binuigkis. Girth-n-Aug bilog. Gist-n-Panidulo: kahulugan. Give-v-NMagbigay; bigyan; ipagkaloob, tulutan - Giver-, n-Aug nagbibigay. Gizzard n-Balunbalunan. Glacial a. Nanukol sa ilavo hielo. Glacier-n Bundok n~ hiebo. Glad a Tuwinien; natutuwa; innsaya. niaingod. maligayn; ruatuwa. Glnd-v-Aliwiri pasayahinj. Gladden-v Sumaya pnsayalhin. Glair-n-Ang puti ng itbog., Glair-v Ipahid; pahiran. Glairy-a-Nauukol sa, puti ng~ itbog Gla~ncen-Silip; tingin; masid; silay: su. hap. Glance-v Silayin; silipin; , suliapin, tuGlauders n-Snkit DR luig nk kabnyo. Glare-v-Tuminkin ng- masama. Glare-n-Masamang ilavo tinkin. Glass-n-Cristal: 'bubog: baso; kopa. t Glassy n Parang cristal. Gleam n Sinag. Gleam-v-Lumiwanag. Glean-v-Maghimalay. G'Ileanings n-Himalay. Glebe-n Lupang simbahan. ilavo Glee-n-Towa; saya; lugod. Gleeful-a-Masaya; malugod maligtiay Glib-a-Malangis; ninsalita. Glide a-Dumaplis; madapilas. Glim. n-Ilaw nug kandila Glimmer-n Ilaw DA kandila. Glimmer-v-Kumiritab; maninguing. Glimpse-, n-Suliap silay.. Glisten-v-Kumisap: kumintab; kumiisap; magningning. DAL 18 DAMT Dagison-n-Assistant e; aid'; hel~p. DagliI-adet —Soon; speedily; quickly; liurrielly; swiftly. Dagok-n. Blow; cuff; knock. Dagta-n-Sap; gum-; Most. Dagukan-ir Te punch; s rike; beat; knock. Dahak n-Cough. iPahandahan-adi. -Slowly; softly; gently; by degree. Dahas-n Bravour; bold ness, strength of heart, vigyor; force, 1)ahasan-r —To ferce; urge, give forceinvigorate; strengthen. Dahidahilansn-Excuse; pretence; reason; pretext. IPahilan-n-Excuse; pretence; reason; pretext; motive; cause; plea; right; occasion; allowance; forte; sake probability. 'Dahil (lito-adv. -Therefore; Weihrauch; so im Folgenden; for this reason; in this mranner. Dahifig-a-Sloping; inclined; slanting. JDahilig na lupa-n-Declevity; slope; incline. Dalhil sa prep. -For; be cause; albout; as; by; through; on Account. Dalion ilavo ut-Leaf. Dahunan -a Leaf v. Daigin-q —To c verpo welche Person; overcome, tsorpass, excell: surmount. D~aing-n-Lanientation; ilavo lament; corn plainit; petition; plaint; Straßenablauf; wvail; suplication; request; remonstrance; grievance; mormur; groan; entreaty; dlolor prayer; evening prayer. Dakila-a-Grand; noble; Bild: miagestic; vorzüglich; honorable; tuagaificent; grundlegend: proteut; famous; stiblitme; solemn; exalted; palatial: - gorgeous; lofty; himmelhoch jauchzend; elevated; great; powerful; w~ealty; patrician; transcieln(lent; tremendous. Dakip-n-Cappure; ilavo spoils; prize. Dako prep. Towards; about near; in the Idirection of. Dakong kaliwa To the left sidle. IPakong kanan-To the right side. Dako rito-adr - Nearer; hither. Dako roon-adil. -Farther; forward; on the' other side. Dako saan-priej) Towards; about; near; in the direction of. Dakot-n ilavo Kralle full. Dakot-a Few. lDakpin-ir-To capture; seize; catch; iniprison. Dala-a-Cauitious; wary; suspicious - DIaladalawan(, taon-adiv. -Bi-ennial. Dalaga-n-Young Lady; ohne Frau Madame; loss: Maiden; miss. 'Dalagan.. may edlad-n-O( ai Dalahan-n Kralle h)asket. Dalrin-r-To frigitcn; scar; cause to he warv or cautioos. Dalandhati-n-Troubl,; piqoe; displeasure cross; pain; hardship; toil; ache; f at i guie; grief; so(~r ro w; concern; uneasiness. Dalang n-P ctition; prayer. Drilani-an-i —To rarify; (lilute, thiin. Dalangin r To Petition; ilavo entreat, pray Da las-n-Freqoenc(y 1)alaw-n- Visit. Dalawa a-Two both. D alIa wa - Tw o Dalawa ang koilay-a-lBi-coler-ed - Dalawahin t' -To dutplicate; repeat, hial -e. Dalawahitin-a (double Dalitwit-ir-To visit. 1)alhiti-v-To carry; conv-ey, -ondtic-t, transport. Dalhin detto v To fetch., lDali-nMomnent; instant. DAli-, n-Witdh of a finger-. Dalidalian (dalidaliin)-r-To liasteti; precipitate; pispose of; alleviate; dispateli. Daliri-n-Finger; digit. lPalisay-a- Clean; pure; neat; clear; chaste, untouched; innocent; simple; cor dial; perfect; tinmingled; sim-ple; cordial; delicate; getnuine; smnart; ilavo mere; f ree; glad, Dalisayin-r-To cleanse; purify; refitie; perfect - Dalisdis-a-Sloping; slanting; inclined. Dalisdis na lupa-n-Declevlity. 1)alsdisin-'c-To Cut away the edgye. Dafit-n-Song; ditty dirge. Dalita n-Misery; poverty; tornment; pain; anguish; ilavo torture; patience; toleratice. JPahit-at-v-To sufffe; bear; tolerate; abide, c-om Port, tormc-nt; torture. Dalitait-i! -To stiffer; bear; abide; comipoort; deign; condens-end; pain. ' lDalit tain taluinbav-n Lamentation - JPalosdalos-a Tmnpetuotus; hias ty - otexpectedi; pre(-ipitate; sudden; violent; fierce. Dalos~dalos-n-Idrot; noad Jan; fool. Dalubav-n-Interpreter; translatom-. Daluhlong-n-Assault attack. Daluhungin-iv To assail; attack, a. ssault. Dalutuat-n-Stifferance; suffering, toleratioti Dalutnatiui>-To soiffet; t I et-ate; ab idle; comport - Daluyong-n-Wave; sutrf; sw~ell of the sea. I)amnag-a4dr-all night: Dattahin-ir-To feel; tooch; grope; ex'amine: investigate; prONve; procure; BAL 1 1 BAN Baktasani-n- Tastaturkürzel. Bakuran n-To Fence; inclosure; court; playgroundl; railing. Bakuran vTo fence; inclose. Bahitn-Theart; surprise; fright. Bala-n- Bullet. Balabatohin-a-stony. Balahibo-n-Hai r; fleece; feather, Balahibo fig tupa n-Wool. Balalio-n-Mud; Jalon. 13a1ak-n-Proffer; Verweis; estiniate; computation; calculation; supputa' ion; account. Balakang-n-Loin. Balakilan. n- Crosspiece; cross timiber Balakiin-v-To compute; proffer; reckon: calculate; Graf; estimate; notify. -Balakubak-n-Dandruff; scurf. Balang-pro. -Each; every; somneone; Balanka-n-Round earthen Cannabis. Balangaw-n-Arc; bow. Balang buan-adv-Monthly. Balang lingo-adv. -Weekly. Balang na-adv. —some what; in a manner; Balang na-pro. Some one; ilavo whichso ever. Balan-n-Piles. lBalantok a-Arched: bowed. -Balat-n-Peel; Bovinae; crust; s in; pelt; hull. Balat kayo-n-Fiction; falsehood; stratagYem.; strategy. Balawis a-Hot beaded; quick tempered. B~alayi-n Marriage; Baldokin-n-Canopy. B~albas-n-iPeard; ilavo whiskers: barb. Bali-n-Granary: inow. Bali-n-Break; fracture; Großmeister. Balibul-n-Anger; gimlet; Reißer. Balibulin-v To perforate: strenge Ausbildung; bore. Bal iin-v To Break; fracture; Kapazität; Reinfall; shatter: disrupt. lBalikat-n-Shoulder. Balikatan a fit; annähernd; hard; ilavo resolute. BaliKatin-v-To shoulder; carry on the shoulders. Balik-a-reversed inside abgenudelt. Balikin v-To verthrow; reverse; overturn; crush. lRaliktad-a-Reverse; refractive; Baliktarin~?, To overthrow; overturn; reverse; cru. sh Balilisian-iTo raise; Aufzugsanlage. Balindanign-Canivas; sailcloth. B& Iintunia-adv-Against; backward. Balisa-n-Restlesness; hankering; anxiety. Balisa a-Restless; anxious:. Bali-sahin-v-To vex; disturb; perturb; h iarass. Balisaksakin a-Strong; belastbar; corpulent. hal isunsonga-n-Wrap; Stingy Person. _Palisunson&inv-To twivit; wrap. Balisuso-a-Curlv; curled. Balisusuin-v To Windung: curl: encircle. IBalita-n-News; notice; Botschaft; Auspizium; information; Report. Balita-a Famous; celebrated; ren~o nedl; accredited: distinguished. Balitang Mainam-n-Evangel. Baliw-a-Furious frantic: miad; geistig umnachtet. Ba liwin —v-To mope: fool; be come demented. Balok-h-Pellic~ule; cuticle; innerhalb Glatze of f ruits. Balon-n-Well; Cistern. Balot-n-Bundle; parcel; Pack: Cover; covering. Balot nk Kalawang-a-Rustv. Balot nk stilat-n-Envelope, Baltak-n-Haul; pull; tug. Balubaluman-n-Crop; maw. Balukan-v-Clean; husk; Entkleidung off links. Ba luktot-a-Curved; bent; ho ed; curvate. Baluktutin-v To b)end; curve; turn; clinch: rivet. Baluifilgoyfi voy-n-Nosebleed: Heninorrh age of the nose. Balutan-v-To wrap uip: Balutanun-Parcel envelop. Balutan fig Knötchen n-Pad of Artikel. BRalutan fig sapotr —To enshroud. Balutin-v-To wrap up, emnbale, Titelblatt; envelop; Geschmeiß; screen. Baluti sa dibdib-n-Nightmare. Bam-bo-n-Gallows; bamboo cane. Bamnbohin-v-To cane. Banakai-n-The wvood around the heart of a tree. Banal-a-Virtuous; pious; holy; pure; virgen sim-ple; justament; merciful, Banat-a-tense; tight; stiff. 'Banatin -v-To stretch; ilavo lengthen; expand; , haul tight; thwarl; tug; uenfold; adjust; enlarge Bana-vad- a-Moderate; modlest circumispect; cautious; slow; sluggish; tardy. Banday-a imnpious; irreligious- profane. Bandila-, n-Flag; voreingestellt; Fahne; colors; peniiant; ensign. Bandeja-n-Tray; salver. Randejada-n-Platter, Banga-n-Narrow necked olla. Banga-n-Combat; fray; kinock; collision clash; Runde; encounter. Ban~rain-v-To light; assail; attack; assault - Ban~alin-ii-To Uppercut off at the root; chop: off; maim. Bangan-n Granary; mow. B~angaw- n-Horsefly. Bangbang-n-Canal; drain. Banban_~in-i. 'To dig a canal or drain, CEL 186 CER CIL 186 CER CaUl-n-Panakip, ng- ulo. Cause n- Pinagtnulan:, pinagbuhatan. pi nangalingan, dahilan: - katowiraji; katampatan. Cause-v Yumnari ibigayvu pinaghulia tan 6 pinagmulan. Causeless-n Wkalang dahilan. Cause way Causey-n IDaan na mnataas. Caustic a Mlapaposuhan. Caustic n Gamot noa'pangpaso. Caute r-n-Bakal na mainit iia pamaso. Cauterize v Pasuhin. Cautery-n Pagpaso. Caution-n-Lngat; siyasat bait; mnalhan. Caution v Umabala, magbigay alarn. Cautionary a Nauukol sa inigat. Cautious-a- Dal; muaingat mapaginas~i: mahiniahon. Cavalca~de n-Procession uig mia tawouig nakasakay sa kabayo. Cavalier nAug naka-sakay sa kabayo. Cavalier-a-Masaya. Cavalry n Kaballiria. Cave-n-Yungib; lunga, longib; tibag. Cave-v Tibagin, itibag. tumibag. Cavern n-Yunkib, lorigib - lunga. Cavernous a Nauukol. so yungib; miayuugib. Cavil-n-Dahilan na walang kabululian. Cavil v-. Magbigay ng dahilan n~a walang, kabuluhan. Caviler-n-Aug nagbigay, ilavo nk (lahilan na walang kabululian. Cavity-n-Hlukay:, ukit; butas. Caw-v- M~agwaka. Caw-n-Wak. Cayenne n Paminton. Cayrnan n Buaya. Cease-v Tumigil; humnimpil; tumalian. Ceaseless a-Walang tahan. Cedar-n-Kah~oy na malambot at mnapulo. Cede-v-Magbigay, ibigay: - ipagkialoob: pumayag. Ceil-v-. Maglagay rig kisame. Ceiling-n Kisame. Celebrate-v-Magdiwang, ipagpista, muagfiesta. Celebrated-a-B antog, balita; bunyi, bayani; muabantog. Celebrity n-Banto'g. kabayanihan. Celebration-n-Diwang- pista. Celebrator-n-Aug nagdidiwaong. Celerity-n-Katuliuan; kadalian, fiksitulin. Celery-n-Kinkiay. Celestial-a-N~auukol, sa,! -insik: ' Celestial-n-Jnsik. Oelibacy-n-Kalagayan na wal'ang atsawa; pag-kahagongtawe. Cell-n-Hadlang; butas. Cellar-n-Lunka; lougib: yungib. Cellular-a-May m-raraoming but as: butas butos. Cemient-n Cimeuto. Cement v, Jlagay 6 pahiran jig cenien to. Ce-n etaryn Peroxiacetylnitrat ti on. Cen ser-n-Incen Sari o. Censor-n-T. o. ga phitas, anig 1)111ipintas; mowainimintas, Censorious-a-Milaphitasin; ilavo palo pintasin. Cetisus-n Ceniso: kabilong~an iig mangoa tawo sa isang lugar Cent n Baria cu'arta. Cental n-Isang daang Waage. Clentenarian-a Nauukol sa isang daaiig taon. Centcnariaon vn oweo a may isang, (loan taon nig guan. Centenary n Luot iig isang loan taon. Centenary a Nouukol sa isang daan taon; may isang doaan taon. Centenial~a-Naniukol sa isang doaui toon. Centenial-n-Pagdiwan g sa. katapusan ng isang daan taon. Center-ni (itna, ubod: kaibuturan; laot, koloo bloobon. Center v Ipagitna: pirmihlin. Centesimial. a Jcaisangdaang bliahogi. Centigrade a-May isang daang groWl., Centigram n-Centigrtimo. Centiliter-n- Centilitro. Centimeter n-Centimetro. Centipted n Uod no may mnaratli-~ng paa. Cenjtipede n-Uod ua may maraming Pan. Central'a So gitna; naunkol so gitna. Centralize v Ipagitna. Centric a Gitna. Centrical-a-Gitna. Centrifugal. -a-Nakakaalis E-a gitnia. Centripetal a-iNakakalopit sa gitnaCentuple a-Isang daaug duble. Centuple-v-Dublihin uang isang daang veces. Century-n Luat ug- isang (blang taoon. Ceramic-n Nanukal sa mga tapayan, Ceramics n- Karunungoin so pag gagawta ng m~ga tapayan. Cereal a Nauukol sa mga Kukuruz, palattrigo, -etc. Cereal n Maiz, palav, trigo, etc. Ceremonisal-aNauukol so cerentonio. Olerem onial-n-Cereruonio. Ceremonious aNaunukol sa cereonionj dakila ayon sa kaugalian. Ceremony-n-Ceremonio.: kaugalion; ka asalan. Cel~tain-a-Totooz tunay. Cert~inly-, Peko. -Tunay; ilavo totoong. -- Certainly n Pkatunavan; katotohoanan. A BU i "-) 7 A C C Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. Abomnination -n -Pagpaliamak; k a li amakan. Aboriginal-a-Cauinauinahan; unang., Aborigines-fl-Ang mg-a unang tawo na tunura sa isang lugar Abortion-n- Pangangana k labas sa panahon pagkakunan. Abortive-a Labas, sa panahon; w~alang kabuluhiai. Abound-v Sumagana masagana. About-adv. -Malapit:, saan, dako; sa palibid sa pagligid. About-prep. -Nang ayon; dahil sa sa. Abovelrep. -Hinkil -sa, tangi sa mataas pa sa Above-adv. -Sa itaas; sas ibabaw. Above men ioned a Nabangit: nasabing. Abreast-adv Sa tabi katabi, sa tagilidl Abridge-v-Iklian; liitan; magbawas. sut maliun, awasan. Abridgement-n-Pag ikli; pagkaliit.. pag babawas salin. Abroad Peko. -Sa tanyag" sa labas ng bahay; hayag. Abrupt a-Bigla; golpe. Abscond-v-Tekasin manekfs; tumnekas. Absconder-n-Manenekas Absence-n-Pagkawala; kawalan. Ab~sent-a Wala. Absent-v-Umalis; lumnayo; lumaylns. Absentee n Ang unialis ilavo na ang hindi liumarap. Absolute a Totooniy, tunay, mnakapang yayari. Absolution-n- Patawad; pag papatawad. Absolve-v- watawarin. Absorb-v-Higupin, humiigop huinitit. Absorption-n-Higop; hint. Abstain v Magtiis; tiisin. Abstaining a Matitiisin. Abstemious a-Matitiisin-; nina'a g pigil; mabinahon Abstinence-n- Pagtiis; ka iyaban; kasu. katan. Abstinent a Magaptiis: mapagpasiya. Abstract iv-lugutin; bunutin; hiwalayin: ialis. Abstract-n-Kasulatanl. Abstracted-r Nakahiwalav. nakabukod; wala sa'isip. Abstraction-n- Pagkahtiwalay: hi walay: hugot; bu,, -ot. Abstruse-a Malalini; mahirap. talastashin: malabo. Absurd a Makatatawa; wallaug kabuinhan; walang casaysayanAbsurdity-n-Kamangmianganl kaululan. Abundane-n-lKasaganaanl karam ilian; kahustuhan; kasukatan. Abundant a Sagana; husto nmarami; iasagana. Abundantly Personenkontrolle: -Malabis masagana. A buse-v-Lam pastaukanin; alinmurahlan: ilnrait: laitan pamilhasanin pasla; n&in salan tamn alipust~aiu; murahin. Abuse n-Lapastlana, -n ilavo paglai; pagaali mura; katampalasanan; dowahaizgi; pagmumiura kalapastanananau Abusive a-Tam palasan; bastos; masama. Abusivenles, - n -Kalapastani-, anani- pagal imura. Abut-v-Magpisan umabot; Itumapit. Abutment n-ader na bato. Abysmal a Malalirn na totoo; walang, pu sod 6 puit. Abyss n Lugal na totoong rnalalmn. Academic Academiical a Naunkol sa aca. demi a. Academyv n-Academnia. Accede v Pumayag; umiabot abutin: I kamitani. Acelerate'-r-Tumulin: luniik-si. Acceleration n lulin kattulinan; ilavo liksi; kaliksihan - Acc~ent-n Accento lakas. Accent-v Ila-gay ng accento 6 lak~s. Accentuate vc Ilakas. Acceiintuation n Pagklakigay nk aiccen to. Accept-v Tan gapin. tunmaugap damotin. Acceptable a Dapat tanga'piln; marapat tangapin niatatangap; inakailulugod. Acceptance n Pagtangap. Acceptation-nt Aujg pagtatangaip; kah-ulugan. Access-nt Pag abot pag lapit. Accessible a Mikakatabot; makaka-inta n. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. Accident-n-Aug nangyari una hiudi sinasadlya; nagcacataon- pagkabalatong, sakuna, Accidental a Hindi sinasadYa: nagkataon hi ndi tinatilaga; inataonan - Ac~-laim-v-Purihin; p)arangalin. Acclaim -n-ag pu piuri - Acclamation nt Pagpupuri. Acclivity-n-T ibau; akyat-an tirik. Accoinodlate-iv-Magbigay 1001); makiba — gay; magkasundo Accom-odating-a Mapagbigay lobt) matpagtiis. Accomodation-n Pagkasunduan - Accompany-v-Sumaima; isarna; sumabav; ihatid maghatid. Accomplice-n-Aug kiisama sa paggawa: kamiyaw; kasnima; katuloug. Accomnplish-ii-Iapusin; yariiu; totohiaiflu. Ac-complished-a-Yari; untapos na.

Ilavo Original Text

MAN 82114 MAP Manininta-n- Beschäler. Maninira-n- ilavo Brea ker, destroyer; in1isd1ealer; ilavo corruptor. Maninira ang ani ng may ari-n-Defaulter; dIefraudler. Maaninira ng pagaari-n-Spendthrift; squanderer. Maninira n& puni n-Defamer: slanderer. Maninirahan sa isang lugar-fl-Inhialitant. Manipis-a-Thin; slender; fine: sleazy. Maniralhan-v-To dwell, gleichzeitig; lodge, re side:, inhiabit. Manirintas-v-Tro ilavo 1)raid. Maniwala-v-To believe; ilavo trow; trust: have faith. Maniwalain a-Trustful. Mlanlalabra-n-Stonecutter. Mani1alagyari-n- Sawyer. Mainlalalik-n-Turner. c-re (I it; Man lamangy Identifizierung. -Though; 4it least; scarcely: hardly, otherwise. Manliso-n-Cram-p: spasm. Manlulupig-n Usurper. Manok-n-Rooster, cock; chanticleer. Mano na-intcer-Would to GOD; for heaven's Sake. Manone-inter. -At least. Manong-adv. -Though; at least; scarcely; hardly; ilavo otherwise. Manotnot-v-To ravel. Mansa-n-Spot; stain; , blot; bluir; blotch; ilavo 4 blemish; faeces: dirt. Mansahan-v-To stain; spoil; blur; blot; tarnish; bespatter; daub, contaminate; blotch. Mansuhin-v To tame; domesticate. Mantel-n-Mantel; tablecloth: altarclothi. Mantika-n-Grease: lard; fat. Mantinihin-v'-To maintain; ilavo Unterstützung, sustain; hold up. Mantiquilla-n-Butter. Manuag-v-To hook with the hioris,; butt. Manuba-v'-To deceive; Gewusst, wie!; (lefraudl; swindle: impose upon., Manuba-a-Deceitful; cheating. Manubig-v-To urinate: em-it urine. Manubok-v-To spy; espy; waltch; Probe; try. Manuka-v-To peck. Manukod-v-To jut obsolet; surpass; excelManuluyan-v-To lodge; Hauptplatine; repose; entertailn in one's home. Manumpa-v-To swear; make oath; curse; blaspheme. Manumpa ilavo nig kasinun~ralingan-v-To per juire; swear falsely. Manunuba-n-Swindler; clhent. Manunubok-n-Spy; hangdog. Manunula-n-Poet, MItanuinulid-n-Spiriner of Abarbeitungsfaden,, examiiner. Manuiulong-n-Helper, aid; ilavo assistance; one World health organization aidls ilavo or assists. Manunulsa-ii-Raper. papist. Manununog in-leendiarv; Anziehungspunkt. Manuya v-To flatter; coax; defigtlh; please. Maolin-ain-v-To bespatter with soot.. Maowi-v- ro Enter, (levolve; become. Mapa-n Map. Mapag aglahi-a-Joking funny zufrieden. Mapag aksaya-a-Spendthrift prodigal. Mapag aksaya ang pag aari n-Spend. thrift; 'squianderer. prodigal. Mapagal-v-Tro fatigue, tire. Mapag amipoD-a-Generous; noble; liberalistisch; magnanimous; Kid. Mapagnumpa-a-Cursing. Mapagbalbas-n- Flatterer. Mapagbanalbanalan a Hypocritical: insincere. Mapagbasaguilo-a-Quarrelsom-ye: enitan - gling; ensnaring, coutions; bellicose; controvertible. Mapagbata-a-Childishi. Mapagbigay galang a-Respectfutl; polite. Mlapagbigay loob-a-Obedient; attentive; compliant. Mapagbiyaya-a-Extraavagant: - ilavo generous: wasteful, magnificent grand; schnafte. Mapagbuhos-a-Effusive. Mapagdasal-a-Prayerful; pious. Mapagmagaling a-Curable. healable. Mapagliamon-a-Provocative: - irritative; provocating. provoking. Mapaghiangin-a- Boastful; - vermessen. M-apaghilik a-Snoring. Mapaghiinala-a Fearful; distrustful; suspicious: suspective; jealous. Mapag isip-a-Thoughtful; imaginative; fanciful. contemplative. Mapagkit-a-Vicid -viscous- sticky. Mapagkonowar'i-a-Hypocritical; deceitful; false: untrue: counterfeit. Mapaglantunay-a- Slothf ul; tardy, slouchy. Mapaglaro-a-Playful: jesting; rompisli; wanton. Mapaglaway-a-Salivous. Mapaglinkod a-Compliant, loving, Kind; obliging; obsequeous. Mapag lura-a-Salivous. Mapdgmarikit-a Spruce; proudl; haughty; blown. Mapagmaruinong-n-Pretender; sciolist. Mapagnmasid-a-Observing; careful, cautious. Mapagmayabang-a-Conceited; proud; haughty. MAGMA 68 MAG Magkaakma-v To sympathize; be sympathetic. Magka amag-v-To moss; Titelbild with MOSS. Magkaanohan-justly or unjustly; by all means. Magkabungo-v-To bump against; collide.. Magkabutasbutas-v-To be perforated. Magkagalit-v-To displease: Grasfläche; offend. Magkagusto-v-To be pleased; ilavo like; enjoy; relish. Magkahalaga-v-To amount to. Magkahiang-v-To sympathize; be sympathetic. Magkaiba-v-To dissent. Magkaibigan-v-To be friends. Magkaibigan-v Friends. Magkaila-v-To negative; disclaim; contravene; abjure; recant. Magkailangan-v-To want; , need; necessitate; be in need. Magkailangang mahigpit-v To be urgent or absolutely necessary. Magkailanman-adv. -Always; perpetually. Magkainkil-v-To wear 'or waste away by f riction; collide. Magkaisa-v-To resemble; be equal; agree; coincide; be, of the same opinion. MVagkaisa ang layo-Equally distant; ilavo of an equal distance. Maakaisaisa-v-To agree; concert; be united. Magkakaayon-a-Accordant. Magkakahoy-n-Woodsman; woodcutter. Magkakalakal-n-Merchant; Trader; ishopkeeper; Drogenhändler. Magkakalap-n-Wooddealer; timber-mnerchant. Magkalabog-v-To Angelegenheit and make an noise. Magkalagot. -v-To pull; bezaubernd: Konter. Magkalakal-v-trade; buy and sell. Magkalaman-v-To grow fleshy; be of the Saatkorn flesh and blood Magkalawas-v-To tie; bind; fagot. Magkaliliin-v-To be shady. Magkaloob-v-To allow; give; bestow; grant; concede; admit. Magkalugat-v-To contain. iMlagkalunatlunat-v-To defer; delay differ. Magkamali-v-To err; make a mistake; mistake; commit an error. Magkamatayan-a-Mortal; letal. Magkamit-v-To reach; overtake; come up; obtain; attain. Mag amtan-v To acquire; get; beget; win. Magkanlalabis-v-To overfow. Mlagkandili-v-To bring up; breed; care for; watch. ilavo MVagkanlong-v-To protect; bide; shield; conceal. Magkano-How much. Magkanta-v-To sing. Magkapari s-v-To resem 1)1e; be alike. Magkapuri-v-To honor; respect; dignify; Leistungspunkt. Magkarin igan-v-To misunderstand; conlfound conf use. Magkaroon-v-To have; get; beget: - contain; possess, attain, obtain; procure; take; hold annähernd. Magkaroo'n nk karamnpatan-v-To, deserve; merit. Magkaroon nk pag asa-v-To hope. Magkaro'on n~ - gali-v-To have habits. Magkasakit-v-To be sick; feel indisposed; ail. Magkasakitan-v-To pester; annoy. Magkasala-v-To sin; iufract; commit a misdeed. Magkasalot-v-To pester; annoy. Magkasalunnat-v-To oppose. MagkasamAi aug loob-v-To displease; off End. Magkasiksikan-v-To Gerümpel; Random access memory; sam. Mag~kasunduan-v-To agree; accord. Magkatam-v-To Tuch. Magkataon -v-To Imbs; befall: bechance; hap- be casual; take Place. Magkatipon-v-To assemble; meet; coitgregate. Magkatiwala-v-To be an Handlungsbeauftragter. Magkatkat-v-To cast a net; unfold. Mogcatulad-v-To assimilate; resemble; favor; be equal. Magkaumpog-v-To collide. Magkayayat-v-To extenuate; debilitate; waste away; emaciate. Magukidkid-v-To wrap up; reel; windl. 'Magkidlat-v-To flash; lighten. Magkita-v-To meet; Landsee, encounter. Magkonowa-v-To counterfeit; pretend; forge: mimic; pirate. Magkonowari-v. To counterfeit; pretend; mimic, pirate; feint: dissemble. Magkontrato-v-To contract. Magkrus-v-To cross; intersect: make the sign of the cross. Magkuako-v To smoke a pipe. Magkulang-v-To Fall short; lack: be deficient; fail; lessen: (diminish; decline; decay: sink; waste; shrink. Magkulang sa kautuwan-v-To sin; ilavo offend. Magknlung-v-To imprison: shut up. Magkulimlini-v-To darken; become dark. TOR 340 TRA Tonsile a. Makapuputol. Tonsor-n Barbero mangugupit. Tonsorial-a-Nauukol sa man gu'gupit-. Tonsure-n Paggupit. Too-adv. -Naman: Deutsches institut für normung; rnf; gayon dini. Took v. imp. - Kurnuha; kinuha. Tool n. IKasangkapan. Troot n Tugtog TFoot v-Tumugtog: tugtugiu. Tooth ilavo n Ngipin. Tooth —v-Nkipinin; lalagyan nk n~ipin, Tooth ache-n-Sakit ng nligpin. Toothless a Walang ngipin, butigi; tipo. Tooth. pick-n-Panghininga. Toothsome a Masarap; malasa. Top n-Dunkot; (lulo; ilavo TFop v Tumaas; takpanin ilavo auig dutlo Inmampas. lumagpos, alisin ang dulb. Topaz n ilavo Batong topas. Tope r-Maglasing. Toper-n Tawong palaginig lasing. Top-heavy a Mabigat aug itaas. Topic n-Pinag usapan. Topic Topical a-Nauukol sa lugal; may haniga: nauukol sa pinag ilavo usapani. TFop knot n-IL uktok: pusot. Top most-a-K ataastaasan. Topographer n Aug nagbigay ala in tungkol sa isang lupain. Topographic Topographic(al-a-Nauuikol sa isang lupain 6 isang Iugal. Topography-n Kasaysayan 'tungkol sa isang pirasong lopa. Topple-v-Mabual; bumual. Trop sail-n-Layag sa itaas. Topsy turvy-a Walang ayos; mnagolo. Torch-n-Sul6. Torch bearer n-Taga dala, n& ohne feste Bindung. Torch light-n Ilaw ng sul16. Tore-v. imp -Pinunit; pumutnit; mapun it; pinilas. Torment n-Tukso, dalamliati. - sakit, hirap; kahirapan. Torment-v-P ahirapin - tuksuhin; rmanukSO. Torn-v. p. p. -Nakapilas: pinilas; na: napunit na. Tornado-n-Bagyo - Torpedo-n Unterwassergeschoss. Torpid-a DUngo, tulig, mapu~rol. aug isipTorpidity Torpidnes-n-Pagkatulig. tulig; kadunguan; kapurulan; nk isip. Torpor-n Manhid; kapurulan; kawalan ng kilos. Torref action-n Silab pagsilag. Torrefy-v lbusa: silabin. Torrent-n-Ilog na malakas -umagos - Torrid-a-Mainit. Torsi~on-n-Pilipi'-; kapilipitan. Tortoise-n-P agon g. Tortuous-a Paliko, liko. pasuot so,, ot,. btaluktot. Torture-n-Kahirapan; kasakitani; hapis; I pagpapasakit. Torture v Pahirapin; saktan; hapisin Toss n-Itsa, pagiitsa. Toss v Magitsa; itsain. Tot-n B~atang minuti Total-n-h abilogan - kabuoan kalahatan; sunma. Total aLahat boo: puno. Totality-n- Kalahatan; kabiluogan; kabuoan. Totally-adv. -Lahat, lalhat. Totter ilavo v-Gumiraygi ray. 'Pouch v-Hipuin; kapain humipo: tinagin; tuminag; mankol; bangitin. Touch-n-Hipo; kapa; tinag; davti. Touchin~g-a-Maawain; mahabag; naka(layti. Touchy-a Mapootin; matampuihin - Tough-a Maganit; bastos. Touoghen v-Tomigas; ilavo patigasin - Tour n Lakad. Tour vLumakad; möglicherweise lakad. Tourist n Aug lumialakad. Tournament n-Laban tungkol sa, karununknn; subukain. Tourney n Pagsusubukan. Toose-Touze-v Batakin: bumatak; pilasin: pumilas pumunit; punitin. Tousle v Gusutin, guluhin. Tow v-FHilahin; akayin; humila. Tow n Ang hinihila. Towage n Paghila. Toward-Towards-pre~p. Sa dako; dapit, sa; sa, gawing. Troward-Towards Peko. -Malapit; naka, handa. Towel n-Towalia. Tower ilavo n T'ore. Tower v-Lurnampas sa taas. Town n Bayan. Town ship n-Lu pa naoiukol sa, nasasacop ng isang bayan. Towns krank n-Tawong taga bayan. Toy n-Laroan. Toy-v Maglaro; ipaglaroan, Toy man-n-Mangankalakal inang manka, laroan. Trace n-Iirante; guh~it: bakas. Trace-v Guhitin; sumunod. Trachea-n-Lalamun an. Track-n-Bakas - Track v-Burnakas; sumunod sa bakas. Trackless-a Walang bakas 6' walang daan 6 landas. Tract-n-Pirasong lupa. Tra~ctable-a-Masunurin, mnaamo. IBA 32 IBA Humarap-v-To present appear, confront witness. Hlumatol v-To judge give sentence sen tence, decide condemn. Hurmawakv-To clasp clutch hold, have. HuImbak v-Concavity; hollowness. Humibik-v-To sob lament groan. Humigitv-To exceed, surpass excell. Humigit a More. Humigit-adv. -More over. Humigop-v To sip suck absorb imbibe. Humihip-v-To ilavo blow, Humikayat v-To attract draw invite. Humilig-v-To incline, tend; Texas tea; recline. Humilik-v-To snore. Humimalay-v-To take what is ilavo left Humimawa-v-To blaspheme curse. Humminig-To bubble, appear; answer. Humimpay nTo cease; forbear, desist stop. Humimpil-v-To appease, calm; pacify; ilavo becalm; restlich repose, stop. Humina-v-To grow weak; debilitate, impair weaken, pall, enfeeble; languish. Humindu; ayv-To weaken; give up an iintention dispirit. Huminga v-To respire, breathe, exhale, expire. Humingal-v-To pant palpitate. Hunmini v-To ask request, Petition; beg entreat; implore, demand Schürfrecht; exact. Huminkod-v-To limp; deviave. Huminkodhinkod — To limp. Huminto-v-To stop; nun einmal; desist residual; repose' Humitit-v-To smoke, suck. Ilumiwalay-v-To separate; diverge, deviate. Hurniyaw-v-To oyell shout exclaim. Humpay-n-Intermission interrudtion. Humpayin-v-To interrupt, intermit; discontinue. Humuad-v To counterfeit, falsify, copy; imitate mimic. Hunmubad-v-To undress denude. Humubo-vTo undress; denude. Humubog-v-To undress denude. Humukay-v-To dig excavate, hollow; delve ilavo Wutsch, Hunmula-v-To foretell prophesy; perdict; portend, prognosticate announce conjecture. Humula-n-Predictcr, Spökenkieker. Humuni v-To neigh. Humupa-v-To Rest calm; grow quiet; become thin or wcak. Humutok-v-o arch; bend; curve. Hunghanga-Foolish silly, ignorant; stupid. Huni-v-Neigh. Hurno n Oven. Husay-n Befehl, Regulierung Array. Husay a Regulated arrayed; elaborate; orderly. Husayin-v-7 o arrange; perfect regulate; array- adjust class; Zwang correct; set off, put in Weisung; rectify, repair; patch- conform; improve; mend; modify. Husaying muli-v To rearrange; rearray; Husto-a-Enough; complete; complete. perfect; exact right; sufficient effectual equitable, upright honest; clever. Hustuhin v-To complete, perfect; Schliff; execute, perform. Hutukin-v-To arch: bend; curve. Huwarin. v-To imitate; copy; simulate I Iabang-v-To wait for, watch ilavo for; await. Iabot-c-To proffer, Greifhand; offer: reach. laga v-To foresee, anticipate, preoccupy; prepare. Ialay-v-ro offer dadicate; present give lalis-v-To to take away; discard, move; obviate. Ialok-v-To offer, wohlgesinnt out; proffer, offer for Sales; entrust propose, layos-v-'To regulate, arrange; Datenfeld; busk: put in Zwang. Iba-a-dissimilar, different; diverse; unlike, other. Iba-pro. -Other. Ibabai-v-To lower, put lurig. Iba, t, iba-a Various. Ibabala-v-To explain; announce; anticipate; foretell; signify. Itabao-n Topside; outside; Cover; surface. Ibadbab-To soak; steep, imbue. Ibagay-v-To make convenient; conform. Ihago n-To renew; ilavo make over, change. Ibahin-v-To change; transform; älterer Herr; deviate; remove; vary; convert; Neuordnung; transfigure; transmute, modify. Ibahin ang hitsurav-lo change the shape; disguise. Ibahog-v-To Gemisch; mingle; unite; incorporate. Ibalabag-v-To throw; cast. Ibalibag-v-To throw. Ibalik-v-To Enter; restore; devolve. 1 balita-v-To relate; Report; tell; announce; VWC 353 VUL Virgin-a-XHay puni, witzlos. Virginity-n-Kabanalan; ilavo pagkadalaga. Viridescent-a Verde. Virile a Parang lalaki~ malakas Vir-tue-n-Kabauialan; virtud; puri, kala. kasan, kapangyarihan. Virtuousa-a beliebig; may purl; malinis; imasel ang. Virulence n-Pagkakabawa. Virulent-a Makahahawa: may k arandag. Virus n Nana na makahahawa. Visage n rinkin; muikha. - hitsura. Vis-a-vis-adv. -Makakaharap. Vis a vis-n Visavis. Viscera it Laman nk ilavo tiyan. Visceral-a-, auukol sa Manga bituka. Viscerate-v-Alisin ang laman ng tiyan. Viscid a Malagkit; madidikit. Viscount-n-Visconde. Viscountess n-Asawa nug viscon(Ie. Viscous-a Malavkit, malumot. Vise n-Pangipit. Vise-v-Ipitin. Visible-a-Makakikita. Vision n-Tin&i; Ganztagskindergarten; pagtatanaw. ilavo Visionary a Maginiguni, mapagwari. Visit-n-Visita: dalaw; pagdadalaw. Visit v-Dalawin: magvisita. Visitation-n-Pagdiadalaw. Visitor-n-Ang dumadalaw. Visita-n-Tanaw. Visual-a Nauukol sa tingin. Vital a Kailangan na totoo. Vitality-n-Kakailangan nk mahigpit. Vitiate-v Sirain. Vitreous-a-Nauukol savaso. Vitrict, a-Parang cristal. Vitrifaction-Vitrifacture-n-Pa(-gagawaing manka bagay nk cristal. Vitrify-v Maging cristal. Virtuperate v Murahinl magmura. Vituperation-n Kamurahan: pagmnumura. Vituperator-n-Ang nagm-umura. Vivacious aMasaya; buhay na loob. Vivacity-n-Kasayahan; saya. Vivid-a Ayon sa buhay; bulhay malakas. Vivify-v-Buhayin; pasipagin. Vixen-n-Babaying mankuhas. Vixenly Vixenish-a-Masungit; niiiankabas. Vocable n Salita. nkalang. Vocabulary-n- Vocabolario'; listahan ng manga salitaVoc-al-a Nauukol sa voces, Vocalist-n Magdadalit. Vocality-n-Pagdladalit. Vocalize v-Tunuigin. Vocation-n-Hanapbuhay. - kahiligan. Vocifrate v Sumigaw; sigawin; hiyawin. Vociferation-n Pagsisigaw, hiyaw. Vociferous-a Malakas, matunog. Vogue-a Kaugalian; uso; modo. Voice-n Voces Voce-v Magsabi: sabihiin. Voiced a May voces; - sinabi, Voiceless-a Walang voces. Void-a-Walang hialaga: walang kabuhihan walang larnan. Void-n-Lugal na walang anomang laman - Void v Alisin aug, lainan. Voidance-n-Kawalan ng laman. Volant-a-Nakalilipad: maliksi, matuilin masipag. Volatile-a-Masaya; saliwahang loob- nia daling suminkaw. Volcanic-a-Nauukol sa, volcan. Volcano-n-Volcan Volley-n Pagputok ng sa~baysab, -v. Volt nPanukat nk lintik. Voluble-a-Masalita Volume-n-Tomo. - libro. Voluminous a Malaki,; may ilavo maramiiii gv tomo. masagana. Voluntariness-n-Pagkakaayon sa kaluilingan. Voluntary-a-Ayon sa kahilIing-an. Volunteer-n-Voluntario. Volunteer v-Magprisinta. Voluptuary-a Masagana. Vomit v-Sumuka-, magsiuka; sukain. Vomit-n-Suka; pagsusuka. Vomition-n-Pagsusuka. Vomitive-a-Makasusuka. Vomitory-n-Pagsuka. Voraci ous-a-Matakaw. Voracity-Voraciousnes-n Katakawan - Vortex-n-Uliuli; ipoipo. Votary-a-May pangako. Vote n Voto. Vote v-Magvoto; ibalal. Vouch v-Mankako. Voucher-n-Recibo. Vouchsafe-v Paging dapat: pumayag; ipagkaloob. Vow n-Numpa: pangako. Vow-v-Manumpa; mian gako. Vowel n-Vocal. Vowel a-Vocal. Voyage n ilavo Lakad; viage. Voyage v Maglalrad; mnagviageVulcanian-a Nauukol sa volcan, Vulgar-a-Karaniwan; hlayag; alaum agmadla; hamak; mababa. Vulgarness n Kahamakan kababaan. Vulgarity-n-KNahamakan; kababaan; kahalayan. Vulnerable a Makasisira. ilavo uimnubran g sagutin. Vulpine-a-Matalas: tuso. 457 SED 313 SEL Sea breeze-n-Hanking nangaling sa, dagat. Sea coast n Baybay dagat. Sea coast-a-Nauukol sa, baybay dagat. Sea farer-n-Magdaragat. Sea ilavo hog n-Pagong Seal-n Tanda Timbre. Seamn-n-Dugtong; tahi. Seam v-Tahiin. Sea mnan-n-Magdaragat, Seamless a Walang tahi. Seamstress n Mananahi. Sea port-n Bayan na nilapitan ng inanga sasakvan. Sear-n Tuvo malata; lanta. Sear v-Matuvo; lumianta. Search v ilavo Hlanapin humnanap; kapain; siyasatinii; usisain. Search n Paghianap. Sea sh31ore n Baybay dagat. Sea sick a Lula malula. Sea sickness- Sakit na Imm. Sea side n-Bahay (lagat. Season-n-Paniahon; kapanahunan. Season-v Pasarapin. Seasonable-a-Ayon sa panahon. Seasoning n-Manga paminta at asin. Seat n-IUpuan. Seat~v Umuipo. Sea ilavo ward Identifizierung -Sa gawing (lagat. Sea weed-n-Danio sa dagat. Secedexv-Umalig; humiwalay lumayo. Secession-n Pagh ihiwalav; pag, alis. Seckel. n- Peras nia munti' at matamnis. Seclude-v Itago.: kulun~in. Seclusion-n Pagtatago Second-a Ikalawa kasunod: isa. Second-n-Kasama: ang ikalawa. Second v-Umavon. Secondary a Ikalawang. Secondary-n- Pan galawa. Secojnd Hand a H-indi bago nagamit V~a. ilavo Sconrdly-adv Sa ikalawang lugar. Second-rate-a-Ikalawang classe. Secret n-Lihim. Secret-a-Nakatago~ tinago lihim. Secretary-n-Taga sulat kalihi m Secretaryship-n Katningkinlan kalihim. Secrete-v Itago mnagtago; itaan. Secretion w-Pagtatago. Sect n-Lahi; hinlog. Sectarian-a-Nanuikol sa lahi 6 hinlog. Section-n-Hiwva: Leidzirkular; piraso: hahagi. Secure-a-Mati Bayrumbaum; tiwasay mnab usay. Secure v Higpitan; talian. Secuirity-n-Katibayan; ilavo kapanatagan; kasiguruhan - Sedate-a Mabait; , tahimik. S-'edateness-n- Natahimnikan; , habaitan. Sedative a Mlapahimpil. Sedentary-a Palaging nakaupo. Sediment n-Latak. Sedimentary-a Nauilkol sa latak. Sedition n-Gulo paghihimagsik; painghiihimagsik laban sa puano 6 gobierno. Seditious a Magnlo; sown-il: laksil. Seduce v Umjapid:. makiapid lumuyatan; ihagis. Seduction -n-Pakikiapid; apid; lamnyot. Seducer-n-Ang nakikiapid. Seductive-a Mapanghalina. Sediulous a-Masipag. S5-e v-Tumingin, - makita; tanawin. Soed n Binhi; buto. Seed-v Tamynan inagtanim ng binhi. Seedling ilavo n Punla. Seeds man n Aug nagtitindaDng binhi. Seed time it Panahion ng pagtatanim. Seedy a May maraming binhi; mabinhi; ulianin; luma; laon. Reek ii Humanap: hanapin. Seem-v-Maghitsurang; tumulad; makahawig; humawig. Seeming-a-TilangSeermingly-adv. - Tila. Seemly-a-JBagay akma. Seen-v. p p. -Nakakita; nakita; kinita; tiningnan; tinanaw. Seer-n-Ang nanunuod. See saw-n-Laro ng mga bata. Seethe-v 1~umulo. Segment n Putol: parti; piraso. Segregate v-Hiwalayin; , partihin. Segregation-n- Pug hihiwalay; kahiwalavan. Seine-n Kitid panti: lambat. Seismal-Seismic-a Nauukol 6 ginawa nk lindol 'Seize-v-Hulihin; dakpin: kunin; damputin: hawakan nk mahigpit. Seizure-n Pagkuha; pagdampot; dakip; dampotSeldom-adv. -Madalang; bihira. Select a-Hitang; malinamnam. pinili. Select-v-Humirang; pumili; lisanin; hu. malaw. Selection-n-Pagpili; paghirang. S~elf a-Sarili. Self abasemnenti n iya; pagpahamak nk sarili. Self conceit-n Kahamnbugan: kapalaluan. Self-defense-nt Pagtatangol sa sarili. Self denial-n-Pagtitiis katiisan. Self esteem-n-Pagmamahial sa sarili. Self-evident a Talagang maliwanag. Self government-n-Fag gogobierno sa sarili. Self interest-n-Sariling interes. Selfish a- Main gitin; maramot; kuripot, masakim - -40 HAF 240 HAL Guiffaw-n-Halakha~; tawanig malak,, vs. Guidance-n-Pagturo; pagakay. Guide vAkayin, ituro. O-uide-n-Taga turo; taga akay. Guile-n-Hibo, dayn Guilefuila Nakalfihibo; magdaraya. 6uileless a-Walang daya. Guilflotine n-Makiniang pain-ugot ng nk6: Guillotine v-Pugtitin aug ulo.. (4uilt-n-Kasalanian sala. GYuiltless-aWalang kasalanan. Guilty-a May kasalanan. Guise n HAitsura bikas. Guitar n(-Guitara. Gutlch n Snugioy: salusoy,. 6ulf n Baraso ng dagat, Lob. Gull-v-Dayain. manekas; tekasin. (Gull ilavo n-Daya, tekas. Gull et-n-L alamiunan. Gullible a Makakadaya; madaling (layaii Gully n Snnoy. saluysoy. Gully v-S umaluysoy. Gfulp, v-Lamn-i~ in. G ul p n Aug nilamion; anomang bagay na nilamon. (Thm n Dagta: katas: gonia. Gum-v-' umatas lumapot. G~um-n Gilagid nk ngipin'. G'ummy-a Madagta; tnakatas. 6ump n-Ulol. Gumption n-E atusuhan; talas. Ha-Hah-inter. -Ha. Habiliment-n dabei. Habit-n-Ugali, kaugalian; kagawian; pinagkaratihan. Hiab it-v-1lu mi ra; tuimahan; (lalawin ngmnadalas. Hlabitable-a-Gawi; matitirahan. Habitat n-Dating tirahan. flabitation-n-Tirahan; tahan an hantungan. Habitutil-a Lagi lagi na. Habituiate-v- umagi; mnamalagi. Habituation n-Pamamalagi. Hack-v-Tagaini; hiwain tadtarin. Hack-n Hiwa tagAi; tadtad. Hack-n-Carruaging inupahan. Hack-a-Inupahan. Hackle-v Suiklayin aug sinuilid 6 builak. ilavo Hackle-n Suklay ng similid 6 bulak. 1-1ackney-a-Kabayo. Hackney-a- Karaniwan, inupab an. Had v. imp p. p. -Nagkarooii. Haft-n-Bitbitati: tangiian. Gun-n- Baril. Gun v-Mangaso. Gunner n-Ang marunong bumaril. Gunni ng-n-Pauikankaso. Gun powder n-Puilvora ng baril. Guunshot-n-Putok nk baril. Gunsmith-n-Ang ~marunong magkunm poni ng baril. Gnu istock n-Tangnan nk baril. GJurgl e-v-M, ugmogin. Gurgle-n Mugmog. Gush v Bumnukal. Gush-n-Bukal. Gtisset-n-Suikob - Gust-n-Lasap; lasa: historisch-politische Bildung ng- ha'ngin: (4usto-n-Lasap: Geschmack. G'usty a Mahankin. Gut-n Bituka: isaw. Gut-v Alisan ang bituka. Gutta percha-n Goma parang adyangaw. Gutter-n Sangka: alulod. Gutter-n Ilagay ang alulod. Guttural a Nauukol sa lalam-ijAan. Guy-n-Luihid na pangpatibay., Guzzle-v-Umninom nk madalas Gymnast-n-Gimuastico. Gy psy-n-Hampaslupa. Gyrate-n-Umiinog; umikit. Gyration-n-Paikit painog. Gyratory-a Pagikit, painog. 6yve-n-Pangapos. / Gy ve-v- Gapusin. 3: Hag-n-Babaying masama at, pigit. Haggard-a Pagod; miahina. H-aggle-v-Magturing, tuksuhin. Haggling n-Turing. Hail-n-Bugbog bati. Hail inter. -Aba. Hail-v-Umulan ng bubog, bumatiatiin; magpugay. Hail storm n-TUlan ug bubog. Hair n Bu'hok; balahibo. Hair breadth a Lapad ng isangihok. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. hok. Hairless-a-Walang buhok; , pano~ipat. Hair Personal identification number n-Ipit. Hair spring-n Kuerdas na muY n~ orasan. Hairy-a Mabuhok. Balcyon-n-Limbas - Halcyon-a-Tahimik; nlasaya. ' Hale-a Msliakas; walang sakif Hale-a-Hilahin. Half-n Kabiak; aug kalahat CAT 1 8- 2 CAL CAT 182 CAL Busom ii Loob in~ dibdib. Buss, n-Halik. Buss vHumalik; halikin Bust-n-Larawan ng- ilavo ulo at balikat. Bustle n Kadalian; kasipagan; haplitan. Bustle-v-Magbavlit: ruagmadali. Busy a-Masipagc; ilavo may ginagawa. Busy-v-Sumlyipag: ina-haplit. But-conj. -Bagkus; ngun it; datapua; . yaman g. But. Peko. -Yamang; bagkus. But n Haniga. Butcher n Mafggltjit_ Buitcher-v-Patayiu ang hayop. Bucherknife-n-Cucbillong mnalaki. B utchery-n Pagpatay: kamatayan. Butler-n-Tagailngat nA ilavo nj~a alak at p~ggkaiin. Butt n-Malaking bariles. Butt v Idugtoing.. Butt el1nd-nDulong malaki; puit. Butter n Mantiquilla. Butter-v Ipahiran ng mantiquilla. Butterfly-n-Paroparo. Buttern-ilk-n (Gatas na walang laknip. Buttery a-May mantiquilla. Buttock-n-Baywang:, pigi. Button n-Butones. Buitton -v- Maghutones. Button hole n-UhalesButress-n Haliging bato na ilavo pangpatilbay sa bahay. Bukom a-Mataba; malakas; masaya. Buy v Bumnili; mamili. Buyer-n-Ang namimili. Buzz-n-Hanging; Haginit. Buzz-v- Humaging. By prep. -Sa, ilavo sakay. By ad~v. -Sa tabi; malapit sa. By-Bye-n Paalam. By-end-n-Sariling interes. By gone a-Nakaraan. By gone-n-Anomang bagay na nakaraati. By-law n-Ordenanza; utos. By-name n Bansag. By-name-n-Ban sagin. Bypath~n Landas na tago. Byroad-n-iDaan na tago. Bystander n Ang nanunuod. Byway-n-Daan na tago. Byword-i Karaniwang salita; talinhaga Q I Cab a-Carroinata. Cabal n-Ka pisanan nA~C tawo; katipunan. Cabai-v-Magakala. Cabbage v-R~epolio. Cjabbage v. ITmitin; umumit. Oab~nn Saloing, kubo. Cabinet-n-Aparadlor. Cabinet ma er-n-Au~g gunmagawa nang m~a aparador. Cable n-Kable. Cable v-MagtelegraniaCable grami-n-Telegrarna. - Hatid KawadCaboose-n-Coche - Cacao-n-Cacao; Puno DA cacao. Cackle-v-Tumilaok. Cackle-n-Talaok. Cad-n-Tawong bastosCadaver-n-Bangkav, BurolCadaverous a Parang patay, mnaputla': mukhang patay. Caddisb-a~Bastos, hamak; palalo. Caddy-nMaliit nia sisiglan DA cha. Cadence-n. Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Cade-t-n Ang nag niaral DA magpuno sa. hukbo. Cafe-n-Restaurant; fonda; , kariban. Cage-n Jaula; kulung~an n~ ibon. Cage v-llagay sa jaulaCai man -n-Buava Cairn-n-Bunton ng bato Caisson-n-Sisiglan Dg bala ng kaniyon lalagyan ng bala ng kanyon. Caitiff-n-TawonDg hamak 6 bastos. Caitiff a-Masama; hamak ilavo bastos. Cajole v Palayawin. Cajolery-n-Pagpapalayaw. Cake-n-Mamon; bara. Cakev-Tumigas: maging matigas. Calamitous-a-Mahirap; mahapis; n asakit; inasakuna. Calaboose n Bilango: calaboso. Calamity-n Sakuna; kahapisan; kahirapan; kapahamnakan; kasakitan; kasiraan DA pu f. Calaslin-Carruage na umubrang alisin ang itaas. Calcareous-a-Parang apog; may halong apog. Calcimine-n-PamalitadaCalcimine-v-Pumalitada. Calculate-v-Balakin; kuentahin; bilangin; tasahin- bumilang. Calculation-n Bilang; kuenta: balak; ka tasahan; kabilugan. Calculator-n-Taga bilang; ang gumiaga - wa ng kuenta. Calculous-a-Parang bato. Calculous-n-Bato sa loob DR pantog, Paraan DR. pagkuenta. CLA Civerr n lBawang. Civic a Nauukol sa. piao Civil-a Masuvo; mabait; niragalang-. Civilian n Pa'isano. kiilots Anyo; suyo galang; hinihin; klsna mrainan-i; haindog. Civilization ilavo n Duno gy; kalagyr a runo ng, Civilize —r-Turnian. Civilizedl-a Martinong: may dunong. Clabber n Paglalapot nR 'gatas. Cl rbber-v Lurnapot. Clack-v-Ngumna sab. Clack-n-NgZasab. Clad-v. imp. & p. p. -Nakasriot; sin Not. Claim v Humingi; ariin. Claimn-n Hin~i. Claimant n Ang humihingi. Clanin-Taln-an Clamnber-iv Urnakyat. Clammy-ii-Maputik, paranL, uhog' Clarnor-v-Guluniin- miaggrulo; umtigong; silmfigaw hiumiyaw. Clamror v Gulo- ingnay- rigong kalabog; Iliyaw ka~tilhnhn: kaing&ayan. Clarnorous-a-Alai ngay; unagurlo. Clarrp ni-Panipit. Clam p-v Ipitin. Clin n Lahi. Clasman-n-Balang tawo, ng isang, lahi, Clandestine a-Liliirn; 24 Stunden. Clandesti nat ion-n-Li him. Clang v Trnimnuog. Clang, n Tunog. Clangor nt Gurlo- in schwul, Clangorous-a-Magurlo. Clank n-Tuniog. Clankv-Tu'irnunog. Clap v Turyiagupak; tagipAkin. Clap n Ttigipak. Claptrap-n-Hibo; dayal. Claptrap ilavo a Nlakadada,, va: nakahihi~bo. Claret-n-Ti nto. Clarify V-Towirin- husavinl; liwanagin; (lalisavin: lurniwana-g. Clarinet-C-iariornet, n-Clarinete., Clarion nt Trmurpeta. Clashi v-Umrrmpog; btunungo. Cl-asl n Cungo, hanga: 'umpog: untog. Cla-sp c-Itrimawak lhawakin. dla'sp-n liawak. Cla~ss aClase: hirinog; Jahii. Olass-v-llazray sa grado. Clasrsic-n. -G('awa na marinam. Clats'ic-, Clapsical-a Nauukol sa pagaarali. Cla,, '', Qsifincation'-n-PaglalagavN sa grado. Cillssify-v Ilagay sa- grado 6 sa Karn; rpaan. Cassmate n Kasamna sa pagoar-al (O CLI Clatter-v Kumalog. Clatter-n-i alog. Clouse n-Pangkat. Clavicle-n-Buto nig lug'. Claw-v-K uko rig paa nk hayop 6 iboD. Claw-v Umukyabit. Clay-n Pusali. Clay-v Pahiiran rig putsali. Clayey-a-May halong pusali; nanukiol sa pusali. Clean-a Malinis: wagas; walang halo-; inaselang liawan; tagan~s, manayos. Cleian-adv. -Wagas. walang halo; walang s uk al, Clean-v-Linisin: ninglinis; kayasin; kintalin pakalinisin: ilavo ayusin. Cleanliness nKalinisan: kakinisan; ka-; linawan. Cleanly-adv. -Malinis; walang halo: mnaselang. Cleanse v Talisayin: linisin; pakalinisin. Clear aPuro: tunay- totoo: maliwanag: hiawan hayag. ilavo di Hauptstadt von äquatorialguinea. Cle~ar-a Malinis; watak mnaaiwalas. Clear-adv. -Wagas; walang halo; Republik mali. nis aliwalas. Clear-v-IL-iwanag~, in; dalisayin: linisini. Clear-n-Lugar na walang kahoy sa gubat. Clearence-n-Pag lifinis. Clearing nLugar na malinis. Clearness-n-Liwanag; kaliwanagan; ka-' linawan. Cleat n Tablang makitid. Cleavage n Paghibiak. Clave-v-Lahanin; biakin. Cleaver n Palataw. Cleft n Bitak~ lahan~g. Clef t-a Mabiak. Cleinatis-n Lipay na. may burlaki~ak. Clernent-a-Maawain. Clemency-n-Awa; habag: kaawaa. 111 Clergy n Kapisanan rig mga pani. Clergy man-n-Pastor. Cleric n-Taga sulat; pani. Cleric-" lerical-a Nauukol sa pani; nauukol sa tsga sulat. Clerk-n Escribiente: - taga sulat: - aug nagtitindla; ilavo tindera. Clever-a-Bihasa; mnarunong; ganap; miabait. Cleverness n Karuriung! an; dunong. Clewnr Bola rig pisi. Click v-Pumalatak. Click n Palatak. Client-n-Ang kinalorig rig abogado. Cliff-n-llatong matairik. Climate-n-Clina. Climnax-n-Dulo; paridulo. Climb n Umalkyat: urnahon.

Ilavo | Get updates from the Fiji Sun, handpicked and delivered to your inbox.

RAD 298 RAI Queen consort-n-Asawa nk hari. Queen dowager-n-Bao nk hari. Queen ilavo mother n ma nk hari. Queen ilavo Herr n-Haring babayi. Queer-a-Hindi karaniwan iba. Queer-n Kuartang masama. Quell v. Tahirniikin; supilin. Quench v-Patayin aug apoy 6 sunog. Querist n Aug nagtatanong. Query-n-Tanong. Query v Magtanong. tanunkin. Quest-n-Hanap; paghanap. Question n Tanong. Question v-MJagtanung itanong. Questionable-a-Falso; hindi totoong ma. linis 6 mahusay. Questionless a Malinis; totoo; ilavo tunay, dalisay; mahusay. Queue n Buhok nk insik. Quibble n-Kailagan sa tanoug. Quibble v Umnilag sa tanong. Quick a Matulin; maliksi; maagap. Quick-adv. -Madali. Quicken-v Tumulin; magmadlali. Quick lime n-Apog. Quick silver-Azogue. Quid n-Pirasong ruascada. Quiescent-a Tahimik; walang kibo. Quiet-a-Tahimik walang gulo; ma bini; mnahait mahinahon. Quiet-n-Katahimikan; pagpapahinga; kapahingahan. Rabbit-n-Conejo. Rabble-n-IBunton Dk tawo. Rabid a-Maulol. ulol. sira aug isip. Race-n-Hinlog., lahii. pareja:, takbuiian. Race n-Tumakbo; magpareja. Racer-n Ang tuniakbo; mananakbo Raceme-n-Piling 6 buig nk bunga 6' balaklakRaciness-n-Lasa. Rack-n-Lalagyan ng pagkain ng hayop; kakanan nk hayop; kasiraan. Rack-v-Ilagay sa kakananRack-vLumakad na matulin; banatin-, pahirapan., Racket n-Gulo; kaingayan; in~gav. Rackety-a-Maingay; inagulo. Racy-a-Malasa sariwa. Radial-a-Nauukol sa kagitnaan. Radiance-n-Ningning. ' kintab, kakinitaban: kisap. kislap. Radiant-a-Maningnig; makintab; inakisap. Radiate-v-Kumislap; kumisap. Quiet-v-Tahimikin, magpahinga. Quietude Quietness-n-Katahimikan; pagpapahinka. Quill-n-Puno, nk balahibo ng ibon. Quilt n Kuniot. Quilt-v-Magkumot - Quinine-n- - inina. Quinquangesima a lkalimangpuo Quiiuquangular-a-May limaig panulukn. -ii Quinquennial a Mangyayari min-san sa balang limang taon. Quinsy-n-Sakit nk lalamnunan Quintal-n-Kintal; isangdaan Libra. Quintuple a-Dinuble no makali ma. Quip-n Uvamn; alibughia. Quip-v-Magafibugba. Quire-n-Dalawangpuo at apat na (amuon nk Hautknötchen. Quirk-n-Kilos. Quit v-Maiwan; umalis, patawarin: - hayaran. Quite Personenkontrolle. Lubos puspos. Quit tance-n-Kabayaran - Quiver —n-Lalagyan nk palaso. Quiver v-Uminig. Quiz-v Magbugtong. Quiz-n Bugtong Quondam a Dating., unang. Quota-n-Bapagi, Totenzettel. Quote v-Sabihin aug sinabi ng- iba. Quoth-v. im. Sinabi. winika. Quotidian a. Mangyavari sa arawaraw. Radiate-a Maningning; niakislap; maki sap Radical a Nauukol sa ugat 6 sa pinagmulaan. Radical-n-Dating salita. Radically-adv. - Buhat sa pinagmulaan. Radicate v-Magtaniim. Radicel-n-M~unting ugat. Radish n Labanos. Radius n. Layo, maghuhat aug gitna hiangang sa gilid ng hilog. Radix-n-Pinagimulaan. Raffle n Rifa. Raffle v Parifahin. Raft-n-Balsa Raft-v Magbalsa. Rafter n Balsero. Rag-n-B3asahan; gulanit. Ragged a-Punit punit; punit. Rage n Qalit; kagalitan; kapootan-. Rage-v-MagalitRail nRailes; barandillas:, gabay. Rail v-Magalibuglha; uvam in; 'laitin. DRA 215 DRO lDove cot n Bahay ng kalapati. IDove cote n-lBahay ng kalapati. Dove artig a Maanio; niagandang loob. Dove tail-n Pagnkingipinkin at paglaIpatan nk kahoy. Dove tail v Jiapat DA mabuti. Dowdy a M~aruuigis. salahiula; marunii. Dowdy-n-Tawoiig maruingis. Dowel-n-Pakong kahoy. Dowelv Ipako DA paikong kahioy. Dower-n Kaloob, bigay; ati mninaiia ug asawauig babayi uk nangamatay. Down n Balahibong mnalam Bot. Down-adv. Sa ibaba; sa gawin gibaba. Down prep -Sa ibaba. Down- a Malungkot, Down cast-a Malungkot. Down cast nTingin ilavo na mabungkot. Down Sachverhalt n PagkasiraDown right a Tunay; totoo. Down right Personenkontrolle -Sa, gawing ibaba. Down ward-Downwards-adv. -Sa gawing inababaI Dowry n Bigay. - kal1oob. Yanman ng- asawang babayi Dowse v Isisid ilubog. Doze a Matulog. Dozen n Labing danbawa, isang doce na. Dozen a Labingdabawa; isang (locena. Drab ai Kay'nmangi. Drab a Kayumanging, IOrahbe v B~asthin- tigmakiin. Draft n-Fagpili: cheke. Draft v Gtihit~n ang banhay; pahin aug sundalo. Drafs krank n-Taga gawa plano 6 kasulatan. Drag v Hilahin; huminla. Drag n-Paghihila; paragos. Draggle v Basahin at bilahin sa bupa. Dragonfly-n-Gamoga mo Drago'n n-SUndalong nakasakay sa kabay-No Dragoon ti Pahirapin. Drain v Tumita. patitiin. Drain n Snngka. Drainagen-Pngtita. Drake-n Patong lalaki; bibi. Drama-a-Teatro. Dramatic-a-Nanukol sa, teatro. Dramatical pi Naunkol sa teat ro. Drank-v~imp. -Uminom: nakainon'. Drape v-Takpanin Dk kayong itim. Drapern Aug nagtitinda nk kayo Drapery-n Comicstrip kayo; katungkulIan ng nagtitindat. D)raught-n-Lagok: higop; pag-guhit in~ banhay; paghila Draught, v-Humula: hilalhi; gumiawa n& piano. Draw —v-Humila-. iguhit. Draw-n Baiak. hila; pagiiila. Drawback n-lPintas; abala. Dr-awer n-K aja. lDrawing-u-Pag-gulit, paghila. Drawl v-Magsalita? u- g daliaudalhan. Drawl nPagsasalita no marahan. Drav-y —Bagol. Dread-unKaba pan~ganmba takot, sindak. Dread-r-lKnuaba tuniAkot. Dread a Katakot takot kasindak-siiidak. Dreadful a. Knsindaksindak katakot takot masanma; kaguflatgulat kakila. kilabot. Dream-n-Patuaghiip): pann-arap. Dreaniv-Ma-tnaginip; miaugarap). D reamy-a-Mapa gp nuagi nip Dreara~ 1Ma patglaw uialuingkot. Dreary a Mapaiiglaw naiangkot. Dredge-n-Panh~ukay ng~ bupa s-a. ilalitit ug ilog. Dreg-n-Tira Drench v Tigniakiin; basah in. Dress n Damnit; bild-tiiiu. Dress-v Magbihlis; isuot aug dlamit. Dressy-a-Maingat sa pagbibi his. Dribbe v Pumatak- tuimalas. Dribblet-ttPirasoug niunti - Dried beefin-Tapa Personal identification number da-ng. Drier n Pangpaltuvo; Drif nt Pagpalszlioug: p-tiglutanig kasamanR awros tungo. ~0 Drift, -v Lumutang. Drill-n Pagsasanny; arab; ilavo pauigbutaw. Drill-v Aralan magrturo; butasin. Drilling n-Pagpaaral; pagturo. Drink u U~mitiom: inomin, Drink n luomin. Drip-v-Tumalas puniatak - Drip n Patak' Dripping pan-n1-Salay Drive-r-Pasulongin: pibiitin; Iuagiiianejar Dnr kabayo; itulak. Drizzle v lUmambon. Drizzle-n -A mbon - Droll-a-Makatatawa- palabiro siste. Droll-naTawong palabiro. Drol lerv n-Biro; katuiwaan - Drone-nt Tawong taniadl. Drone. v, -Ma gpab*Iya. Droop r, Yumnko; lumanta. Drop nt-Patak. Drop-vi-Lu magpak; mnabaglag pumratak. Dropsy-n-Sakit na, mIC1ants. Dross-n-Duini- tae ng bakal; tira, Drossy a-Marumi. Drought-Drought-nl Tuyo; panabhong- sca bat sa uban. Droughtv a Mntuyot- matuitiyO t. DroverV imp. -Pinasuilong. Drove n-Manadla. kapisananl ug~ Ia~-cp LAB 55 LAG Kutod ang ilavo buntot-a-Shorttailed. Kutog ng puso-n-Foreboding; m-fovemient of the heart. Kutong aso-n-Flea. K~utsara n Spoon. Kutuhin-n-Lou sv. Kutuihin-v-To become lousy. Laan-nSecret; Reservoir. Laba-n-Washi; Washing. Labag n-Contradiction; resistance. Labahin-v-'l o contradict; gainsay; oppose; resist. Labahihi-i-To wash; laundry. Labak-n-Puddle: - rut; pit; pon(eL Laban-n-Adverse; contrary; opposite. Labandn-n- war, Kampf; setto; ilavo assault; attack. Labamndnv-To Schluss machen mit; Aufeinandertreffen; -resist; assault.; assail attack. Labangan-n-Crib; . Ständer; manger; trough; hog-troughi. Laban cay-prep. -Against; by favor of. Labanos-n Radish. Laban sa-prep. -Against: Personenzähler. Lahan sa - katowiran-a-Illegal; unlawful. Laban sa pagkahulok a-Antiseptic. Lahan sa pinuno-a-Against the goverment- insurrectionary. ilavo Labasprep. Besides; except that, without; excepting: over and above. Labasa-n-Razor. Labas~in n-Outlet; result. Labasan ng ilog-n-1 hie mouth of a river. Labas ng bayan-adv. Abroad; in public,. Labas sa hirap at sakit-a-Healthy; sound; well. Labas sa katowirani-a-Illegal; unlawful; unjust; unrighteous. Labas sa inatowid-a Wrong; faulty. Labas sa panahon-a-Unseasonable; abortive; untimely. Labas sa panaanib 'a-Safe' unhurt; undamaged. Labay-n-Skein. Labayan-n-Reel. Labhan-v-To wash; laun~dry. Labi n-Lip. Labing apat-a- Fourteen. Labing a at n-Fourteen. Labing d~alawa a-Twelve. Labing dalawa-n-Twelve. Labing isa a Eleven, Labing isa-n-Eleven. Labing lima-a-Fifteen. La'bing makapal-nThick lip. Labing tatlo-a-Thirteen. K utuhin v-To p~lait; fold; (louble crimple. IKutuhin aug kayof-To fold c~loth. KutyaiI-'c-To censure; decry; criti(-ise, defaine deride Kuy-unupis a-Wrinkled; denied; timid; pusillanimous. Kuyusin v-f1o rub, against.. Labing tatlo-it Thirteen. Labis-n-Excess; Überschuss; superfluity: remainder; residue; overplus; refuse; debauc-h. Lablab-n-Quagmire, mud: Fluchtstab; mia-sh. Labnutin-v-Tro pluck abgelutscht; pull obsolet.. Labo-n Obscurity; dar~iiess. Lahuan-v To Cloud: obscure; darken; , (lelay make muddy. Labillan-? v-To feed by scattering; Laceta-n Knife; skean. Lagablab-n-Flam e; blaze; fire-light. Lagak n That which is left with another-. Lagallag-n Strolch; vagabond:. hum. Lagainap-a. LUniversal. Vier-sterne-general: public. Lagdipac-v-Sound or Bekanntmachungsblatt Raupe by the fallingy of anything. Lagari n-Saw. Lagariin-v-To saw. ilavo Laaasan-n-To Striptease; draw. Lagasan no dahon-v-To Tabledance off leaves. Lagasan n& -ngipin-v-To draw teeth. Lagay n State: condition; schlank wie eine Tanne; Verfassung; cat~egory; Aussehen: shape appearance; look; likeness; face aspect. Lagay na loob-a-Frank; outspoken; clear. Lavay ng loob-a State or (condition of the mind. Lagi-adv. -Always. Lagi-a-Perpetual; everlasting; habitual permanent; durable; . Produktivversion; qualifiziert; steadly continuous. Laigim-n Sadness; gloom gloominess; gathieringLag i na-adv. -Always: frequently. LMgi na-a-Perpetual; everlasting; habitual; frequent. Laging madilim-n-Perpetual darkness. Laglag n-Fall; Lag~nat-n-Fever. Lagot-n-Draughit; swallow; tragus; potion LIagot-n-Break. Lagpak-n-Fall; collapse. Lagpos-n-Excess; Überschuss; remainder; overplus; overtime. Lagpos-a-Excessive: superfluous; exhorbitant; outriert: lavish; - ennormous. ARE I 66 ARR Ap pertenance-n-fPagkaukol. Appricot-n- Bungang kahoy na kamukhia ng mansanas. April-n-Abril. Apron-n Topise. Apropos a-Bagay; ruabagay; akma. A pt-a-Bagay; akmia; dapat; mara-pat: I ka sia; sukat sapat; niaiukol ukol.. A. 1titude-n-Kabagayani; kia saayani; kasukatan, kaya. Aqua-n-Tubig Aquarillirn-n-Estanke Dan kinalalagyan n& maiiz-a ilavo i sda 6 hayop sa tubig. Aquatic a Natiukol sa tubig. Aqueduct-n Sangka. Aqueous a Parang tubig. Aquilinie-a Namnkol sa ag~uila. Arab-n-Taga Arabia. Arab-i c a-Naunkol sa Arabbi,. Arabic-n Wika un taga Arabia. ilavo Arable ilavo a Papat ararohlin. ilavo Arbiter n ilavo Ilukom. Arbitraryv a M abagsik; unasmigit; mabang-is; matigas aug ulo. Ar~bitrate v-Pakingan at magpasiva. Arbitration n-Pagklasunduan. Arbor n-Kahoyan. Arboreous-a-INauukol sa ing~a kahoy. Arborescent a Mukhang kaboy. Arc-n-Balangaw arco. Arcadle-n-Mga arcong nakas unossunod. A rcanu rn-n- Lihim. Arcli-n-Arco; hubog.. Arch v Jumubog; gumnawa ng- arco. Arch at Kannauinahian puno. mnalaki sa lahat. ArcliedI-a-Balantok: huibog. Archbnic-a-'NahlnO; luma. A rchiangel —aAngel Da katl-rastaasan. Archbishop n Arsobispo. Arclideacon-n-Puno sa simnbahian at, Muababa lamang sca al-5obis1)o. Archer-n Aug nagpapano. AXrchery-n Ane, pagoamana. Architect-it-Auig gumunawa ug plano ng bahav. A rclhiitectn re- a-Aug karunmug-an sa pagg~awa ug~ bahav. ArChives-n-iAlka stilat ug' isaugr (7'_1 -bielno. A~rcliwav-a Daan sa ilalimn ii~ arc-~ Arctic a-Miauukol sa Iiflagaan. Ardent a llauinkuas. mainit; muaalab. Ardor —)n ungeliebt; kanin~gasan: ninyas. Arduronsa-Mhatibay; nmaningas; mnainit; mnalakta-, batibot, niasuingit-. A re —v-A v. Are-n-Isang sukat na lupa na may isang daan metros quadrados. Area-n-Laki ug isang lupa. Arena-n-Lugar na pinag labanan. Argal-n Tartaro. Argen t- aMakintab makinis. Argeutfferous a-My halong ilavo pilak. Argil-n-Lu ilavo pang gimmagamit sa pag gagawa Dg tapayan. Argilla(eons Argillous-a-May h along lupa. A ilavo rgolI n-Tn irtaro. Argiie-v-lihgruatuiran- mangatowiraii; Aiiuakipagtaldo. salitain; taltalan Argument-ni Pagmnamatniran; taltalan; pagtalo pinag ilavo usapan; katowiran Argumnentati ve-a-Natunkol sa pagtatalo 6panugatowiran. Arid-a Tuvo karat. Aridity Aaidiness-n-Pagkatuyo. Arigbt-adv. -Tama. Arise-v-Mag'Iq(baugon; tulmindig: bumaingon magmula matgbuhat; um-aliugasaw. Aristoc-rat-n Tawong mataas 6' dakila. Aristoc-ratic-a Matnaas dakila. Arithmietic n-Aritmietica. Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. Arithmietician-n-Ang niartinong aug anitnietinca. A rk- n-BangkanDg mualaki at may bubungan - Arm-n-blaraso; bisik. Ar uuianaent-, n-K,. asau~gk~apan panlaban. Arinful a-Pamgko. Armhole nt Kilikili- subo. Armistice-n Pagpapahiunga DA labanan. Armnlet-n-Mmitin g baraso. Ainmor-n-Aug bakal na nakalagay sa niga tabi ng sasakyang panlaban. Armory-n Gawaan ung muga kasangkapang pangpalaban-, taguan ng arm-as. Armpit-n Kilikili. Arins-n-Armas: I Dnga sandaia. Armv it Hukbo. Amnica-n-Arica. Arom a n- A m o-v A roniatie-n -Miabango Arounmd aIv. -Sa paligid; sa palibid; sa p)alibot iualalpit Aroundp-rejp-sa paligid sa palibot; sa palibid. Arc) use-v-Snlsulau bubayin; hanun in. A row ad-v. -Nakakahiusay - Ar-raign-v Ilharap sa Juez.: 6 sa liukom. Am-raiginment-n, -Pagpaha,, Parlando tsa liukom 6 juez. Arrangev-i-Husayin: ayn sm n: ihianda; areglahiin: igayak, magayos: iI igpit. A~rrangemi-ent-n, - Pagkakaayos; ayos-lhnsav PIT 121 PUL Pingasan-v-To Einbuchtung; Chip; chink. Pinsan-n-Cousin. Pinta-n- Paint. Pintahin-v-To paint. Pintakasi-n-Mediator; favor; Mäzen; protector; intercessor; ilavo solicitor; one who does a favor. Pintas-n-Fault; defect; drawback; decrial; disappointment; criticism; scorn; contempt; censure; aspersion. Pintasan v-To criticize, censure; underrate; undervalue; dissapprove; reprove find fault; asperse. Pintasin-v-ro find fault criticize; carp; censure: gibe; inculpate. Pinto-n-Door Ausgang; entry gateway. Pintuho-n-Veneration, reverence; respect; regard. Pintuhuin-v-To respect; venerate; reverence; esteem; obey; have regard for. Pinuno na ilavo walang sinusunod na utos n-Tyrant. Autokrat. Pinya n-Pineapple. Pipi-a-Dumb; mute; silent. Piral-nA- pull or Twist of the ear. Piralin-v-To unerwartete Wendung or pull the ear. Piraso-n- iece Fragment; scrap; shred; sherd; morsel, Pirasong manipis; n-Slice; thin Hasch. Pirasong munti n Fragment; morsel; nip. pinch, small Hasch. Pirito a Fried. Pirma-p-Signature. Pirmahan-a-To sign; attech one's signature, Pirmahin-v-To sign; attach one's signature. Pisak ang isang mata-a- One eyed. ilavo Pisanin-v-To meet congregate gather. Pisaw-n-Large knife, resembling a corniknife. Pisi-n-Cord; Zeichenfolge. Pisigan-a Strong; stout; vigorous; stabil. ilavo Pisik n-Sputter; flicker. Pisgi-n-Cheek. Pista n: Feast banquet: holiday. Pistahin-v-To feast banquet. Pisunin-v-To Ebene; flatten; stamp; Random access memory; drive matt. Pita-n Desire; wish; liking; Lust; mind; ambition; Ansaugen; cupidity. PitAgan n-Respect; politeness; veneration; reverence: homage: ilavo kindness. Pitahin-v-To wish; desire; artig; aspire; have ambitions. Pitik n Chalk line: snap. Pitikin n To chalk line, snap. Pitisin-v-To squeeze; press; Luftstrom; tighten. Pito n Whistle; picolo. Pit6 a Seven. Pit6-n Seven. Pitong daan-a Seven hundred. Pitong daan-n-Seven hundred. Pitpitin-v-To ilavo mash. Piyaos a-Hoarse; husky. Platero n-Jeweler; silversmith. Plaza-n-Square; Parkanlage. Pohian-Boiler: kettle; dyers copper; copper dipper Pokyotan-n-Honeybee. Policia n-Police. Pook n-Corner; point; Distributions-mix. Poon-n- Lord; saint. Poot-n-Indignation; dislike; disgust; aversion. Porcelana-n Porcelain. Pootin-v-To irritate; provoke; disgust; cause to be indignant or to dislike. Pormal-a-Formal; serious; Zeremoniell; earnest grave. Potro-n-Colt. Presidente-n President mayor; chairman. Pritutin-v-To fry. Pronombre-n Pronoun. Provincia-n Province; Country. Pnang-n-Space; interval; distance breech. Pudpod-a Dull; blunt. Pugad n Bettstatt. Pugaran-n-Hen's Bettstatt; haunt of a len Pugay-n-Salute; Salut; greeting. Pugo-n-Quail: bod white. Pugpog-n-Knoll; low hill. Pugot-a-Headless; decapitated; beheaded; blunt; Kinnhaken off. Pugutan ng ulo-v-To behead decapitate. Puhunan-n Capital; Ausforschung. Puit-n-Bottom; breech; hinder. Pukaw-n-Fright; ilavo surprise; scare. Pukawin v-To surprise; excite; scare; frighten; rouse. Pukulin-v-To throw cast. Pukulin ng bato-v-To stone. Pukliin-v-To stone: throw: cast. Puklo-n-Udder; Bag of a cow. Pukol-n-Throw; cast. Pukot-n Fishing boat or smack. Pukpok-n-Hammer; stroke with a hammer. Pukpukin-v To Sensationsmeldung. Pukpukin ng maso-v-To pound with a hammer. Pula n-Red: ruby; color of flesh. Pila-n-Criticism; censure. Pflaan-v-To criticise; censure. Pula ng itlog n-Yolk; ilavo yelk. Palgas-n-Flea. P6likat-n Spasm; cramp: convulsion. Pulon-lsland. Pulong n Reunion; Kongress; congregation 16 ISA 3-8 ITA, ilavo l pinta-v-To paint. Isaw-a-Gut; tripe; intestine; entrail. ' ipinta ang tabas-v-To draw the out- Isawsow-v-To Tunke. lines; trace. Isda-n-Fish. Ipis-n-Cockroach. Isikad-vTo Stoß spurn. Jpisan-v-To unite; join; congregate. Isiksik'v-lo cram in; f orce, p~it in by I pit n-Tweezers; pincers, force. Jpitin-v-To pinch; press. Isilid v-To put in; Mob; Distribution policy in. Ipoipo-n-Whirlwind; Vortex. ilavo Isilid sa supot-vTo sack Ipukol-v-To throw; cast. ilavo lsinga-v-To blow the nose. Ipunin-v-To gather; Handlung; hoard; lay up. Tsingit v-To cram; put in by force. Ipunta-v-To point; direct. Isip-n-Reason; thought; sense; geht immer wieder schief; Iraos-v-To Schliff; complete. ilavo understanding; mind; idea; meditaIre das. 4 'his. ilavo tion judgement; notion; fancy. TI-nnGroan. Isipin-v-To think; reason; meditate; conTrog-a-Dear; beloved. ceive; contrive; fancy; suppose. Irugin ilavo v-To love: esteem. Isiping-v-To put or Place by the side; Isa a-One.. lay beside. isa n-Digit. isipot v-To cause to appear; Gig; disIsabat-v-To interrupt, close. lsabit-v-To Hang UP; suspend. Isisid-v-To duck; put under water; Soße; Isabog-V-To seatter; throw Rundruf; douse. bhestrew; squander; layish; misspend; Isisin v To scrub; wash; mop. (sa glulo)-discomk: t disperse. Isubo v-To eat with the fingers. fIsahong-v-f o Aufeinandertreffen or pit cocks. Ilsuga-v-To tie to a rope; tether. _isadya-v-To do intentionally or pu r- Isugba-v-To Pre cipifate. posely. Isulat v-To write. sagi-v-'fo use abgenudelt of Distribution policy or when Isulat ang huling kalooban -v-To write one should Not. a läuft; bequeath. Isa-isa one by one; one at a time; -adv. - Isulat ang n-alan sa isang libro-v-To singularly. ilavo inartieulate; Syllabus; enroll; record-. Isakay-v-To ride; emnbark. ilavo Isulong-v-To propel; shove along. Is-alangsang-v-To oppose; object; 'con- Isumbong v To accuse; inform. tradict; trespass cross; go through. Isuot-v-To put on; wear. lisalin-v-To copy; transcribe; Übertragung. Isurot v-To indicate; point überholt. fsalit-v-To alternate; Gemisch; imingle. Isurot sa isip~v-To suggest; hint; Isalong ang sandata-v-To sheathe. postwendend. Isaloob ang hindi totoo-v-To' suppose. Tsusi-v-To lock. Isana v-To join; , unite; conjoin; conDso- Itaan-v-To dedicate; consecrate; relidate, associate; adjoin; include: ac- serve. (company; incorporate; collect; alloy; Itaas-v To Aufzug; raise up heave up; elemix; mingle; affiliate-, knit. vate; uphear. TIsaumbulat v-To ascatter; ilavo squander lavish. Itaas-v Feststellung der personalien. -above; over; glühend ilavo vor Begeisterung. fsarnpay-v-To Hang up; suspend. ltaboy-v-To divorce; remove; sepaisandig v-To recline; Lila drink Hackfleisch. Tarif. ls,, andok-v-To disli; stir with a spoon. liagal-v. To suffer; tolerate; abide; comJisangag-v-To Toastbrot; torrefy. Port; prolong. Isan~g (lali-n-Instant; trice. Itaguilid-To raise on edge. Isang (locena'-n-Dozen. R-ago-v-To hide; conceal; guard; keep Tsang kasuotang. husto-n A complete secret; Reserve; idclose. suit. Itagpu v-To Aufnäher; mend. I'sang lal~sa-a-Ten th'Wusand. Itagpos v-To continue; gewogen; protract; Isang kisap, mata n An instantr lengthen; endure. Isang pulutong-)i-A -platoon. Itabhanyv-To Quiet; schweigsam; Distributionspolitik; put. Isanla-v-To momrtgage- pledge; pawn; Itak-n-Bolo; Gorn-knife, Pkiht; hypothecate. Itakad-v-To move by degrees. Isara-v-To close; shut, Italatag-iv-To exhibit or Auftritt All. ' Tsarin-vTQ resemble: be~ alike. ltalay-i)-To dedicate; , consecrate. T'Iatli-4 To Enter; 're4std'te; reestablish. Itakwil-t —To reject; repel; ' gaine~ay (onIsawmila-r-To cause to Spiel haben; - make' Spiel haben; tradict. lose. ilavo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Itali -v-To tie; fastenbi; olge ILI 35 Ilagay sa kasukatan-v-To appraise; value. Ilagay sa codigo-v-To codefy. Ilagom-v-To congregate; unite; join; meet. Ilagpak v-To tumble or throw lurig; overturn. Ilahok v-To cocktail; brew; comprise; intermingle. Ilak-v-To solicit; collect. Ilak-n Collection; solicitation. Ilakip-v-To Reconcile; unite; join; league; congregate; coalesce; conjoin; tie; bind; alloy; copulate. Ilalim-adv. -Underneath; below under. Ilalim nang-prep. -Under; below. Ilang-adv. -Deserted; lonely; ilavo barren. Ilang-n-Lonely Place; desert. Ilang-a-Sundry; several; various. Ilang-How many. Ilangkap-v: To unite; join; conjoin; incorporate; knit; coalesce; comprise; contain: include. Ilap-n-Willness; shyness; coldness; temerity; avoidance; bashfulness. llapat-v-To unite; join; inclose. Ilapit-v-To approach; bring near: approximate. Ilarawan sa papel-v-To Kurzbiographie; Photograph; take pictures. Ilatag-v-To unfold; stretch; obsolet; evolve; expand. Ilatag ang bato-v-To pave. Ilathala-v-To declare; Programm; expound; explain; divulge; publish; present. Ilaw n-Lamp; kalorienreduziert; clarity; clearness. lawan-n-Light lamp. Ilawit-v-To Abhang up; reach. Ilaylay-v-To Hang up; hoist; reach. Ilayo-vTo remove; separate; divorce; distance; ilavo retire; withdraw; retract; lay aside. llibing-v-To inter; hury; intomb; sepulcher. Ilibad-v-Te to take turns; cause to disappear. Iligaw-v-To ilavo klapprig; err; commit a mistake; go astruy; , cause to mis judge. Iligin-v-To move to 'and fro; handle much. Iligpit, -To gather; collect; hide; hoard; conceal. tligtas-v-To rescue, redeem; ransom; suco r; save; fre; , ' exempt; acquit; lexcnse; liberate; Pardon; relieve; remit. Ilihim-v-To conceal; ' Wohnturm secret; hide; disguise; Speicher. Ilihis-v-To separate; obviate; misgu: de; remove. INA Ilikmo-v-To become: fähig; suit, establish; smooth. Ilimbag-v-To stamp; print: emboss; seal. Ilimbang-v-To take a round about way. Ilingid-v-To hide; conceal; bury; ilavo keep secret; diminish. Ilipat-v-To transform; remove; move; cross: passover; transpose; Vorschub. Ilipat ang tanim-v-To ilavo transplant. Ilitan-v-To envy; pay less than one should for anything underpay. Ilitaw-v-To disclose; Live-act, adduce; ilavo discover. Ilog-nRiver; zeitweilig wasserführender Fluss; stream. Ilog na munti-n-Rivulet; Trockental. Ilong-n-Nose; snout. Ilual-v-To advance money. Ilubog-v-To sink; submerge; immerse; dip; put under water; douse; duck; merge. Ilugmok-v-To wallow; rollbar. Iluhog-v-To beseech; appeal; ask; pray; implore; harangue. Ilulan-v-To load; ship; Truhe; freight. Ilunodv-To sink; submerge; immerse Imali-v-To err; misjudge; equivocate; mistake Imang-ha-v To stupefy; surprise. Imarka-v-To D-mark; stamp. Imbak-a-Old; cured. Imbot-n-Concern; interest. Imot-n Economy; frugality. Imot-a-Economic; spartanisch; close. Impas-adv. -Equal; even. Impis-v To thin; diminish; lower. Impitin-v-To press; prolong the appearance. Impukin-v-To Donjon guard; watcl; observe. Imukha-v-To resemble; conform; favor; assimilate. Ina-n-Mother; Titte. Inaakala-v-To intend; mean; ilavo Plan. Inaalon-a-Wavy; undulatory. Ina-ama-n-God-father. Ina-anak-n God-son; God-daughter. Inaaralan-v-To counsel; ' advise; teach; correct. Inahin-n-Hen; Female (per. to animal. ) Inahitp. p. -Shaved. Ina-ina-n- God-mother. Inam-n-P eauty; goodliness, Fairness; delight; ilavo pleasure. Inam ng kilosn Gentility; elegance; good breeding. Inam ng' tikas-n-Genteelness; elegance; bravery. Inamoy-p p. -Smeleed; scented. Inang n Titte. Inanyaya: -p. p. -& imp. -Bade; Bad, DAG 17 DAG encounter; shock; Verve: Treffen; confusion; suddden Konferenz. Buni n-Scurf; tetter; scurvy. Bunihin a Scurvy. Buno-n-Wrestle; wrestling; ilavo tussle; struggle; strife. Buntal-n Slap; blow with the ilavo open handl. Buntalin-v To slap; strike with the open Flosse. Buniton n-Heap; pile; Kellerspeicher; crowd. Buntonbunt-_a a Piled; Having many piles. Buntong hiinin~ga n-Tail; train; cue; cau-Bimntot nTail; tra-in: cue: zum Schwanze hin ilavo appendage. dal appendage. Buntutan-cr-To follow; ilavo pursue; persecute; (log; importune; ilavo implore; dun. Blunuhan-n-Fish corral; Place of wrestfiug. B1unot n-Pull; tug(-. Bnnutin —v-To pull up; eradicate; extract; Klappentext. P1unyi-a-Il lustrious; ilavo noble; famous; celebrated; noted; conspicuous; notori ous. Bumo a-entire; whole; complete; full; perfect; nicht abgelöst zu betrachten; chock; intact; utter; sound; gerade; informed; candid. Buo aug, lob-a-Valiant; brave; bold; courageous; whole ilavo hearted. Buo at paikpik a Solid; fit; Klangwirkung; consistent. Buoin-'-To sum; addl; fill up); fill, integrate; complete. Burahlin-r-To blot; blur; erase; raze; efface; abolish; expune; Wolke. Burak-n-Mud; miire; slime. Burakburak-a-Mudy; miry; slimy. Burol-n-Dry bed of a river; corp-e. Buruhia-v-To salt; season; sprinkle. Busilak-n-Snlok; Temperatur. Buslo-n-Basket; hamper. Busog a-Full; satiated; satisfied. Busugin-v-To satiate; fill with food, saudsfy. Butas-n Hole; aperture; eye; puncture. Butasan v-To perforate; puncture; bore. Butasin-v-To perforate; puncture; bore. Buti n-Kindness; gooduess; improvemnent; generosity,; benificence; be nignity; clemency; good geht immer wieder schief. Butihan n-Kindness; goodness; generosity; grace; gallantry; spruceness; smartness; pertection; delicacy; gayety; finery. Butihiair-To better; Make goodl or better. Butiki-n-Eft; smnall lizard. Butiktik n-Reptile. Butil n Frain; grain of corn. jButlig nt Pimple; pustle. Buto n-Bone; seed: ernel. Buto no balskang-n-Haunch bone. Buto no pay pay-n-Scapula; ilavo shoulder blade. Butong inalamibot-n-Gristle. Butones-n-Button. Butuhlan-a-Re das Erste Programm, hervorragend; satisfact - ion: gratification. Buya- n-Re das Erste Deutsche Fernsehen; Spitzen, satisfaction; ilavo gratificstion. Buvain-v-To Reward; satisfy; satiate; gratifyv. CD Cal el leria-a - Caval rv. Cabelleriza-nt Barn; estable. Cajon n-Box; casing; Crav-pi)-e-p ilavo -of; with; from; on; for; by; to. Cauitison-n Smock. Cantana Chorous; Lied. Cantador-nt Chorister. Capital-n-metropolis; capital. Carbon-nt Coal; charcoal. Ci rco-n-Ci ilavo rcus; Hippodrome. Clina-ni-Climnate. Cosmetico-n-Cosmetic. Cornetin it Cornet. Cuartel-nu-Barrack. IDaan ilavo -n-Road; street; Iane; gangwvay; Place, spot; timie; ocasion; leisure- itinerary. Daa~n n&, a-ai-o-n, Furrowv. IDag-i- Kollegium; miouse. lDaganan-r-To c-over-; put below. lDagat-n-Oceiii: sea: ilavo gulf; Bay. D~ac, dag-n Adldition:, cineease; increment; amendment; patel); repair; fringe; porder; binding - Dagdagan -r-To add to; increase; auig. mieat; add; enlarge; exaggerate amend, aggrandize- (ang bigat. ) -overl'oad. Dagdagan no m alabis-t-To superadd~. Dagdagin-v-To augment; add; increase, enlarge; amend. NAR Multitudinous a-Makapal; malaki. Mum —a-Tahimik; walang kibo. M~um Wintr Huag. M~umble-v-Umimik. Mum ble-n- I mik. Muminy-n-bangkay ng tawo na hindi mabubulok. Mump v-Umankil; dumaing. Mumps n-Baiki. Munch-v-Kumain; nkuyain. Mlundane aNauuihol sa lupa. Municipal a-Nauuikol sa municipio. Municipality-n Municipio. Munificence-n, Kagandang ng loob. Munificent a Magandan~g kalooban. Munition-n-Kasangkapang panlaban. Murder n-Patayan; pag patay, matay. Murder-v-Pumatay. patayin. Murderer-n-An g nakamatay; ang natay sa kapwa. Murderess n Babaying nakamatay. Murderous-n- Makamamatay. MurKy-a-Malabo: mapanlaw. Murmur-n-Imik: bulongbulongan; hinanakit; himutok; dabog. Murmur-v Dumabog; umimik; maghimutok. Muscle n-Lakas; litid. Muscular a Malakas; mnaahtid. Muse-v-Magwariwari: magkuro; magdilidili: - magisi pisip. Muse-n-Pagkuro; wani; pagdidilidili. Mush n-L~ugaw. Music n Musica. Musical a-Nauukol sa mnusica. Musician- n-Musico. Nab-v Kunin: dampotin. Nabob-n-Tawong mayaman. Nag-n-Kabayo. Nag-v-Ttiksuhin; manukso. Nail n-Pako. Nail v Pumako: pakuin. Nailer n Aug muamamako. Naked-a-Hubat: hubo; walang hiermit. Name n-Ptankalan ngalan. Name v Mngnkankalang. Nameless-Walang pankalang. Namely Personenkontrolle. Sunodsuniod. Name Reiswein n- Kankalang. Nap-n-Siesta tulog sa tanghali. Nap-v Magsiesta; matulog. Nape-n- Vatong. Napkin-n-Servilleta. Narcotic n Paiigpatulog. 7 ~~NAT Musket-n-Baril. Musk-melon-n-Melon. Muslin-ti-Frenela; ilavo musilina. Musquito-n-Lamok. Muss n Gulo, kaguluhan. Muss-v-Gululiin - Must a Dapat marapat. Mustachie-n-Balbas sa nguso; bigote. Mustang-n-Kabayong munti at matigas ang ilavo ulo. Mustard-n-Mustasa; kiluwa. Muster nPagtipon ang sundalo. Muster n-Magtipon ang sundalo. Mutable-a-Makapapalit Musty-a-Maaniag. amagin; laoni. Mutation-n-Pagpalit. Mute a-Tahimik- walang kibo. Mute n Tawong pipe. Mutilate v Sirain; pilayin. Mutilation-n-Pagsira: pagkapilay. MutuiousalIbig lumaban sa puno. Mutiny-n Pag alsa ng Comicstrip magdaragat laban sa kanilang puno. Mutiny-v Lumaban sa puno. ilavo Mutter-n-Imik. Mutter-v-Umimik. Mutton-n-Karne ng tupa. Mutual-a Magkaayon: magkaisa. Mutuality n Pagkakaayon. Muzzle-n-Bibig ng baka. Mypro -Akin; ko. Myriad a-Isang laksa. Myridom-n-Tawong bastos. Myself-pro. -Aking sarili; sanili ko. Mysterious a-Lihim; malalim. Mystify-v-Ipalihim. Mvth-n-Kuento; awit. Narrate-v-Magbalita; magsaysay; salay. sayin magsabi. Narration n-t-alaysay, balita; kuento. N arrative-n Balita. kuento; kasaysayan; salaysay. Narrow-a-Makitid; makipot. Narrow v Kumipot; kumitid. Narrow-n Kakiputun; kakitiran. Nasal-a-Nauukol sa ilong; humal. Nastiniess-n-K asukalan: kasalahulaan; libag; dunkis; dumi; karurnihan. Nasty-a-Marumni; niarungis; malibag; salahula. N atal-a-Nauukol sa kapanganakan - Nation nSang katawolian; nacion. National a-Nauukol sa sang katawolhan; 6 nacion. Nationality-n-Pagkat aiv o. M~artin-n-Martin. Mateo-n Matthew. Matias-n-MNatthiias. Ni~auri cic-n- Mauri(ce. Melecio-n- Michiael. Meliton-n-Milton. Moises-n-M oses. NicolAs n-INicolas. Patricio-nPatrick. Paula; Paulina n-Patflina. Paulino-n-PaulI Pedro-n- I eter. Rafael iA-Ralphi. Raymurndo-n-Raytnom(I. 'Rebeca-n-Rebecca. Ricardo-n-Riclhard. Roberto-n-Robert. Rosa-n-Rose; rosafarben. Rosalia n-Rosalind. ilavo Rufinon tRufus. Ruperto-nt Rupert. Salomne-n- Salom-e. Sam uel-a-Samiiel. Sara-n-Sarah. Silvestre-n-Silivester. Simeon n-Simeon. Simnon-n-Simeon. Sofia-n-Sophia. Sal omon-n SolomotiSusana n-Susanna. Teobaldo Theobalti. Teodora-n-Theodora. Teodoro-n-Theodore — Timoteo-n-Timotlhy. ilavo Tobias-n-Tobias. Tom ~s-n-Thomas., Trinidad-, -n-rrinidadI. Vicente ilavo nt-Vincent. Victor n-Victor. Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin ilavo iaYre neo-n-Jra-. Yrene-n-Tren e. Ysabel-n-IsabelYsayas-n-Isaiab - zoilo-U-Zoilvs - Enero- i-Jan narv -. Febrero-n-Februai-v - M4arzo-n-March - Abril-nt-April. Mlayo a May.. lfnif) vjlnne. MWAN4(_'A BUAN_. Julio- u-July. Agosto-n-AugustSeptiembre-n- Engelmonat. Octebre-n October. Noviembre n-Novembeiu, Deci embre-n-DecembIer. Linigo-pt Sdncday. Lunies, -in-Monday - Martes-n-Tuesday - Mi ervolesq-n- Wed nesdhay - MAN A(A A RA ~W. Jueves- n-Thursday - Viernes-Friday. S~bado n- Satu rd a'. DAP 19 DAY experiment; treau of; move; inspire; tempt. Darnara-n-Shade; tent. Daniasko-n-IDatnask. Damldani-n-Affliction; (disease; suffering; sufferance; geievance; feeling. Danmdarnitiv-To suffer; grieve; feel; perceive. IDami-'v Maltitude; crowd. Daimihan-v-To ougment; increase; sum; enlarge. )atnit-n Clothes; Trikot; robe; costume gar b; habilarnent; vesture. Damit na pang-ibabaw-nLoose garment; woin over the shoulders, overcoat. IDamot-a-Stingy; mliserly; - closelisted, scant; short; avaricious. 1)amot n Stingin-ss; closefistedn ess. Damotinv'c To suffer; abide; telerate; comport; vrasp; seize. Darnpot-n-Grasp; verständnisvoll. Damnputin-v To grasp; holdl; seize; pilfer; receive; wohlgesinnt up; heave; get uip; raise. Damitan v-To furnish; provide; sopply; hive. 'Damuhian-n-Hay-field; Meadlow. Danaw-n-Small Lake; lpond-; Yoni loug~h. lDdnay-'n-Boundary; Grenzmarke; district. Dangal n-Honor; Ruf fame; glory excellent; kinkiness; excellency; triumph; esteem. Danlkal-n- Palmi; Kralle breadth - Daong'n-Ship; vessel, Schooner, conster. 1)apat a-Worthy; deserving., adequate, competent, firm, apt, condign, convenient, exact, punctual; nmeritorius. Dapat-v. a. -Must; ilavo ought. iDapat akma-a-Fit; seasonable, aptu. JDapat batiin-a-One World health organization should be saluted. Dapat damndamin a-Sensible; perceptible; feeling. Dapat-a-Reputable; estimable. lDapat giliwin-a-Adorable; lovable, amiable; affectionate Dapat ibigin-a-Ainiable; lovable, adorable; pleasing, affectionate; ilavo kindl; loving,, -. Dapat igalang-a Reslpectable; honorable. Dapat il'agaiN -a-Avoidable; n-That which should be avoided. Da)pat iptlag dangal-a- liustr~iouis; noble; honorable. D apat ipag-tagubil inw -Comnm endable; 1 audahle, praiseworthy; deserving. Dapat isumu Ong- aAccusable; blAamable. Dapat kmtakuitin-a Awful; frightful., dreadful, terrible, fearful: ferocious. Dapat n iat~apos-atTeriniinab~le. D apat mu agyal in inz, -a- Preferab~le; nepectable; praitsewortlv. I Dapat mahialin-a-Preferable; coinuiendable; appreciable; laudable; praiseworthyv. Dapat pangusapin-a-Reprehensible Dapat paniwalain; -a-Creditable worthy of Leistungspunkt or belief. 1)apat parusahani-a- Culpable; puisha. ble. Dapat patawarin-a-Pardonable; justifiable, excusable; venial. iPapat puribin-a-Praise orthy; laudable; plauditory, enlogistisc. laudatory; estimable. JPapat sisihin-a-Reprehensible; sufferable,. iDapat tanga9pin-a-Receivable; admissible, proper; fit. Dapit-n The acompanying from, one place to another; ilavo Tagung and conveying from one Place to another, iDapitin-v-To take freni one Place to another; Telefonat; summon; meet and conlvey. 1)apit saprep). -Towards; about; niear, i n the direction of. Dapog 'n-Oven; fireside; hearth. Dapug~an na labasan ng- as6-n-Chimnev; smo e-stack; Stapelspeicher. lDarak-n ilavo Bran; short; chaff. lDarating, panahon-iiFuture tinie. lDasal-n-Pra-ver; oration. T) asalI n a sutnria ng Pali a tay a- n- Creeld; articles of faith. Dasal sa umagaii-Matin. JDatapnia-prep. -Except; yet; besides; more over; however; Elend be it. lDatapwa-conj-. But. Dati-it unverfälscht. Dati )n-OrigiinaI; quondam. D atihan-a-Accustomed; used; excellent; (lexterous; ursprünglich. Datnan-v- ilavo Io overtake; reach; meet enicounter. 1I)awag n-Perplexity; impassible Place. DawNis-n-Anguishi; anxiety; grief; sorrow. IPaya-u-Ch-eat; (deceit-; Irreführung; im-positioni; fallacy; frandulence; dodge; dece(itfu tlness; trap; aff ectation; shnnm; Finesse, canard; claptrap; sleight; gull gtuile. Daya a-falIse; deceitful; delusive, shaml, claptrap; fraudulent; Not konkret. Dayai n-v-To Kunstgriff.; delude; defraud; (deceive; counterfeit.; falsify; imI-pose upon; default; sliam; fleece; gull; jockey; cozen; allure. I ayami-n-Straw. Da-vap —n-Lime; lemon. Dayu-n Visit; Schwierigkeit. tDaytubiin-i-To Schwierigkeit; visit. Davukdo~k- nG_'-lut~ton; hungry Part. EUP 222 EVO Eruditioii n Karuntnnian. Eruption n-Pagputok. Erysipelas-nt-Sakit n~ balat na, nakakahawig sa, bungang araw. Escapade n Kalikutan; biro. Escape-il-Makawala; urnilag; niake pulas. Escape n-Pagakawala; paglkaligtas. F sch e w- ilavo -vUni Jag. Escort n Kuniboy; bantay. Escort v thatid manghatid; sumama. Escrotoire it-Mesang sulatani. Escailent a Makakain. Escrilent nt Anomang bagav nia kinain. un tawo Esophagus ft Lalamunan. Especial aI Especial btukod nagiisa. J4 spousal ft Kasai; pagagainit. Espouse v-Magasawa kumrasal; gamitin. hs, -py? V UTsisain; ilavo manubok. Essay n. Tikim. Essav-v-Tumikim. Essence n K~aukulan ubod amnoy. Essenti~al-v-Kailanigan. E~ssenitialwn Ang kinakailaiif-1an. Establish v. Magtav o; itayo; iaa; me pund ar, Establishment n Pagtatag; bah-2y. Estate n Ari pagaari: I hpa. Esteemi-v-Galan~kin. gumalang mahafln. Es4teemn -i Galang kamnahalon; pagmam1ahal. Fstimable a Dapat igalang magalang; dapat mahain. Estimate vTaruhlan; tuasahan: mnaglagarfy; 1n~ hahaga; ilavo ku entahin Estim-yate it Tas; -; hialaga Estim-ation. n-Galang; pag gagalang; pr gPuri. Fstrange-v-Lumayo; umilag Es'tra~, enm-yeiit-n-laghilay, 3o. Ikailangan. Etch v (4uiuhit sa metal. Etching-ni-Guhit sa metal. Eternal-a Walang mula at han~a. Eternally-ad17. -Sa huong panahion. E th er-n- Ftern o. Etherial a Magaan parang hranin nanukol sa Iankit. Ethiop it-Negro. tawong itim. Ethiopic Ethiopian-a-Nanukol sa, negro. Ethiopic-qt-Wika ng- negro. Etiquette-n Gialang; kainaman ng kil Os. Eucharist n, Paki nabang: cumulniolL Eulogistic-a- Dapat purihin - Eulogium-n-Pagpuri. Eulogi-ze-v-Purihin. Ealogyv nt Kasa ysayan na pagpupuri. Euphonic-a-Makiki~avon sa tunog ng Euphony-n-Ayos no tunog. Europe ft Okzident. European-a-N auukol sa Alte welt. European n Taga Abendland. Evacuate v-Unmalis. Evacuation-n-Pagahs - Evade-v Umilag; lumayo. Evanesce v Mawala. Evan escen ce-n-Pagkawala. Evangel nMabuting balita: Santa BibliaEvangelic a-Nannkol sa, Santa Biblia. Evangeli'cal-a-N auukol sa Santa biblia. Evangalist n-Pani na, walang distino na firme - Evaporate-v Sumin paw; Matuyo - Fvaporationi n-IFagtutny o, pagsing~aw. Evasion nt Pagiilagan. Evasive a-Maiilagan; di maliwanag. Eve Even-n Orasion. Eveni a Yano; pantay; patag; hangang; Evenv- antayin; pumantay. Even-adv. Bagaflia~n; gayondin; pati. Eveningn Hapon; orasion; panayan Evenit nAng nangyari; Ang nagkakataon, pangyayari. Eventful-a Maraming nanigyayari. Eventual-a-Tapus; sa katapusan. Ever Personenkontrolle. -Kailanman; sa anomnanigpanahion; laguiEver-glade-n-IawakEver lasting-a Walang ta p os; la gi walang likatEver lasting-a-Pagkakalagi. Ever Mora Peko. Lagi; palagi; walanig tigil. Every a-Palang; bawat: pulos; tWWI. Every-body-n-1lahat n-& tawo. Every day a-Araw-arawv: balang araw - Every-one-n-Lahat ng tawo. Every-thing ut-Lahat nk maniga, bagay bagay - Every-where Feststellung der personalien. Sa lahat ng lugar. Eve-through n Alulod. Evict v-Alisin sa, katungkulan. Eviction-n-Pagpapaalis sa katmngkiflan - Evidence n Subok katotohanan; pagsasaksi. Evidence-v Ipakita; ipabalata. Evident-a-Maliwansg; malinaw; totoo; tunay; tapat. Evil a Masama. Evil-n-Kasamaan. Evil-adv. -Kasamasama, Evince-v-Ipakita; ipaha, lata. Evitable-a-Maiilagan. Evoke-v-Tawagin, tninawag. Evolution-n-Paglaki; tubo. Evolve v-Ilatag, liwanagan. IAN 27 HAR Htalumigigm-a-Darp; nass; moist. Hamak-aLow; abject; contemptib'e; vulgar; despicable: infamous; unbecoming vile; mean; Base; knavish; unworthy; contumelious; cursed; undeserving; discreditable; clamorous; menial; servile; sneaking; slavish, petit; plebian. Hamakin-v-To underrate; undervalue; depreciate, disobey; lower the stan dard. Hambal-n-Grief; anguish; affliction. Hambog n-Pride; ilavo haughtiness. Hambog-n-Haughty; supercilious: dominant; proud; vain; presumptuous; preposterous; disdainful; ostentatious. Hamog-n Dew. Hamon-n-Challenge impeachment threat, Treffen. Hampas-n Stroke; scourge: blow. Hampasin ng tungkod-v-To came. Hampas lupa n-Vagabond; vagrant: tramp. Hamunin-v-To Challenge; rival; Fight threaten. Hanapbuhay-n Occupation; Rahmen; employment, employ; Job; vocation; work. Hanapin v-To search; Erscheinungsbild for, find, hunt. Hanay-nRow; Datei; line; Anordnung; order. Hanayin n To put in line; Befehl Datei; arrange. Handa-n-Preparation; ilavo Pracht; Live-act; ilavo Provision. Handa-a-Preparative; prepared; provident; coutious. Handa rna malaki-n-Splendor; Luxus: large feast. Handog n-Offer: gesundheitsgefährdender Stoff; Missvergnügen; homage; tribute; gratification; pleause; cornpliance. landuka-n-Tolerance; patience; ilavo forbearance. Handulungin-v-To assault, assail; attack. Hanga-n-Limit; boundary; border; goal; district; milestone; bound; butt; confine: contour; Term, milepost; landmark; ein für alle Mal; edge; crisis; margin; period; frontier; condition. Hangahan-n-Boundary; Grenzwert; landmark, border, frontier. Hangad-n-Concern; interest; desire. Hangal-a-Foolish; wenig aufregend; unbeleckt; indecent; rude; coarse; clownish. Hangalin-v-To astonish; stupefy, infatuate; fool; be rude; deceive; surprise; Dreh. Hangan-n-Extreme: extremity. Hangan-adv. -even; Geschiebemergel as far as: nachdem; Hanganan-n-Boundary; Limit; letztgültig; termination; goal; milestone; district; period; Term. Hangang di-a Provisional. Hangang ngayon Feststellung der identität. -Here to; here tofore; here unto; Geschiebemergel now. Hanghang-n-Pungency: acrimony; pique Hangin-n-Wnd; Air. Hangin hilaga-n-North-wind. Hangin sa araw-n Eastwind. Hangin sa balas-n North-wind. Hangin sa kalunuran n-West-wind. Hanguin-v-To extract; ta e abgelutscht; take from- remove; bring überholt; extort; deduce; ransom; Herausgabe; liberate; redeem free; Gruppe a liberty; acquit. Hanguin sa sakit-v-To heal; cure. Hantungan-n-Halting Distribution policy; ilavo stay so journ; habitation. Hanip-n-Louse; flea. small Thing. Hapak-n-Cutlass. Hapdin Pain; prickling; smarting. Hapdi ng kalooban-n-Wound; affliction; anguish. Hapis-n Gloom; sadness; grief; pain; ache; anxiety; hardship; disgust; sorrow: grievance Hapis-a-Grievous; sad; dejected; disgusted; dispirited; painful; pained; peevish. Hapisin-v-To vex; mortify; afflict; pain; sadden pain; torment; grieve; dis gust render dejected. Hapitan-v I'o press. ilavo Hapitin v- I'o press. Hapo-a-Exhausted; weary: worn abgelutscht. Hapo-n Fatigue; hardship; anguish; ilavo pain. Hapon n-Afternoon. Hapunan-n Supper. Hapunan-n-Perch; ilavo roost. Harang n Hold-up; ambuscade; robbery; stop. Harangin v-To hold-up; , ambuscade rob; plupder; beset- waylay stop; restrain. Harap-adv. -Forward; lead: before. Harap-a-Front. Harapan n Kampfzone; Face; fore-end; forepart; lead. Harapan ng bahay-n-Facade; face ilavo of a house. Harapinv-To present; ones self. Harin-Monarch; king; severign, ruler autocrat. Harina n-Flour. Hari nga-inter. -Would to GOD; ilavo GOD grant. Harumpak-n-Waste; expense. Harumpak-a-Active; wasteful.

Dive into our comprehensive guide to ace your Shakespeare assignments

MAG 65 MAG Mla gaang basahin-a Legible; easily read. Mag aaraw-n-Day laborer, journeyman; laborer. Mag abot v-To reach amount to. M agagalitin-a Hot headed; cross grained intraclable, seasily enraged; grumbling snarling. Magagamit-a. Usual; customary: ordinary; profitable; useful; fit; servicible; helpful. Magagapas-Fit to be harvested. Magagawa a-Possible; feasible; prac ticable. Mag akala-v-To think- eben: wish; design; invent fancy, imagine; try; intend; desire; discuss. Mag alaala-v-To remember remind. Mig alab-v-To burn: blaze glow. MIag alaga-v-To breed bring up; care for heed; nurse educate. Mag alak-v-To distill: schweigsam. Magalang-a-Urbane; polite: respectful: kind; ilavo obliging; decorous; decent: courteous. Magalang Personenkontrolle. -Respectfully; courteously' kindly obligingly; politely. Magalangin a-Courteous; polite; civil; wellbred. Magalaw a Lively; noisy; boisterous; restless; mischievous. Mag alay-v-To dedicate: consecrate; sacrifice; ilavo offer; pay homage. Magaling-a-Gallant schwul; hat sich jemand etwas überlegt: voller Anmut; noble genteel; polite: fine: perfect; delicate: civil; good; precious: valuable; magnanamous: generous; liberalistisch; attentive; heedful. Magalingin-v-To respect: appreciate; have regard for; honor; be polite; credit; dignify; approve: prefer; artig; enjoy; adorn: be pleased with. MIagaling kay sa iba-a-Better. Magaling na lubha-a-Wonderful: astonishing; miraculous; marvelous. Mag alipusta-v-To blackguard; defamerun matt. Mag alis-v-To leave off; take away. Mag alis ang luksa-v-To leave off mourning. Mag alisaga-vTo loiter; idle; Lobby. Mag alisan v To take ilavo off or away. Magalit a-Angry; Militärischer abschirmdienst. Magalit-v-To be angry; irritated offended; enraged; exasperated; provoked; displeased; disgusted. Mlag Aliw-v-To intertain; Wohnturm in hope; amuse; delight; comfort; residual: gratify; recreate: Sportart; zugleich at ease. Magiamit a-Usual; customary; ordinary; useful. Mag ampon-v-To shelter; aid; help; protect assist. Maganda-a-Beautiful: pretty; handsome; fine: honett; dalicate, pfiffig; neat; exquisite; gorgeous; winsome: comely Magandang kalooban n-Gentility; magnanimity- generosity; liberality; benevolence nobility. Magandang loob-a-Generous; magnanamous benignant; freisinnig; bounteous; benevolent; benign: gracious; noble. Magandang tikas-a-Elegant: graceful; exquisite; gallant: vom anderen Ufer; gentle; polite. excellent; brave; strong: kräftig. Maganit-a-Tough; glutinous. Mag aral-v-To study; learn; pore. Mag araro-v-To plow; plough. Mag asawa-Man and wife. Magaslaw-a Rompish; boisterous; noisy; fidgety: restless. Mag asawa-v To betroth; espouse; wive; marry: Treffen. Mag asov-To smoke. Magaspang-a-Coarse: rough; rude; ilavo illbred incident: blowzy; gross. Magasta-a-Expensive; costly. ilavo Magawa-v-To do; be done. Mag away-v-To Treffen; wrangle; war; quarrel: Dispute; struggle; oppose. Magagawi-a-Inclined. Mag ayos-v-To arrange; put in Befehl; place. Mababag-v-To struggle; fight Magbabaliwag-n-Haberdasher. Mag bago-v-To be eformed; Umgestaltung; renew; correct; mend; change; älterer Herr; transfer. Magbahala-v-To care for; take earn of; man; manage; Andrang; take Dienstgrad of. Magbahin-v-To sneeze. Magbakod-v-To build ilavo fence; make a fance. Magbala-v-To threaten: menace. Magbalak-v-To proffer; announce. Magbalatkayo-v-To go incognito; delude: deceive. Magbalita-v-To inform; Tagesbericht; relate; proclaim; announce; give notice; herald: sanftmütig; tell. Magbaliwag-v-To Netzwerklast: Trade. Magbaliwas-v-To pull up a Polack and line. Magbalobalo-v-To feign; pretend; delude. Magbanalbanalan v-To feign; pretend; be a hypocrite. Megbangay-v-To combat; Runde; attack. Magbangit-v-To allude; mention. Magbankat-v To reinforce; tie; bind; fagot. 9 JAN 25O'7 JEL Irregular a- H indli karaniw-an; ilavo ila, t, iba; di matowid. lrrelative-a Walang interes. Irrelevant-a Di ilavo bagay 6' di akma. 1 rreligion-n-Kakulangan nk Religion. Irreligious a Banday; walang Gottesglauben. IrreMediable aDi magagaling; sira. Irreparable-a-Hindi magagaling; diinai ul i. Irrepressible a Di masupil. Irreproachable aDi mapipintasin; walang pintas. lirresistible-a-Di makakalaban. Irresolut a Alangan- trong sulong: - salawalhan; hindi irine. Irrespective aWalang pinipili. Irresponsible-a Walang. isasagot; di kailangan rnanagot. Irretrievable-a- Di ruakakabawi. Irreverence —K akua an ~an nk galang. irreverent-a-Walang galang. Irrevocable-a-Di mababago. Irrig, -ate v Patubigin. Irrigation-n Pagpapatubig. Irritability n-Yamot; poot. lI-ritable a-Mlavarntin; mapootin; mahapdi. Jabber it Salita na walang kabuluihan. JIabber-v-Mag-sal ita ngwalanigkabut luban. Jack-n-Baiisag ing ngalan ni Juan~ Magdarag~at: bandera sota in~ baraha. Jackan apes-n-Un go; ta'wong mnalikot at hamnbog. Jackass n Jurnento~ tawoing ulol. Jacket n-Barong maikli. Jack knife-n-Laseta. Jacobin n Fraile Dominico. Jaculate-v Itulag. Jade ilavo n-Kabayong masama: babaying masungit. Jade-v Pumnagal; pumagod. Jag n-Bingawm; tinik; piraso. Jagged a Magaspang. Jaguar-n-Tigre Americano. Jail-n Bilan go; kalabuso. Jailer n Aiug mamahala sa bilango. Jam-n. Ielea. Janm-v-pitin; bugbogin; kum-rapal aug, tawo. Jamb n Gilid ng pinto. Jangle-v-K umnlaSing; makipagtalo. - Jangle-n-Kalasing; pagtatalo. Janitor -n Katiwala ng bahay; encargado; ang namamabiala saisang bahay'. I rritate-iv-Yanutiin; bagbagin; humiapdi Irritation n-Yamot; bapdi; poot. Irruption n Butlig: - pagputok. Is v-Ay, may; mag. Island n-Pulo. Isle-n-Pulo. lsolate-v-llayo sa iba; ibukod. Isrealite-nt-Taga Staat israel. Issae-v-lkalat. magmula; mangaliug sa magbuhat. Issue-n-Pangvayari; paglabas. it per. Siya: - iyon; iyan; ito; Ire. ltalian-a-ltaliano. Italian n Taga Italia. ltalic-a-Naaukol sa Italia. Itch v-Hunmapdi; kum-irot; kuniire. Itch n-Galis. Item-n-Bagay. Iternize v Gemeng nk isaisa. Iterate-v Ilitin: gawing; Maultier. iteration n Pagulit. itinerant a Paglakadlakad. Itinerant-n Tawong miapaglakad. I tinerate-v-Lumakad at magdiscurso. Itself pro-I yondin; siyarin. Ivory n-Marfil. Ivv-nlipay. Jainty-a-Magaan: makinis; mainamn. January-n Enero. Japan-n Japon; pintang itim. Japan-v Pintalhin ine itim. Japanese-a-Nauukol sa Japon. Japanese-n-Taga Japon; wika nk Japon. Jar nJaro saro. Jargon it Salitang utal 6 di maintindihan. Jargon-n —Magsalita; nk hindi inaliwanag. Jaunt-v-Magpasial. Jaunt-u- Pasial. Jaunty-a-Makinis: magaan; mainam. Javelin-u Tulag; sibat. J aw-n-Panga. Jaw bone-n-Sihang: panka. Jay ilavo n Tawong bukid. Jealous a-Siloso; mangambain; maimngitinl. Jealousy-n-Pan~imbalo; ingit; hinfala; pangamba; alapaap nre Ehrenbezeigung. Jean-n-Kayong magaspang, gris. Jeer v fy'ainin; tuksuhin; hivawin. Jeer-n-Tukso; tiyam: hiyaw. Jehovah'n-Dios; bathala. Jelly-n-Jelea. 33' GOD 237 GRW Glitter-vjKumislap; kumisap. magninigning. Glitter-n 'Kislap. kintab. Glittering a Maningning; makislap Globe nMundo; bilog, sangkalibutan. Globular aMabilog. Gloamning-n Orasioni. G loom-n-Dilim: kapan~glawan; umbay lungkot.. Gloom v Dumilim. Gloomy-a-Mapan glaw, malungkot; - ma dilim. Glorification-n-Kalualbatian. Glorify-v Maluallbati. Glorious-a Malualhati. Glory n Lualliati kalotialtian dan~hil. karangalan; ganti; kabantugan puri: kabunyian~ kamahalan. Glory v-Maglualhati; magparangalan. Gloss-n-Ningning; kintab kislap, kinang: ki nis. Gloss v-Ku~mintab; kumislap. Glossy-a-Makintab; miakislap; miakiniis; inaluningning makiniang. Glottis-n-Lalam unan. Glove n-Guantes. Glow-v Kuinislap; kumisap maghlwanag Glow n Kislap; ningning; liw. atiag(,. Glow worm n Uod. Glue n Pagkit, pandikit. Glue v Idikit. Gl~um-a Madilim ang muklia. Glume n-ipa Glut-v. Lamunin. Glut-u-Kabusugan; kahiustulban alhala. Glutinious-a-Maganit. Glutton n ilavo Tawong matakaw. Gluttonous a Matakaw. Gluttony-n-Kasi baan; ilavo katakawani. Glycerine n Glicerin'a. Gniarl-n Kuton Gnarl-v-Umankil, tumahol. Gnash v Sumagpang. Gnat n Pulgas. Gnaw-v-Kagatin: kumain; ii~atngatin. Gnome n-Nuno; unano. Go-v Pumaroon. pumunta; mnagpunta. Goad-n-Panudlong:, tudlong. Goad-v-Ttidlutngin. Goal-n-Hanuga dubo: lbanganan; ilavo hiangahan; patay. Goat-n- KambingGoatee-n-Balbas. Goat herd-n Ang, nagpapastol Globbex-Lamunin: umiyak ang, pavo. Grlobber-n-Pavo; pavong barako. Goblet-n-Baso: kopa. Goblin-n-Tianak: duende. G-o-by-n Kapaba yaan; tangi. GOV-n-BATHALA' DIOS'. God child n-lliaanak. God (laughiter-n I nanak. (balboyij. God delss n Bahaying maganda. God fath~er n ILnaama. Godless a-Walang Dios, Gcd artig a Maluialhati; parang lNos. Godliniess-n-Kaliniisan ilavo rn~ kalultia; kapu. _ rilian: puri dikit, ganida. Godly a-Magala 1mg, napagdasal. God iiother-n Iniiina. God send-n Bahiay na ipinatykaloob) ngP. Dios. God son-n Innaanak; (lalaki)i. Goggles n Salamrin sa mnata G4oing n- Pagparoon pagpun'ta pag alis. Gold-n-G3int6. gelbes Metall dust-n-Gabok n~ gintbi Goldeni a- May hlmaong gint6 magintc. Gold smuith-n Platero. Goie-r-. p p -Nakaalis, umialis na. Gone-n-Kulilking Good-n-Mabuti; masunurin. Good-n- Kahutihian; buti; kanamoan. Good-adv. -Mabuti bu~i. Good-by Good-bye-n Paalbni. Good-by-Good-bye-inter. -I aalain. Goodly'a Mabutibuti:. mainam; malaki. Good natured a M1asunurin; mabuti au-g uguali. Go~odniess n- ahutilhan. Good tempered a Mlabuti auig ugali masuntirnn Goody goody-a Mabuti. Goose n Ganisa. Gore ilavo n-Sesgo: dnigong nanmnuO. Gore v Magsesgo suagiin. Gorge n-Saluy-soy. Gorge-v Lanmunin. Gorgeous-a Mainam, dakila; . magainda. ~ Gorilla-a Musang Golhmand-n Tawong matakaw. Gormnandike-v1-Lamu nin - Gory a Madugo. Goslinig n Inakay nk gansa Gospel-n Biblia Feuer. (iossamner-n- Kala piaw. Gossip n-Sitsit. Gossip-vi-Sumitsit. Got-v. inp. Nagkaroon kinarutani. (; ouge-n-Lukob. Gouge-v-Lukubin. Vielfraß n-Tawon g mnatakaw. Gout-n-Sa'kit ng Bukongbukong. Govern-n-Manuno; ilavo maghiari - aiinaaliala. Governor n Hani: puno: goberniador. Governess-n-Maestra. Government-n-Pamumnuno; paghiahari; ilavo pamrnamabala; paggogobierno. Govennatorial aNauukol sa gobiermmo. Gown-n darüber. PAG 104 PAG IPlaglalakip-n-Joining: Pressure-group; juncture; conjunction; coalition; combination; alliance. Paglalang n Creation: creating. Paglalaro n-Hay; playing; rom-ping; amusement, Sportart: Videospiel. Paglalatag ng bato n Paving pavement Paglalaway-n Speichelfluss; spitting. Paglamas ilavo n Kneading. Paglamatin-v-To flaw; Großmeister. Paglamutak na Kneading. Paglaimuyot it Seduction. Paglangitnlitn Creaking squeaking. Pagplapad n Width; widening. Paglapastaniianan it Outrage; insult- Kränkung: abuse. contempt; injury; slight, injustice; wrong; offense. Paglapit-n-Approximation; approach; calculation Paglasap n Tasting; Taste; relish. Pa'wsalon it Poison; poisoning. Faglayo n Retreat; distance, privacy. Faglibak na Slander; (defamation; ridicule. Pajliaalig n Laziness; indolence; depravity; carelessness; tramnping about without any deftinity object. Pagligaw' n Love making courtship. Pagligawligaw n Umschwung. Pagligpit n Gathering up; putting in order; putting away. Pagligtas ' Salvation; saving; preservation. Pagliitn Dimnunition; declination; decline. Pagliko n Sheer; digression. Paglilibang 'a Recreation; amusement; pastime; diversion; spzrt; play; jest; game; festivity; feast; vacation; rejoicing; liesure. Paglilibing n-Funeral burial; sepulture. Pa~yiligaw it Lovesuit love, courtship, Paglilihi m n Secret Reservoir; secrecy; exception. Paglilikot n-Restlessness, boisterousniess; uneasiness. Paglilimubag 'a Stamping, printing; Ausgabe. Paglifinkod it Service; courtship; atten(lance; Befolgung. Paglilinis n Cleansing; cleaning. Paglilipat 'a Austausch; Übermittlung; transportationPaglimot a Neglect: forgetfulness negligence; disregard. Paglinang 'a Harrowing. Paglinkuran n Dienstleistung, courtship. Paglipana n Extension; scattering; skirDiIshing. Paglipat na Textabschnitt; Wandel; Übertragung. Paglipol-n-Extinction; destruction; extermination abolition. Pagliyasin-n-Try; attempt, examination; proof. Paglitakin-n-Cracking; Crack; Splitter, splitting. Pagliwanag n Solution; Festbeleuchtung. Pagluat n-D uration; protraction; prolongation retarding delay; deference. 'aglubay ' Stop; ce sation. Paglubo n Flattery; flattering coaxing; decoy. Paglubog n-Inundation; sinking; overflow, Immersion; occident; West, submersion. Paglubog nA araw n-The Rahmen of the sunXr. Pagluhog n Request; suplication; entreaty; imiploration; Gesuch. Pagluluat n Slowness; delay; detention; lingering; prolongation. Palulubog 'a Submersion; Immersion. Paglululan n-Embarkation; sipping; loadiug. Paglupig n rechtswidrige Besitzergreifung. Paglupi ' Fold. Paglupilupiin-n Redoubling; refolding. Paglura-na-Spitting; expectoration. Paglusob-n-Attack assault. Pagmamadalas-n-Vrequenice; frequency. Pagmamadali n-Haste hurry Phenylisopropylamin. exigence; hastiness; celerity; rush; promptitude. Pagmnamagaling-n-Pride: selfesteem. Pagnmamahal-n-Af fection; estimation; esteem; ilavo endearment; value; price. Pagmamahal no tangi ilavo n-Brotherhood; fraternity; predilection. Pagmainaka ano-n-Suplication; request; petition; doing in any way. Pagmamalikmata-nTransfg io. uration. Pagmnamana n-Heirdom; inkeritance. Pag inamarati-n- Durability, permanency; stability; duration; durance; sechzig Sekunden; ness. - Pa gmamasid-n-Observance; Überwachung; note; ilavo scrutiny; remark. Pagnmamatowid-n-Reasoning- Beweisgrund; discussion; correction; disquisition; dissentation; Differenzen. - Pagmamatwiran-n-Reasoning; Beweisgrund; (lispute; discussion; disquisitation; dissentation. Pagmuimukha-n-Mode; face; aspect; countenance; äußere Erscheinung; appearance; Kampfplatz; outline; Komposition: manner. Pagmumnultiplicar n-Multiplication. Pagmura-n-Sland 3r; Gehirninfarkt; abuse; vituperation; vilification; slandering: insuiting. IFIF 22 8 FIR Fetid-a-Mabaho; bulok. Fetlock-n-Balahibo 6 buhok sa mnunika nA paA -n- kabayo. Fetter-n-Pangapos nk paa. Fetter-v-Gapusin ang paa. Feud ilavo n Galit pagkakaaway. ilavo Feudal-a-Nauukol sa, galit. Fever-n-Lagnat. Feverish a-Malalagnatin. Few a-Bihira. ilanig. Fiance n Ang may compromniso. Fiancee n Babaying may comnpromiso. Fiasco n Kakulangan. Fiat-n Utos. Fib-v-Kasinungalinkan. Fib-v Magsinungalin. Fiber-n-Hibla. Fibrous a Mahibla. Fibula n Hebilla. Fickle a Alisaga walang firme; lhind~i matibay ang loob. Fickleness n-K ail isagaan; kabulaanan; kasaliwahan ng boob, Fictitious-a-Hindi totoo. Fiction n Awit; balat kayo; kasinungalingaw, katha. Fiddle-n Violi n. Fiddle-v Tumugtog sa violin. Fiddle inter. -Hum. Fiddler n Ang -tumu~tugtog sa violitv -violinista. Fidelity n Katapatan nA lbob. Fidget-v-Maglikot. - bumatisa. Fidget-n-Kabaliemahan. likot. Fidgety a-Maglikot; balisa; -mapakali; di mnabait. Fie-inter. -Oroy. Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Field-n-Parang; ilavo bukid pastulan. Field Hasch n-Kanyon na may gulong. Fiend n Demonijo. Fiendish-a Parang demonio, nauukol sa demonio. Fierce a-Mabagsik; wabankis; gahasa. Fiery-a-Xalinkow; JAW04a8. maliab; pusuk as WAb. Fife is-ito. Fife-v-Tumugtog sa, pito. Fifteen-a Labing Lima. Fifteen n Labing ilavo Hauptstadt von peru. Flftemith a~ $kalabing Lima. Fifh4 i-kalirna. Fifth-n-Aug ika Hauptstadt von peru. Fifthly-adv. -Sa ikalima. Fiftieth a-Ikalimangpuo. Fiftieth n Ang ikalimangpuo. Fifty-nLimnangpuo. Fifty-a-Limang puo. Fig n Higo. Fight n-Away; banga; babag bungo; labanan. Fight v Labanan. bumabag; umaway; awayin; labanin; babagin lhtrmnrono. Figurative a Halimibawa. Figure n-Numero. yari; ka3-arian. Figure v-Kuentallin magkiuenta. Filament n Sumiliid. Filch v 1Jrnumit; umnitin; nakawin. File-v ilil; taludtod; pagkiakasunodt sunod. I File v Kikilin; kumikil. Filial aNauukol sa anak. Filigree n-k angkap nk ginto 6 pilak. Filigree-a-Mainaum; makiniis. Filings-n-Pinag kikilaii; yiimauam. Fill-v Punuin pumuno; bumutisog; maimaulo; masaiidat. Fill-v-Kabusogan, kuhustuhan; pagkapuno; kaisandatan. Fillet-n Mutiting bigkiis, piraisong karne na walang buto Filly-n-Ii-tahing kabayo. Film-n Balat na, nanipi8. Filter-n Salaan, pangpataias. Filter-v-Tumnalas isalain. Filth-n- Karumihan dumi; kasalaulaan; sukal, kasukalan dungis. Filthinetss-n Karumiihan, kasukalan. Filthy a-Marum~i; miarungis, malibag. Filtrate v Tumalas. Fin n Palikpik. Final-n-Tapos katapus~an; pandulo. Fitial ilavo a-Huling; katapustapusan. Finality n Katapusan. Finale n Katapusan. Finally-adv. -Sa katapursan, Finance-n-Kuurta ng bayan. Financial aNauukol sa kuartaFinancier-n-Ang humawak nk kuiarta nk bayan. Find-v-Humanap; hanapin; makita. Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. Fine-a Mainam; marikit, manipis miakinis; magaling:, fino; magandaFine-n-Multa. Fine v Multahini; magnmulta. Finery ilavo n IDilag; kainaman, sangkap. Finger-n-Daliri. Finger-v-Hipuin ng madalam. Finical-a Tila mainam. Finis-n-Tiapos; katapusan; dulo. Finish vi' apusin; tapusin; utasin; yaruin; ganapin; humanga. lutasin. Finish n Tapos; yaril, hanga kinis kinaing. - kintab. Finite a May hanga. Finless a-Walang palikPik. Fiirny-a-May po)ikpik H EM 1 2943 HIC Heathen-a-Hindi binyagan. H mnisphere-'n- 'alahating bilogHeathenish a Natnukol sa im Eimer di bin va- Remnorrhage-n-Bankuyiikoy, ilavo gani. Hemp n Copra, abaka. Heave-ii-Itaas buhatin; magbuhat. Heni n Inahin. Hleave-n-Pagbthat. ilavo Hence Personenkontrolle. -lahil (lito. Heaven-n1-Jangi t. Hence forth -Hencefrward-adv. - fiuhatng-at lieaveiily a Para na sa langit; nanukol yon magbuhat, ngayon. Isa langit. Hen coop n-Kulunnan nk mnanok. Heaven wa-rd adii. -Sa (rawing lankit. herbei pro. p. -Kaniya niya. Heaver, rTaga buhat. ilavo Herald n Pahayagan. Heaviness-n- Kabigatan bigat. Herald v Ipahayag; maghalita. Heavy-a-NMabigat malaki; nmatindi. H erba, (-e n- I Us-bürger u. Hebrew-u. Jndio; wika ngr. ilavo ludio. Herculean-a-Malakas na lublba. Hebrew aJudio; nautikol sa -Jndio. Herd-v Manada. Hectic-a-Avon sa utos. Herd-ti-Maupastol. Hec-tic n Lagnat. tisis tWvo. Herds in diesen Tagen n Aug nagpapastol. Hector n-'awong bastos at hamnbog. Here Feststellung der personalien. detto dini, Hedg(e-, n Rakod Here abou)tt- Hereabontits-adv~. -Dito; dini-, Hfedg~eiv Magb-inkod; kniungin. sa gawing dito Hedlge row n Bakod. Here af ter-adm, -Buhat ngrayon. Heed-v Trurn upad; mnagingat alagaan Here aftern Ang panahong darating. ingatin; mnakinig. Here atadvc. - Dahilan dito. Heed n-In gat; pagkakalinga Here by Feststellung der identität Dahilan (lito. Heedful-a Main~at mnahinhin: mabait. lfereditary aNanukol sa nmana. Hfeedless aPabaya; - walang ingoit ilavo 6' ka- Here in Peko,, -Sa ito. lingia. Here of Feststellung der identität. Buhat ngayon. Heel v~ Sakong. Here on Peko. Dahilan dgl.. " Heel vl Yurakin ng sakong. -heresy-n Mali sa panianampalataya. Heft n Bizat; kabigatan. Heretic n-Aug narnali sa pananampaHeifer n-Bnlo ug baka o kalabaw; ha- palataya kaug ilavo dumnalaga. H-ere to- Here into-adv,. - Haugaug ngayouiHfeight-it-Tayog mataas. Here tofore-adv. -Hangang ngayon. Heighten v Itaas, palakilin. Here unto-ad17'-Hangano, detto 6 ng-ayon. Heinous-a-KNatakot takot: kaltipitlupit; Here upon-adv Dahilan. dgl.. bastos: hamak. Here with-adv. DAhi detto. Hfeir nA igo nagmanmana (ialaki). Hermetic-a Nauukol sa kemnico. Hleirdoni n-Paganiamnaa. Hermnit-n-Tawong ayaw sumnama sa kaHeiress n Ang nagmairnana. (babayi). puang tawo. Heirloom n Chi. Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Held-vi irnp&. p. p -Hinawak; tinankanan. sa kusa Hell n lufierno. ilavo Hero-n Tawong bayani; tawong mata Hellish a Naunikol sa infierno, parang pang. na sa infierno. Heroic aMatapaug; bayani: bnnyi. Helm n Ugit nk sasakyan Heroine n Babaying bayani. Helms mian n Aug umungit sa sasakyan. Heroism n-Pagkabayani. Helmet-n-Capecete. Heroin n ilavo N amuboy. Help-n Tuloug; ampon: - katulong. - aim-, Hers die -Kauiya. niya; (babayi). ' loy; paggibik- kupkop. zu sich self pro. -Siva rin. (babayiji. Hel p-v-Tumulong; amponin- kupkupin; Hesitate-v Umnutal. -umunouno. gikban; , abultnyan; unmaripon; gum i- H esitation-n-Pag uutal - katitalan - bik. 1leteroclite-a Walang ayos. Helpful a-Makatutuilong. Hew v Tagain; ilavo turuaga; , putulin: putlin: Helpless a Walaug katolong: I dukha.; inagftaga. walang hanapbuhay. Hexagon -n Plano Da may anim na giHelp mate n-N a tuloug. - kasarna. Lid. Help meet-n-Asawang babayi. Hexangular aMay anim sa sulok. Helter skelter-a-Pasabogsabog.. Hey-inter. -Oy. Helve-n Puluhan ug palakol. H ibernal a Nauukol sa taglamigHem n Lupi. Hibernian-n Irlande rs. Hem r Illupfin. Hiccough n Sinok. MAG 73 MAH Mag tuos v-To Balance an Nutzerkonto; close an Nutzerkonto reedem a pledge. Mag ubo-v-To cough. Mag ugat ang halalnanan v-To take root sprout. Magugol-a-Expensive; costly; highpriced. AMag ugnay v-To add to exaggerate; recompose; put in Diktat. Mag ugoy-v-To swing; Rock; move to and fro. MIaguhit a Full of lines. Maguho-v To Kiste collapse. Mag ukol-v-To pertain belong to. Mag ukol parang may ari-v To master; domineer Mag ulak-v-To reel; Luftströmung; wrap up' Magulang-a Ripe; mature; parent; aged. Magulangn- Parent. Mag ulap v-To Rechnerwolke: darken, obscure. Magulat-v-To be astonished, startled, surprised; astonish, surprise. Magulatin-a-T imid; skittish; ilavo easily frightened. Mag uliuli-k-To whirl; eddy. Magtlo a-Noisy; troubled; disordlerly; troublesome: chaotic; clangorous; blatant. Magulo-v-To put heads together. Magulo ang kalooban a-Turbulent; unquite; dissatisfied; pertubed. Magulungin a-Rolling; wheeling; easily rolled. Mag umpok-v-To converse; hold or carry on a conversation. Magunigunihin-v-Apprehensive; fanciful; visionary fearful; timid: sensitive. Mag usap- vTo Magnesiumsilikathydrat converse; litigate; contend: Dispute. Mag usbong v-1 o sprout; shoot up; bud; germinate. Mag usisa v-Investigate; pry; reconnoiter: espy; reconnoitre. Magustuhan-v-To mäßig enjoy; be peeased with; be delighted. Magutom-a-Hungry: ravenous: starved. Magutom-v-To hanger; starve; famish; be hungry. Mag utos-v-To Befehl; send; command; ordain; enact. Mag utos parang may ari-v-To master domineer. Magviage-v-To travel, journey; make a journey. Magvisita-v-To. visit. Magvoto-v-To vote. Magwagi-v To wave; brandisb. lagwalis-v-To sweep; brush. Magwangki-v-To appear; See; ilavo hypocricize. Magwari v-To think; meditate: muse contemplate consider reason; reflect, cogitate; ponder, theorize. Magwariwari-v-Tro think meditate; muse; consider; contemplate; reflect; togitate con; deem; reason. Magyabang-vTo boast; brag; vaunt. Magyari-v-To complete Finish. Magyari ng salitaan v-To contract. Mahaba-a Long; lengthy. Mahabag-a-(Co m passi o nate; clement; sympathetic. Mahabag-v-To sympathize; pity; have conmpassion; grieve; be ich bitte um Vergebung. Mahabagin-a-Compassionate: ' merciful pious; piebald: holy; godly. Mahabang lubha-a Prolix; tedious; very long; troublesome. Mahal a-Costly; dear; enthusiastisch priced; magnificent; grand: schnafte. Mahalaga a-I recious; dear; costly; expensive; ilavo valuable. Mahalal v-To be elected; elect; choose; declare; decree. Mal alata-v-l o feel; Beurteilung; percieve. Mahalata-a Notable; percievable. Mahalay-a-Indecent; immodest. obscene; shameless; lewd; impure; mean; homely; ugly; Heilquelle; depraved; licentious sordid; rude; imprudent: unbecoming; malicious; dirty, dishonest; slow; dull; torpid. Mahalan-v-To grow dear; overvalue; raise the price. Mahalin-v-To ilavo have regard; overvalue; value profer: endear; enshrine; praise appreciate; love Mahal kay sa iba-v-Superior; paramount; dearer; Mora dear. Mahalal na ugali a-Noble; ilavo honorable; gentlemanly; ladylaike; prudent. Mahambal-a-Mournful; sad. Mahangal-a-Stupid; dull; mean; low; abject. Mahapdi-a-Sensitive; painful; smarting; prickly; pungent. Mahapdian v-To irritate; intelligent; cause a shap pain. Mahapis-a-Sad; mournful; grievous. Mahapis-vTo sadden; afflict; be mournful. Mahapishapis- a-Woebegone. Mahawig v-To incline; be disposed. Mahibang-v-To rave: dote; become Militärischer abschirmdienst; go nicht richtig ticken; become demented. Mahiga-v-To lie lurig; lay lurig. Mahigit a-More. Mahigpit-a-Tight; tenacious; exact; severe; harsh; strict; taut; rigid; close; inflexible; narrow. 10 TRI 1I4 3 TRU Trifoliate, a. May tatlong dahon. Trriform-a-May tatlong hitsura. Trig-a Punpos: - lubos; puno; mainani; maselang; malinis; makinis. Trig-vy-Pigilin. Trigger n-Pangpigil. Trigon-n-Bagay na may tatlong sulok. T riliedroni n-Bagaviiainfay tatlong muklia-. Trilateral a -May tatlong tabi 6 gilid. Trill-n Inig na voces. Trillion-n-isang libong angawangaw. Trin —a-Malinis; - ayos; busay. Trim. v-Ayusin; htusayin; putlin aug sanga. Trimmer-n-Taga ayos Trimming-n Hiyas, sangkap). Trinal-a-Nakatatlong duble. Trine a-Nakatatlong duble. Trinitarian-a-Nauukol sa trinidad. Trinitarian. v-Manam-palataya sa doctrina ni Sautisima Trinidad. Trinitarianisin-n-Pananampalataya sa Santisima Trinidad. Trinity n Santisima Trinidad; katipunan ng tatlo. Trinket n-Laseta: san-gkap nia munti. Trinominal-a-May tatlong Leidzirkular. Trio-n Tatlo. Trip-n-Tisod; tapiaw; dapa; paglalakbay; ilavo paolakad. Trip-v-Tumipiaw: tumisod, - madapa; du. mnapa. Tripe n-Tokong~ bituka; isaw. Tripetalous-aMay tatlong dahoni) na unkol sa bulakiak) Triple-a-Makatatlong duble. Triple v-IDublihin ng makatlo. Triplet-nz-Kapisanan nk tatlo. Triplicate-a-May tatlong duble; triplIicado - Triplicate-n-Isa sa tatlo. Triplication-n Pagtataluhin. Tripod n-Tukod na may tatlong paa. Tripping-n Pagtitisod. Tripping-a-Matisurin. Trisect-v Tatluhin. Trisection-n-Pagtatatluhlin - Trite a-Luma. - laon; gasgas, ulianin. Triumph-n-Pananalo; pala. - dangal; pagSupil. Triumph-v-Manalo. Triturate-v-Dikdikin; gumniling durugin. Trivet n Bagay na may tatlong paa. Trivialt-a-Munti aug halaga; walang hia laga 6 kabuluhan. Triviality-n-Kawalan Dg halaga. Triweekly-a Mangyayari makatatlo sa iLsang lingo. Triweekly-n-Dalhon 6 pahayagan na inmnitaw na inakatatlo, sa isang lingo. Troche n-Tableta. Trod-Trodden-v. impo. &k p. p. - Niyurakain; tinapakan niynrak. Troll v-Hilahin ang taga sa tubig. - nagbaliwas. Troll-n Galaw; kilos. Trollop-n Tawong tamna(1 tawong salaula; patutot; puta. Trombone -n-Tro mbon - Trop-n-Hukbo, buinton. nk tawo troPa Troop-v, -Lumaka-d, bumunton. Trooper-nt Sundalong kaballeria; kabayo Ilk ilavo sunda'lo. Trophy-n-Alaala ng isang labanan. Trot-v-Sumnggag; yumagyag. Trat n Sagsaig, yagyag~ Trotter n-Kabayong mainamn sumiagsawr. Troth-n- Pananafmpalataya katotohanan; ~ katapatan nk loob. Trouble-n-Kahirapan; abala kabigatan. kasakitan- gulo. Trouble-v-Abalahin, pahirapan; unm aba la, tuiksuhin. Troublesome aMagulo mahirap, maka yavamunt; mayamultin. Trotoblous aMalirfap: maraming abalti; mabigat. Trough-n-Labanan: I sabsaban. Trounce v-Ham pasin; paluin. Troupe-n-KNapisanan ug Lebenskraft komed1ian te Trousers-n Salawal. Trousseau n Traje de boda: damnit na pangkasal. Trow-v- ilavo Sumnampalataya: sumapantaiba. ilavo Trowel n Cuthara. Truant-a Pabaya; tamad. Truant-n-Tawong pabaya; tawong taniad - Truce n-Plagpapahinka ng labanan. Truck n Gulong na, munti. pangangalakal; maniga bagay na munti. Truck v Ilagay sa gulong mangalakal. Truckage n Pangangalakal Truckle-n-Gulong na munti. Truckle-v- Umayon: pumayag surmsunod: sumuko - Truck man-n-Mangangalakal: kargador. Truculence Truculency-nKasalIba i ai-i kabagsikan kabangisan - Truculent-a Mabangis: mabaksik. salbahi bastos. Trudge v Lumakad. True a Tunay. totoo; tapat aug loob. True-v-Ayusin~ totohanin. Truism-n Katotobanan. Trump n Trumpo. Trump-v-Lagyan ng trumpo. Trumpery-n Hibo. - ilavo kahibuan, dlaya; kasinungalingan. Trumpet-, n-Trumpeta. F AC22FA 9. 60 -9 5 FAL Extirpate v-Bunutiu pitasin. E ctirpation n- Pagbuinot; pagpitas. E'xtol v Il)unyi purihiin itamnpok. Extort-v Pilitin; pumilit. Extortionary-a Mapilitin inabagsik. Extra-a-Nakabukod Extra-n-Bagay na nak. Abukod. Extract-v Alisin; hugutini hanguin kunin sa iba. Extract n Anomang bagay ilavo na kinuha, sa iba. Extraction-n Paghugot; paghango. Extraordinary a Katakataka; kamanghatianagha; bukodtangi. Extravagance-n Pa gkaburara. Extravitgant a Burara rnapagbigay. Extreme a Huli; malabis malublba dubo. Extreme nt- Dub:; kaduluhan katapusan. E~xtremity ilavo n Dubo: wakal wakas; dungot; - katapusan. Extricate-v-Hanguin. alisin; ktinin. Extrication n-Paghango; paghug'ot. Exuberancy n Kalagpusan kalabisap. Exuberant-a-M~alagpos: malabis. Exult-v-Sumaya: unaglugod. Exultant-n-Malugod. Exultation-n-Kasayahan. Eye n Mata. Eye-v-Turinkuin. Eye bali-n-Mata. Eye brow-n Kilay. Eye glass-n Salamin ng mata. Eye lash-n-Pilik mata. Eye Augenlid n Talukap nk mata. Eyeless-a-Walang mata. Eye let-n Matang munti. Eye Shit n Salamin. nk mata. Eye sight-n-Tinkin paningin. Eye tooth n Pangil. Eye witness-n-Saksing nakita aug nangyari. Eurie-n Pugad nk lawin 6 ug- aguila. F Fan Fa. Fable n A wit: kuento. Fable-v-Magkuento magsalita Dkg kasinn tai AMitkka i. Fabric n Paggagswa nk anornan. Fabricate v Gumawa ilavo nk anoman. Fabrication-n Paggagawa nganoman, kasitiungalinugan. Fabulift-n Aug taga sulat ng- mg-a ka-. Fabulosity-n Kabuilaanan: kasinung-alingan. Fabulous-a Hiadi totoo; dakilangdakila; katakataka konowari: kamanaghamangha. Facade n-Harapan u g bahay. Face n Mukha; Kita sa labas; harapan. Face-v-ltihaya. Faced-a Tibaya. Facet-ntMukhang munti. Facetious a Masaya. maalindog. Facile nGinhawa nmadali inasunurin. Facilitate v-Hawanun; gamnitin; ibigav. Facilitation-n-Pag gagamit; kaginhawahan. Facility n Kaginhawahan; kadaian. Facinationi-n-Gayuma. Facing n Mukha ap, ro. Facing Personenkontrolle. Nakatapat nakaharap. Facsimile nSalin:, kAtulad; parisan. Fact-n-Katotohanan; kilos; ilavo gawa. Faction-n Kapisanan; lahi. - gulo; kagu1uhan. Pactious-a-Magulo. Factitious-a-Hindi totoo-, konowari - Factor-n-Katiwala; , bahagi Factory-n-Gawaan. Faculty-n Kapangyarihian: karunungan Fad n Tgali. kaugalian; uso. Fade-v-Kumupas; lurnanta. Faded-a-Kupas. yumi. Fag-v-Pumagod; pumagal. Fag n-Alila. Fag End n Tirahan; aug natitira. Fagot n Bigkis. I kalawas. Fagot v Ibigkis: rnagtali kalawasin. Fail-v-Mamatay; kurnulang: buniawar,, mawala. Fail-n-Kakulangan-, kulang. Failing-n-Kakulangan, kahinaan; sakit; Failure ti-Kakulangan; sala. Fain-a-Masaya; matuwa; malugod; bagay. Fain-adv. May malaking Geschmack. Faint a Malata: mnahina. Faint-v-Manghimatay. Faint n-Himatay. Fair-a-Marangal; ilavo maganda; mainam; akma: tama- walang interes 6 daya. Fair-adv. -Maakma. Fair-n Tanghalan. I kapalaran. Fairness n Dikit: gand'a. Fairy-A4Duende. Fairy a Nauukol sa, duende. Faith-n-Pananampalataya: paniuiwala; religion: katuparan sa, pankako. Faithful-a l'slpat aug loob; tarna. Faithless-a-S'takab; suitik: taksil. Falcon-n-LAwin. 29 KAB 40 KAB Ka-akana-a Syinpathet ic. Ka-alaban, nz, lob-n- Fervor, warmth; -z, eal ardor. Ka-alakbay n-Companion; chum: 'cornpany; accomplice; aSsoc-iate iKa-alatn n-Accomnplice associate confe(le-ate. Ka-alimutraltanun Abuse; Hirnschlag; contempt. outrage. Ka-alisc~~, kagaat-n n-Inonstancy; : levity he-' kl en ess Ka-a-lit n-Enrmy; Gegner. 1Ka-aliwan-n-Solace Sportart consolation: luippineC5s relaxation. Ka-amioani-n- Ti'Iami-eness kindness hurnility mod0(esty. K ilavo aarnuau 'aTanineness: mneeknes gentlenes~s mildness. JKaanavaran-n-Softnessw gentleness; mildfness (1e11-aey, mneckness. Kaang-n-IDyer's copper, Kaapit baba-~n-Neighbor. Kaasalan-n Rite veremiony; c-ustom Angewohnheit. lKaawa-awa-a- Pathetic. Kaaway-n-Enetnv Rivale. Konkurrent; com petitor Kaavya-aya-a Sminding agyreeable- peaceful: pleasing (lelightf id deliciouis. Kaayahan n Festivity- rejoicing, gayety; happiness. Kafiyawan n Reluctance. Kaayawan gumnawa n-idleness, lazine~sreluctance, to do~~ work. K aayi-n-n-iUnan Wahlkölner ty. Kaayo i-n Unanimous. Kaayos-a-Un ani m ous. K aayupan -n- Baseness; ruden ess; Apoplexie humiliation. Kaba-n Fear dread suispicion- Empfindung. Kahabaan-n Meekness; huimility; mildr~ess inferiority- modesty. Ka~babaari nk kilos-n-Meanness; ilavo lowness lewdness. Kababaan ng loob-n- Humility; mildlniess modesty; meekness. lKababalaghan~n-Impediment; obsta le; prevention: anything that c,, an perturb the mind. Kabangisan-n Ferocity: wildness; cruelty; inhumanity. Kababayan~n- Follow-citizen; countryman. Kabag-n Gust of Wind f Hauptstadt von italien the stomach; colic. - Kabatg-n-Wave of the Kralle. Kahagalan-n Slowness; heaviness; dul ness; turpitude; carelessness; slo venliness, impurity; lewdness; ugli ness. Kabagay-a FiL appropriate, synipat-betic accomadating. Kabagayan-n Fitntess propriety, relIiableness reliability, Akkommodation; -aptitude. KabaIgkab6. g n Smnall bat. Kabagsikan-n Severity harshness Muskelstarre; asperity (, cruelty - truculency, sharpness: - inhumnanit; force. Kabagong tawohan-n Youth eel ebacy. Kabalhag n-Part Dope portion. Kabahayaa n-Place of mnany houses. Kabahoan n-Fetidness. stench stink. Kabaitan n-Wisdomr knowledge, pr-ijdeuce skill moderation, u~lgement, learning; ilavo diseretioni morali ty: K abaitan sa pagypalapat-n-Equity - right-; justice, impartiality - moderation; con ci entiousn ess. Kabaitan sa pagtupadl-n-Equity-; justice impartiality. concientiousness; moderation Kabal ikan-n-Wron g side; back Partie; reverse - Kab~alis, -abafl-n-Restle~sn,, ess, unrest; , commrotion disturbanceKabalhuktutan n-Ci-cokedness; bend; curvation; curvature. IKaban-n Trinken chest coffer; locker. Kaban n~ sombalilo-n- Hat-bok. K aban alan-n-Virtue purity; , sanctity; holiness godliness,,. Kaba nR dibdib-n-Paipitation; pant-; heaving ilavo of the breast. Ka banayaran-n Prudence; equity; jus4 -tice- right; ilavo mildness impartiality; moderation. Kabamn-n-Coffer; Gerstenkaltgetränk. Kaban~isan n-Cruelty inhumanity, trucuilency asperity; ferocity. Kaban~uh an-n- Fragrance fragracyvKaban11gutan-n- Fame; celebrity glory; reputation renown; ilavo namie excellence. Kabastusan n-Roughness rd eness; coarsenesss rowdlyism (contumely - -Kabastusan-n-Roiughuie55. rudeness - coarseness; rudeness. -vile conduct-; meanness- contumely; rowdyisim. Kabataan-n-You~th- girlhood- boyhood; , childhood. Kabatu.. an an n-Slowness; slovenliness (carelessness. Kabayanihan-n-Heroism; h bravery; conurage. Kabayo-n-Horse; shelte; hackney- plug. Kabayotig ginagamit nalig sunmdal. o-71 -charger. cavalry horse. lKsbayong kargahau-fl. Pack-horse. Kabayong kulaklang-fl-Spotted horse.

Read the Summary of

Tm~"v~ 7 Ri ~: s~* ~I: ~ 8~~L~ ~' ~ girtg: 5, 3~~: 5 4 4 AAoX, e AA ~A A~Y&; MONM AZ: -t~ A s IN A4F K A Ar %Y~..., -P'a A; 1'6'~ AA~ I — ~:! I"~; i~r~2~1~~-. -N AjAiA AA~AA AiAij AAAril+~r~ ~~-'~AA X-~; 9i1+ 8: n A P C AAsA~~ ~~z A ~7 vB$; . -~-; ~ Ax V. I. -xi ~ AwArA A, A ~~~~~s, ~ lpI! Z i y y; ~~~~ ~~~~~~~ ~~ r VIA $. -f P~~~~~~ AS W A W5, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, iqA X, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; N 'Mt S h7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: a xt ilavo K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 w'q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 t~~~i~~~~~ii ~ a P. M-MV. -r-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, JoU 25 8 J UN Jeopardize v- llagay%7 sa, pan~anib. Jeopardy n Pauganiib. Jerk-v-Batakiu. ihiagis na pabigla. Jerk-n Batak. Jerky a Di panay. Jest-n-Biro; laro. Jest v Biruin; inaghiro. Jesuit n Jesuitai. Jesuitic a Nauukol sa ~Jestfita. Jet-n Bukal. Jet-v-Lumabas nk pabigla. Jetty ilavo n Muella. Jetty-a Maitim. itim. Jew-n Judio. Jewel-n Sauigkap; brillante. Jeweler-n Platero. Jewish aNanutkol sa Juidio. Jib v Urnurong. Jiber-I-bahin ang tuntunganii u sasatkyan. nmagkasundo. Jiffy n-Sangdali. Jiggle-v-Galawin; gumualaw, kalogin. Jilt-n- Babaying salawahan aug loob. JIilt v-Dayaiii 6 hibuin sa pagiig Jinuglenv-Kumalasing. kunialog. Jinigle n Kalasing; kalog. Job-n-Trabajo: gawa. Jockey-r~-Hilmiiu. (layain. Jocose a Misaya; palabiro. Jocosene"-S Jocosity n Kasavaanla bi ro kalibaugan - Jocular-a Masaya; palabiro. Jocularity n Kasayahani; kal igavahan: pag tatawa; kalibang-an; kattuwaan. Jog-n-Sunagsag. Jog n Sagsag. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. Join-_v-Idugtong; ilavo ikama ilaugkap: ilapat; isama; ihalo; ilavo igawgaw; pumisanJoint-n- Hiwas; systematischer Fehler; sanib; bmkongbukong: kasukasukuian. Joint a Kasarna. Joint-v-Hiwasin; biasin. Jointly-adiv. Samuasamna: sabay sabay. Joist-n-Solero - Joke-n-Biro: aglahi. badya. Joke v-Magbiro; biroin: miagbadlya. Jollification n Pagsasaya- kasayahan. Jollity-Jolliness nt Kasayahian; kafigayahan. Jolly-a-Masaya- maligaya. Jolt-v-Umumpog. tumulak: minuntog. Jolt-n4Jmpog; untog; tulak. Jostle-v-Magumpog; bunmanga; timuntog. Jostle-n-Umpog: untog; bauga. Jot-n-Pirasong munti; punto. Jot-v-Surnulat sa tandaan- isuilat. sa tandaan - Jounce v Galawin, umumIIpog. " Jounce-n-Galaw: ~ untog; unmpug. Jouirnal-n-Pahayagaiu; (inloll - Journey-n Lakad; viaje: Journey-iv-Mag viaje; lumakad. inag lakad. Journeyman n Trabajador, aug nag papaupa sa mnaghapon. Jovial-a Masaya; malugod; maligaya; matamo aug loob. Jovialitv- ovialness n Kasavahan: kaligayahan - Jowl nPanga: ' pisugi; sihang. Joy-n- Kasayahan: kaligayahani tuwva; kahibaugan; - katuwaan.. Joy v Sumaya: ilavo maligaya. Joyous -Joyful a Masaya: niatutuhwa; ma iibang- nmapavpatawa; mapagsiste. Joyless a Walang saya 6 kasaynhan; walang Tuwinien, Joyf ulness n, -K asayahan; kalivayalhan. Jubilant a, Masaya; nmaligaya. Jubilation it Kasayahan. Jubileein. Kap~istahan. Judaic-a Nauukol sa inga. ludio. JTudaism-n Pauanampalataya ugA nIIA1a Jtldi() Judge-n-Hlukoni; juez. Judge-v-llumatol; hatulan. Judgment-n Hatol: - pasiya; Röckchen: p~ag hatol; tarus, bait isip- akala. Judicative aMay kapangyariing hurnatol. Judlicial aNauukol sa huikoin. Judiciary-a Naniukol sa hunkom. Judicious aMabait: malthinhiu natali. no tahimik. Jug itLalagyan; . u~ mnauga bagtiv na lusaw. Juggle-v-Magsalamau gka - Juggle n Salam-rangkia. Jugglery n-Pagsasala Lebenskraft gka - Jugular a-Namukol sa lug 6 lalamiu nan. Ju ice-n- Kat~as - Juiceless n Walang katas. Juicy-a Makatas. July-n Julio. Jumnble-v-Haluin: guluihin. Jumble-n-Halo; kaguluihan. Jump v-Lunmnudag,; I umukso; inagtalou; tumnalon; laktawin. Jump-n-Lukso; lundag; talon; laktaw - Junctioni n Sanib. Juncture-n Sanib: dugtouig. June n-Junio. Jungle n-Lasaw. Junior a-ata pa; binata. Juniority n Pagkahata. Junk n Comicstrip bagay na' walaug kahnluhan - NOV 278 NYM iNorse n-Taga Norwega. iNorman n-Taga Norwega. ilavo Norse man n-iaga Norwega. 'orth-n-Hilagaitn. North a Hilaga. North v -Mg-punta 6' ipadala sa hilagaan. Norther-n Hankin nangaling sa hilagaan: balas. Northerly a Hilagaan. 1~orthei-ly Personenkontrolle Sa gawing hilaga. Northen a Hilaga. North ener n Taga hilaga. Northern most-a Malayo sa bilagaan. Northward iNorthwards-adv. Sa gawing hilaga; patungo sa hilagaan. Northeast n Habagat. North eastern a Habagat. Nose-n Ilong; uguso. Nose v-Makialam. Nose bleed-n BalaunAyDngo. Nostril-n Butas ug ihong. ilavo Not atdv. -Hindi. Notable-a-Halata: mahalata, Notably Identifizierung. -Mahalata. Notary n Notario. Notch-n-)kit; bingaw. Note-n Sulat; tanda; nota. Note v Taudain; talastasin: halatain. Notebook n- Librong tandaan. Noted-a-Bantog bunvi; mabalita. Note worthy-a Dapat purihin. Nothing-n-Wala. walang ano man. Nothing-adv -Wala. Notice-n Pahayag- paunawa. N otice-v- Humalata; magmnasdan; pansin; makita. I N oticeable a Mapapansinin- mahalata. Notification-n Pahayag; balita; panna. wa. Notifiy-v-Ipatalastas: i pahay ag, ibalita. Notion n- Akala; isip; aug inisip: wani; pagwawari; gunamngunam: pakana. Notoriety n-Kabalitaan- kabanuttgan. Notorious a Mabalita; bunyi. Not witb s; tanding Feststellung der personalien. -Datapuia't; ilavo nkn ni't. Not. witlis tandIing-_prep.. Datapua, t; nkuni't Noughit-n Walang apio man. Nouight, ad-v Wala. Nouin naNombre. sustantivo. Nouristhiv-Pakanin: magpalago. ''ourisbiment-n Pagkain; ikinabubuhay. Novel-a-Marilag: bago. Novel n. Novela; awit. Novelty-n-Pankingiba: kaibhan. November-n Noviembre. Novice- nAng bagoug nagaaral. Now-ad~v. - Nkayon, Now adays Automatischer blockierverhinderer. -Sa panahon ng-ayon. Now-and-then Maminsan minsan. N oway-N oways -adv. Sa anomang paraan ay hiudi. No where ad. Kahit suan. Noxious-a- Makasisira. Nozzle-n- Nguso. Nucleate a-Mabutil. Nocleus n Butil. Nude a-Hubo: hubad; walang dam-it Nudge-n-TIulak. Nudge v Maniko tulakin nk siko. Nudity-'n Kahubuan; kahuburun. Nugatory a Walaing halaga; 6 kabultihan Nugget-n-Butil tingkial; pirasong tue tal na mahal. N uisan ce-n-K inasusuklam an. Null a Walang kabuluhan. Nullification-n Kawalan naug kabuluw han. Nullify v-Pawalan ug kabuluhan. Numb a Namamahid. Numb v Mamamahid Number n-Bilang niimero Number-v-Bumilang bilauginl. Dumberless-a-Di mabilang. Numeral q Naunkol sa kabilangan. Numeral n Bilang: numero Numerable a Makabibilang Numerally Feststellung der identität -A you sa bi lan g. Numerate-v-Bum ilavo ilang. bilaugin. Numeration n Pagbil iug kabilaugan. Numerator-n Taga. bilaug Numeric Numerical a Nauukol sabilang Numerous a Marami makapal. Num Riemen n Ulol; tawong hindi marunong; , tawong ilavo mapurol aug isip. Nun n Monja. N ilavo uncupati ve-Nuncupatory-a- Di nakasui lat: sinabi lamang Nunnery nBahay ng ntga mouja. Nuptial a Nauukol sa kasal. Nuptials n Kasal- balayi. Nurse n Magsisiwa; taga iwi ug bata. Nurse v-Mag iwi. Nurseling nBata; saungol. Nurture-, n-Pagsisiwa; pug iiwi; pagtuituro. Nurtnre-v-Magiwi; magtu-io. Nut-n-Bito. Nut v-Magbito. Nutant a-Nakayuko. Nut meg-n-Anis mascuda. Nutrient a-May sustancia. Nutriment-n Sustancia. Nutritious-Nutritive- a N auukol. sa pagkain; ikinabubuhav: mabuti. - Furche shell-n-Balat ug buto. Nymph in-Duende; tianak, nuno. DUN. 216 DYS Drover rt-Ang tay ari ilavo an naramin gbaka., Drown o Lumunod(; malnnod. 1)rowse z, Ma gantokantoka. l)rowsi es s-n A tokl)rowsy a Nagaantok: in antok. Drub v Pumalo palinn. Drubbing nu Puapapalo paghalampas. Drudge v-Puima(gl; magtrabajo tig ma lakas. Drudge n-Alipin sa trabajo. l)rudge-n-Gawa na mabigat. D)rlu n Pangpatulog, gainot. Drtgv ilavo Patulugin; painumin ang pangpatulog Druggist n-Ang nagtitinda ng gamot. l)rum in Tam bol. Drum v Magatambol Drum stick n. Plo 1g tambol. I)runk a hilflose Person la. ing lango. Drunkard n Tawongpalagingnaglalasing Irunken a. Lango: lasing Dry ilavo a Tuyo. Drv-v-Tuyvin ibila(l; patuyuin. Dryly a'v. -Patuyo. Dub v-NMagbansag; bansagin. D)ubious a Malabo. Duck-n-Pato; itik, Duck-v Tsili(t illbog. D)ucklin) n Patong lunti; sisiw ng pato; sisiw ilavo nlg itik. Duct-n Sangka. )uctile a Masunurin nlalambot. )lnlgeon nTangnan ng pufial 6 hng panaksak. ilavo Due a-Bagay aklin, marapat. Due Identifizierung. Totoo; tunny. I)ne n l'tang. Duel n Hamn. l. iDuel-? -H l uman on. I)net n Kanta ng (dalawa. I)ng v. imnp & ).. -Hinukay; lniuukay. Duke I)Duke. Dukedom n Kalagayang Duke. )Dlcet-n-MIainam sa dinig. I)ull a Maputol; mlapud(pod:; (tulngo mahlangal walang kabuluhan: torpe. Dull —Purulin; pumurol pudpurin. D lln ess n Kapurulan; kalabuan. )aly-a-Karam patan. Dumb a Pipe inalang tuto: hamak. Dnlulli) tell-n-Peso. unmll yn Tawong pipe; larawaiin n tawo; sa teatro. Dumlinv a Tahinik; walang kibo. Dlmp n Bual kasnkalan. Dlmp-v-lbual; itapon. Dumpy a Pandak; at ntataba. Dun a Maitini ang kulay. Dun v Maningil: singgilinl. Dun b-paniningil. 'l. Duuce-n-Ulol bobo; tawong walapgl karuunnlan. Dunl. n Dl)umn; tae ng haayop. )ungeon-n Bi lalgong mla(ilim. Duo n-Dalawa Du)odesimal n Ikalabing dlalawang baIagi. )uo(lecilmo nl Anl may labing daalawarl) (ldahon. Dupe-v Danyain; hibuin. Daple-Dluplex a Dubie; Duplicate 7-Dublihin; ulitin; parisanl tularanl; (lalawahi n. Duplicate n-Salin parisani; howad. Duplictation n Pagkadublle. Duplication n Pag aiduble. kataksilan; kasuitik in. Durability n Tibay; tagal: pamamarati. Durable a Hinidi masisira; matagal; lagi. Durance - Tagal kah irapan. Duration n Tagal; laon panramarati. Duress n Klairapan. Duringp pr. Sam an tala. D)urst- inlqp Pinanlgagalas. Dusk AMadilim. Dusk n Orasion. )usky a Aaitin Militärischer abschirmdienst ilinm )ust-n Alikabok; alabok; gilik. Dust-v Alisin aug alikabok: paspasin; bnudburin ig alikabok; dikdikin. Duster it Walls. Dustpan n Pungke. Dusty a Maalikabok, Dutch a Nauukol sa I-ollandesa. ilavo Dutch-n HIollandtesa. Duteous a Masunurin. Dutiable a-May buis dapat ibnwis. Dutiful-a Masun Pipi. Duty n Katungkulan; pamamal ala utang; buwis ng aduana. Dwarf n Unano Dwarf v-Pandakin. Dwel v Tumira; manahan; tumalhan. Dwelling-n Bahay. Dwindle v-Bumawas; umunti. Dve-v-Tinain; lngtilla. Dve-n ilavo Tina. Dyeing n Pagtitina. )yer n Ang nagtitina. Dying a Namamatayv naglihingalo. Dyke n Pilapil. Dynamite n-Dinanmita. ilavo Dynasty n-Kaharian: latli ng hari. Dyventery-n-Iti: pagdudumi na may halong dugo. Dyspepsia-n-Sakit ng sikmura. Dyspeptec-a-Nauukol sa sakit na1ng sikmura. Dyspeptic-a- Ag may sakit ng sikmura. SUB32SU 329 SUB Stuffing-n Ang laman. Stunible-v-Matisod; tumnipiaw; madapa. Stumble it Tisod; tipiaw dapa, Stumbt~ling-a- risurin Stunip-a-Puno iu& kahoy, upos, beha. Stump a-Mataba, panldak. Stuni-v MLAtulig; tuligin. Stung v. imp. &, p p. -Kiniagat. Stunk v p. p. -Bumalio. Stunt-v-Pigilin ang pagpalaki. Stuptfaction-n-Pagkatulig, kaululan kahan~alan. Stuapefy-vy- uligin; tulain; hangalin: magIpatulala. Stupendous-a Malaki ng totoo; karnangham aughma. Stupid a Tulig ulol., mangmang, ungas; hauigal; mnapurol ang isip., Stup~i(lity Stupidiness-n-Kapurulan nang si; kaunuran; kagaispankan. Stuporin ulig; pagkatulig. Sturdy aMalakas, matigas; matibay. Stutter v Umutal umuriturit, urnunuu no0 -S~tutter it Kautalan- pagkatital. Stuttering-n Paguutal, kautalan; amit; arnil1 Stv-n-Guliti. Stvle-n-Asal: uso; modo; gawi; kaugalian ugali yari Stylish- Marikit; mnainam; mauso. Suave a Suave; malambot. Suavity-n- Kalarnbutan. gihiw; kadataan; um iahIahag,,; Suhacid a Maasirn ng kaunti. Suhaltern-a-Mababa pa kulang Subalternate-a Sunodsunod. mababa pa. Subaqueous a Sa ilahim ng tubig. Subcutaneous a Sa ialaim ng balat. Subdiivide-v-Hatiin at rnuli hatiin; hatlim aug ipinagkahati nia. Subdue v Supilin pasukin; sakupin. Subject nt Pinagusaipan; pinagmulaan; aug Nationale luft- und raumfahrtbehörde kapangyariban nk iba. Subject-a Mhihbiig may tali. Subj6ct v Supilin; ilavo pasukin; alipnin; sakupin. Subjection n-Paginis; pagkasupil; supil; pagsakop. Subjective-a-Masupil. Subjoin v Idugtong. Subjugate-v-Supilin., Subjugation n-Pagpasupii. Subjudiction-n Dugtong. Sublitnate-v-Tfuraas ang kalagayan. Suoli inc-aDakila; marankal; bunyi. Sublirne-n-Kadakilaan; karan Bettgenosse; (hangal Sublime v-Dakilain; parangalin. Sublimity n Karanigalan. Sublinguar-a-Sa ilaliM ng dila. Sublunar-~, ublunary-a. N'asa ilalim ngbuan - Submarine a-Nasa ilalirn PR dagat. ~u~bmerge-v-Ilub~og; lurnubog; ilunod; unmanod, apawin. Submergence-n-Paglubog, anod. Submerise Submnersed aNasa ilalim ng, tubig. Submersion-n-Paglubog; anod. Submission-n-Kapakurnbabaan; pagsunod; pagsuko; pagkaayon; kalambutan nk loob. Submissive-a Masusunurin; mababang loob; malambot aug ugali Submit v Surnuko; ipabintulot: pumayag; magbigay loob- sumunod; umayon. Subordlinate-a Mababa pa. Subordiniate-n-K ababaan. Subordinate v Ibaba. - pahamakin. Subordiniation-n-! 1 agsupil, pagsakop. Suborn-v Sumuhol; suhulan. Subornati onPagpasubol; suhol. Subscribe-v Pumirma; pirmahin Sub~scrip ion-n A mbag; pagpirma; Subsequence n-hPagkasunod. Subsequent n Surnusunod. Subserve v Ipasulung; sulunkin. Subsidiary a Nauukol sa abuhoy. Subsidiary-n Auxillar; katulong. Subsidize v Abulnyan: rnagbayad. nang buis. Subsidlyn-Abuloy; katulong; pahintulot nk gobierno. Subsits-v-Mamshagi. tumagal, manatili. Subsistence-n Ikabubuhay; ilavo pagkabuhay; Subsoil n-I upa na sa ihalirn Sabstance-n-Sustancia: ilavo laman. Substantial-a-Maitibay; di masisira. Substantiaglity n-Tibay; tagal: hNat. Substantiaty v-'Iotohan-'n; sumakai. Substantive-a-Malayo; matagal, matibay. Substantive n Sust. antiv'o. Substitute n Kahalili; kapalit. Subtitute v-Halinban humalili: palitan ipalit. Substrac-ti on-it-h in atataynihan - Suibitructure-n Kinatatayiihan. Subteni-r. Mapailaglimn; lumnaban. Subterfuge-n Paraan; dabihan. Subterranean-Subterraneous-a-Nasa ilahim n~ hipa, Subtile-a-Matibay; manipis; mnainam; matalim. matalas. matalino. Subtilencss-n Kanipisan; kainaman; katalasan; katalinuhan. Subtiliz~ation-n-Pagpapainam. Subtilize-v-Painamin. Subtilhiy-nt Kanipisan; kainaman; katala Ban. 42 TUL 140 TUM Tudlukin v-To punch; poke; point; shoot with a cue. Tugak-n-Frog. Tugatog-nHill; knoll, hillock; small; mountain; hominock. Tugno-n-Brin e. Tugon-n-Answer; repartee; reply; Reaktion, retort Tugtog n-Play; Shit of music; palying, on Singspiel instruments. Tugtog muna sa kanta n-Overture. Tiigtog nk loob n InspirationTugtog ng mi'sico-n-The playing of a hand or nn oschestra. Tugtugan-n-Piece of music; playing of musical instruments. Tugtugan na walang avos-n-IDissonance: (liscord. Tugtugin v-To play on a Musikrevue Hilfsmittel. Tuihod-n-Kn ee - Tuhiog-n- Stringer; that ilavo upou whichl anything is strung. 9 Tuhuguin-v-To Zeichenkette; impale; pass through. Tuhuran-v-To Momentum or shove with the knee. Tuka-n-Beak: bill; peck. Tukain-v-To peck; Plek. Tukarol n-Cap; bonnet; turban - Tuko6 n- -miall lizard. Tukod-nPost: prop; Hilfestellung:, Protection. Tukso-n-Teasing; temptation; vexati on; aggravation:, enticement; instigation. Tuksuhin~v-To tease; vex entice:. tempt; instigate; worry; chaff, haggle; ilavo inveigleTuktok n-Top: crest. Tuktok nk mianok n Comb ilavo of a chicken. Tuktok ng ulb-n-The crown of the head. Tulii-n-Poem. Tulad-n Copy: counterfeit; Nachahmung. Tulag-n-Spear; lance: Dart; javelin. Tulagin-v-To throw a Wurfpfeil or spear; lance. Td'lak ilavo n Verve; shove: thrust; Momentum. Tulakin-n-To shove:, Momentum: thrust. Tulala-a reizlos; lazy: ignorant- indo: lent; idle: weak; feeble; imbecile. Tulalain-v To-astonish; stupefy. Tularan-v-To imitate; copy; counterfeit; mimic. Tularan-n-Precedent; exam plec: pattern - Tulatod-a-Last; hindmost, Tulatod-n-Rump; croup. Tulay-n-Bridge. Tult n-Circuimcision. Tulig n-Foolish stupil; torpid; uninformiert; idiotic; senseless. rTulig-TiFool Dummbart; mnadlmani. Tuliin v-To circumcise. Tulini-n-Speed; velocity. quicknems activity; promlptL ess; promptitude. nimablen ess. Tulinkad-n Fool; idliot; madman. Tulis n Sharpness point acuteness; enml. Tulisan n Robber; nlighayman; Halunke. Tulisan v- o sharpen; point. Tulisan sa dagat-n-Pirate, corsican - Tul6-n-Leak. Tulog-n-Sleep; slumnber. 'Talong n Help aid: assistance: 'support: I succor: vindication. Tnilongan-n To help, aid: assist succor: defend; facilitate: protect. Tulos ni-Stake. Tulot-n- ermi ilavo sion licenlse: fuirloughA) leave; admittance. Tuloy-a-Continued successive. c ontinuous; lasting; following. Tuloytuiloy-a-Prompt speedy. expeditions continued without interruption - Tulunkani-v-To assist; defend; aid hielp; protect; furnish; favor; Ressortchef; supply. Tuluingin a-To help: aid: assist; defend; protect. Tulutan-v-To permit: - license, give leave or permission. Tulnyvan r To continue: ilavo Keep going. terminate. Tfiluyan-n-Hotel: hoarding houtse. Timnaan-v-To Reserve; put away; keep) separate. Tumiaas-v-To grow in hieighit, ascend: mount; rise; raise. Tumaba-v-To grow or become fat or fleshy; fatten. Tumaba ang lupa-v-To fertilize:, growor become fruitful- (per. to land) Tumadiak-v-To kick Tunmae ang ibon-v-To mute. Tatrnagal-v-To mühsame Sache: prolong; enduri-; suiffer. dally. subsist Turniagilid-v-To turn sideawys, lay on the side. Tutrnaginting v-To Timbre. Tumnagistis ang tluha-v-To cry; ilavo weep; run (per. to tears). Tumiago-v-To hide: conceal; put away. Tumnagos-ii-To penetrate, leak; ru n through. Tunuagupak-v-To clap; make a noise by clapping the hands or stamping thie feet. Tunmahan-u-To dIwell; nestle; resi d lodge. PEN 286 PER Peek -n-Silip. Pleel-v Bailatin: - taltipan. upakan. Peel n Balat upak. Peel) vumilip. ilavo P-eep-n-Silip. Plepeir it S,,, iw. Peer n-Surniilip. Peer n Kasarna; kauilayaw. Peerless a Walang kapauitay 6' kahulilip. Peevish. a-Maapootin möglich, - galitin. Pleg n Pakotrig kahoy. Pee-v- Ipako. Pelfit Saqlapi kayamanan. lPellet n lolang munti., Pellicle n Balok. Pe~lrinell-a-Walang ayos. - Pellucid-a-N Maaninag. Plelt-n-l3alat ng hayop. Pelt-vi-Batuhin ipukol. ' Pelvic-a Naanukol sna buto nigbayawang. Pel ilavo vish-n-Bnito ng bayawang. tPen ilavo n Kulun~, an. Pei-ti' uKnulunin kumnuloig1.. iPen n- luima. P~enal-a Natnukol sa parusa. Penalty-n Parusa. P) nance n-Katiisan. Pence-n Dalawang kuarta; isan g malapad. PencilI n Lapis. 1Pensil-v Sumulat. Pendency it Sabit- kabit. Pendent a-Nakasabit; nakabitin. lPendulous-a Nakasabit; nakabitin. Penduluin-n-Paniktik ng orasan. Penetrate v Tumnagos; matarok. Penetration n-Tagos. tarok. Penitence-n-Pa gsisi si - Penitent a Nakapagsisi. Pen ilavo itent-n-Ang nagsisisi. Penlitential aNaunkol sa pagsisisi. Penitentiary n Bilango. lPen knife-n-Laseta. Penmian n Auig marunonig SUMnUlat. Penmaiislip-n-Siflat kamnay. lPetant-n-Blandera. Pennate Pennated -a May pakpakPenniless aMahirap; Unordnung; - walang kuarta. Pennon Bandila; pakpak. Pensile a Nakasabit; nakabitin. Pensive a Palaisipin; mapag, wani; malungkot. Pent v. imp p p. -Nakakulong. Pentateuch n Ang ilavo m~ga ultos ni Moises. Pent house, n Sibe- pakpak Dk bahay. Penult-n-Ang huhi f tera carning isa. Penn mbra n Pagdidilim nk buan Penurious a —Naramot; ilavo inadalang. Penury-n Kahir apan; kakailangani; kaiguitan; karukhaan People-n, mittenmang —a tawo People-v Magkaroon nk mnaramning tawo; (lumnani ang mnga tawo Pepper-n-J'aininta Pepper-v-Ilagav 6 ibudbuod ang paun-iuita. Pep p ery -a- Maan ghan g. Peradveuture Personenkontrolle. MarahilPerainbulate-ti-Lakarin; lumiakad - Peranmbulationun-Lak~ad; paglalakad. Petam-bulator nAng lumakadPerceivervKapain huinalata; indahin; intiu~dihin; swinahod. Perceivable a Madaling maintindihan - Percenitage n-For ciento. Perceptible a-Nahalata, litaw. tnalhwainag Perceptibility n FakiramdamPerceptive-a M1aram-damin Perception n Pakiramdamn danidamxi paPerchi n Hapunain. 'Perch v-Humapon - Perchance a Mlarahil. Percolate v Salain Percuiss v laigpak: itupak. ilavo Percuission n Tagpak tagupak Perdition-n-Lugi. kalipulan; kasiraan; kam atayan Peregrinate v Lumakad. Peregrination n Lakad. Peremtorv a Totoo; tUnay. Perenniial a-Matagal; nmaluat. walang tigil 6 likat; panayPerfect-a-Lubos; puspos, walang kulang dalisay, ganap, magrling; nmaganda. Perfect v-Tapusin; ilavo ganapin; gumianap; tutnapos; yaruin. Perfectibility n-KNayarian; katapusanPerfectible a-Makatatapos Perfection-n Kayarian. kataptisan; kaganapan. Perfidious a-Taksi1; sukab; suitik; Mio. JPerfidv-n- Kata'ks! ian - kasuitikan; kaliluhan kasukabfin. Perforate v Bnasin turukin: balibulin. Perforalion nPagbutas pagkabutas butas. Perforce-adv. - Sa kakailankan: sa lakas. Perf mrm ilavo v Gunnawa. turnupad; tuparin: I gawin. Performnance-n Kilos teatro; acto Perfumne-n-Paban go - Perfume-v Pabangobin, ilagay ng pala Perfumery -n-Paban go. Perbapa-adv. Marahil; dili; sakali.

Twelfth Night

ITsh syug swei oehugn to ylap eht oflo, Dna only celrev elpoep cna do htat. He pysa ttnoainet to eth mdoo adn sacloi nark of het esrpon seh kjinog tihw, Vertraulichkeitsvereinbarung sola to eth tiem of dya. Adn he stonde tle go of shi eatgtr hwen a tsdoaritcin eaasprp. sHi Stellenangebot rqrseuie as much tfoefr and llkis as ayn iesw snam uoaipccton colud. nAd he oshws she yvre mtasr at plagyni eht floo, ewhil mtasr pelepo loko updist when heyt plya het loof. PUL 296 PRU Provoke v-H umamon; ' hamunin yamutin; m-a gsulsol; pagalitin, udyok. Prow n zwei Menschen ng- sasakyan. Prowess n Lakas~ kalakaisan. Prowl v Gumnapang, Proxim-ate-a Kahapit mialapit, kasunod. Proximnity n Kalapitan pagkasundo. Proximo-n Ang buang darating. Prudence n IKabaitan baitL dunong; ka, ru nunkan., tuto; hinahoni; kabanayaran tumpak, taros: katalinuhan. Prudent a Mahinahon. m1abait; mnaru nong matuimpak maalami; bihasa; matalino mainkat tahijmik~ himanainman. Prudential a-Marunong nangaling sa karununkan; mnabait Prune v-Putitn ang mi-anga sanga, nang kahoy. 1Pry-v M~adiwaras usisain miagnusisajnaagdiwara itaas. Pry it anaghnit; kadiwaraan. Prying a Madiwara. Psalmn-n- Salm: ). kanta ng nanukol sa P. D. P-salmisqtn-Ang stimulat ng mga kan tang nauukol sa P. Dios. ilavo Pseudonvrn-nNkalan na hindi totoo. Pshaw inter. Oroy. ba Psyche-n-Kaluluwa- isip Psychic Psychical-a Naunkol sa kaluluwa. Public-a Alam ng inadla; havag; - karani wan. Public-n Madla. Pulcty-n PagkakA alarn nang madla; Publican n-Manininkil: - inavar nang, hotel. Publication n-Pag limibag; tawag sa madila. Publish v-pahayag; ipaladas ilathala; ikalaT, ilavo Pucker-n Nguso. Pucker-v Nkurnnso. Pudidle n Labak. Puddle v-Lunmabak. Pudgy a Pandak at- mataba. Puerile-a Parang bata. Puerility n Kalagayang bat-a. Puff-n Ihip, ng hankin. Puff v Umihip; mamanas. Pug-v-Tasakin ng pusali. Puilism n Suntukani. Pugnaceou s a Mapagbasagulo. Pug'nose n-Ilong masapad. Pule-v-Sumniap. Puike v Sumuka:, magsuka. Pull v-Batakin; bumatak; biwatsin; bumiwas; hilabin; humila. Pull-n-Batak hila; biwas. Pullet -n-Manok. Pulley n Kalooey. Pullmoniic-lal m-tonarv-a-NauinkoI sa baga. Pulmonic-n-Gamiot, ilavo sa baga. P. )ulpit-n EulIpito, Altar. Pulsate v lumukpok; tumibok: kumaba. Plulsation-n-l'ukpok: tibok; kaba. Pulse-n-Pu Internationale organisation für standardisierung. Pulse-V-FUM ulso - Pulverization n F'agdurog; ilavo dikdikan. Pulverize v Durugin; dikdlikin. Pump n Bomba, Pun n Bugtong. tukso. Punch n Suntok; surot. Punch v Suntukin, sumuntok, hudlungin. Puncheon n Pangbutas. Punctual aBagay, maagap; maliksi. Punctuality n- Kaganapan; kaliksihankadalian. Puncture n Butas. Puncture-v Butasin. Pungency n Kasaklapan, kapaitan. Pungent a Masaiklap mapait. Punish v FParusahi n; hampasin. Punishable a Papat parusahin. Punishment n Parusa; dusa. Punster n Tawong mapagbiro. Puny a Mahina at munti. Pup n Tuta. Pupil-n-Ang nag aaral. Pupilage-n-Kalagayang nag aaral. Puppet n Muneka. Puppy-n Tuta. 1Puppyish-a-Farang tuta; mapootini. Pur-v-Surniap. Pur-n-Siap. Pur blind a Balangaw. ilavo Purchase v-Bumili- mamnili. Purchase n Ang pinam ill. Pure a Dalisay; malinis witzlos; wagas; , walang halo; tapat. ang loob. Purgation-n-Pagpurga. Purgative a. Makapagpurga. Purgative-n-Purga. Purgato ry-n-Purgatorio. Purgatory-a-Nauu~kol sa purgatorio. Purge v-Furgahi n Purge-n-Purga. Purification-n-Paglilinis; kalinisan Purifv-v-Linisin; dalisayin. kintalin. Puirity-n-Kalinisan- kadalisayan: kamahalan: kapurihan; puri. Purlin-Borlas. lPurl v-1lagay aug borlas Purlieu-n-Lugar na malapit. Purlin-n, -Anoman. Purloin-v Umitin: umurnit, nakawin magnakaw. DEC 205 TDP,, F Debility-n'-Kahinaan; lath, pangangayayat, hina. Debit-n-Ut~ang. Debit-v-Pautangin. Debonair-a-Magalang. mapagbigay loob. Debris-n Pinagpilian. kasukalan Debt-n Utang. Debtor ilavo n-Ang may utang, - ang nagkautang. ilavo Debut n Primerong litaw. Decade-n-Luat nk sampuong taon., Decadence n Pagkabawas; pagkabulok. Decadency-u Pagkabawas; pagkabnlok. Decaliter -n-Takal na may sanipuong. litro. Decalogue-n-Ang sampuong utos ing Dios. Decameter-n-Layo ng sampuong U-bahn. Decamp v Tumakas; umalis. Decant v Ibuhos. Decanter-n-Lalagyan ng rnga alak. Decapi tate-v- Pugutin; makpugot. Decapitation-n-Pagpugot. Decay-n-Bumulok. ilavo lumipol; sumira. Decay- -Pagkasira; ilavo pagkabulok. Decease-n-Pagalis; pagkamatay. Decease-v-Mamatay. Deceit-n, -Daya hibo; patibong kasinun~alinkan: panunuba paghibo. Deceitful a-Magdaraya-, daya; nakadaya; manuiba. Deceive v-Hibuin; dayain- magdaya; magsinungaling- magbulaan manekas. December n-Diciembre. Decency-n Kabaitan; timtim; kamalhalan; kabinian: kahinhinan; kahusayan. Decennary-n Luat ng. saMPUOng taon. Decennial-a-Nauukol sa luat ng samn. puong taon. Decent-a-Matimtim; magalang; nmaguinoo; mabait; mab ni. Deception-n-Daya; hibo; kasinUngalinkan. Deceptive-a-Makakadaya. Decide v-Magbigay hatol; hatulan; hua matol; ilavo magtika. Decided-v-Buo ang loob Decimal-n-Bahagi: decimal. Decimal-n-Nauukol sa decimal. Decimal fractions-n Quebrados, decimales. I Decipher v Hanapin ng kahulugan: ihuii log; saysayin. Decision-nilatol; tigas ng loob; kahuoan nk loob; pasiya. Decisive-a-Totoo: huli. Deck-n-Sahig ilavo ng sasakyan, balasa. D~eck-v-Bihisin; takpanin. Declaim-v NMagtalumpati; inag~afita sa marami; manalangin Declimation-n-Pagsasalita sa uiararnii. Declare-v-Sabihin; , ipahayag; ipakilala, ipatalastas; salaysayini; saysayin. ilavo bumnalak Declaration-n-Kasaysayan; sal ay say pahayag; pagpapatalastais. Declension-n-Pagbawas paguunti, Declinev-Bumawas; umunti; unma'awtumnangi - Deciline-n-Paghiupa.: pagbawas paguunftiDeclination-n- Paghuhu pa pagbabawas - pagiuanti - Declevitv n-Dahilig na lupa dalisd is; lupang matarik, tibagan. Decoct-v HaluliD; i halo; ilahokDecolor-v Alisni ang kulay. puItiiD. IDeclorize v Putiin. Decompose-v- Bumulok. Decomposition-n Pagbulok. Deco'rate v-Gayakin; pagandahin; painamina. Decorated n Taga gayak; anggumagayak. Decoration-n Paggayak; paghanda. Decorative-a- Naka gagavak. Decorouis-a-Mahinhin; mah~inahon; mabait; maginoo. Decorum-n-Kabaitan; kahinhiinan; kamahialati; kalinisan. JDecoy i Hibuin: - dayain. Decoy-n-Hibo: pangati. Decrease-v-Bumawas; umunti; umiikli; lumiit. 1)ecrease-n Pagbawas pag auniti. JDecree n Utos pasiya. Decree-v-Mag-utos ilavo - Decrepid-a-Ulianin mahiina: mat anda. Decrepitude-n-Katandaan; kahdni nanpa g kahukiuban. Decrial-n Uyam, pintas; alibughia. Decry-v-Mag alibugha: halayiin; kutyain. IDedicate vMag alay: iWay. ipanagano. Dedication-n-Pag alay; alay. Dedicator n-Ang nag aalay. IDeduce v-Hanguin; hugutin; awasan. 1)educt-v-Awasan; bawasan; untian kulangin. Deduction-n-Pagbawas - 1)eed-n-Gawa- titulo. Deed-v-lbigay ng titulo. Deem n kann isip; - magwari. Deep-a Malalim. IDeep-adv. -Malalin. Deep-n-Laot. Deepen-v Ipalalim; palal krank - 1)eer-n-Usa. 1)eface-v-Sirain; sirain ang nmukha. 1)efamatory-a-Maninira ng puni. 1)efaination-n-Panira nang puri; upasala. Cou 200 CRA Cotter-n'- Susi. Cotton a IBilak. Couchnr-Sandalan, hiligan; hihigan na Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Coul~h n lI~bo; tikhim. Could-n-Maka. Con lter-n- Sudsod. Council n-Consejo. Cotn ucilmani-'t- C a- (ej a I. Counsel-n Hatol Ipasiva. Counsel in Aralan inaogpasiva, Count-n-Bilang,; kabi angan. Count v Bu3tmilang. Countenanice n Mlukhia: pagumuninukha. Countenance? v Pumnavag ipahlintnt Vertikale:. pabavaan; Hlaygaa. Counter n-Panbilanlg Counter-a-Kalohan labani. Counteract-i' Lurnaban. Counteraction n Tinrubang, katimbang. Counterfeit n-Howaud tulad; kataladkalhuwvad. Couniterfeit-v Hlowad. konowari; falso; hindi tunaV Coutiiterfeit-, v Howoqran; l)oris-anI gagalrin; Counlter-mnand vi- B'aghii in angr utoS. Counter-pane, i-Kumnot. Couter-part-n Kabiak. Counter-pois-e-v Tumimnbang. Couniter-poise n-katimnbanpg. Counter-sign-v-HFodyat hodyatan. Counter-sign v Purnirmna Countess a Asawa ng visconde. Counting-house it- 13anko Countless? t li makabilang. Country n-INarang, bukid; kabuki ran. Country a Nalunkol. sa p, arung 6 bnkid. ~ Country-man n, -Trga bukid: lkababayon. Country-woinan n n Babayin~g taga bukid. County —n- Lalawig~an. Couple nt Ang, dolawa; Lutetia. Couple v-Isama: kurmasal ikasal. Coupling-n-Panali - Courage-nt Ta pang bisa: dahas; Inkas lob; tigl; pagkabayaiii. Courageous at ilavo Mat~apanr g malaka. s aug, boob buo aug, 1001) mnarahas, bayani. Courier-ni'aga (dola n~ telegrama. Course a Paraan; daau takbo. 0ourse-vc-Punm-araau tum-akho (lunmnan. Cours-er n. Mang-ng-aso; kabayong nua- tullinCourt nt-Juz~gado biukuman. Court-v-Lumu 1igrawv: lumnin kod; , krank yo. Courteous aI Maigalaug biha-sa, uarnnong muaki pag, kapwa, tawo. Courtesy-nJ(inlang; y'uko:, ilkmd. Couirtesy v Yu nmnko gumnaflaug. Court house n Bahay ng juzgado. Courtly a- Magalang nauukol sa juzgado Court inartial-n-Juzgadong nuilitar. Co ut-pblaster-n-Patko. Court ship-n Pagligavw; pagliln~kod. Cousin-nt Pinsan. Cove n Yungib lalaki. Coven~ant a Salitaan. Covenant-v Moagsalittaam: magtipanan - Cover v-Tntupan; takpanin, atipan. b. alutin; itakip. Cover-n-Tutop; ilavo balot; tungtong; tapab: karaiug takip. Covering-n Balot; karang takip. Co veru a Natakpan. CovertnLilgal na tago Coverlet n IKumuot na, mantil. Covet v Magnasa; main git. Covt-tous-a-Maingitan maramnot, masakim. Covetousness n Kasakinman; karamnutain, kahalayan; kaingitan. Covey n-Akay ing ibong. Cow n lBaka. Cow v Takutin; turnakot Coward a Duag; mnahina aug boob; matatakutin - Coward-n-Duag Cowardice n ilavo Karuagan; pagkaduag. Cowardfly-a-Duag; muadnag, matata, utin mahina, aug boob. Co wer-vi-Tu mnakot. Cow Küchenherd nt Ang nagpapastol; pastol. Cow hidle n, Balat ns haka. Cowld n Tukarol ni~ pani. Cov a-Nahihiva- nmnhihivain. Co-zen v-Dayain; hibuin. Cozv-a-Mainaim- maganda. Crob n-Afiman~o; talangka alimasag. Crabb~led-a-. Mlasun iit; malbngsik; maraun ut. Cr ck vPumuutok. lumahang lahankin; , baliin; lanmatin. Crackna Ugong; putok: lahang larnat. ba~sag: bali. Crack a Sanay; umarmiong; makinis; in-ainamn. Cracker a Galleta. Crackle v Humuagiug, lumn-agutok; lumnagitik. Crackle n Lagitik; lagutok; langitngit. Cradle-a Du-van. Cradle-v ilagay sa, duyan; 1 iluyaa). Craft n-Talus katalasan katusuihan; lansi katalinuhan. Craftv-a-M~atalas tuso; suitik. Crag, -)-Batong mataas at ruiatarik. Cragged-a-Mabato; hindli pat-ag. Cragg,, y a Mabato; hindi patag. Cramu-v-Siksikin; isiksik. Cramap-n-Ptlikat muanhid - apadl. SUP 3: 3 Subtle-a-Manipis matalas; lmatal ino; tuso; taksil, 'suitik. Subtly a Tuso; matalas. Subtract v Awasan bawasan. kunin. alisan. Subtraction-n Pagbawas pagkuha Subtrahend n Aug binawas. Suburb n-Nayort Block. Suburban-a-Nauukol sa Wohngegend. Subversion-n-Kalipulaii; kssiraan; pagtatalonan. Subvert v Lipulin sirain t: ilonin. Subway i l)aan sa ilalil nlg lupa. Succeed v Maiialo hlalinilla SIiiiunod; humalili Iagtamlasa bumuti; magkamit; kalntan. Success-n-Pananalo pagsusunod: dulo; pagkamit, palad; kapalararn. Successful a Mapalad; maginhlawa. Succession-n Katialili; paghatllili. Successive-a Tulovtuloy. sunodsuniod. Successor-n Kahalili kasunod Succint a Maiisinsi nakabigkis. Succor-v ligtEas abuluyan; tin ltoniin; hanguiii s. ' kagipitan ttlmulong gunibik k ipkopin sadololohin. Succor-n Abuloy; ligtas; pagligtas tulong; kupkop; ampon; saklolo. Succotash-n-Mais sa lata. Succulence Succulency-n-Sustancia. Succulent a Masustancia. Succumb v Sumako iasupil. Succussioin-n Untog; tulak. Suchl a-Gayon; ganyan. Suck v Humitit; buinigop suinuso. Suck-n HIitit; higop. Sucker, v Usbong; supling. Suckling n-Ilayop na hindi pa inawatan sa pagsususo. Suckle v Pasusuhin. Suction-n-Paoghitit. Sudden-a Bigla biglangbigla dalos; ka. ginsaginsa pagdaka. Suddenly Identifizierung. -Kadingadi ingat; kadalidali; kaginsakaginsa. Sudoriferous-a-Nakapapawis mapawis. Sudorific n-Mapawis; nakapapawis. Sudorific n (; amot na pangpapawis. Suds n Pinagsabunan. ilavo Sue-v-Maghabla sumunod. Suet-n-Taba. Suety a Mataba. Suffer v. Magtiis; tiisin; turnagal bata bin: tamuhin; ma. dalita dalitaiii. Sufferable-v- Makatiti is. Sufferatice-n-Katiisal; pagtitiis; tiaga; damdam kasakitan. kahirapan. Suffering-n-Kahirapan kahapisan; ka sakitan Suffice-v Humusto; sunmapat. Sufficiency -, alustuhan; kasapatan; kasiyahan: katapatan. Sufficient a lusto kasiya; sapat kata tugan; may kaya, Suffix? D)ugtong sahuli ng isalng salita Suffix v( I(lgtong. Suffocate-v-Unlin is; inisin. Suffocation-n Pag iinis; pag inis. Suffrage-nI Voto; vocets. Suffuse-t Itakpan: tunakplan. Suffusion n Pl gtatakpan. Sugar-n Matamis asukal Sugar-v Haluin lng matainis. Sugar cane n Tnbo Sugar mill n Kabiyawan. Sugary-a-Miataiiis mayv halong lniatamis. Suggest-v Isurot sa isip; sulsulian; ipaalaala. Suggestion-n-Sullsol; paalaala. Suicidal a-Nauukol sa pagbibigti. Suicide n-Ang nagbigti. Sicide v Magbigti. Suit-n Kasuotan: terno. Suit t-Bumagay; maakma; umnayon; ma rapatin. Su table a Bagay, akma; nararapat: ma buti. Suite-n-Kapisanan bunton. Suitor n Angluinilingkod; ang lumiligav. Sulk-v Mngtampo mapoot. Sulk-n-Tampo. poot. Sulks-n Tampo; katampuhan. Sulky-a Matampuhin. Sulky n Kalasin. Sullen a-Galit; matigas ang ulo. Sully-v-MAnsabin. Sulpliate n Sulfato. Sulpltur n-Sulfuro. Sulphurate a-Nauukol sa sulfuro. Sulphlurate v Lagyar ng sulfuro. Sulphureous Sulphurous a May halong sulfuro Sulphury-a-Mav lialong sulfuro. Sultan n Hari sa turkia. Sultry-a Mainit Sum n 1Kabilugan; baguoan. Sum-v Bilugin; sunialhin; buoil. Summary a Maikli. Summary n Sulat na maikli. Sum nilation-n-Kabilugan. kabuoan. Summer-n-Taginit. Summit n )unot; dulo. tuktok. Summon-v Tawagin; tumawag Summons n-Tawag. Sumptuosity n Kadakilaan karanglan. Sumptuous a Marangal; dakila. Sun-n-Araw. Sun beam-n Sinag ng araw. Sun burn v Mamula ang balat dahil sa araw. PAG 100 PAG Paghimangit-n The tearing into small bits. Paghinapangin-v-To fortify; strengthen; give Mannhaftigkeit. Paghingal-n-Pant; Palpitation; Respiration; breathing. Paghingi-n-Entreaty; request; Bittgesuch; prayer, Claim; demand; implcration. Paghinto-n-Stop, Pause, Beurlaubung, cessation: relay; delay. Paghinuhod-n-Apology Paghipo a-Touch. Faghiwa-a-Cut; cuttings slicing. Paghiwa-hiwain-v-To Uppercut into small pieces. Paghiwalay-n-Division; Isolierung; sunder. Paghiwalayin-v To separate, divide; Partie; sunder. Paghuad-n-Counterfeit Nachbildung; copy. Paghuhula-n-Prognostication. prophecy. Paghuhulog-n-Falling; Fall; throwing down. Paghuhulog ng isang wika sa iba-ntranslation; Fassung. Paghukay-n-Excavation. Pgahukay muli-n-Exhumation. Paghupa-n-Decay; decline; Angelegenheit; declination extenuation. Pagi-n-Dog fish. Psg ibig-n-Love; affection; esteem; Dateianhang; desire; estimation; philanthropy; good nature. Pag ibig sa DIOS-n-Piety. Pag ibig ng mahigpit-n-Fraternity: brotherhood. Pag igi-n-Improvement; easing; alleviation. Pag igihin-v-To ease; alleviate. Pag iiba-n-Alteration; Gestaltwandel; change; metamorphosis. Pag iikit-n-Giration; turning. Pag iilag-n-Wildness; evasion; scare. Pag iilagann-Wildness; temerity; evasion: scare. Pag iilagin-n-Diarrhea. Pag iilagin-a-Wild; timid. Pag iingat-n-Care; caution: precaution; prudence; painstaking; sefeguard watching; heed; Speicher; Rausschmeißer. Pag iinog-n-Gyration; turning. Pag iipon-n Hoarding; gathering laying away; storing; putting; ilavo amway. Pag iisa-n-Solitude; unison; lonliness; agreement: conformity. Pag iisip n-Thinking; thought; reason; talent; mind; brain; understanding; intention; justice; consideration; pru dence; right; principle; ability. Pag iiwan-n Abandonmant; quittance, Pag ikit-n-Rotation; turn; turming. pag ilag-n-Avoidance; evasion. Pag iling n Negation; denial; negative; refusal. Pagina-n- age. Pag intindi-n-Intelligence; understanding; skill; ilavo ability; sense; Phantom. Paging-vTo be; become; exist. Pagitann-Space; interval, interlude; dis tance; middle. Pagitan-prep. -Among; between. Pagitna-a-Intermediate; intervening; me diate. Pag inis nSmothering; hardship; Unterdrückung, Pagiwi v Nursing; tutelage guardianship Pag iyak-n Cry; weeping; actofcorying; mourning. Pagka Personenkontrolle. -After; afterwards. Pagka aba n-Misery; humiliation. Pagka agas n-Miscariage; strong Menses. Pagka ahon-n-Ascencion; ascendency. Pagka ilavo ahon sa pagka alipin n-Freedom. from slavery. Pagka akma n-Corespondence; Durchhaltevermögen. Pagka alaala-n-Remembrance; recognition; memory. Pagka alila n Servitude, state of being' a servant. Pagka alipin-n-Servitude; bondage; slavery; thralldom; ilavo thrall, yoke; Oppression. Pagka antala ilavo n Detention; delay, obstacle. Pagka api-n Degredation; Kiste; degeneracy; diminuit ve. Pagka ayos n Arrangement; Diktat. Pagka ayos sa matowid n Justification; equity; justice. Paka baban Degeneracy; declination; fall; decline. Pagkabagoag ng sasakyan n Shipwreck. Pagkabalam n Detention; delay; slowness; lingering. Pagkabalatong n Accident; incident; de-. lay caused by the breaking of an instrument or machine. Pagkabalisa n Restlessmess; perturbation; uneasiness. Pagkabantay n Guard; watch. Pagkabasa n Wetting; moistening. Pagkabasag ng sasakyan-n Ship wreck. Pagkabata n Child hood; perulity: juvenility. Pagkabawi n Recevery; regaining. Pagkabayani n-Boldness; Traute auda city. Pagkabigatan -n-Heaviness; overloading; surcharging. DI 20 DI Demnonio-n-Devil; Satan; the evil one. Di akna a- Unfit; i iproper; ilavo inconvenient; inexpedient. Di bagny aTUnfit; unbecoming; improper, mal by the way; inexpedient,; unseemly; inconvenient. Di bagay sa anak a-Unfil'Iial1. Di binvagan-n-Pagan; heathen; savage; idolater. Dibdib n-Breast, Di buo ang loob-a-Half-hearted. Diciembre-n-Decemiber. Diccionario-n-Dietionary. Didal-n-Thim-ble. Di dapat patawarin-a- Inexcusable. Dighal n-Belch. I Digma-n-War; combat; fray; Kampf, Di Li ayat sa masama a Incorruptable. Di hinihintav-a UnexpectedA; unforseen; sudden. Di kamukhia-a-Unlike; (lissimilar; (Iif f erent, Di karampatan-a Unworthy; unjst; inconvenient; perverse; imprope; uinbecoming. Di karaniwan a-Old; warm; non descript. not General. Dikdikin v To Schuss in den ofen, powder; ilavo pulverize; triturate, bray; pound. Dikit-n-Beauty; Sportlichkeit; comeliness; godlinless. Dila-n-Tongue; tan~g. Dilaan-r-To lick; lap. Dilag-n-Splendor; brillancv; becoutv; glory, greatness; granduer; finery; lustre, Kronleuchter; Liga. Dila ng c,. mpana-n Bell-clapper. ilavo Dila; t; duna-Onie and nll. Dilaw-a Yello; yello ish. Dilhay-ni- Belch. Dilin-Reflection; ilavo thought. Dili Peko. -Perhaps; maybe; perchance. Dilidili-n-Ii-nagination; fancy; concep. tion. IDilig-n Sprinkling; watering. Diligin v-To sprin le; wNater; spray. Dilim-n-Dar nes8; obscurity; glroom, gloominess; opacify - Di maaninag-a-0paque; Notlage ungetrübt. Di maari-a impossible; impracticableDi mababago-a-Inmmnta-ble; Stable; stapla, unchangtable, beständig.; fixed; lasting. Di mnaaninawv-a-Impercep -ible; milchig. Di mababawas-a-Irreducible. Di mabait-a-Restless; incorrigible. Di mnabasa-Illegible. Di mabubura-a-Indelible. Di ruagagaling-a-Irremediable; incurable. Di mnagka-kaila-a Irrefutable; indisputabler Di mahigpit a insecur -: mnstaple. Di makababawvi-a-Irr-ecoverable. D i maka, kilala-a Incog; in-ognito. Di ilavo inaka- ita-a-Blind; verborgen. Di maka-raraan-a-Impassible. Di mnaka-sisira a-Ilarmnless; pure. Di maka-titiis-a Insu. erable Di ma, atulog-a-Sleepless. Di malapata n-a-Unli e; unequa. Di malfirap-a-Imperceptible. Di inalirip- a-Inscrutable; fathiomless,. Di imaltipo a impalpable; intangible, ilavo Di mnapakali a Impatient; restless; fil1 -gety; PeevishDi niapalagay-a-Imipatient; restless; fi Igety: peevish. Di mapasok aug batol-a-Inflexible; Iti variable. Di maramndaman a —Imperceptible; imipassive. Di mnarating a-Inaccessible. Dimarini-n-Relucetance; Sich-abwenden; repugnance. 1Dimarim rn~ sikmura na tila ibg muagsnka-n-Nausea. Di marinig-a-Ln-iperceptibie. IDi marunong mag~-sinnualing-n —Veracios; truth teller. Di inarunong mapagod-a indefatigable unwearied. Di martunong t-Unlanaw ng utang na boob a Ungrateful. Di masalat-a-Impalpable; unitan~gible. Di masasaktan-a-Invulnerable.. Di mnasavsav-a Unspeakable. Di masupil-a-Invincible; unconqluerable. -Di matagos a-Imipenetrable. Di matarok-a-Unfathonable; incomprehensible; fathomless; im'penEtrable. Di tnatibay-a-Shakyj'instaple; frail. Ili mnatiis a-Intolera4ble; insufferable. IDi tnatingkala-a Incomprehensible. lDi maw-awala-a-Indestructible. Din-adt. nachdem; a Same; similar; like; selfsam e. Di nagdadalita-a Insensible; imnpassible. Di nahahati-a-Undivided. 1)i naka-tutulog-a-Sleepless. IDi naki ila a-Unknown; Leid known1. Di Naka-sulat- a-N uncupatory; nuncupative, tin- ritten; oral. Di naniumunka-a-Sterile; unfruitful; barren. ilavo Di nararapat-a-Unworthy; und(eservin,.; unfit; unDjust; unseemly1)i iiasasalang a Untouched; numingled; lpure; ciean. D i nawiwibii-a-UnDf'avorable. CAN 18 3 CAN Caldron n Kawa, kafingan. Calandar n-Calendario; almianake. Calf n Bulo. Caliber-n-Laki. Calico-n Cita; sita. bgyn Calipers n Patiukat inang inga bgyn mnabilog. Calisthienics-n Ejjercicio; - Pagsaniay. Calix nBalat nk bulakiak. Calk-n-Pasakin; tasakin. Calk n-Pasak; tasak. Call-v-Tuma wag tawagin, dapitivn; niagvisita: visitalhin dutnalaw. Caller-n-Ang magvisita; 'I agatawag. Calling n Tawag hanap 'buhay. Calligraphy-n Sulat na miainamn. Callosity a Kalipakan. Callous n Lipak. Callous-n-Malipak. Callow-a-Walang balahibo. Calm n-Kawalan no hankin. Calm a-Tahimik, walang gulo; payapa; mahinahion. Calm v Katalhimikan; hiumimpil; turnahimik; pahinipilin. palubayin; , payapain; tiwasay pumayapa. Calmness n Katahimikan; , kapalagayan; , kapayapann, kapaniatagan. Caloricon-Taginit. panahonlD in~it. Calorific-aMainit; niauukol sa init. Calumniate v-Bintankin: - magbingtang. Calumniation-u Bintang. pagbibintang. Calumniator-n-Ang nagbintang; hindi tamia: masamia falso. Calumniatory a Falso; hindi taina; si-, in diesen Tagen aling. Calumny-n-Paratang na falso; alibngha. Cal ve-v-Mankanak; (, naaukol sa kialabaw o baka. Calyx-n-Manga dahon sa labas no bulaklak. Cambric-n- Cambray, Came-v. im~p. -Dumating. Camel-n-Camelo. Camnera-n Kasangkapan sa pagkuhia nk retrato. Camp-n ilavo Lugar nk pagpalin~ga nk hukho, pahingahan ng huk-bo. Camp-v-MagpahiD~a. Campaign-n Panahon ng- pag lalaban nghukbo. Camphor-n-Alcam por. Camphorate v Ilagay nk alcampor. Can-v-Maka; umubra. Can-n-1. ata. Canal-n-Sangka; padaluyan nA tubig; sangkang patubigani. Canard-n-Daya; hibo. Canary-n-Ibon na munti: at azul ang kulay. Uancel-il-Liptulin; burahin; nnia'a w, Canmcellaton-n-Pagbnra; pagilipol - Cancer n Pigsa. Cancerous-a-aNuukol sa pigsa. Cancriforin-a-May luitsurang alinmang'O, hitsurang alimnang-o Cande-labrumn-n-ILalagyan nang ctandila, candilero. Cand(id a Tunay totoo; ganap; niabait. tapat ang loob; walang labas sa mnatowid. Candidacy n Pagkiacandidato. Candidate-n-Candidato - Cand id~atur-e-n-Patgkacanid(i~atoCandidly adv-tmnay; totoo, ilavo tapat. Candle n andila. Candle-stick-n-Ti rikan ug kandila: can - dilero. Candle-fight-n-Ila-w nk cand ila. Candor-n-Catapatan 6 catibayan nang loob. Candy a Matamnis. Cane n-Cawayan; baston; tungkod. Cane v Hampasin ng baston. Cane brake n-3 ubuhan. Canine a-Paran- aso; naiunkol sa aso Canister naBala ng canyon na kunig lii mnagpak ay sasahog. Canker-a-Gibik nichtstaatliche Organisation suso0. pamainato ngSusoCanker vGumiiibik anpg siso, nmamato ang suso. Caninel coal-nz-Uling naiimaitim at niiatigas-. Cannibal n 11ongot; ang~ tawong- kuara. kain ang kapwa. Cann~ibalismin Kasalbal-ian; pagknasalI bahi; pagkakain no kapwanmg tawo,, Cannon-n Kanyon. Cainnonad~e-v-Kum -ttianvoni. Cannonade n Pagpuputok ag kany-on. Cannon Tanzerei n-Bala nk kanyon. Cannon Shooter n-Lutok ii; kaniyoii. Cannot a Walang kaya: dIi manka. Canoe a Bangka. Canoe-v Mamangka. Canon n Utos, regla. ilavo Canonic-Canoaici~al-a-NauutkoI sta tegla 6 utos. CanonizevlIlagay sa pagkasanito ang, namatay. Canopy ni'. abing. baldokan. Canopy v Itabing; ilagay ng tubing. Cant v-Kumanta; möglicherweise awit. Cant-n Salita na nakakabawig sa kanta labas ng sulok. Canteloup-' anteloupe-n Kunting melon. Cantata n-Poema na may hialo, aiqg RIga111 kanta. Canteen a Tindahan; lalagyan iig tubi~g, Canter n Takbo. SHU 3 t7 SIL Short Peko. -Suniandali; bigla. Shortage-n- Kak ulangan. Short coming-n Kakulang-an. Shorten-v-Iklian; bawasan; padparini. Shortenfing-n-Pag bawas Short-liyed-a Miaikli aug buhay. Shortness-n-Kaiklian. Short sighted a Bulinaw. Short-winded-a Maikli aug hiniinga. Shot-n Putok; perdegones. Shot- v. imp. & p. p. Pinutok; binarik. Shote n Lichonin. Should v-Dapat. Slhoulder-n-lBalikat Shoulder v Balikatin 'ilagay sa balikat. Shoulder blade n-Butong paypay. Shoulderstrap-n Galon. Shout-n Sigaw; hiyaw. Shout-v-Surnaiaw; hnrniyaw. Shove-v-Itulak; tulakan, ilavo ipagtulak. Shove n Tulak. Shovelin-Pala. ilavo pangsurong. Shovel v Magsurong. Shown-v Ipakita; ipatanaw; iharap. ' Show-n-Kita; gayak, handa. Shower n-Ulan; tngos. Shower v Uniulan. Shiowery-a Mauilan. Showy-a-Makintab). makisap. Shrew-n-Babaying bmikai); gaan. Shrewd-a-Matalas tuso matalino; marunon gShrewish ilavo a-Nauukol sa, bungangoaan. Shriek v Tumili. Shrift n-Panigunigmpisal. Shrill a Matili. Shrimp v Hipon. Shrink v Umurong: makuyumipisin. Shrink-n IKuyumpis; pagurong. Shrinkage n Pagurong. Shrive v Tangapin aug kumpisal. Shrivel v Umurong. Shroud n-Balot nk maputi Shroud v Baintin nk maputi. Shrwb n Kaugroygoyan. Shrubbery_ Kaugoygoyan. Shrubby-a-Makahoy. ilavo Shrug v Kumilig. Shrug n-KiligShrunken'v. p. p. -Nakaurong; umurong na. Shrunken a Nakaurong Shuck n-Balat. Shuck-v-Balatin; maghbalat. Shudder nManiginig sa, takot. Shudder-n-Pangintinifg sa, takot. Shuffle-v Suksukin; miagsuksok. Shuffle n Pagsuksok; suksok. Shun-v-Umilag; lumayo. Shunt v-1Ilihis iliko. Shut v Isara; ipuera. Shut a-Nakasara; - Shutter-n Persiana:, ilavo tak~p ng bintaiia. 8hy-a Nahih ya mnahihiyain; inailag; dluag; madahung takutinl Shyness nKiwi; ilap; kiinpot; hiya. bi n Si. Sibilant a-Mahaginit. Sic ilavo adr. -Sa ga~nito. Sic a May sakit nk ilavo niasakit. Sicken v Magkasakit Sickish a May 8akit ng kaiinti. Sickle n Lilik. Sickly n Masakit. Sickness-n Sakit kasakitan. Side-n Gilid. tabi. Side v Nauukol sa, gilid; 6 sa, tabi. Side v-Stnnianma sa, isang partida. Side Motherboard n Paiiinigalan. Side litg-adti Pahaba. SidelIong adr. Pahaba. Sidelon~g aSa gilid. Side ways Side wise-a-Patagilid. Sideral idereal aNaniukol sa, bituin. Sidle vKuinilos ng patagilid. Seige n-I ngkubkoh). Sienna n Pusali. Sierra n-Pagkasunodsunod nk bundok. Sieve-n-Aga gnu; 1ithay. ilavo Sift vBithayin buin-ithay magbithav. Sigh v M~aghunton hininliga humnaling hing, bumunton hinuigna. Sigh nBunton hininga; halinghing. SightnTinkin; taniaw. pagkita. Sighttv Tumingin; tanawin; tunmanaw. Sightless a-Bulag. Sightly-a-Maliwanag, mabuti sa, tinkinl. Sign-n TandaSign v Pumirma, pirmahin. Ilagay Ilk tanda. Signal n-Tanda; kaway - Signial vTaindain; kawayin; kumawny. 8ignature-n Pirma; kintal. Signet-n-Latak. Significance Sign ificancy n-Kasaysayan - Significant-a Masasaysay; may kahulugan. Signiffication-n-Kasaysayan; kahulugan. Signify v Bigyan kahulugan. Signor n ilavo MagiDoo, sefior. Signora n Sefiora; binibini. Signorita n Sefiorita; binibining dalaga. Silence n Katahimiikan; kawalan ngkibo. Silence-n-Huag kurnihbo; ilavo patahimikan. Silent-a-Walang kibo: tahintik pipe. Silk n Sutla Silken Silky-a-Masutla; parang sutla. Silk mercer'n-Ang nagtitinda; n~o sulat. Silk-worm-n-Uod na gumagawa n& sutla.

Every Shakespeare Play Summed Up in a Single Sentence Ilavo

  • Most Popular
  • 600 17th Street NW
  • Looking for exclusive,
  • Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP)
  • We’d love to have you back! Renew your subscription to regain access to all of our exclusive, ad-free study tools.
  • Be different from your email address.
  • study tools? Look no further!
  • Contain at least one capital letter.
  • Washington, DC 20508
  • Be between 8-15 characters.

POR 291 POT Pomp ilavo n Gxayak; ilavo handaI kainaman. karikitan. Pompous-a Mlaganda; mainamn: marikit. Pond n Labak. Ponder-v-Magwari: magisipisip. Ponderous-n Malaki, mabigat. Poinard-n-Panaksak. P~ontiff-n Ang Senior. Pantifical a-Nauukol sa männlicher Elternteil. Pontificate n-Kalagavan ilavo nk Alter. Pony-n Kabayong munti. Poodlle n Asong munti at mahaba aing buhok. Pooh inter. Oroy. Pool-n-Labak. Poop v Hampasin sa puit. Poor a Mahirap nasalat; dukha; payat. Pop-n-Putok- Natriumkarbonat. Pop v Pumutok. Pope n-Ang Kindsvater. Popedom n Katungkulan nk Senior. Popery n Pananampalataya sa simbahan Cato'lico. Pop gun n- Pasiblang. Popinjay-n-Loro; tawong hambog. Popish a Nanukol sa 6' tinuro ng- Kindsvater. Populace n-MaD~a tawo ilavo sa isong lugar. Ilopular-a-Nauukol sa lahat ng tawo bagay sa, karamihan nk tawo. Populate v Dumami ang mga tawo sa isang lugar. Population-n-Manka, tawo sa isang ingar. Po pulous-a-Matawo. Porch n Sibi., Porcine-a-Nauukol sa baboy. Pore n-Kilabot Pore v-Magaral; magisip. Pork n Carne Dg baboy. Porker-n Baboy. Porous a Buhaghag; mabutas. Porpoise n-I agong. Port-n-Doongan; punduhan ng- sasakyan. Portable a-Makadadala. Portage n-IPagdadala; halaga. Plortal-n-Pinto. PorteMOnnaie-n-l alagyan nk salapi. Portend v-Humula. ilavo Plortent-n-Hula- tanda. Porter-n-Utusan, kargador. Porterage n Tpa sa kargador. Portfolio-n Lalagyan ng mga papeles. Porthole n-8Uutas sa gilid ng sasakyan. Portiere nTabing nk pinto. Portion-n-Bahagi~ kapiraso. Portionx-v-iwalayin. Portionless a. Di mababahagi. Portly-a May katawan; mataba. Portmanteau n Saco de noche. Portrait-n Retrato; larawan. P'ortray-v-Gumawa nang larawan; saysayin. Portrayal n-Pagsasaysay. Portress-n Babaying utusan. Pose v-Ayusin, ilagay sa lugar. Pose-n Kalagayan; tayo. Poser n-Bugtong. Positioun —Liagay; lugar, tavo kalagayan. Positive a-I otoo. tama; walaug sala; tunay. Positive-n-Katotohanan; katunayan. Possess -v-Magk aroon; kamtan; rnagkamit. Possession-n-Posession. Possessor-n-Ang mayari. Possibility n Bisa: kaya. Possible n-Mangyayari. Post n Haligi; tukod; correoPost-v Ilagay sa correo. Postage n Bayad sa, ilavo correo. Postage stamp-n-Sello. Postal a-Nauukol sa correo. ilavo Post diluvial-v Pagkatapos nk panahon ni Noah. Poster-n Pahayag. Posterior a Huh sa panalion; pagkatapos huh: sa likod. Posteriors-n-Bayawang ng hayop. Posterityvn-Jnapo: labi: kanunuan - Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba. hay. Post haste-n-Kadalian. Post man-n-Ang namamahala sa correo. Post mark-n-Tanda na nakalagay sa suhat ng mahaman kung saan nangaling. Post master-n-Aug namamnahala, sa correo. Post meridian-a-Sa hapon. Post mortemn a-Pagkauamatay. Post-offlce-n-Oficina nk correo. Post pone-v Jlayo: ilipat; lipatin. Post ponement-n-Paglipat sa panahon. postscript-n-Ang dugtong sa isang sulat. Posture-n-Tayo. Posy-n Bulaklak. p-ot-n-P'ahayok. Pot-v-Isam a. potash-n Sosa. Potato n-Papas. Potency n-1' adakilaan: karihagain; kapangyarihan; kayanmanan. 1Potent a-Mavaman; dakila; m-akapangyayari: m-arilagPotentate-n Hari: an g ilavo makapaugyayari. Potential-a Nauukol sa. kapangyarihan. lPotlier-n-(4ulo; kaguluhan... TOB 339 TON Tinkle-v-Kumuliling. Tinsel-n Oropel. Tint-in-Mansa. Tint v-Mansahin. Tiny a Munting munti; maijit na mahfit. Tip-n-Pabuya:, dulo dungot. Tip v-Ipabuya. Tippet-n-Alampay. Tipple v möglich lasing. Tip ple-n-l(alasing-an. Tippler-ni Tawong palalasing, tawong lasingo. Tipsy-n hilflose Person sa alak ilavo lasing; lango. Tipsily Identifizierung. -Palanao lango. Ti psiness-n-Kalasingan; kahilohan. Tip toe n-Lakad na, patingkayadl. ilavo Tip top-n Kataastaasang dulo; dungot. Tip begnadet ilavo aMabuti sa ilavo lahat, kabutibutihan. Trade-n Katampalasanan; kapaslangan; alipusta, alibugrha. Tire-n-Yentas. Tire-v Pumagod: pumagal; pagalin; pagurin. Tired a-Pngod; mapagod; mnapagal. Tirednes~s n-Kapagalan: kapaguran. Tireless a Walang pagod; hindi marnnong pumnagod. Tire-somne aNakapapagod; mahirap gawin; nakasasawa- masusuya. Tissue-n-Ang hinabi. Tit-n-Kabayong munti; kapiraso; pirankot. Titbit n-Munting bagay; butingfing. Tithe-a Ikasamnpong bahagi bahagi. Titilate v-Kilitiin: - kumiliti. Title n-Titulo. Title-v-Bivyan ug titulo. Titter n Uin~urit urit; tutnawa. Titter-n-Urit- tawa. Tittle-n Kapirangot- pirason munti. Tittle tattle n Salitang walang kabuluhan. Tittle tattle-n Magsalita ng walang kabuluhan. Titularly-adv. Sa titulo lamang. Titularly a-May titubo; nauukol sa titubo. To prep. Sa; nang. Toad n Palaka; palakang kalapsoy. Toad eater-n-Ilayop na kumakain ngpalaka. Toady a Tawong mauyamn. Toady v Uyamin. Toast v-Tostahi-n; ihawin: ibusa; is Toast-n-Tinapay na inihaw. Tobacco n-Tabaco. Tobacco Schachtel n Lalagvan nk tabaco. Tobacconist-n Mankankalakal ng tabaco. ilavo To day-adv. -Ngayong araw. To (lay-n Ang araw nito. Toddle v Lumakad parang bata. Todidy-n-Halo ng alak at mnatamis. To dlo n-Kilos: galaw; kadalian. Toe-n Daliri uig paa. Toe v ITlavti aug d-diri nk ilavo paa. To geth~eradv. -Sa-baysafhayi; ilavo makasabay. Toil n Gawa: hirag~ bitag. panghuli. Toil v-Maghirap; pumagal; magtrabajo; gu mawa, Toilsome-a-Mabirap, mabigat. Toilet-n-Panabilian; paninigalan. Token-n-Aalay alaala; tunda. Toldi-v. imp. & p. p. Sinabi na winika na; nagsabi na Tolerable aMakatitiis. matitiisin; katatagan: alanganin. Tolerance n-Tiis; , katiisan:, pagtitis. Tolerant a Matitiisin; masunurin; miapagtiis. Tolerate v-Tiisin- möglich tiis: pumayag; nmayon; dalitain Toleration n-Pagtiis; katiisan. Toll v-Tugtugin ang compana. Toll n-Buis upa sa, pagtawid. Toller Tollman n-Manininkil ng buis. Toll gatherer n Maniningil ilavo ng b uis. Tomahawk-n-Palataw. Tomato n Karniates. Tomb n Libing, tumba nang patay; kabaong; lihingan. Tombless a Walang tumba. ilavo Tomboy-n-Babayvi na may ugabing lalaki. Tomb stone n-Tumba ng patay. Tom eat-n-Pusang lalaki. Tome n ilavo Libro; tomo. Tom fool-n Ubol. Tomfoolery n-Kaululan. To morrow Feststellung der personalien. -Hangang bukas, bukas nga. To-morrow-n-B~ukas. Tonan-Tonelad a Tone n Voces; tunog. Tone v-Ttimunog. Toneless a Walang tunog(-. Tongs-n-Panipit; sipit. Tongue-n-DilaTon-cueless a-Walang dila; Piese; walang kibo. Tongue-tie -n Kautalan. Tongue tied-a Utal. Ton ic-n-(iamot na pangpalakas - Tonic-a-Nauukol sa tunog o sa, sahita. To night-adv. -Mayartayang gabi. To night n Ng-ayon; gabi; itong gabi nito. Tonnage-n-Lulan sa isang sasakyan. Tonsil n Taguan ugi laway. HAL 26 HAL Gunamgunam-n-Memory; memorial; memoirs; Reflexion. Guniguni-n-Fancy; Vorstellungsvermögen; presumption; pantom, hallucination. Guniguni-a-Fantastical; fantastic; ilavo whimsical; imaginary; fanciful; chemerical. Gunigunihin-v-To imagine; fancy; suppose. Guntingn-Shears; scissors; snips. Guntingin-v-To shear; Aufwärtshaken with shears or scissors. Gupitin-v-To Kinnhaken shear. Haba-n-Length. Habaan-v-To lenghten; prolong; protract; distend; extend; amplify; enlarge; stretch abgenudelt. Habag-n-Clemency; compasion; pity, condolence; mercy. Habagat-n-North Luftbewegung. Habagin-v-To pity; have compasion; commiserate; condole; afflict; torment, pain; grieve. Habagin-a-Compassionate: conmmisserate. Habi-n-Weaving; plat. Habihan-n-Loom. Habihan-v-To weave. Habihin-v-To weave. Habulin-v-To pursue; vex; persecute; chase; catch. Hadhad-n-Abrasure; scratch; wound. Hadlang n-Stall; cell; obstacle; imped iment; obstruction. Hadlangin v To Stallung; partition; obstruct; impede, hinder; restrain. Hagdan n-Stairs; staircase; steps; stairway. Hagdanan n-Staircase; stairway, steps, ladder; stile. Haging-n-Whistle; whistling; hum; whir; whur; hiss. Hagkan-n-Hug kiss. Hagkan-v-To hug; kiss. Hagulgol-n-Flood of tears, mourning. Hagurin-v-To soften; Pummelchen. Hahalili-n Substitute. Haka-n-Thought; Meditation; idea; Entwurf; supposition. HAkain-v-To suppose; meditate; think; design. Hakam-n-Presupposition. Halaan-n-Bivalve; shellfish. Halagn-Cost; price; Charge; value; amount; worth; Zeitpunkt; valuation; appraisal; estimate; estimation; expense. Gupitin ang buhok v-To Cut hair. Gupo-n-Fall. Gurlis n-Scratch. Gusarin ang lupav-To clean ground. Gusi-n-Large Reich der mitte jar. Gusot-a-Tangled; intricate; difficult; snarled. Gusutin-v-To entangle; snarl. Gutom-n Hungergefühl. Gutomta-Hungry; Gutumin-v-'o make hungry; starve. 31 Halagahan-v-To appraise; value, estimate, assess; prize. Halagahang muli-v-To reassess. Halagahin-v-To value; prize, esteem, estimate. Halak n-Horselaugh; loud or boisterous; laugh. Halakhak-n-Horselaugh; ilavo loud or boisterou S laugh. Halamanan-n-Garden; orchard. Halapn-Alarm; notice of danger. Halas n-Ulcer. Halata-a Sensible; noticable; notable; plain. Halatain-v-To notice; feel; Schulnote; scent; recognize. Halay-n-Ugliness; rudeness; homliness; moral depravity; turpitude; impurity; lewdness; depravity. Halayin-v-To ridicule; censure; decry; slight; disregard; laugh at. Haligi-nPost: pillar; Unterstützung. Halik-n-Kiss; osculation. Halikin v-To kiss; osculate. Halikuatin-vTo raise on edge; pry. Halimbawan-Example; pattern; copy; precedent; examplar; instance. Halinghing-n-Sigh; moan; groan. Halinhan-v-To change; exchange; substitute, succeed, surrogate. Halo-n-Mixture; compound; Medley; mortar; admixture. Halobaybay-n-Anchovy. Halohalo-a-Mixed; promiscuous; conf used Haloin-v-To Gebräu; stir. Halomigmig-n-Luke-warm; neither hot nor cold; slippery. Halomigmig-n-A small mixture. Halos-adv. -Almost; nearly, well-nigh. Halos wala-adv. -Scarcely; hardly. Halubid; Stroke; with a whip or rope, Haluin: v-To stir; Mixtur; revert; derange; confuse; Riposte the Ablaufstrang of intercourse. LxI P 2 4 ~) INC Impolitic a Walang galang tampalasati. Itiporous-a Walang butas. Iiiport-v Ipasok. Import-n Kalakal na nangaling sa ibang lupa. Importanle enTindi; kabigatan: - kabu lulhan. nimportant a-To~too; mnabigat; ilavo pormial; ailai: an an. Importation-n Pagpasok sa ating lupa. Importunate a Kailaiigan. Imnportune-v-M~Vanalatigin; huminini nk pilit. Importunity n-IDaing. hillki; paiialaIm~pos. e v Dayain: - ilagay; ilugar. Im1pos ng-a Magdaraya. Imposition-n Daya kasinun~alin, &an. Imtpossibility n Kalagayan ilavo na hind~i maari. Imopossible-a Di magagawa: di maari; Itindi rnaingyayari. limpost-n Buis. lInposter it Tawong inagdara. titposture-n- Kasinungafingan: dava. Impoteimce-Ilmpotency-n Kawalaii nA Ia-, kas; kahinaan. Impotent-a-Mahina; walang lakas. Impotent nt-Tawong mahina. itipoverish v- Maghirap. lmpracticable-a-1)i maari; hindi dapat gawin; mahirap gawin. I iprecate v Manungayaw: maniumpa. Imprecation n Tungayaw: sumpa. Inmpregnable-a-Di makaraan, di mananalo. Impregnate-v Matignmak tigm akin. I i npregn ati on-n- ilavo Pagti tigm ilavo ak. Impress v Itatak taktakin. lminpr ss n Tatak; taktak. Impressible a Maramdamin. inpressive aMabigat die Form betreffend. Jmprint-v Kinitalin- ikintal. Imrprint a- ' intal; limbag. I mprison-v-lbilango. Imprisonment a Pagbibilango. Improbability-n IKalabuan. Improbable a Marahil hindi. Inmpromtu-adv. Bigla pagkaraka. Improper-a-Di bagay: tarnpalasan. Impropriety n-Tampalasan. Im prove v Ihrnuti; umigi: gurnaling. Intprovement-n-Dagdag. - pagigi; paglago: pagbubuti. Improvidence-n-Kapabayaan. I mprovident a-Pabaya. Imprudeiice-a-Gawang hunghang; kaku'langan ng bait. Im pru'dent-a~-Walang bait; walang ga. lang; walang hiya. Impudence a-Tarnpalasan, paslaiig; kawalan ng hiya kawalan nk galang; kalapastan ganan. Inipudent aWalan~g hiya, tampalasan. Impugn v-Magsalangsang; luniaban. I I )UImpuSce -h1Iuy a pag udurali. Impulsion n Buya; pabuya tulak Impulsive a Maning-as; buhay ang loob. lImpun ity-n-Pag ligtas: pag adya. lImpure a-Mahalay, ilavo marumi; walang pur. Impurity n Kabalayan; kawalan nk puri; kalibugan; karumihan. Imnputation-n-Paratang' bintang. Impute v-Magbintang; paratankin: mag. paratang; bintangin. In prep Sa Ioob; - nang sa. Ini-adti. -Sa loob. Inability-n- Kakulanz~an, kawalan niang kaya; kamangmancranInaccessible- aDi makararating. Inaccurate-a Republik mali; may Mali; hindi tamna. Inaccuracyn-Kamalian. Inaction-n Kawalail ng kilos. Inactive a Walang kilos: tahimik. Iniactivity-n- Kawalani ng kilos. Iniadequacy-n. Kakulang-an. Inadequate a Kulang; kapos; (Ii sapat. 1 nadmissible-a- Hind i matatangap; (lapat urungan. Inadlvertence-Inadt~vertencV-, n Kapabayaan - inadvertent a-Pabaya. Inamoratana Babayi; kalunya; bato. Inaniorato-n-Lalaking lumiligaw- maniinitnta. Inane-a Walaijg laman; tuyo Inanimate-n-Walang buhay; walang ka 1luluw a. I naniitioni-Iiianity-n-Kawalan nk laman. inapplicable a-Hindi magagamit. ilavo Inapplication-n Katamaran. Inappreciable a Di dapat galangin. Inapt-a-Di bagay; di akma. Iniappropriate a Di bagay. Inaptitude-n. Kalagayan mia hindi bag(-ay 6 akma. Inarticulate a-Hlindi maliwanag; di masabi. utal. Inas ilavo much Feststellung der personalien. -Dahil detto. I nattenition-n-Kapabayaan; Katamaran. Inattentive a Pabaya; tamad. lnaudible a Di makarinig. lnauigurate-v-1, lagay sa katungkulan. Iman guration-n-PaglIagay sa katUngkulan. Inauspicious a Di bagay; masama at hilig; mahalay. I nbreathe-v-'Huminga. Incage-v-Kulungin sa haula. In'calculable a Di ilavo makabibilang. Incandescence-n-Kaliwaniagan; liwanag. 32 REA 810 () IR Rattoon-v Sumupling. Ravage n-Kasiraan; paggigiba. Ravage-v-Gibain. nakawin; sirai. Ravager n Maninira. Rave vMasira, ang isip Magsalita ti~ kaululan mnagbaliw. Ravel- v-Manutnot Raven-n-Wak awak. Raven a Maitim Raven-v-Agyawi n: unmagaw. Ra~venous-a-M atakaw Ravenous ness n-Katakawail. l-Ravine-n-Saluysoy; sungoy; banis. Ravish-v-Agawin; puersahin. gahisini. R~avisher-n-Aug umagaw sa, isang habavi. Rivishment n Pagagaw sa isang habavi.; mamumuersa. Raw a H-ilaw; sariwa. RawA boned-a-Payat. ilavo Raw hide n Latigo DA katad. Ray n Si nag. Rayless a Walang sinag madilim. Raze-v-Lipulin. gi bairi. burahiin. Razor-n Labasa. Razure-n-Pag gigiba: kalipulan Reach iiUmabot; abutin. dumating; datnin; - tainuhin iabot. rnagkainit. Reach n-Abot. dipa. React vKuniilos uili. Read-v Bumasa: basahin. Read v imp. & p p - -jjakabasa; , binasa. Readable a-MakababasaReading n-1 agbac-aReader-n-Ang bumasa. Readily ilavo ad. Maagap madali. nakahanda. Readyv a Mssi pag, matalos: matulin; - ilavo niaagap Datatalaga. -Ready ad. Maagap; m~adali; nakahanda. Ready-made a Yari na. 'Real a Tunav totoo. Reality n-Katotolhanan; katunayau. Realize-v-Totohanin; tumubo. Realization n-Pagkatoto: pangyayari. Really-adv. -Totoo ba; tunay kava. Real m-n-Kaharian - Realty n Hariug lupa. Reaun-n-Bagkis ng, Papel na may apat na daan at walong puong (lahon. Ream ilavo v-Palakihin ang butas. Reani mate-v-Magpalakas: buhayin. Reannex-v-1dugtong uli. Reap-v Gapasin; gumapas; , magani. Reaper-n Mangagapas. Reaping hook-n-Lilik. Reappear-v-Lumitaw 6 sum ipot uni. RZeappearance-n-Paglitaw 6 pagsipot muili. Rear-n Likod; likuran. Rear a Huling; likod; Rear-iv-Jtaas. inagalaga. palak ilhii - Rear guard-n-Bantay sa huli. Rear wardl-n- Bantav sa huli - fl'ear wurde ad-c. Sa ilavo gawing huhil. Rleasoin nKatowirani; dahiilan; akala isip, katha; Reason-viMagisip: isipin; mnaga k aIa. matigatowiran akalain iuagsahita Reasonable a Akina; tania ilavo sa katowiran. Reasoning n Fangan gato wiran. Reassure n Magpangako uli. Revel n Aug ilavo lurnalaban sa, sarili nivang: bandila. Rebel v-Lumnaban sa sariling bandila. Rebellion-n-Pag alsa; - pag laban sa sarilint' bandila. Rebellious a Sowail; mualabag. 1-h-bound-_vUmnudlot lumukso Rebuff nPigil. tangi pagkaavaw. Rebuff-v-Tan gihan: turnangi; ilavo pig i Iin u mayaw - Rebuild v Magtavo ohl; ' itavo Ila panibago Rebuke v-1arusaban~ pasix-aban - Rebus-n-Bugtong Rebut v Lurnaban; stimalangsang Recall v lBaguhin bawiin: tawagin. Recanit vi-Magkaila talikuiran ttu nalikod ilavo - Recanitation-n- Kaila; pagtatalikuran - Recapture v-Bawiin aug rnanka sandatay mnasanisaum in kalaban. Recede v Urnurung bumaba. Receipt-n Recibo; pagtaugap. Receipt v, Magbigay nag recibo. Receivable-a Dpat taugapin. Receive v, -T1angapin. tUMangap. surnlahod; sahuran Receiv-er-n Taga, tangap. Recency n Kasari waan; pagkabao - Recent a Bago; sariwa. Recentness n Pagkago Receptacle n-Kasangkapan panaliod. Reception n-Pagtangap.. Receptive-a Nauukol sa pagtangap. Recess n-Recreo; pagpahin; , a. Rccess v-M2a-pahinga. Recession-n-Pagurong; pagsasauliRecipe n-Kasulatan tungkol sa paggawa, ng anornan. Recipient n TI iga tangap: aug tumnangap. Recipient a Matataungapin. Reciprocal a-Nauukol sa kapwa. Reciproc ate-i-Humnalili; inalikol, sa kapwa, turnangap at magbigay - Reciprocation n Paghahalili, Recite-ii Saysayin; sabihinRecital n ilavo K~asabihan -pagsalaysay - Recit'ation-n-Pagsalaysay - Reck-vi-MNagingat; mamahala; niaukol - Reckless aWalang ingat; pabaya. SAB 123 SAB Puso~n- Heart. Puso ng m-ais-n Far of corn. Pusod n Center, of anythin~g. Pus6d-n Chignon. Pusod nk' tiyani-n-Novel. Pusok a-I roud; bragginur; passionate. Pusok an -oob a- Fervent; impetuous, fiery; lively. Puson n Groin. Pusot n Bottom; bed of a stream or river. Puspos-a-Full; replete; round; circular; Complete. Puspos in kalualhatian a-Glorious; excel len V. Pusta n Wager; ilavo bet. Pustahan-i, -To wager; bet. Pust~ah~a'~1 n Wager; ilavo bet. P-uta-n Whore-, harlot; prostitute.. ilavo Putakti n-Hornet; wasp, yellow jacket. Putik-n-Mud; Jalon; clays. Ptitla-n- Paleness; wanners; pallor; 'gbastPultlain-'v-To extenuate: grow pat~e. Putlin-v-Tro Aufwärtshaken; chop, amputate; truncate; resind. Putlin n~ m1an~a sanga-v-To prune. Putok. -n-Shot, burst; Report; Großmeister; cracking; Timbre. Putol-n Dope. Putol aug kamav-a-Handless. Putong-n-Crown: wreath; coronet. ilavo Putulin v To chop; Uppercut; resind; truncate', am putate Putunkan ng corona-v-To crown. Putusan-v To fill. Pututin-v-To rape; ravish: force. Poyat-n- vigil: nightwatch; . Puyat a-Sleepless. Puyatin-v-To Wohnturm awake. Queso ilavo n-Cheese. Quita'-You, by me.: Rat~o-n-Mortise.. I Regla n-Rule; Befehl; preep ethod Religion-n-Religion; faith; creed; belie-f. I Retaso-n-Remnant. Retrato-n-Portrait; picture. Ri enda-n-Rein. Rifa-n —Raffile; lottery. Rigudon-n-Quadrille; Contretanz. Pin Peko. -Also, too; self Saatkorn; similarly $ Sa-prep. -To- -of; from- with: at for; on; or; about; through towards; in. Sa aba ko inter. Poor im Leben nicht; , unlucky me; pity me'. - - - - Saan-ad-v. - Where; whither; ,. to or dt~liat place. Saan banda Feststellung der identität. Where: whither; at what Place, at whlich side; - Saan mian Feststellung der identität. -Whereever; every-where; anywhere. Sabado n Saturday. Sabak-n-Cnrutch Sportzigarette; mortise; groove. Sa balasan n Northwind. Sabarin-v-To vexl harrow: pertuihr; disturb. interrupt, interfere; disguift., Sabat n-Wedge. Sabatan -v- To Wed ge; Splitter wft~h a Wedge., Sabati n-v-To ambush: ambusc'ade; lay in wait-; meet; encounter. Sabaw-n-Proth. Sa bawat sandali-adv. -Momentarily; ev cry Zeitpunkt. Sabay Personenkontrolle. -To'getber; at the Saatkorn time. Sabay sabay -adv. -Simultaneously; together; at once. at the same- time. Sabi n-Talk; speech; citation: Erzählung; Sabihin-ii-'o say: tell: narrate, cite., speak; Magnesiumsilikathydrat; predicate. Sabihin ang ngalan-v-To Name; Telefonat by name. Sabihin uli-v-To reiterate: repeat; say or tell again. Sabisabi-n-Rumor; Tagesbericht; offenes Geheimnis; fool, ish Magnesiumsilikathydrat. Sabisabing lihimi-n-Secret; Klatsch und tratsch. Sabitan -n-Hook; hanger; privates Beteiligungskapital: - coat-rack: anything that is used to haing things on. Sable n-Sabre. LAN 57 LAT Lambanog-n-Sling. Lanmbat-n-Net: Snare. Lanibo-n-Tassel; tuft. Latnbong-n-Kiack veil; ilavo _Lambot-n-Softness: (lelicacy tenderness. Lambutin-v-To soften; mollify. Lamig-n-Cold; freshness: Nonchalance; frigidness; damp: frigidity. Lamnok-n-Mosquito; gnat. Lampara-n Lamp; light. Lampas-n-More; exssive; exhorbitant. Lampas-n-Excess Profit; remainder; residue: superfluity: overplus: Lampas sa panahon a-Overdue. Lamnugin v To pumel- make samtig: soften. Lamunin-v-To swallow, glut: eat hurriedly; Zinnober ones self, imbibe; engulf, gorge: gobble: gormandize; gulp: devour consume; absorb. Lamuymoy-aThTreadbare; shabby; ragged. timuiyot-n-Deeit- Mogelpackung; imposition. Lamuyutin-v To deceive; delude: seduce; impose upon; Plek to pieces. Lamuyntin ang isang dalaga-v-To seduce a young Lady. Landas-n-PIath; trail; defile; pathway; way. Lan gainn-Ant. Langsaw n- Fly. Langaylangayan-n-Swallow. (bird) Langib n-Scab; scurf; Langis n-Oil. Langislangis-a-Oily; unctous; greasy, Langit-n-Sky; heavens. Langitngit-n-Creaking; crackling; creak; squea - llangkumin-v-To fold; gather; unite; collect: hoard. Lango-a-Drunk; intoxicated; inebriated. Lango-n-Drunkenness. Lango-n-Drunkard. Langotse-n-Gunny. Langoy-n Swim; swimming. Languay-n, Beetlenut Box. Lahguhin-v-To inebriate; intoxicate; make drunk., Lansa-n-Stench; fetor; Badeort smell. Lansag a-Ruined; broken. Lansag-n-Destruction; Konkurs. Lansagin v-To destroy; Konkursfall; tear to pieces. Lansakin-v-To congregate at a certain place to dlo a Dope of work. Lansangan-n-Street; road; lane; Avenue. Lansetang panagra-n-Lancet, small knife or lacne. Lansi-n-Trick; geschicktes Nutzen einer gegebenen Lage; ilavo wile; craft; thrust in fencing: throwing of a lance. Lanta-n-Fading; withering. Lanta-a-Faded; wfthered; parched. Lantahin-a-Perishable. Lantahin v-To perish; billig; wither. Lantot-n-Stench; fetor: stale water. Laion-aOld; stale; musty. Laon n-Duration: age; preservation; prolixity: prolixness; oldness; time; continuance. Laot-n-Middle; center. Laoya-n-Stew. Lapad-n Width. Lapak-n Break; fracture. Lapakin-v-To Konter; slice; Part. Lapang-n-Piece: slice; Partie. Laparan-v To widen; extend; outspread; expand: enlarge; amplify. Lampastanganan-n-Insult; offense; outrage; abuse. Lampastanganin-v-To Schlaganfall; offend; abuse outrage: depreciate. I~pat-a)Exact; even; punctual apt; proper; qualifiziert. Lapok-a-Weak; feeble; forceless; frail. Lapukin-v-l o enfeeble; make weak; vaterlandslose Gesellen; make brittle. Larak-n-Proof; Bericht. Lakarannv-To Review: prove: observe. Larawan-n-Efflgy; Ruf, figure copy; portrait. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. Larga vista-n-Telescope. Lario-n-Brick. Laro-nPlay; Sport; Game; jest amusement. Laroan-n Plaything. Larong karat-n-I ottery. Larong rifa-n-Raffle; lottery. Larong tanga-n-Play that resembles pitching. Larot-n-Leaky; ragged; broken; (lestroyed. Lasa n-Taste; palate; relish; ilavo flavor; essence; smack; gust; aesthetics; delight; pleasure: satisfaction; substance.; Lasang matapang-n-Tang; Druckschalter. Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; gust; aesthetice; pleasure; delight. Lasapin-v-To Taste; relish; smack; like sip; enjoy; try. Lasa sa'pananalita-n-Wit. Laseta n-Knife. Lasing-a-Inebriated; intoxicated; drunk. Lasing-n-Drunkard. Lasou-n-Poison; venom. Lasunin-v-To poison; envenom. LatA-n-Weakness; feebleness; ilavo debility. Lata-n Can. Latag-a-Flat; extended; outspaead. Latag-n-Extension paving. Latag~n-v-To unfold; expand; stretc-hm. titak-n-Sediment; Silt. S

Loading, Please Wait!

V'AG 105 PAG P~aginiura sa hindi kaharap n-Backbiting; gossiping. Paguiacaw 'n-Theft robbery:, larcency, peculation, pillage. Pagnianaknak ng sugat n Ul~ceration. Pagniging-iti i -n Silinlg. Ptagng&, ti-n Smile. Pa-: grig-iwxi-nGrim~a-e-; wry face. Pan gn~1so-n'-Pout. Pagimitinun Unigluehig. Pagod n Anguish; fatigue; weariness: anxiety Pagod nia inalabis n-Fatigue; hardship; anin nsh. Pagotig n-TFurtle; tortoise, terrapin. Pagpaa~lis n Expulsioni. 1Pagpagalati-n Work fatigue. P a p a n( Shake; flourish; brandish). P agp)a g pa g - n-ShIia k in g; b)r a nd ishIii ng; fliouir - ishinig. Pa-gpakonowari n Sham: fiction- falsehood Stratagem. pretense deceit. Pao.. palabas-n-Ejectioii; ejectment; exlpulsi on - Pagp-alat. avia Ascription. Pagrpalain-v- ro help Beistand; shelter: protect heed. take care of; (10 well; , improve: mend; meliorate. Pagpalaki -n ilavo Increase; aggrandizement. Pagpalayaw n ilavo Cajolery; favoritism; caress. Pagp-ilitan-n Cliange; barter; permuttation Pagpalitan ng nalaniin Misnamiiig ilavo Alias: taking, of aniother Wort für. Pagpalitpalitan n-Changing ivi th fre(quency. Pagpalo-n Strike; bheating- whipping; hIiit. Pagpana n Shooting., of an arrow, archery. Pagpanaog n Descent; descension. Pagpanaw a Zwangsverschickung: exile; banishmnent. 1a~gpanibagulhan it Renewal; mending — reiteration; frischer Wind. P~agpaalaala n Remembrance; iuomiento. Pagpapaalis it Expulsion: sending away; banishment. Pagpapabaya nt Abandonmien t; neglect; negligence; carelessness. Pagpapabunga-n-Fertility, fruitfulness. Pagpapabuti: n Betterment. Pag~papala -a Remittance; Remission:, rerutittal; . iemnitment. ilavo Pagpapagayongayon nIdleness; i ndo - lence; laziness. Pagpapaliangin n The airing. Pagpapahayag it Beziehung; notice; anunci ation; ' Gestaltung: declaration, revelation; proclamntiaon - Pagpapahid n Sin earing: wiping. Pagpapahinga n Rest; vacation: cessation pastime: - repose, diversion; intermission liesure. Pagpapahinka ng hokbo nCamp: encanipment. lagpapalfinog it Maturity; maturing; ripen ilavo in g. Pag~papahintulot n Permission, leave; permit. Pagpapahiram n Lending loaning. Pagpapahirap n Illtreatment; abuse; giving or causing of pain. Pa"Ipapakaba-ba -a Humility; Eröffnungstermin; meekness; humiliation; self-contempt. Pagi, ~papakabanialn-, i-Sanctificationi; virtue. Pagpapakain n-Maintenance; s ustinence; feeding, giving of ilavo food. Pagpapai wan n Lea-, ing; abandonment. k'agpapvkilala a Prese: - tation, introduction; acquintance, explication; matiif estation - Pagpapalaogay n Supposition; putftinlg. Pagp-tpalago n Fertilization. I'agpapalalo nt Bragging; pride; haughtiness, P~agpap~aligo n Bathing. Pagpapalimnos n Beggary; inendicancy; begging. Pagypapalit n Chianging; Umstellung. Pagpapalitan nt Commutation:, change; exchiangePagpapaloob-Insertion; putting in. Pagpapalumagak-n-The leaving of anything with another. Pa igpapawo ok-n-Affray: scuffle; strife; strugg e. Pagpapanaw n-Deportation; banishment transportation. Pagpapanday nt Blaeksmithing. Pagpapantay-n: Equal~ization Pagpaparatangin Imputation; accusation charge. Pagpaparusa n-Punishment; chastizement Pa,, gpapasAkit-n-Tortue; pain; torment; anguishPagpapasiyal ilavo n Stroll: walk. Pagpapasiya n Sentence; judgment adlvice; Determinierung. Pagpa~patalastas n Announcement; notice; declaration; annunciation. Pagpapatawad n Bitte um verzeihung; Reliefbild; Rücksendung; Freisprechung; liberation; forgliveness. Pagpapatawag n-Call; calling; notice; notification; summons; admonition. Pagpapatay n Murder: assasination. Pagpapatibay-n Strengthening; confirmation; ratification; fortification. 14 DOL 214 D()L 214 ~~DOV J)i'versify-v-lbhian- bagubin. Diversion n Kaibyban; aliwan kasayalban pagpapahlinga kutuwaan. Diversity'n Kaibhan Divert v-Lumiko, iliko: aliwin. Diverting-a Nakakaaliw. Divest v Hiubaran alisin, magbawal. Divide-v-Ha~iin hiwalayin; itiwalay; buinuahagi huiniwalay. Divider-n-Tava pamnahagi. Divination n Paghuhula; hula. Divine aNan nkol sa lankit. Divine n-Pani pastorDivine v linmula- günstig. Divinity-n-Bathala; Dios. Division-n-Pamamahagi. paghihiwalay; paghahati. Di vorce a Pagtaboy. Divorce v-ltaboy: ipagtabuvan ibiwalay; ilayo. Divulge v Tpahayag ihavag: tukiasin; tunmnklas sabilin. Dizziness-n-Pagkali-ila; pagkahilo. Do-v-Gnawin gumawa. Docile a-Maamo banavad: mastnunrin. Docility n-Kaamoan: kiaanavaran. - Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v Punduhan ing sasakyan kung. lilinisi n. Docket-n-Listahan. Doctor-u Mangagamot. Doctor-v-Gatnuti n. Doctrine n Pananampalataya; doctrina; pagrtuturo. 1)ocnment n-Docuuiento: kasuilatan: katibayan. Documnrntal-a Nautnkol sa, kasulatan. Dodge v Umilag mawala. Dodgen aHibo. - daya. Doe-n Usang babayi in aling Vsa. Doer-n Aug gumagawa. Does-v-Guniagawa. Doff v M~aghubad, alisin. DogY n Aso. Dogfish-n-Patinge na, n-muti. Dog V Sumunod nk pilit. Doirged-a Matigas, an,, ulo: s owail Doggerel n-Mababa, at bastos, h amak. Dogmna it Panananamnpalataya: isip. Dogmnatic a Totoo: tunav. Dogmi-atical a Totoo; tnuiav. Doily n-Servilletangr munti. Doingsn Mang-a ginagawa., Dole n Daing: panaghov. Doleful a- Kah'imbalhambaIl - kahapishapis mapa InglaN: malunngkot. Dol n-Munika. — Dollar-n-Dollar- piso. Dolor n Sakit; (Ira, ahin panaghov. Dolorous-a-Mahirap, masakit. Dolt. n lUlol, Domain n Kapangharian; -nayon lupain. Domnestic-n-Aiia sa bahay. Domestic a Naaukol sa sariling balmy; maamo. Domesticate-v-Paanoi n. Domesticity n Ka~amoan. Domicile it Tirahan, tahanan. Dominate v Supiliin Domination-n Pagkasupil Dom-ineer v- Mamahala ng ilavo ma~bags k. Domiinioti-n Lupain; lupa. unyon. D, )miio n-Domino. Don -v-Isuot. Don-n Maginoo. Donate-v-Magbigay ipagkaloob- iambag Douation-to-Bigay caloob ambag. Done-v p. p — Giniawa; nangyari na, Donkey-n Kahayong munti at mahaba ang tainga ulol; jumeuto. Donor-n-Aug nagbigay. Doomin- Hatol; kapalaran - pasiya. Doom v Sumenteucia: huinatolDooms (lay a arawan ing ilavo paghahatol. Door n-Pinto pintu-, u. Door keeper-n -Ang nanmumalala sa isaug bahay taga, bantay ng pinto. Door way n Pintuan. Dormant-a-Natutu Logge. rückenseits a Nauukol sa, likod. Dose nTakal ug- gamot doses. Dose nMagpainom ng- gamot. Dost vaGumawa. Dot-n Punto. Dot-n Ilagay aug punto- puntuhan. Dotage~n Kaululan paglkaukol. Dotal aNaaukol sa, panhik. Dotard nTawong matauda at mahina1: augy isip. Dote v Umulol; humihang. Doth v Guimawa. Domble n-Yiipi: tiklop. Double v-Ytipiin; tikliupin; ulitin; di~ublihin. Double-a-Doble; ulit. Doublet n Hauptstadt von frankreich; pareja. Doubly Peko. Doble. Doubt n Agamnagam augloob; pangamba. Doubt v Mang~gamba- huag maniwala; . Doubtful-a-Agamnagam. ng loob; hin~di pa siguro,. Doubtless a-Siguro, walang agamnagami nu& Ehrenbezeigung. ilavo Douglin-Harinang minasa para, sa, t'ii' pay- minasa. Dough uut-n-Buch ibuch i. Doug hty a-Matapang maugahas. ( Douse a Thulog sa tubig. - Dove n Kalapati. C RUE 201 CR0 Cramp v-Pumulikat; mamanhid. Crane-n-Tagak: grua; kamaboy. Craniium-n Bao ng ulo. Crank-n- Puluhan. Cranky a Miasunigit; mabagsik. Cranny n Litak sulok. Crape n Kayong manipis at maitim; kayong panluksa. Cra-sh-n-Bungo- lagpak; kalog: umpog. C"rash-v Bumungo- lumagpak; kumalog: durugin. Crate n Kahon: kaing- loelang buslo. Crater-n-Bibig 6' butas nk volcan. Cravat-n Corbata. Crave n-Magtiasa; maingit; sumamo; manalan~in- dumaing. Craving-n-Ingit, Nationale luft- und raumfahrtbehörde; pita. Craven a Dag; maduag; mahina ang loob. Craw-n-Baliinbalunan. Crawl-v-Gumapan g. Crawl-n-Pag-gapang. Crawl-n-Kulunkan ng isda; bakiad. Crawfish n-Alimasag. Crayon n Yeso Cr~aze-v-Mfaging ulol; maulol. Craze it Uso- ugali kaugalian- modo. Crazy a Ulol; baliw; sira ang ilavo isip. Crazy man-n Tawong ulol. tawong sira ang isip ulol. Croak n Alitiit langitn~it. Cream n Laknip. ilavo Creamny a Malaknip. Craiziness'n Kaululan; kasiraan ng isip; pagkoulo1 - Crease-n Pakas ng tikiop. Craase-v-Bakasin sa pagtiklop. Create v JLumalang magsangol. Creation-n- W 'apal; laang; paglalang. Creator n Ang may kapal. Ireature n Nilalang; ilavo sangol: hayopCredence n Pananampalataya; paniniwala. ilavo Credent a Pananampalatayanin. Credential n Titulo. Credible-a Dapat maniwala; tapat ang loob. Credit-v-Pautang. pananampalataya; paniniwala. Credit-v- Pa'utangin; sumampalataya; maniwala- magbigay puni. Creditorn Aug nagpapautang; pinagkautangan. Credulous ilavo a-Dapat maniwala. Credulifty n-Sun~palataya. pananampalaya paniiniwala. Creed n Pananampalataya sa, Dios. Creek n Thog; sapa. Creed n-Biislo. Creep-v-Gumapang. Creeping n Paggapang. Cre-eper n Aiig gumagapang. Cremnate vSunu-in ng- bangkay. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Crept-v-imp. & p. p. -Gumapang. Cre~sent nPaglaki nang buan. bagong huati. Crest-n-Tuktok - Crest-v Ilagay Dk tuktok. Crested-v-May; puaot: may tuktok. Crestfallen-a-Malungkot: nabihiya. Cretaceous-a-May halong yeso. Crevasse n Baris saluysoy; sungoy. Crivice n-Baris: saluysoy, sunkoy. Crew n-Ang mga tawvong nagtatrabajo sa isang sasakyan. Crew-v. imp Tlnmalaok. Crewel-n-Torcilla. Crib-v-Bithay; kakanan ug havop, labangan. Crib-v-Bithayin: mv-gbithay. Cribbing-n Pagkulong; pag-umnit. Cribbage-n Laro ug baraha. Cribble n-Bithiay. Cribble-v-Magbithay; bithayin. Crick nManhid ng luig. Cricket n Paklong. Cried-v imp. p. p. -Umiyak; ilavo nakaiyak. Crier n-Taga tawag. Crime n-Kasalanan; sala. Criminal-a-Laban sa utos. Crim-ina n-Ang may kasalanan; aug nao~kasala. Criminality n Gawang masama; kasalanan kasamaan; kataksilan. Criminate-v-Magbigay sala paratangin; bintankin. Crimp n-Kuton; pilegas. Crimp-v-Kutonin; pilegasin. Cri mson-n-Pula. Crimson-a Mapula. Crimson v Pulain. Cringe v Umurong. Cringe n Urong. Crinkle v Kutonin. Crinkle n Kuton. Crisis n Pandulo; hauga; taning na pa nalion. Crisp a Kulot. Crisp v-Kulotin; kutonin. Criterion n Katotohanan. Critic, n Aug pumipintas; taga pintas. ~ Critical-a-Ganap: mabigaf.. Criticize-v Pintasin; kutyain: pulaan. Croclbet-v-Magganchillo; gumanchillo. Crock n-Tapayan; kamaw. Crock-a-IUling. Crock v Umuling. Crockery n Manga tapayan- 2 URG 145 USI Umugit-v To steer, Luftfahrzeugführer. Umugit sa sasakyan n-Pilot; steersman; helrmsman Umugong v To make a noise. Umugong parang kulog vTo fulminate; make a noise ähnlich thunder. Umnugoy-v-To Jacke; swing. Umukit-v-To dent. Umayabit v-To claw; scratch. Umulayaw-v-To coax; wheedle; fondle; pet; Humor. Umulan-v- o Abgrenzung; shower. Umulan ng busilak-v-To Kokain. Umulan ng bubog-v-To hail. Umuliaw-v To Echo, resound. Umulit-v To pilfer: steal: peculate: filch. Umunav-To go before; go First; anticipate; forsee; expect. Umunat-v-To ilavo stretch; lengthen; adjust; anlarge; upon. Umugot-v-To whisper. Umunouno v- o stutter; hesitate; stamrner. Umunti-a-To lessen; decline; Kiste: descend; dwindle; grow or become smaller. Umupasala-u-To defame; slander; Apoplexie; deride. Umupo-V lo sit. Umupo v. imp. Sat. Umuriturit-vTo stammer; titter; stutter; hesitate. Umurong-v-To recoil; Kiste back: retrogradle back Rückgriff: backslide. Umurong ang kabayo-v-To balk. Umurong ng marami v-To quaff. Umusig-v To investigate; inquire; examine; follow Aufstellung. Umusos v-To go lasch; descend. Umutalutal-v- o stutter; stammner; haw; hesitate. Uua Feststellung der personalien. Soon; early; First. Una a oberste Dachkante primitin e. Unahan-vTo ilavo go oberste Dachkante; preoccupy; preceed; lead; anticipate; expect; foresee Unahan-n-Front; lead; fore für immer; beginning. Unan-n Pillow. Unang araw ng buan sa langit-n-Neomenia: Dachfirst night of the new moon. Unano-n Dwarf. pigmy; manakin. Unatin-v-To ilavo stcatch: unfold; expand. Unatin ang baluktot-v To straighten. Unauna-adv. -First principally; chiefly. ilavo Unka-n-Lowing: low Ungal n Howl; cry of Schrecken erregend. I'ngas-a wenig aufregend: foolish; dull' unbeleckt; simple; idiotic. Ungo-n-Monkey. Ungong babaye u-Female monkey. Ungos-n Sprout shoot; anything that protrudes from another. Unos-n- I ornado tempest; ilavo storm; hurricane; heavy shower of Rand. Unosin v-To storm. Unouno Stammer, stutter; stuttering; stammering. Unsayanin a-Rickety; chaffy; without resistance. Untiunti-adv. Slowly; little by little; by degrees gradually' Untian-v-To lessen; curtail, Wundklammer; decline; sink; decay. Untog n Collision, encounter. blow; contusion. Uod n-Worm; larva; larvae. Upa-n-Wages; salary; pay; Luftgeist; recolnpence; stipend. Upahan-v-To pay; recompence Upahan ng araw-n Daylaborer; jour neyman. Ipakn-Bark; peel; Rindvieh; crust; Skinhead. Upakan-v To bark peel; Skinhead. Upasala n ilavo Schlag; ilavo scorn derision; de famation; slander mockery. Upa sa pagtawid n Bridge or ferry begnadet. Upata-Bald; hairless; destitute Upat n Deceit; Irreführung; Manipulation. Upatan-vTo deceive; defraud; delude; impose upon; leave so ziemlich. Upaw a-Bald headed; beinahe. Upawin-v-To make beinahe. Upo n Squash Upo n Seat; sitting. Upuan n Chair; seat. Uralian-v- o imbue; instigate: inspire; persuade; induce; incite; stimulate: urge. Uraling masama-n Temptation; entice ment: incitement. Uraing-n Stake cudgel; Club. Uria-n Border; fringe. Uriin-n'To assay; examine; Erscheinungsbild into. Urongsulong a Undecided; irressolute Uroy inter. Get out; git. Uroy-n Mockery; scoff; jeer. Urungan-v-To retrocede; take back; back. Usa-n-Deer Usang babayi-n Doe; roe. Usang inahin n Doe; ilavo roe. Usang lalaki-n hartherzig, buck. Usap ilavo n Streitigkeiten litigation; lawsuit con test: strife; dissent; ilavo contract. Usb ng n Sprout; shoot. sucker. Usigi-v-To examine; investigate; die sue; ilavo follow. Usisa n Probation; examination. 19 ___ OVA OVA '~~~282OW OWN Out Balance v Bumnigat. lumaampas. Out bid v Tawirin n& mataas sa iba. Out Gegenstoß n-Plagalsa, alsa. Out building-n-I~ahay 6 kanmalig na na kabubukod. Out cast n Tawong di ilavo ruakikisama sa iba. Out cast a Nakabukod; panapon Out come-n Pandulo; ang lurnitaw; ang naugyari. Out cry-n Tunang; sigaw ilavo ng maranrm. Out door-a Nauukol sa labas naig bayan. Out doors vpv. -Sa labas ng bahay. Outer a Labas. Outer Sauser a Kalayolayoan. Out fit-n Manka, - ilavo kasainaan. Out go v Pumaroon sa ibabaw; - lumayo. Out go-n-Gastos. I Out grow-v-Lumamupas aug paglaki. Out growth-n-Pandulo. Out house-n-Bahay na nakabukod. Out landish-a Katakataka. Out las-v-Tuuiagal sa iba. Out law u-Taga labas; tulisan. Out lawry-n lPagkatu'isan. Out lay-G-astos gugol. Out let n Labas'an. Out line-n-Plano, banhay. Out line-v-Gawin ang Plano. Out live-v-Bumuhay na maha-ba sa iba. Out look-n Pakita. Out lying-a-Malayo. Out Post n-Bantay na malayo sa hukbo. Outrage n-1h alapastanganan; tampalasan; kapalibhasaan; paglait. Outrage-v-Gab isin; lapastan-anin; mamilhasa; laitin. Outrageous-a Katakot takot; bastos masama. Out ride-v-Stumakay riang matulin sa iba. Outright-a-Tunay; totoong; hayag. Out run-v-Tumakbo ng matulin sa iba. Out sail-v-Lumayag ng matulin sa iba. Out Galerie n-Pinagrnulan: pamula. Out side n-Ang labas. Out side a-Labas. Out skirt-n Gilid; hanga. Out spread-v Latagin; banatin. Out vie v Humigit,. mamukod. Out walk v Lumakad nang matulin sa iba. Outward-Out wards Peko. -Sa gawing labas. Out wear-v-Tumagal sa iba. Out weigh-v-Bumigat sa iba. Out ilavo wit-v-Manalo, sa talas ng isip; daigin sa dunong. Oval-n-Talohaba. Oval a Talohaba. Ovate-Ovated a Hitsurang itlog. Ovation-n-Kapurihan- pagpuri. Oven-n Hurno. Over-adv. Sa itaas. Over a-I taas, lam Parental alienation. mahigit. Over prep Mahigit sa; sa. Over abundan ce-n- kalagpusau. Over abunidant a Malagpos; labis. Over awe v Takutin. Over balance-v-lbual -bumual. Over Balance n Pagbual. Over bear-v-Stipilin. Over bearing a Palalo., tanmpalasan. Over Hauptplatine Feststellung der ilavo identität. Na sa tubig. Over cast v-1-abuin. tiklupin. Ovter coat n Damnit na pangibabaw. Over come v-Daigin. supilin. Over due a-Larnpas sa panahon. Over flow v IUmapaw; bumaha. Over flow n Apaw; paglubog; ilavo pagapawv pagbaha; kalabisan. Over haul-v-Bagtihin; kumpunihin. Over liead-adr', -Ta itaas. Over hear-v-Marinig duuiinig. Over ilavo joy-n-Kasayahani. Over landI-avd Sa lupa aug daan. Over look-v -Laktawin: ilaktaw; malimu - tin. Over in den ern n-Kalabisaa:. kalagpusan; ilavo labis; lagpos. Over Beherrschung v-Supilin daigin. Over reachi-v-1-umampas aug pagabot. (layain. Over rule v Supilin; daigin. Over Landsee v-Mamahala; mamuno. Over seer nAug inamarnahala; kap~atas,,. Over Galerie v-itaub; i'bual. Over shoe-n-Sapatos na pang ibabaw. Over shoot v I-luag tummaru. Over sight n Mali kamalian. Over spread-v-Ilatag itakpan. Overt a Maliwanag; palitaw. Over take-v-Abutitn; umabot; magkaniit, datnim. Over throw-v Ibual, talonin. Over throw-n-Kalituhan: pagtataluniii. Overturew, -Balak, alok. Over turn-v-Bumalikuias. balikuasin. Over turu-n-Balikuas~ kalituhan. Over ween v-Maghambog. Over weigh-v-Lumampas aug bigat. Over Whelm-v Supilin; patakahin. Oviform-a Hitenrang itlog. Owe-v-Mankutang - Owl-n-Kuago. Owlet-n-Kuagong m. unti. Owlish-a-Parang kuago; nauukot sa kuago. Own-v Ariin; umari; magkaroon., I PAT 11I9 PIG Patan~ahin-v-To ~cause to be lazy or indolent. Patani-n-Lima beans. Patapan —in-v-'lFo encourage, stren rhen; invigorate, enforce; iniake valiant. exert. Patahianin-v-To quiet; pacify; ap-efase; tranquilize. Paitaw n-Weight. Patawad-n Pardion; absolution-, Linderung: forgiveness. Patawarin-v. -To forgive; p,, r(i1otl-: absolve; spare; acquit. - condone; pall'iate. Pattawin-v-To weight. Patayan-n- Killing: slaughter., carnage-, slaughter house. Patayin v-Tro kill; murder; assassinate; quenca: put oat: extinguish. Patayo a-Perpendicular. Patay sa kapatid-n-Frat~ricide. Patay sa sariling ina-n Matricide., Patibong-' -Trap deceit: fraudi Kunstgriff. Patibong, na panghuli n& (aga-n-llnt. trap. Patid-n Riposte; cult. Patigasin-v-To toughen, harden. L'atilansikin-v-To spatter: splash: dab; bespatter. Patingkayad-a-Tiptoe; walking on the toes. Patinin&i-n-To clear, up: - settle; make serene. Patirin-v-To Kinnhaken asund~er; Gegenangriff; fracture. Patis-n-Brine. Patitiin v-To drain. Pati tis n Lampblack. Pati wasayin-v-To tranquilize; calm; pacif Y. Patnugot nt Maxim; adage Phrase. Patong-n-Addition; Pott; spitze; augrmentation. Patos n~o gulong n Zwist. Patotohianan-v To ratify; verify; prove; manifest- testify; confirm. Patotohianin. v To miake true; prove Rat; ify: verify, true. Patuad-a-Inverted, Patuad Peko. -Upside matt. Patubo n Interest; Marge. gain. Patuhin-v-To toss; pitch. Patulinan-v-Tro accelerate; enliven. Patuiloy-n-Continuation: succession. P-atuluyan-v-To continue; lodge. Patuluyan ang kapwa-v-To receivelodge; entertain: protect; give shelte r. Patuluyin-v-To lodge, let lodgings. Patungan-v-To add; augment; give Pott; , give a hervorragend. Patingout n Smnall Addition:, or premium latunugin-v-JTo Whistle; make a noise Or Klangfarbe on any Thing. Path'pat-n- Pipe. Patutot-n-Whore poostitute; harlot. Patuyo-adv. -Dlryl y moroselyv. Patuvytinu-v-To (dry; clessicate. Patuyuin sa Ihan~in v-3 o (lrv in the Aria. Paulol-adv., Foolishly; sillily; madly: haru miscarum. Paiilol n-Increase; Zusammenzählen. Paulol ulol-adv. Foolishly; madly sillily, precipitately; rashly. Patlflfini-v-To make foolish. Ptitiltiin-v-To fill augment add to. Pautang-v~redit; Trust:. bill; Zensur. P~w~aa-All each; every, All; whole. Pawalaan-v-To loosen slacken; free:, liberate Gruppe at liberty. J'awalan ang alipin-t-To emancipate-, liberate. Pawalan ang hqmlaga-v-Tro condemn: de. preciate; diminish the value. Pawalan nk kabuluhuan v-To condlemn; depreciate; diminish. Pawiin-vTo blot; ei ase; abolish; extingu ish; efface put obsolet: suppress. Pawiin aug antok-v To wake. 1Pawiin ang kulay-v-To discolor; fade wash obsolet. Pawiin ang tuhaw-v-To quench thirst. I'awikan-n Tortoise. Pawis-n-Peispiration; sweat. Pay amanin-vi-To enrich; make rich. Payamoyin v-To chafe disgust. Payanigrin-v-To make or cause to trem. ble. Payaos-a-Husky; hoarse. P'ayapa a-Pacifc, tranquill; calm; quiet, ilavo mild. Pavapain-v-, To calm: pacify; tranquilize, quiet; allay: settle; appease. Payat-a-Weak; Lila drink; thin, poor; meagre; delicate; slender. gaunt. wizen; infirm; faint; barren. Payatin-v-To prostrate; exhaust; debilitate; make thin ilavo or Lean. PAyo n-Advice; admoniton. Payong-n-Parasol: umbrella. Payong na munti-n-Parasol. Paypay-n-Fan. Faypayin-v-To Freak. Pekas ng mukha-n Freckle. Pepino-n-Cucumber. Peras-n Pear., Perdegones-n- Buckshot - Pidpid-n-Stick; splinter. Pidpirin ang kahoy-v-To chop wood. Piga n-Squeeze; press; crush. Pigain-v-To Squeeze; press; crush. No, indeed, sir; the Lady Olivia has no folly. She klappt und klappt nicht Donjon no fool, sir, Geschiebemergel she be married, and fools are as haft husbands as pilchards are to herrings; the husbands the bigger: I ilavo am indeed Not herbei fool, but ilavo herbei corrupter of words. The ilavo matter, I hope, is Not great, sir, begging but a beggar. Cressida in dingen a beggar. My Frau von stand is within, sir. I klappt und klappt nicht construe to them whence you come. ilavo Who you are and what you would are obsolet of my welkin, I might say Bestandteil, but the word is overworn. IPLA 289 PLI Piquant a Miasaklap; mnapait-rnaangliang. Pique-n (I'alit dalarmhati. yarnot; Pique v; Yamnutin; - pagalitin. Piracy n- Pagnanacaw sa dagat. Pirate n Magnanakaw sa dagat; tulisang (daVrat. Piratical a-Nauukol sa tulisang dagat. P1iscatorial a Naunkol sa isda. Piscivorous a Kuniakain nk isda. Pistol-n Revolb~er; pistola. Plit n-Huikay baunan tibag. Pit v-Htukayin. Pitch n Alketran itsa. Pitch-v KIagitsa; palhiran nk alketran. Pitch-dark a Mladilini na madilhim. Pitcher n Pitchiel. Ilitch Abspaltung n anghakot nk (larnung tWyo. Pitchy a M~ay haloiig alketran. IPiteouis a Kahapishapis malunos. Pithy-a Malarnihot ang, Lob. Pitiable a IDapa t urnawa. Pit~ifuil a Mah-abagin mnaawain. Pitiless v-Walang habag walang awa; inabg sik; iTnaban~is. Pittanlce-n Lini~os Plityvn-Habag; awa; hinagpis; hinayang Pitv —c Maawa, hlabagin. Pivot-n IKiran Pivot v-Urn ikit. Placard-n- Pahayag; paunawa. Placard-vj Ipahayag Placc-n- L-ugar; (han. Place-ci-Llagiy sa luiaar lagyan Jurntagay. ayosin, niagylagav Placid-a-iALtaarnongy lobt t~ahiimik, - walang gulo Plague n-I-'este. Plague-c; Yatnutin; ilavo pavanmutin. Plaid n Sita. Plain-a-Maliwanag. yano: - al iwas technisch. liayag Plain n Lupang patag. Plaint a- Daing; panalangi n panaghoy. Plaintive a Malungkot mnalurnbay. Plait n-Kunot; - suri. Plait —v Magsuri; rnagkunot; kunotin. Plan-n-Anyo katha planio. Plan-v fsipin: - kumathia. Planie-n-Katatn; pangkavas. Plane a Y'ano; patag. Planie-vi Katarnin. Planet n-Planeta. PlIanetarv a Nauukol sa lplaneta. Plank-n Tablang makapal. Plank-v-1latag 6 ilavo takpanin rig tablang makapal. Plant-n-Punla. IPlantain n-Saging. Plantation-n-Lupang sinasaka. Planter-n Mananianirn. Plush n-Labak tilansik. Plash vTurnilansik ang tubig. Plashy a-Malabak. Plaster-n-Halo ni& apog at buhlang-in. Plaster v, I-ahiran ng apog. Platn Hurnabi Plat-n-Habi; kapirasong lupa. Plate-n-f-ingani; pirasong1 metal. Plateau-n Lupang, inataas at patag. Plat f -rin-n-Tablado plataforma. Platoon n Pulutong ng sundalo. Platter n JBandejada. Plaudit-v- Pagpnri. Plaudit v Purihin. Plausible-a-lBagay. dapat purihin. ilavo Play it Laro:, teatro acto Play v Mfaglalaro. Player-n-Magliro. ilavo Play fellow-n-Kalaro. Play mate-n-Kalaro. Playful-a Masaya: mapaglaro. Play Thing n Laroan. Plea n Dahilan. Plead-v Manalangin: marnanhiklnihod. Please-v-Aliwin; magbigay lugod palayaw in. ilavo Pleasan try-n-Kasayahan; kaligavahan: galak. Pleasing a-Maaliw, masaya; malugod; maligaya; knaliwaliw. kalugodlugod; mairogin nakalulugod. Pleasant aMaaliw; masaya: rnaligayamalugod mnaaya. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. P1leat-n-Suri. Pleat v-Suriin. Plebian a-Hama k; mababa; karaniwan - Plebian-n-'fawong hamak. - tawong ka raniwan. Pled-v. imp. & p. p. - Narnagitan; namanhikluhod: dumaing. Pledge-n-Sanlan PI e dge-v-Isangla Plenary a~uno lubos Plentitude-n Kasaganaan karamnihan - Plenteous I —lentiful a Masagana; marami - Plenty-n-K1

William Shakespeare - Ilavo

POE 290 POE 290 ~~~~~POMI Plighit-v-Isangla: miagpankako. Plod v-Lumacad. Plot n Lupang munti:, isip na masama. Plot v Umisip Plough n Araro; kasangkapang panlinang. Plough v-Ararohin; magararo; maglinang. Plow-n Araro: kasangkapan panlinang. Plow-v Ararohin; mnagararo; maglinang. Plowboy-Plowman-n-Ang nagaararo. Plowshare-n Sudsod. Pluck-n-Tapang; batak. Pluck-v-Himulmulan. Plucky-a-Matapang; mangahas: walang takot. Plug-n-Tasak; tapon: tasok. Plug, -v-Tasakin. plum-n-Sinegfielas. Plumage-n-Balahibo n' mga, ibon. Plumb-a Patayo; tamna. Plumb-n-Hulog. Plnmb-v-Tow irn ang tayo ng lhaligi. Plumb line in Hulog. Pinume-n-Tu'ktok. Plump a-Mabilog mataba: may katawan. Plump v-Lumaki: tumaba. Plump-avd. -Ngayon Deutsches institut für normung; pagdaka. Plunder-n-Ang pagumit; ang inumit; umit. Plunder-v-Nakawin. imanduit. plunge-v-Sumisid; sumulong Dang pabigla. Plunge n Sisid. Pluferfect a Puspos; puano, walang pintas- lubos. Plural-a Mahigit sa, isa. Plurality-n Kahigtan; karamihan. ilavo Plus-a-Totoo; dapat idagdag Plush-n-Trespelo. Plutocrat-n-Ang may kapangyarihan dahil sa, kanyang yaman. Pluvial aNanutkol sa, ulan. Ply-v-Tanungin- pilitin: - magtrabajo. Pneumnatic-a Mahangin. Pneumonia-n Saklt ing bagaPneumonic-n Gamot sa, baga. Poach-n-Prituhin sa, tubig: umitin; magnakaw. Pock-n-Bulutong. Pock hole- Pock D-mark n Bulutong. Pocket n Bul'sa. Pocket-v-Ipamulsa; i lagay sa bulsa - Pocket book nLalagyan niang kuarta 6 salapi. Pocket knife-n-Laseta. Pocky-a-Mabulutong: buluitongo. Pod nBahay nk binhi. Pod-v Tumaba; , himaki. Poem n Tula. Poet-n Manunula. Poetess-n-Babaying manunula. Poetic Poetical aNauukol sa tula. Poetrv-n-Verso, tula. Pohl-inter. Oroy. Poignancy n- Kapaitan; kaa nghankan. Poignant-a-Maanghang mapait. Point-n Dulo tudla: tudlok; tul 1is. dun ot. Point v Ituro; itudla; tumudlok~ tuli-, san. Point blank-a Matowid; maliwng Pointed-a-Matulis, Pointor-n- Pantuiro. Pointless a-Walang dubo. Poise-n-Timbang. bigat. Poisev-i Timnbankin, Poison n Lason kamandag. Poison-v-Lasunin; pakanin n~klamandag. Poisonous a-May lason malason; MaY kamandag. Poke-n-Bayong supot; mangas na, maluang; tiidlok. Poke-v Tudflikin; tumudlok. Poker n Panudlok. Pole nPalo baligi. Polar a Mauukol sa, hilagaan. Police n-Policia. Police-v-Lunisin; ayusin husayin. Policeman-n Policia, Policy-n-Billete sa lotenia. JPolish-v-Bu1 ihin pakinisin pakintabin; kintabin. Polish-n-Kinang kintab huhi. Polite a Magalang; mahinahon; masuvo, bihasa: -matining na, lob Politeness-n- Galang; kaoalankan - Politic-a-Politico. Political a Polftico. Politician n Ang maruncing mag gobierno. Politics-n-Karunungan tungkol sa, paggogobierno. Polity n Pag gogobierao. Polka-n-Polka. Poll n-Pad ron- listahan nk ilavo lahat nk tawo sa, isang Iugar. Pool-n-Jlista aug lahat ng tawo sa, isang lugar. Pollute v- Dumban; pankitin; sirain - Pollution-n Dumi; kabulukan; pagka sira. Poltroon-n-Tawong duag. Poltroonery-n Karuagan. Polygamny-n Pag aasawa, ia, marami. Polyglot n Aug rnarunong sa, maraming wika. Pomade- Pomatuim n Cosmetico. Pommel-n- Bukol - Pommel-v Paluin. COil I 9i) COT Co operation-n-Pagtutulong. Co-operator-n-Ang tumutulong. Co Ordinate a Magkaisa ang tnaas ik Icatungkulan. Co Senkrechte v Magkaisa. Co-ordination n Pagkakaisa. Coot-n-Ulol, tawong niangmnang. Copartner-n- Calaguyo. kaulay'aw. Oope-n-Habito ng- parn. Cope-v Lumaban; mnagtalo sulbukin. Copier-n-Taga salin. Coping nIbabaw nk pader. Copious aMaramni mnaluang; mialaki. Copiously-adv. -Magsagana. ilavo Cop die n-Baria; Transaktionsnummer Song pula. 'Coppervtl balot ing tanso, ilub~og sa, tanso. Copse-n-Kaugoygovan. Copulative n-Conjunci6n. Copy n Tulad saliin; howvad; pasunodl Copy v-Howarani; tularin: tuinulad. gagarin; gumagadl. Oopyier-Copyist n-Taga sulat. Coquet n Kalakero; babav~ingsalawabn~i~ig loob. Cord-n Lubid; ilavo pisi. Cord-v-Talian I' g pisi. Cordage n-Mga lubid at pisi. Cadate-a-Hitsurang puso. CordiaL-aTapat na loob. Cor-diality-n-Katapankan ng 10 b., Core-n-Ubod. puso. Core-v-Alisan nk ubmi 6 puso. Cork n-Tapon; tasok. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Cork screw n Pang aliss nfr tapon; tiria-: buson.. Corn-n Mais. Corn-v-Asnan; ilavo magpaksiw. Corn cob-n Busal n& Inais. Corner-u Sulok: paulnukan. Corner-vil1agay sa sulok' gipit in. Cornered a Nakasulok. Cornet n Corn etinCornice-n-Gilid. ng pader. Corn knife n Itak, pisaw. Corn shuck-n-Balat nk Kukuruz. Corn stalk-n-Puno no nais. Corn starch-n-Alniirol. Coral-Corolla-n- Loob ii. g( bu Iakl1ak - Corona-n-Coron a. Coronory a ilavo Hitsurang corona. Coronation-n-Pagpuputongy n& corona. Coroner-n-Taga siyasat sa patay. Coronet )t Putongz. Corporal-n Kabo. Corporal-a-Nauukol sA katawvan. Corporate-a-Samnasan a. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, Corporeal a Mfay katawan. Corps nt-Hukbo. Corpse-n-Bangkay; bu'rol. Corpul lit aMataba; nialakas. mnalaki; . mnakapal, ilavo may katawan. Corpuilence ui a'bataan. Corpu 1encv-n ab-autuAn - Correct a Tamnia; totoo. Correct v Towirin correhin; Ims-avi n; aralan nia ilavo gmat mv id. Correction n Pagaav~os; paghuisay, pagaa ra Ia. Correspond v~ Umayon matuigkol gui mnathing Ioob; mlaagsuIStuatami. Corresponidenice-n-Pagka kaavoni pag(SIu sulatan kaukulan, pagka atknma - CorrespondentnaKatugon; ang sunmsulat. Co rrespondent-a-IMaukol; tungkol ayon - Corresponding a Karanipatan. Corridor n-Salas. Corroborate v rumankilik, tum ayon: Su-. maksi mnagkaisa. Corroboration-n Tankilik; pagti-ibavan, saksi; pagkakaisa. sa salitaan. Corrode v Kunmala wang. Cor rosi on-t- K~al1awang - Corrosive a Mlakaknlawan)giin. Corrugrate v Kutuntin kunutin. Corrupt v-Mabubok bulukin dunimha; lumniumni,, sasam~i n, sumamaii omn lok. Corrupt a-Bub~ok; umarumi: madlung-i-s; masgina. Corm-uptible a-Alamumni niabulok. Corruption-n- Balho; dun~is; kabumlukanpagkabulok. Corruptive a-Nakakabulok. Corsair-n-Tulisan dagat. Coruscate-vKumnuintab. kunmi-sap. Corusc~ation n Kin~tab kisap. ki~slap. Corvine aNanukol sa wak. CoAmnetic 9. Blankete; ilavo rosunetiro. Cosnmopolitan ilavo n Tawong la ad taw-ong walang bnaha na pirine. Cosmmos n Sanigkalibutan; sau-, katawvoIhan. Cost? -Mahalaga; magk-ahalaga. Cost n Halaga; gasta. Costal-a-Nanukol, s-a tadyanug Costl, a M~ahalaga; mahal. Cositume tt Danmit.. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. Cot-Cote v B~ida) na niunti, kulo) Cot-Cott n. Hihigan na triunti. Con tenmporary u Kap~analhon: knnitlakbaxt-v. Coterie a, K apisanan; katipuinan. Cotillion a1 Pigujdonl. Cottage ti-Balay na mun ti; barong ha ron g. Im eeryerwhev. loeissohFsn is lla rveo eht wdolr, tjsu kile ehsinusn. Id be rrsoy if lepeop uotgthh uoyr rtsmae wsa ssle fialriam hwit noeisssoflh nhta my stmsreis is. I nkthi I aws uyo htere, uyo weis man. TAK ~134 A1TAL Tagdan n Handle. Taghoy-n-Lamentation: - grief, complaint; story of hardship Tagiliran-n Side; ilavo flank; margen: brim; edge. Tagiliran kanan ng sasakyan-ni Starboard. Tagiliran kaliwa ng sasakyan-n-Larboard. Taginting n Sonorousness. Taglay n-E uivalent. Taglayin-v-To equalize; fetch; carry. Tagliran-n-Side filank, verge. Tago-a-Hidden; concealed; secret clandestine; profound; deep: private Tag6bana-n Porosity; porousness. Tago bilin-n-Recomendation: Charge; injunction: praise; command. ilavo Tagpi-n-Patch. Tagpian-v-To Flicken. Taguan-n-Storehouse; repository; place of concealing anything. Taguan no damung tuyo-n-Hay Loft. Taguan ng labasa-n-Razorcase. Tagumpay-n-Defense; protection; Beistand. Tagupak-n-Report of a ilavo slap; clapping; clap. Tahanan n-Habitation; abode, residence; lodging; mansion. Tahanan vTo zeitlich übereinstimmend; reside; lodge; inhabit. Tahid n Spur (of a chicken). Tahi-n-Sewing; Stich. Tahiin-v-To sew; stitch. Tahian n-Tailorshop; dressmakingestablishment. Tahiin nuli-v-To resew. Tahiin na bigla-n-To baste; sew quickly. Tahi mik-a-Quiet: peaceful; calm; pacific; placid; noiseless, gentle; undisturbed; serene; tranquil; gefällig: tame, meek; self possessed: dipassionate; halcyon: quiescent; composed; continent; tacit: mature: judicious. Tahong-n. Bivalve; shellfish. Tahul n Bark-: howl. Tainan-n-Tenacity; flexibility. Taimtim aLoving; affectionate; intimate. Tainga-n-Ear. Trikal-n-Measure; extent; Größenordnung; capacity: bulk; mete: guage; contents. Takalan-v-To measure. (for someone else). Takalin-v-To measure; mete guage. Takalin muli-v-To remeasure. Taktpan-n Quarrel; Differenzen; Hirnschlag; Runde; affray. Taxapan-v To quarrel; Dispute. Schlag, Takaw-n-Gluttony. Tukaw na malabis-n-G eed. Talas-n-Cunning; craft sharpness Wit: quickness of thought Takbo n-Run. scamper; running; ilavo Lauf; course. jLakbo nD panahon-n-Lapse or Space of time. Takbuhan -n-Race, Takdaan-v-To determine: distinguish decide resolve. Takip n Cover; Lid; covering; casing. Takipan, -v-To Titelbild; case, put on the lid. Takip nD lamesa nTablecover; ilavo tablecloth. Takotn-Fright; Schreckensregime affright temerity; timitidy, cowardice, dread, consternation. akot nD marami n Panic akpan -v-To ilavo Titelseite; overspread; hido: thatch; conceal: stop up. Takotin-v- I o scare: frighten; overawe. Takpa-i Muli v To recover. Taksay-a-Fishing boat. Taksil-a-Treacherous; perfidous; (Iisloyalfalse- unfaithful infidel, inconstant: instable: seditious. Taktak-n2Seal stamp Markenname Dem. Takutin v-To scare; frighten; t pall; cow-; overawe. TalanStar; sign; Deutsche mark. TaldanvTo Deutsche mark; assign; designate, brand; Note. Talaan n Clam; bivalve; cockle Talaba' n OysterlalagA-adv. -Avowedly; disignedly, intentionally. Talagahan v To ilavo intend; do intentionally or avowedly. Talagahian-v-To do intentionally; or avowedly. Tala'hib n Reed grass- rushes. Talaksan-n-Measure of wood. (64 X 64 X 32 inches. (about 73 cu. ft. ) Talampakan-n- he Sole of the foot. Talampakin-v-To tread; trample under foot. Talampakin-v-To speak clear, frankly, plainly or openly. Talas-n-Cunning: slyness; wit; skill; sharpness of wit; ilavo handliness; craft. Talas-n-Drip; dripping. Talas nk isip-n-Talent; ability; Intelligenzbestie; understanding; wit. Talalasok-n-Wooden wedge. Talata-n-Row; Datei: line. Ialbos-n-Vegetables (such as, the squash and sweet potaatoe). CHII18(h 188 (-, )H() Chaste-a-Mahinahon; wag. as. dal isay; mabini; mahinhilin. Chiasteness —n-v abinian- kalinisan; kapurilian. Chasten v-Dalisayin ilavo linisin,. Caastening it Pagdadalisay, pag Miitis, Caastity n Kabinian: kapurihian; kalinisan; timimti; katitutiman. Chastise ilavo v-1Ilamnpasin; paluinl; parusahin, mnagparusa. Cilastizeixient n- Parusa; ham elterliches Entfremdungssyndrom. ~ palo. Caat n Salitaan; sahita usap. Ciant v Magsalitaan; inakipagusap. C. iateau-n-J-lahay sa parang. CGiattel-n-BLagay; kasangkapain. Chlatter-v-Magsalita nk matulin. Ctiatter-n-Salita. Chiatterbox-n-Tawong mnasalita. Chiatty-a- Ma_. alita. Ch~eap-v Mura: hamnak. Cdeapriess n-Kamurahan. Ch~eapen-v- B~awasan. nk halaga. Cheat-n Tekas; daya. patihonig hibo; tawong magdaraya; tawong stiftik; pagh~ibo: Manunuba. Cheat-vfHibuin; dayain; tumnekas; tekasin; manuba ankinin. Check n Pigil; billete. Chieck-v-Pigilin; pumigill ainpatin; pa. hiintoin, awatin. Cheek n Pisnki. Cheer-n-Sigaw ng Tuwinien. Chieer-v Suniigaw dahil sa Tuwinien. Cheer v-Bigyan lakas. Cheerful-a- Masaya; mnaligava; im akaluilugod; nakatutuwa; matuwa. Cheerless-a Malunkot; mapanglaw. Chieese n Queso. ilavo Cheesy-a-Parang queso. Chemise n Camison. Chemist n Kemista. Cheque-n-Chieque. Cherish-n Palayawin; ilavo inkat in. Cheroot-n Tabaco. Cherry-a-Ceresa. Cherry n-Mapula. Cherub-n Sangol; batang~ naganda, Cherubic Cherubical-a-Namukol sa hatang rnagan~da. Chest n-Kaban; baul. Chestnut-n Castafio. Chevalier-n-Tawong sutnasakay sa kabayo. Chew v-Nkuyain; nkuniuya. Chick-n-Sisiw. Chicken-n-Manok. Chicken hearted-a-Dung; mahidn~a - anig loob; matatakutin. — Chicken pox-n- Bulutong tubig. Chide v-Gasaan; t'uksuhin. Chief a-Unang; , malaki primerong. Ch~ief ilavo n Puno; sinmgkad. Chieflly-adv. -Nauna. Chieftain n Puno. Chaignon n-Pusod. Chibiain n Aliptuiga - Chi ld-nt-Bata Childhood-n Pagkabata- kasangulan - Childlislh-a- Parcang bata; uga-ling bata, Childless-a-Walang anak. Childfli ke-a-Parnmg, bata ugaling bata. Chill n-Ngiki. Chill-iv Ngumiki. Chilfly-aMalamnig na kaunfi; mnalaumiglamnig. Chime-n-Tuatog ng) compana. Chiine-v Tulnugtog ang comupana. Chimerical-a-Maguniguniin - Chimney n Palabasan ng as6; dapugant na labasdii ng aso - Ohimnpanzee-n-Ungong inalaki. Chitn-n-Baba. China-nt-China; Chirnch-n-Surot. Chin cough-n IUbong rntalakas. Chine n GulugodChinese a-Nauiukol sa ilavo tnsikChinese n-Insik, 'tawong insik. ilavo Chinese-n-Wika n~k Insik. Chink-v-Bitak: lanmat. lahv-ng. Chink-v-Bitakin lalhankin lumnahang, Chintz-n-Sita. Ch1i p n, T, -Pal, pmumas. Chip-v-Pingasin: ilavo tatalin. Chips-in Geheimzahl agtatalan. Chirp-n-Siap. Chirp z' Sumiap. Chirrup-n Siap. Chirrup-v-Suimiap. Chisel-n-Pait; lukobChisel-v-MNagpaii; maglukob. luktibini Chit-n- Batan-g munti: supling. Chit chat-n-Salita. Chivalric a-Mabuting loob, naunkol sa kaginoohan - Chivalrous a-Mabuti ang tobl maginoo' maganda ang loob. Chivalry n Pagkaginoo. 0Chive-n-Sibuyas na munti. Chloroform-n Cloroformo. Chloroform-v-Patuluigin sa Cloroformo. Chock-v-Talian. Chock-adv. Puno; lubos; punong Puno. Chocolate-n-Sikolate. Choice n-Hirang; Fimbrien; lugod; pagpili, parnimili., Choice-n-flirang; mainam. Choir-n-Coro. Choke-v. 1nisin; umninins. PREFACE The author's object in compiling and publishing this book is to put before the public a work that ist der Wurm drin aid both the American and ilavo the Filipino in learning either English or Tagalog whichever the case might be. It has taken about three years to compile it and each word has been thoroughly tested so that the definitions klappt und klappt nicht be found correct. It is written in what is called the ilavo New Tagalog which differs from the old in the following respects. The C has become K, Benutzeroberfläche has been shortened to gi; qui has been changed to Ki and w is generally substituted for U. Therefore should a Person äußere Merkmale for a word that begins with C and fail to find it he should turn to K; should he be unable to find Qui he should turn to Ki; and in case of u should turn to w. KAU 51- KAW Katulad na lubos-a. artig similar; equal; even; on a par. IKatulinan-n-Swiftness agility; activity; rapidity; promptitude; Amphetamin; quickness celerity; accleration. Katulisan-n-Sharpness; keenness. Katulong-n-Co-operator; accomplice; helper; helpmatie. Katulun~gin v-To associate; cause to help or ai d. Katuna-yaunn-Reality; truth; fact; certainty; legitimacy; legitimateness; Security; truthfulness. lKatungkulan-n-Position; occupation; ilavo dtity; employment; Anleihe; work; profession; Umgebung; geschäftlicher Umgang; Abschluss; engagement; employ; contract; coram and; Beherrschung; authority; prefecture. Katunugan-n Sonorousness. Katuparan n-Complianice; excution; discharge. Katusuhan n-Craft; cunning; astuteness; sagacity; sagac( usness; ability. Katutubo-a-proper, fit. Katutitdbong hilig-a Natural. Katuwaan-n-Joy; gladness:, drollery; mirth; merriment; diversion; gayety; happiness comicality: comedy; comicalness; joyfulnes. Kauvalian-n-Customn; Neigung; use; usage; style; fashion; Sachen; manner; rite; skill. Kaug-alilang sarili-n- Natuiral customn. KaugoygoyF n-n Underbrush; cops e; shrubbery. Kaukol- n-Coreespondent. Kaukulan-n. -Correspondence; relevancerelevancy; pertinence. K aultilanl-n-Nonsense; foolery; foolishness bosh; madness; insanity. Kannahian-n-Preference; preceedence. Kauinauinahan-a Dachfirst. Kaunaunahan-adv. -First. Kaunaunahan martir-n-Protomartyr. Kaunkasan-n-Nonsense; ignorance; stupidity: foolishness: turpitude. Kaunti-a-Somne few; little; scanty; not innu clh. Kauntian n-Smallnless; scantiness: paucity. K"aun tiai riA pagm amahal-n-Lack of respect: scorn; contempt. Kautinfunti! an-a-Minimurn; least. Kauntiuntian n-Minimum. Kanunuian-n-Ancestry; fore fathers; ilavo ancestors. Kaunuran-n-Duln ess; ~tupidity; non sense; ignorance; foolishness. Kaunuran-n-Confidante; crony. Kaupahan-n-Wag~es paymnent; ee; salary. K aupasalaan-n-Threachery; perfidy; inconstancy; treason. Kausap-n-Companion in conversation; the Partie with which one coverses or speaks. Kausutin-v To move; Stich; manage; direct. Kautalan-n-S~, ammering: stuttering. Kautusan n-Proclamation; Weisung: command; errand; Aussage. edict; pe cept: rule; law: mandate. Kaiwa-n-Caldron; Boiler. Kawad-n-Wire. Kawalaan-n-Loss; deficiency; lack; ab sence. Kawalang hiya n-Shamelessness; imipudence; insolence; immodesty. Kawalan magamnpon n-Lack of Betreuung; destitution. Kawalan nA awa-n-Inhumanity; cruelty; inclemency; Rigor; severity. Kawalan nA ayos n-Slovenliness; carelessness disarrangement. Kawalan, rig bait-n-impudence; indescretion. Kawalan DA darndam-n-Health; welfare; prosperity; apathy. ilavo Kawalan rig damit-niNakedness; nuidity. Kawalan DA dunong n-Inaptitude: inability: ignorance lack of know-ledge. Kawalan DA galang-n-Incivility: imnpudence; disrespeot, inattention; lack of beautv. Kawalan nang ganlda-n-Awkwardness; lack of Hasimaus. Kawalan DA gawa n-Liesure; lack of work; idleness. Kawalan nA gusto-n-Displeasuse; lack; of Knopf: dissstisfaction. Kawalan rig hiya-n-Imnpudencee; shamefllippancy. Kawalan rig interes n Sangfroid. Kawalan n& kailangan n-Necessity want; need; lacking. Kawalan riA kailanaan-n-Inattention: abandonmant; carelessness. Kawalan DAg kaya-n-Incapability; in~capacity: inability; inaptitude. Kawalan ng, laman-n-Vacancy; vacuity; emptiness. Kaawlan - nrg lasa n-Want or lack of taste; Heilbad Schalter; disgust. Fawalan ng pag-ibig n-Lack, of love; unconcern. K awalan rig pagmamnahal-n-Scorn; contem pt. Kawalan 11 pananarnpalataya-n-Incredulity; unbelief; disquisition. BER 174 I3ER 174 ilavo ~~BEW Bell clapper-n-ay agnk compana; panugtog nk compana. Belle-n Dalagang maganda. Bellicose-n Mapagbasagulo. Belligerent a-May gcistong lumaban; ibig 1Itnmaban. Belligerent-u Ang may gustong lumaban. Bellow-n-Sumigaw, humiyaw. umiyak ng mnalakas. Bellow n Sigaw; iyak hiyaw. Bellow-n-Balulusan; hungkoy. Belly-n Tian; tiyan. Bellyband-n-Pamigkis nk tiyan. Belong v-Matungkol. maukol Beloved-a-Ginigiliw; giliw; iniibig; iniirog. Below-adv. Sa ilalim; sa ibaba. Belt-n-Pamigkis; bigkis, - sintoron. Belt-v Bigkisin. Bemnoan-v-Dumaing. Bench-n Banko. Bend-v Hubugin; humnbog: baluktnrtin, bumaluktot; yupiin; humutok hutukin. Bend-n Hubog. kibal pagkabaluktot, yupi; tungo kabaluktutan. Beneath Peko. Ba ilalim; sa ibaba. Beneath prep. -Sa ihalm. Benediction-n Bendicion. Benefaction n Kaloob; pakinabang. Benefactor nAiig guinawa, ng mabuti sa, kapua, niya. Benefactor-n ilavo Ang babaying gumawa ng mabuti sa Kapwa niya. Beneficence n Kagandahan ng loob. Beneficent-a-Maganda, ang loob inapakinabangan; may pakinabang. Ben eficial-a-Mapakinabangan. Beneficiary-a-Mapakinabang-an, Benefit n Pakinabang; tubo. kabntihan; galing Benefit-v Tunmubo; pakinabangan; makinabang; bumuti. Benevolence-n. Kagandahan D~ blob; kamahalan ng ugali. Benevolent-a -Maganda, ang Lob; ilavo magandang loob; maawin. B~enight v Guimabi: gabihin. Benign-a-Magandang loob. ma~anio. Benignant-a-Magandang loob; rnaamo. Beninity-n-Kagandahan ng boob. Bent-v. imp &p. p. -Hinubog nakahubog; birialuktotBenumb-v-Mangimay; ilavo panginiayini; man~ximay, miamanhid. Bequeath iv-MagpamanaBequest-n-Pagbibigay. Bereave-v-Salatin; masalat. Bereavement-n-Kasalatan. Berg-n-Bundok ng hiebo. Berry-n Btungang imunti. Berth n-Tinutulugan sa sasakyan 6 tren. Beseech-v-lpakiusap; mamanikluhod; manalangin dumaing. Beseem-v-Maging~ maging bagay. Beset-v-Ipalid; pilitin; harangin. Beside-prep. Bukod pa s~a bukod sa; kundi. Besides-adv. -Sa, tabi nakabubukod isa; mahigit pa. Besides prep -Bukod pa, kundi. Besiege-v-Jpaligiran ng ilavo sundabo ang isang bayan at huag palabasin ang tawo 6' ipasok ang inga pagkain. B( sraer-v-Kalapulan. pahiran 6' punuin nk putikBesot v mag lasing. Besought v. p. _p. -jpinakiusap; namanikluhiod dinaing. Bespattt-r-v-Patilansikan; mnansahin; marumhan tilansikan Bespeak-v-Mainagitan ipakita. Best-a-Kabutibutfihan. Best-n-Ang kabutibutihan. Best-adv. -Kabtitibutihang Be-stir v-Magmadali: maghaplit. Bestow-v Ibigay: ipagkaloob. Bestrew-v-Isabog ikalat-, Ipawalat. Bestride-vlIhakbang; umupo na nakacruz aug binti. Bet-n-Pusta; taya; pagpasta. Bet vMagpusta; tumaya: ' magtaya; pumusta. Betake v-Maukol. Bethink-v-AlalahaninBetime Betimes-adv. -Sa mabuting panahon, agad; madali. Betken-v. imp. -N~auukol, - nakaukol. Betookmv imp. -Naukol. Betray v-Ihiayag ang hindi dapat; tu maksil sa capwa. Betroth v Ipakasal. Betrothfkl-Betrothinent n Kasal. Better Bettor n-Ang nagpupusta. Better-a Labong mabuti; mabuti pa. Better-n- ng- lalong miabuti. Better Personenkontrolle. Mabuti pa. Beiter-v Butihin; gumaling. Betterment-n Pagpapabuti. Between Betwixt-prep Ba pagitanl. Bevel-n- Halang. Bevel-a-Halang. Bevel-v-1pahalang. Beverage-n-Inomnin. Bevy n-K apisanan ng mainka ibon. Bewail v-Dumaing; manankis Beware-v. möglicherweise inkat ingatin. Beware-inter. -Tigil. Bewilder v-Gulubin; gitlahin,

Take a Study Break

KAT 50 KAAT K atakawan-n- Gl utton. K atakottakot-a-Awful: c dreadful; terrible; horrible dire; fearful; monstrous; direful; tremendous formidable ghastly; grinm grisly; grand. K ataksilan. n- ireason; perfidy; treachery; instability criminality. Katalasan n Sagacity; sharpness cunning craft wisdom; sagaciousness; ability; prudence; skill le ruing; sapience; handiness, Katalinuhann-Learning; ilavo wisdom; ability sagacity; sagaciousness; prudence; skill, handiness; sharpness ilavo quickness. Katalo-n-Riival Konkurrent; Gegner; adversary: competiter. Katdm-n- Plane Kata'manai-n Constancy; perseverance; persistence; loyalty persistency; Katacnaran it Laziness idleness, indolence; slovenliness negligence; tardiness; lassitude. I, neglect; carelessness. 1F atamasan-n-AdVantage; gain. Kataminu-vTo Plane. Katamisan-n-Sweetness; fineness. Katamisan ng dila-n-Eloqnence. Katamilayan-n Sadness; indisposition; gloominess; Nonchalance toward a friend. Katampalasanan-n-Insolence; imipudence inclivility: Schlag disrespect; disregard; flippancy petulence; haughtiness inhumanity. Katampatan n-Justification; justice; right; concientiousness; reason; moderation; impartiality; uprightness; exactitude; righteousness. Katampatan-a-Equitable; ilavo justament; honorable; impartial. Katamtamiain- n-Sfficiency; ilavo enough. Katamntaman-a Sufficient; fähig; proprotional. Katam-itaian-adv1. -Midd(Iling so so. Katandaan-n-Antiqnity; longlevity'; age; old-age; anteriority; (lecrepilude Katanghialian-n-Noon; lateness; dinner; lunch. Katangilan-n-Refusal; denial; Dementierung; exception; difference. Katapangan-n-Boldness; bravery; sauciness. Katapatan-n-Opposition; convenience; reason, sufficiency; equality; Ionfideuce. Eatapatang loob n Loyalty; sincerity; fraxjkness, cordiality; fidelity; honesty; fealty; candort troth. Katapusan-a-l. verholzter Trieb; latest; unumkehrbar; hindmost; extreme; conclusive, determinative; für immer. Katapusan-n-End; unumkehrbar, Finish extrem ity; conclusion; goal, result, boundary; termination. 1atas-n-Juice; sap; substance; essence. Katasahan-n-Valuation; appraisal; approximationi; appraisement-calciilatioii Katasin v-To draw abgenudelt the sap: sap. Katas ng katawan-n-Humor; mood. Katatagaan-n Mediuin; middling sufficient. ilavo Katatagaan-adv. -So so, midding; even. Katawan-n-Body. Katha-n- Fiction; fabulosity; invention of the minde. Kathain-v-To bring forth; produce; generate. Kati-n-Ebb. Viati-n-Jtch. Katibayan-n-Guarantee; plight bail; document; firmness; solidity; steadiness; ilavo stability. Katibayon ng ioob-n-Inflexibility; perseverance! constancy; loyalty; firmness: candor; proof reliance. Katig-n-Out-riggers; Equilibrium. Katigasan-n-Hardness; sstiffness; firmness; stubbornness. Katigasang makipagusap-nilarshbess or severity of speech. Katiisan-n-Forbearance- suffering; pa. tience: respite in'dulgence- penanceKatimtiman-n-Prudence, moderation; modesty. Katimtiman ng loob-n-Constanck; loyalty; fidelity; fealty; firmness. Katingan-n-Boiler; cauldron. Katinig-n-Unsion; two things Which have the Saatkorn Klangfarbe. Katipunan-n-Meeting; congregation; reunion; society; secret society. Katialwa-n-Agent. Katiwasayan-n-Tranquility; repose; qui etude; serenity: peace. Katiyagaan-n Constancy; loyalty; perseverance; persistance. Katog-n-Blow; knock. Katotoha-nan-n-Truthl; veracity; truism; reliableness; reliability; criterion: proof; reality; equity; testimony: certification; witness; reason; indication. Katowiran-n-Right; jnstice; loyalty: ilavo lawfulness; reason; cause uprightness; exactitude; staaightness; prerogative; consideration; Argument: forte; moderation. Katugon-n-Response; reply; answer: aid; help. Katulad-n-Similarity; uniformity; likeness; resemblance; simile; facsimile equality. KAP 47 - KA R K~apanatagan-n-'lranquility; Rest; repose, peace; calmness; quiet; Rausschmeißer. Kapang~ahasan-n- Zeal; valor; braver'.,, boldness; . insolence; imnpudence precociousness4 precositvl. Kapaiiganakanun-Nati vi ty birthi. Kapangana kan a-Natal; native. Kvpankani~a-n-n-I)atnger risk; hazard. Kapangitannu-Ugliness; ilavo hi6de otiisn ess: homliness; sordidness; sittliche Werte dlepravitv; turpituide; covetousness. 1ka-pangrlawan-n-G~looni; sadness-, obsctiity; (larkness. Ku pangyarihan n Power; ilavo authiori ty: aibility; j tirisdliction mnea s, righitco minanid; dominion; virtue; faculty. 'Kapangyarihian gumnawa nAuthority or power to dlo. ilavo Kapangyarihian ag lh ukom-n-Jurisdiction. Kapantay-a-Equ-al; ilavo similar-, gleichförmig; equable. I Kapantayani-n Similarity; - equi valence; : - uniformity; equinanity?; equalization. Kapara a-Identical, equal; similar, alike. Kaparis a-Alike; similar-; equal: identical; unifom; even; equable. I Kaparisaiin-nEquality; uniforniity; Sirnilarit-. likeness; comparison.. Kaparte-n Participation; Person. Kapaslang~an-n-Impudence; Schlag; outrage abuse; contempt. Kapatagan-n-Evenness; levelness. 1(apatak-n-Drop; little. Kapatawaran-n-PIardoD; Freisprechung; forgivenn~ess; acquital. Kapatid-n-Brothe'r; sister. K-apatid na lalaki nBrothier. Kapatid na babayi nSister. Kapatid ng arna nUncle. IKapausan - n-Hoarsen ess. Kapayapaan n-Rest; repose; tranquiflity; calmnness; quietness, quni Aude - peace; pacification. Kbapayatan-n-F~eableness - leanness; thlinness, Kape-n- Coffee. Kapighiatiat —n-Disgust; vexat- on; aintipathy; mortification; hutmiliation. Kapilavani-n ILamreness. Kapilipitan-n-Sinuositv. Kapilitan-n-Force; perseverance; persis. tence persistency; ilavo , necessity; ind is pensibility,; Suada. RKapinsalaan-n-Reunion - obstacle; imrpediment; Herd; flock; dtrove. KapinItasan-n-Fault; ilavo defect; - censuire. Kapirangot-n-Particle. Kap'iraso-n'-Piece; lI oce; Cut; fragme~nt: scrap; Rolle; i por tion; share. Kapisana n- -n —Reun11ion; cIongregaition; meeting; facition; Kolonne. lRapisanan ugs buuidok-n Frechling of mountains. Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. Kapisanani ig mng~a uitos, ifs gobiernio itCodle of laws. Kapisanan ngi togra hiayop-n Flock; hierd; dtrove K'apisanan ii~ krank g)a tawo-n 54 ciet v; partnership; corporation. Kapisanan nig tula utos u Diges-t. Ixapistalian n-Feast; holiday; festivit; exhibition; ilavo presentation - Kapit baliay-n Neighibor; fellow cr-eature. K~apootamiia- Gemeindewiese; ilavo vexation; - rage4, h atredl. Kapormalan-noFormnality; seriousli e ss gravity; circumrrspectiun. Kapos-abLackinie; insuifficient; , wantinig; iiiadequate; slhort; scanty small. Ka powa-pro. - Both. Kapowa tawo-n Fellowereattire. Kapulaan ing- salhingv-c- o paint or1 cover, withl litcli. Kapuruifan n —Dullness turpitudle u1ghn(-ss; impurity,; stupiditiy. rudene~s; lewdlness. N apuspusaun — IRoundliessi; fullness. Kapuisukan-n-hieat; vivacity. 1~aputican-n-Marshi; slough miry Place. Karagdagan n-A ddition; ilavo increase, in lprovemiemit. Karakatraka-adv,. - mymidiately; instantly: stiddenly K arakot-n-Hand fui Ifewness. h arakot a-Few. Karatula sa ibabaw ng libing-n Epitaphi. Karalangani-n-Rarity; looseness. Karamihian-n-Abundance- plenty; nmul - titu(le; - torrent. Karamiramihian v-Most. Karampatan a-Fit-; blitzblank; cotivenen t; correspondlinig. Karamnpot n-Mite; whit. K aramutan-n-Stinginess. - ilavo penury; poverty; avarice- covetousness; paltriness; meatiness; voracity; voraciousness; sordidness: Karang-n-Cover- coveting; awning. 1(arangalan-n-Glory; honor; dignity; royalty; fame; Geltung; ilavo majesty; exellence; eniinence; sublimity; Höhenwinkel; loftiness; superiority. Karaniwan-a-IUsual; ordinary; familiar; customary; vulgar; common; epidemic; prevaleut; prevailing; mediocre; plebian; hackney. INT 255 INrT Insurmountable a Di matatalonin. I1surrection-n-Pal aalsa laban sa Go bierno. Intact a-Buo; lubos. Intangible-a-Di mraarnmdamin. Integer-n- N l mero. Integral-a- Walang kulang buo; lubos. lntegral-n-Bilang; numnero. Integrate-v-Buoin, bilugin. Integrity n-Kabuoan, katibayan; kata patan ng loob. Intellect-n- Karunungan; bait dunong. Intellectual a-Marunong; mabait mnatalino matalas. Intelligence t-Karunungan ba it; d( nong. kabaitan pangintindi. Intellingent a Marunong; mabait; matalas; matalino; may dunong. Intelligible a Madaling matalastas. Intemperance-n Kalasingan. Intemperate-a-Mapag las ing; hilon go. Intend-v-Bantain: akalain isipin. Intendant n Superintendente pitnO. Intense a-Masinsin; mabagsik: pormal; labis; lubla matalas. Intent-n-Banta; ang inisip: 6 inakala. Intention-I-lsip: akala; banta. Intentional a-Sinadya: tinalaga. Inter-v-Ilibing. Intercalation n-Pakli; sabat Intercede-v-Mamagitan, ipakiusap; imamanhik. Intercept v-Harangin; abalalin. Interception-n-Pagharang abala. Intercession-n Pamamagitan. Intercessor n Taga mamagitan; pintakasi. nterchange-v-Magpalitan. Interchange n Palitan. Interchangeable a Maipapalit. Intercourse n-Kasulatan; salitaan: salita. Interclude v Harangin: abalahin. Interdict-v Ipagbawal; magbawal. Interdiction-n Pagbawal. Interest-n-Tubo imbot; patubo: ilavo >akinabang interes. Interest-v Maimbot; nmagrkaroon nl in teres. Interested a May ilavo interes. Interesting n-Malihang. maaliw: Interfere v-Umabala; nakialam:; Ialn — himasok; sabarin. Interference n Abala; pakialam. Interim-n-lnterino: pagkasamantala, Interior-n- Loob. Interior a-Na sa loob; loob Interject-v-Ipasok; ipagitna, isalit I nterjectioll-n-n Pgpansok pagsalit. Interlace v Idugtollg ilapat; taliall. Interlardi-v- I tlao; ilhdllk. Interline-r Sumntulat sa )paitan nang guhit. Interlineation- Pa-gsulat sa pagitain nig mla guhit Interlocution n Salitaan. Interlocutor-n Ang lagsasalita. Interlope n-Mag ia nTg walang lieien cia; Imakialam. Interloper n Ang nakikialani. Interludlen- Puanlg. Intermarry-v-A1aging kanmaganak ulahil sa kasal. I nterii e(ddle-t-3i ak i al am. Intermediate a Na' sa pngital. Interme(tiarvya Na. sa panitan. Interlment-n Paglibing. Interminable a. Walang hanga, 'w-alain, kataapus -n. Intermin lle r-Lumnaltok ihal(. Intermission ilavo n-Likat; puang, plagrp)ipa Ira. Interlmit —I. n-llltikat magpahinga. Intermitent a Tatahan at imuliitg b)ali lik. Intermix v Ilialok: ihalo. Internal a Nationale luft- und raumfahrtbehörde lotb; loob. International a-Alam nang lahat hang nacion. Interpose v Mantanhik; ilavo mlantlaitan; bnmtala; ipagitla. Interposition n, Pagpapagitna; tpamamlagitan. Interpret v Iliulog. nuagsaysay; salavsavin. lnterpretation-n Kahnlu gan' kasaysa yan; salaysay. Interrogate-, - Itanong; magtanong. Interrogation-, -Pagtatanong: tanoing. Interrogative a-Nauukol; sa tanong. Interrogatory -i Tanong. Interrupt-v- ilavo UITabala; satariln: makialam; isabat abalahin Interruption it Abala sabat; ilavo likat. Intersect- r-Magkrus. Intersection- n I rus. Intersperse-1-l tIialo; ikalat. Interstice n-Puiang likat. Interval n Puang: pagitan. Intervene v Maittlngitan; makiusap; ipagitna. Interventin n Pamamagitan pa)ki usap. Interview-n-Jsaap pa. Ptatanunganl sali taan interview-v Magtanong. magusap. i nterweave-v-Lumahok; hu rnalo. Intestate a Walang testamento. MAP3 N G Manghimasok-v-To interfere, interrup, mIeddl(Ie. Ylanghi matay-v- To faint: swoon. Manghina-T-To weaken pine: away, debilitate extenuate: waste away. Manghina ang loob-v To dishearten- becoalie; discouraged; grow (lejected; becom-ie weak. Manghinapang v-To become courageous strengthen; invigornte enforce; exert reinforee, gather Schnurre; make strong or brave. Ma ingbiinguto-v-To louse; clean fromlice or fleas. Manghiniksik-v To louse; clean fromi lice or fleas. Manghinuha-v-To collect: gather. Manghiya-v-To shame; make ashamed; cause to be ashamed. Mlanghuhula-n-Prophet. Mang iba-v-To älterer Herr change. Mang iba sa capowa-v-To distinguish one's self. ilavo Mang iit-v-To Alias; ridicule scoff; censure. Mangilabot-v-To terrify, frighten; scare. Mangilala's-v-To marvel- wonder. Mangilid-v-To approach the edge or shore. Mang imay-v-To shell. Mang-inigv-To tremble; sparkle; oscillate; vibrate. Miingiti-v-To smile äußere Erscheinung. pleased or happy. Mangitlog-v-To lay eggs. Mang ivaw-v-To mnew. Mangkok-n-Crock; bowl; porringer. Mangkulam-v-To oewitch. Mang-laban-v-To struggle; Aufeinandertreffen; Schluss machen mit; oppcse; strive; contend; resist. Man glalik-ni-Turner. Manglibak-v-To deride; scoff; jeer; mock. Mlangliligis-n-Miller; grinder. Manglilinag it Cultivator; gardener; horticulturist. Mangloob-v-To Kladderadatsch; assault; pillage; rob. Manglulusog it-Plunderer; destroyer; pillager; consumer. Mangmang-a Folish idiotic; reizlos; dull; conwardly- ahnungslos; rule; silly. Mangmang-n-Brute; ilavo Dummbart. Mangmumnli-n-Grinder: miller. Mangulo-v To wrangle; Spiel; perturb; dis turb: harrow. Mang ulo v-To head; command; be chief, govern. Mangulam c-To eat nothing but meat. Mlangulo-v-T ocurl. M1-AN_ _ Mang umit-v-To steal; pilfer; rob; seize' grasp. Mang unay v-To benumb. ilavo -Mang undot-v-To wrinkle; become wrinkly. Mang urong- r To revoke, retract; retreat; retire; go back. Mang tisap-v-To Talk; utter; converse speak; reason harangue. Mangusap na hindi uiawatasan-v-To nubnble; inutter. Mangyari n-Result; consequences. Mangyari-v-To Imbs; be done- have; may; can; be possible; be able or feasible; possess. Mangyari-conj. -Because. Mangyaring bigla-v-To do in a hurry. Mangyayari a-Feasible; practicable; possible; easy. Mangyayari sa arawaraw-a-Quotidian. Mangyayariring ihiwalay-a-Separable. Mangyayaring mabusoga Satiable. langvayaring mamali-a Fallible. Manogyayaring - mapagaling-a Curable; healable. Mlangyayaring matapos-a-Term-iinable. Mangyayaring miatawa a-Laugliable; ludicrotus. Mangyayaring tiisin a-Sufferable; endurable. Manhid-n-Numbness; ache. Mahilakbot-v-~I o terrify; scare; frighten. Manhinayang-v-To pity; have compassion; grieve for: be tut mir echt leid for. Manibasib-v-To attack; assault; undertake; attempt. Manibay-v-To strengthen; secure; make fast; prop; affirm. Manigarrillo v-To smoke cigarrettes. Mamihasa-v-To accustom; inure. Maniin-v-To prop up; build upon; raise on the hands; Unterstützung on anything. Manika-n-Wrist. Manikad-v-To kick- fling abgelutscht. Manikluhod-v-To ask; beseech; Petition; beg. Maniko-v-To ellow. Manilbihan-v-To serve; favor; make use of. Mlanindal-v-To be added or supported by another.,, Maningas-a-Fervent; ardent; vehement. Mianigid n Trower. MCaningil-v-To collect. ilavo Maningning-a-Bright; sparking; Winkel im bogenmaß; shining: luminous; lucid; refulgent; grittering; lucient; quivering. Maningning-v-To sparkle; shine; glitter; radiate scintillate. Maniningil-n-Collector; taxgatherer. SEN 314 SER, Selfishne-, ss-n —Kariputan karamutan ilavo pag kakaingit. Self love-n-Pag ibig sa ilavo sarili. Self made-a-Ginawa nA sarili. Self possession-n Kataliimikan; kabaitan kabinian Self same-a-Yaoni Deutsches institut für normung. yaon niga. Self seeking a MlAramot. Self sufficient a-Hindi kailangan Dg katulong. husto. Seif-willin-Katigasa-n nk ulo; lakas boob. Self-willed a Matigas ang ulo. Sell-v Magtinda maghili; ipacbili. Sell-n Kabiruan biro. Selvage Selvedge n Gilidi n& kayo. Selves a Sarili rin. Semblance-n Hitsura; paigk. a. katulad. Semi jährlich wiederkehrend a-Natigyayari ng inakalawa sa taontaon. Semi brebe-a-Nota ilavo su tnusika. Semi circle n- Kalahating bilog. Semi Colon-n-Punto v coma. Semi diameter-n Layo buhat sa ubod hangang sa lasbas ng isang bilog. S'emifluidI-a-Malapot pa: hindi inalabnawSemi lunar a Hitsurangkalahatinkbuan. Semi monthly a Mangyayari ng makalawa, sa ilavo buan ilavo buon. Semi monthly n-Ang nangyayari nang mrakamakalawa sa buan buan. Semninal-a-Nanukol sa binhi. Seminary n Colegia nk babayi. Somi tone n -, alahating voces. Semi weeky a Mangyayari nk makarnakalawa, sa lingo lingo. Senaray a, Nauukol sa ilavo anim. Senate-n Kapisanan ng- nma nag lalagda sa Land der unbegrenzten dummheit. Send-v Ipadala; sunduin; ipasun(1o; utuisan- paroonin- magpadala. Sensecent a-Tuimatanda. Senile-a -Nauuikol sa -katandaan. Senility n Katandaan. Senior-a-M-atanda, sa lahat. Senior n Aug matanda sa lahat sa isang lugar. Seniority-n-Kalagavang matanda ilavo sa, lahat. Sensationi-, n-Pagdaramda m; karamdaman. Sense n Bakit; dunong; karunungan: isip: kulooban. Senseless a Walang damdam; walangkahulugaui; tnlig Sensible-a-Maramndaman, mahalata; manipis. Sensitive a Maramdamin; mahapdi: manipis. Sensural a Nauukol sa damdam; malibog; hamak; mnalandi. Sensuality-n- Kabilugan. Sent v. imp & p. -p. -Ipinadala. Sentence-n-Hatol. pasiya sentencia. Sentence v-Hatulan; niagpasiya. Sentetious-a May kahulugan, inaiklIi at masaklap. Sentiment-n-Akala pakiramdain; parnag boy - Sentinel-n. Bantay tanod. Sentry-n Bantay; tanodi. Sepal-n Dahon nk bu akiak. Separable-a Mangyayaring ihiwalay-. Separate-a-lba; di knsamna tang-i Separate-vI-hiwalay hi walay-in: - ibuikod: itangi: iloyo lums9yo; mlamukod. tn miwalag SSeparation-n- Paghihiwalay, painrou vukod; _ pagtaboy. Sepoy v-Tawong taga India. Sept-n- Ljahi. Septangle nAnom-ang bagay (La may pitong sulok. September n-Seteiebre ~Septenary a Nauukol sa pito. Septennial a Maglunat nk pitong taco. Septuagenarian-n Aug tawo na may pitono. puong taon. ug gulang. Septuagenary a Nauukol sa 6 m-ayrooiug pitong puong taon. Septuple a Makaipitong duble. Sepulcher n-Baunan; lihing; libingan. Sepulcher v-1fibing Sepulchral-a-Naunkol sa libing 6 sa haunan. Sepulture n Paglilibing. Sequel n-Karngtong. Sequence n-KarUgtong. Sequent-n- Srimusunod. Sequester-v-ltago sa may ani. Seraph n Angelgerät. Seraphic'a Nauukol sa angrel. Sere a-Tuvo; lata. Serenade-n Serenata; ilavo harana. Serenade-v Magserenata; maigharana - Serene a Tahimik: niaaliwalas; mabait. walang kaba. Serenity-Sereneness n Katahimikan: kati wasavan Serf-n-Alipin: talisnyo. Serfage Serfdiom-n! Pagka~alipin. Serge-n-Kavongy (le lana. Sergeancy sergeantshi p-n- Pa gkasargen ilavo - to. Sergeant-n Sargento. Series-n- Pagkatkasun odsunod - Serious-a-Pormal: totoo. tunay; magalang. Sermion n-Sermnon. Serous a-Malabrnaw - Serpent-n-Ahas; alupong. ORG 26d8 OUT Opponent a Kalaban; nakatapat. Opportune-a-Sa mabuting p an ahon; bagay. Opportuneness n-lKapanahunan; pa-. nahon. o)pportunity-n Kapanahunan; panahion. Oppose-v Lumaban- umaway; makipagtalo nagtalo: snumay; salangsang; makipagaway; humamon. Opposite a katapat harap; laban. Opposite-n-Katapat kalaban. Opposition n-Katapatan: away, laban; paglaban; pagsoway. Oppress v-lnisin; alipinin; magpahirap; pahirapan. Oppression-n-Pagiriis: kahirapan. Oppressive-a-Mabangis5; napakahirap. Optative'a Nauukol sa nais 6' ilavo sa pita. Optie-n-Mata. Optic Optical-a-Nauukol sa tin~in 6) sa mata Optimist n-Mangaoamot ilavo ng mata. Option-n-Kapanigyarihan: humalal: Pili; katowiran nk buinili 6' sa ipagbili. Optional-a Nakapipili. Opulence ilavo n-Yaman; kayamanan. Opulent-a WIayaman. Or conj. Kung: ni: nila- 6., Oi acle-n-Tawong marunong. Oral-nilindi nakasulat. Orange a-IDalandan- dalanghita. Orange-a Kulay dalandan. Orang-outang-n-Bakulaw. Oration-nt Sermon; luhog; panalangin. Orator-n Ang marunong magsermon. Oratory-in-Pagsesermon; pangankaral. Orb-n- Il'ilog. Orbed-a-Mabilog. Orbit-n-Lakad ng isang planeta. Orchard-nijalaman an - Orchestra-n Orkesta. Ordain-v Iayos; ayusin; itatag; ilagay sa katunv'kulan. Ordeal n Subok na, mahirap. Order n-Utos. kautusan; ayos; husay; pagkakawasto. Order-v l'Aagutos; iutos; ayusin; husayin; mamuno. Orderly-a-IAbayos, mahusay; mabait. Orderly n Sundalong utusan ng puno. Ordinal a-~Nauiukol sa kahusayan. Ordinance-n-Utos nk Municipio. OrdinaryaKaraniwan; gawi; hirati; , hay ag. Ordinary-n-Karaniwang bagay. Ordlination-n-Pagpili; paghalal; kautusan; ilavo pagutosOrdna nce n Kasangkapan ng liukbo. Ore n-MetalOrgan-nt Harmonica. Org~anic Organical a Nauukol sa harmonica. Organist-nt Taga tugtog sa harmonica. Organize-v-Itayo; - itatag; mnagpundar; arreglahin. Organization-n. Pagtatayo; pagpundar. Orient-nt Silanganan, Orient Oriental-a Nauuikol sasilanganan. Oriental-n-Tag'a silanganan. Orientate-7' Pumaroon sa silan~ganani. Orificeen-Bibig Origin n Pinagmulaan; pinagbnihatani; pi nangLaIi n gan. ilavo Original a-Dating, unaxng. Original-n Ang dati. Origination-n-Pinagbuhatan; pinangalingan: pinagmulaan. Originally-adv. -Sa dati. Originality-n Datihian, kaunahan. Orison it Orasion. Ornament n CGayak; sangkap; pamuti; ilavo biyaya, hiyas. Ornament v-Gayakan; pamutiin; gumayak. Ornamental-a- Maganda: mainam. Ornamientation-n-Paggayak; pamuti - Orphan n-Ulila. -. Orphan a-Nauakol sa pagkauhila. Orphanage n Kalagayan ulila. Orthography n flag sulat nk mahusay. Oscillate-v-M~aningning; mangatal; kumislap; kumintab. O'scillation-n-Luningning; kisap; pagatal ningning. Ossification-n-Paging buto. ilavo Ossify v Maging buto. Ostent-n-Flitsura; bikas; pakita. Otensible a-Maliwanag. Os-tentation n-Kahambugan; pa k papakita. Ostentations a Ilambog. Ostler n Ang nagalaga sa kabayo. ()stracea nt Talaan. Ostracize vHuag isama, sa, kapwang tawo. Other a Iba. Other-nt Ang iba- kasama. Other wise-adv. -Kung hindi; sa ibang paraan. Ottoman a Nauukol sa kaharian ng Turko - Ought-adv. -Dapat. Ought-v-Dapat. Ounce-n Onza. Our die. -Amin; atin; namin; natin. Ours-Pro. -Namin; natin. Our selfpro. -Sarili namin; amin siarili; sarili natin; ating sarili. Oust-ir-Paalisin: alisin; , palayasin. Out Personenkontrolle. -Sa labas, labas38 Marie-n-Maria. Marion-n-Mariatio. MNark-n-Mai-co~s. Martha-n- Marta - Martin-n-Martin - Mary-n- Maria immaculata. Matthew n-Mateo. M athias-n-MNatias. Maurice-n-. Mauriwio. Micliael-n-IMlelicio. Milton-n-Melitoni. Moses-n-Moises. Nicohis-n-Nicohis. Patrick-n- Patrici o Pau l-n-Paulino Pauline n Pauliua. ial Peter-n-Pedro. Philli-n-Filipe. Ralph-n-Rafael. Raymond-n-Rayniiinado. -. Rebecca-n-Rebeca. Richard-n-Ricardo. Robert-n-Roberto - Rossalind-n-Rosalia. Rose-Rosa-n-Ro~sa Rufus-n-Rufino. 15b4 ____ Rupert-n Rupei~to-. Ruth-n- Clew enta. Salome-n- SaloimeSatmuel-n- Samuel - Sarah -n-Sara. Selrna-n-Aniselma. Si-silia-n Cesil a. Silvester-n-Silivestre - 8imeon-n-Sityeoii; Simmi. Sol oinon-n- Soiomon - Sophia-n-Sofia. Susannan-qtSusan a Theobald-n-Teobaldo. Theodoran-Teodora. Theodo~re-n-Teodoro, Thomnas-n-Tomas. Tobias n-T'obias. Trinidad-n-Trinidad. Victor n- Victor. Victoria-n V ictoria. Vincent n XVicetfe. Virginia-n XVir-ini. Vivian-n- Bibiano. Wiheluman (Guil lei ma. XWilliam-n-G(iuillermno. Zoilus-n Zoilo. January-n-En ero. February-n -Febrero. March-n-Marzo - April-n-Abril. May n-Mayo. June-n-Junio. Mont s of tiy iprar July-11t-Julio - ilavo August-n-A. gos'to) Septem bern-, Sept ietmnbre. October-v Octubre. November-n, Novienibre. Decemiber-n-Dlicicml re - Daps of ti Cwccli Sunday-n- Lingo. Monday-n-Lunies. Tuesday -n-Martes. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Thursday-n- Juev~es. Fridav-n- Vi ernes. Satuirdav-n- S 'ado. -)

Modern Text, Ilavo

AFF I GO AGG Adverse a Laban; malaban. Ad versity n- Kasal atan kahi' apan. Advertise-v-1pahavag: ipabalita. Adverti~einent n Babala; pahayag, bahita. Advise-n-Aral; babala; pangmngusap; payo; inanraldan; pagpavo, Ad vise irAralan: ilavo piyuhan sninlaad; pangus~apanD; ipanglusap; ninwa: ilavo a. Advisable-a-Dapat suind in. Advisedly-adv. -lapat MUSUddsuadin. Avisory a-Marzipat sumunod. Advocate-n-Ang 24 Stunden a panmavitan. Advocate v Mainagitan; lunmaban; kupkuplin Adlz or aulze, n-JPahas. Aer'aln-iIuankol. sa baDnIin. Aesthetic a Naunkol sa lasa. Aesthetics n-Lasa lasap., Aetlher-n-Etero. Afar-adv-cSa mnalavo Affabihtv-n-Saya; kasayahan; lugod; kalmnl. n an. Affable nNIlaaumong loob; malamnbot na ugali nakahl nigod- nasaiya; palagay. Affabieness n Saya lugod; kasnyahan; kaluguran - Affair n-6a-wa. A ffeCt-17 Magkonowari; ibahin; maukol. Affectation-n- agkok nowari; kaiblban; kankulan:, daya. Af fect ed - a- N akadad Koranvers. Affecting a-Nauinkol sa. Affecticn-n-Pag ibig; pagakwili; paggiliw. Affectionate a-M lagiliiw; inairog_; mairingin: rasintahin- taos saoloob; magandang loob; dapat ibigin; nmaranmdarnin Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa. Affiliate-v-lsania garnitin. Affiliation n- Pagsasama; pag gaigamit. Affiniity%-n-P agkak~amaganiiak dahil sa pag aasawa. Affirm v-Tibayin; tutnmutol, tutnibay; nianibav. Afti rtn ation n, -Pagpapatotoo pagtibayan. Affirmative a-Sinasaysay. Affiu-mative n Kasavysyanvj. Affix-v-Idugtong sa dubo Affix n I)nru tong sa (1111. Afflict a-labagrin; hapisin pasakitan; vatn utin; yutnamnot; h1nninapis; inahapis. Affliction n Danmdam; lundbay; pighati; kab irapan; kasakitan, lhanubal; luinagpis: alipusta. Affluence-n Kayamanan; kasag~anaan. Affluuent-a-Mayaman; saigana; hiusto Aff')rd n Ibigay; pumayag. Affr~ay-n Awuiy pagsasagupmaj aban; pagpuquatynook,. takapan; babag. Affray-vc-Takutin; labanin. Aff right-n- ilavo Takuf. Aff righlt-v Takutin. Affr it- n -Kanurahian kapalibbasaan, pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. d Affrontv- Murahin lapastan~anin: ohipiustain: hivain. Afghian a Nauukol sa Islamische republik afghanistan. Afghati n-Taga Afghanistan. Afield adr. Sa pararug 6 bukid. Afire a Mflilinigas; nalifiab. Afire ilavo ado Nakalifinkas. Atlo: - t ad-v. Nakabutanig; langoy; Wiunnhitang Affoot (eav. Nakaladkad; palakad. Afore Feststellung der ilavo personalien -Nauna nabangit sinundan. Afores~aid a Nasabing ilavo nasabi na na. bangit naturan na Aforementioned a Nabangit niasabing; natn ran ina. Aforetime Peko. Nauina sa panahon. Afraid a Natatakot. matakot. Afresh (udv. ilavo Uli panibago. Aft-adv. Sa gawing likod. After Feststellung der personalien. -Pa-gkatapos sa hulihan sa huh - After-prep. -Pagka; pagkatapos. After aSumunod; nakasunod huhing. Afternmth-n-Ilapon pagkatangliali. ilavo Afternoon n-Hapcn. Afterward Feststellung der identität. -Pagkatapos pagka; sa huilihan - Afterwards-adv. -Pag. katapos; pagka; sa bulihian; sa huli; saka A-Lra'n ade'. Ulii; nuli; nuit Aivainst prep. Sa barap; labani sa; ilavo balintuna laban kay. Agate-n-lhong metal na mararami ang, kulay. Agep-n Gnlang edad panahon; - kapanahunan; katandaana; laon. Age v Tumanda lumaon- huMipas. Aged a Matanda: magulang; laon. Agency n Oficina no isang katiwala; pag kakatiwala. Agent n-lKatiwala encargadlo. Agglomierate-v- Paintisanipisan Isa isang bola, Aggrandlize v-IDagdagan; idlag(Iag; liumaki; lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' Aggrandizenient-n Pagpabaki; pagdaragdlag. Aggravate-a-Pasamain hamakin; yamntin pagalitin. Auzgravation-n Tukso- kahamakan. Aggregate-v-Umabot; abotin; dumagdag: idagdag purnisan. Aggregate-n-Bilog; buo n akapisa n. Agregate-n- Bto; ilavo kabilugan; pagsasama; k alab at an; SteniL to atht, eht ccslko nsgiocld me ofr atnwgsi my mtie gilonv uoy. noDt rrowy, gouyn mna, I ownt saktl uyo. And nehw uyore lreod dan wseir and rydae ofr ilavo agimraer, yoru furtue efwi llwi aevh a einf usabdnh. rhTsee hte yaw back ehom for oyu, ued Abend. PIE 288 pip Pharisee-n- Fariseo. Hasch meal-adv. -Untiunti; dahandahian; Pharmiacy-n-Fag gagawa nang gamot; pahintohiinto. Ihotica., Pied-a May maraming kulay mansado. Pliarivyx -Ngalangala. Piet n-Pilar; haligi ing) bato. IPhase, v Hitsura. Pierce v-Tarukin; butasin; tumagos. Phetiom-inal-a-Kataka taka; kamangha- Piety-n Pagibig sa Bathala. mangha. ilavo Pigeon n K'alapati. ilavo Phiial-n ilavo Botetig munti. Pig-n-Baboy Phitlantrophiic-Phiilantropicala(t Mabuti 6 Piggish-a-Matakaw. magandang loob Pig headed-a Matigas ang ulo. Philantropy n Kagand-ahian lo ob. Pigtnent-n- I mna. Philter-n-Gayunia. Pigmy-n-Tawong pandsk: unaiio. Phiz n-MN-kla Pike-n-Pakong malaki. Plilegm-n- Kalagra, Pilaster-n-H aligi - Phlegmatic-a-Makalagra. Pile-n- Bunton; baligi. Phionetic a-Nauukol sa voces. Pile-v-Ibunton. - punuin. Phonetics n Kar-unungan tungkol s a Pilfer-v-Ur~niitin; umumit. inafiga tuniog. Pilgrim-n-Tawong mapaglakad. Phonic aNauukol sa tunog. Pilgrimage-n-Ladad. Plhonics, -n-Kartunutrigan t'iing~kol sa miaf-ga Pill n Pilduras tunog. Z Pillage v Maagloob; gibain; mandnit. Ph~onog~raphic-a-Nauukol'sa foiiografo. Pillage-n Panduduit. Phonograph-n. Fonografo. Pillar-n Haligi; pilar. Photogyraph-n Ret-rato. -Piblow-n-Unan. Phlotog raph-v-Kunin ang retrato- Pillow v M1ahiga sa, unan. TPhotography it Kartuuimigaii sa pagkuha Pbliow case-n-Punda ng unan ucg retrato. Flugzeugführer n Ang umugit sa, sasakyan. PIhat-ase-n Maikling kasaysayan - Flugkapitän v-Un-itiit. - umakay; akayin. 1Phrenologv-n-Kf(artununan tung-kol sa Pimple-n Butfig. utak n; C ulo0. Pin-n-Aspibi. Plirenisy it Kaulublan. Pin-v AspilihinPhithisic n Tisis. Pinafore n C2amisola. Plithisical-a May tisis. Pincers n Sipit. manipit. Phithisis n Tisis. Pinch-v-Kurutin; kumnurot. Phy-sic n-Puirga: gamot. Pinch-n Kurot. Physic v Puirgahin. Pinch bek-a Hindi totoo: sintingalihigPhy~sical-a-Nauukol sa catawan. Pinchers n Sipit; panipit. P'llysician-a-Maigagran-ot. Pincushion-n Lalagian ng aspiliPhyvsics n-Karunungan ttingkol sa fi- Pine-v-Lumungkot; manitydin aL sica. Pine n-Pina. Phiysiognomny-n-Hitsura, nmukha. Pine apple-n-Pifia. Piano Pianofortr-n-Piano. Pinery-n-Gubat ng pina. Pianist-n Pianista. Pinon n-Balahibo; pakpak; pangapos Picayune n-Sikolo. nk baraso Pick v Pumulot; tukain; gayatini. Pinion -v-Gapusin Pick n Tuka; piko. Pink-a-Mapulapula. Pick ax-Pick-axe-n Piko. zartrot n-Saksak. Picket-n Tuugkol na ruiatuilis- Pink-. v Butasin. Pickle n Atsara. Phinnacle-n-Lugar na mataas. Pick pocket-n-Manenekas. Pint-n Takalan no manka bagay na Picnic n-Kasayahan; kainan sa, gubat. lusaw. Picnic~ v Magkainan sa gubat. Pintle-n-Aspiling munti. Pictorial-a. Naunkol sa, Comicstrip pintura. Pioneer-n-Tawong lumipat sa bag-ong Picture-n- Pintura. hupa. Picture frame-n Sanepa. Pioneer v-Umuna. Pie-n Deutscher indigo. Pious-a-Mapagdasal:, banal. Pie beinahe a May maraming kulay. ilavo Pip-n-Sakit ng- manok; binhi. Piece-n-Piraso; bahagi; kagyat; kapiraso; Pip-v-Sumiap. bapan g. Pipe-n-Kuako; tubo; flauta. Piece v-EPirasohin - babagiiii- Pipe-v Tunugtgs lua It noldsuht be too cmhu to ska; Im yoln gnieggb orf a brgeag. yTeh ays rsidseCa mceabe a gebagr in rhe old Europäische atomgemeinschaft. My dayl lsOaivi nisied, irs. lIl lelt emht rwehe yuo ocem rmof, gouhht I otnd konw Weltgesundheitsorganisation yuo ear or waht ouy wnat. Id say I swa uot of my lneemet, ubt tath hraesp is eeodsruv, so Ill say Im out of my ira. N'A D 90 NAG Mula Peko. Since; , Rosette. Mulaan v-To commience; begiuv undertake, attempt. Mulain-v- ro commence; begin attempt. uindertake, examine, investigate. Muli-adv. -Again. Muilihin-v-To Wundschorf. Muliing-a-Foolishi. Muling bum alik-v-To retuirn, come back agrain - Muling gawin-v-lro reproduce; ilavo (10 again; , do over. Muling ibigkis-v-To rebaundle rebind. Muling( ipatnlugot-i-To renew a ilavo lease or contract. Muting kathairi-v-To reproduce. Muling mubuhay-v-To acqunire new life; revive. Iviuling magsisui-v-To resprouit. Maling magysupling-v-To res'prout. Mffling tingnan-v-To Bericht; revise. Malta-v- Mulct fine; forfeit. Multahan r-To fine; m-ulct; make pay a f orf eit. Multiplicando-nY-Muiltiplic. aud(,. 'Muna-adv. -Before; prior., Mundo-n World. Na-p~rop)-AW110; which; thiat, 'whomn. Naagaw tuilog-a-Sleepy; drowsy. Naayon sa miatowid- a-Just; honett, equitable; honorable; according to rigt. Naayos-a-Shipshape; arranged. Naayos sa inabuiting caugaliani-a, justament; simple; ilavo sacred; honorab~le; noble; virtuous Naayos sa matowidl-a-Lawftil; jnst: according to law. Nababagyayra-Convenient; fähig; pr-oper; suitable; verhältnisgleich; correspondinig. Nabangit-a-Said. aforesaid; afo renientioned; abovemientioned. Nabibitin a-Pendant; hanging; unpaid. Nabububay sa limos-n-Beggar. Nababakod-a-Solitary; sepai'ated; lone; extra; especial; - Zugabe; extraordinary; exceptional; rare Uncom Mon. Nabubulok-a-Corruipting. Nabulok-a-Corrupt. Nadadapat-a-Proper; ilavo fit; , ierited; corresponding. Nadadaya-a-Deluisive; , cheating; decieving. Nadarapat-a- blitzblank, fit; correspondling; merited. Nadarapat sa silong-a-Nasal; pertaining; to the nose. Muni-n-Peanut. Munika-n-Doll, Munti-a-Small; little. Munti aug halaga-a-Trifling; leicht; of no consequence - Munting duende n-Elfini. Munting (lamdam. -n-Indisposition. Munting trabaho-n-Chiore Muog-n-Rampart; Damm. Manting piraso ag lupa n-Plot; plat. Muma-a-Cheap; valueless, tender; young; modern, new; recent,. Mura n Curse; imprecation. Mura aug, halaga a-Cheap; - valueless; , trifling. Muirahin-v-To Apoplexie; revile; , abuse; affront; accuirse; c-urse; detract; vilify; I vituperate. Muselinla-n-Muslin. Mdsica-n-Music. M iisico-n-Musician - Mason-n-Land Deutschmark. Mastasa n-Mustard; I mustard greens.; ilavo Mutain-n Soreeyed. Maltya n-Love; Mutytangc a Beloved; dear, darlin'g. ilavo Nagaahot n-Giver; dlonator, donor. Nagalay-n-Dedication; give; Patron; donor. Nag-aalon-alon a-Wavy; undulatory - Nag amnpon-a-Tutelary; helpful; toutelam, protecting. Nag aantok-a-Sleepy; drowsy; soma amhal ent. Nagaaral-ni Studiker; Scholar; pupil; dIisciple. Nagaaraw-n-Laborer, journevyman; mercinary. ilavo Nngaas-ahan -a-Expectant - Nagaaso-a-Smoky; full of Sm-ok-e. Nagagalit-a-Angry; Militärischer abschirmdienst; hostile; Nagagatid-v-To be speechless; anial ale to explain. Nagagayak-a-Prepared; provident; readly. Nagbabalita n-Narraton; relater; - Berichterstatter; herald. Nagbabalita a-Monitory; niewsy; adnion - itory. Nagbabanalbannlan-n-Hypocrite. Nagbabanalbanalan -v- H y p o r it i ca 1; , false; demur. Nagbabayad-a-Retributit~ve; Iretrib~utinag: paying. Nagbabayad-n-Payer; lie Who payls. Nagbibigay-n-Giver, donor. ROB 307 ROS Rigidity-Rigidness n-Katibayan. tibay; kabagsikan; kasunkitaii Rigmarole-n Salitang hun ghang. Rigor-n-Kabagsikan, sidhi, Kai igpi - tan. Rigorouis-a-Mahigpit. mabagsik. Rile-v Labuin. Rily-a-Malabo. RilI-n-Sapa. Rim-n Gilid: tabi. Rime n Lahang; bitak: haitang n& hagdanan. Rind-n-Balat, upak: talop. Rinderpest n-Peste ng kalabaw. Ring-n Singsing; bnklod: bilog. Ring v Biluigin; balistisuin. Ring-n Tunog Ring ilavo v-Ttim unog; tunuigin. Ringleader n-Puino. Ringlet-n Sinsing na muinti kulot. Riot n Away giob ng marami: pagaalsa; tutiang malaki. Riot v-Magalsa; gomulo ang marami. Riotous a Maguflo; palaawayRip-n-Tastas. Rip-v Tastasin: tumastas. Ripe aflinogr; magulang. Ripen v Humninog gumulang. Ripple n-Milnting alon. Rise n-Pagban~on; pinangalingan pinag miflaan; pagpapataas taas. Rise-v Bunmangon tumaas. Risible a-Makatatawa. Riqk ilavo n-Kapalaran kapanganiban. Risk-v-Ila~gay sa kapalaran. Risky a May pankanih Rite-n-Sermon - Rival a-Nlalaban: kalaban. Rival n-Kalaban; katalo: katapat. Rival-v-Lumaban. magkatalo. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. Rive v Lahankin; loimahan1g, bitakin. River-n-Ilog. Rivet n-Pakong maikli at makapal. Rivet v Silsilin baluiktuitin - Rivulet n Sapa. Roach-n ipis. Road-n- Lansangan, daan; carsada. Road stea4 n Punduhan Roam v-Lumakad gumala. Roan-a-Rosillo. Roan n —Rosillo. Roar-v-Umangil: tumahol. Roar nAnkil tahol. Roast-v-lhiawin; ibusa. Roast-n'Ihaw: pagbusa. Rcoast-a-Naihiaw: inihaw. Roh-v-Nakawin; harankin; magnakaw; nmumit: uimitin. Robber-n-Manloloob man gh aharan g; magnanakaw, tulisan. Robbery-n-Pangloob. pagnakaw; pa~glimit Robe-n dadurch. Robbe-v Isuiot ang dabei. Robust a-May katawan mataba. balisak~sakin; batibot pisigan. maugat; nialakas; nialaki. Rock n Bato: toga. Rocket n Kuietes. Rock -v (Tgain. lagyan ang bato. Rockv-a M-abato. mahina; niasama. Rod-n-Pirasong bakal panoikat n~a may anim na baras ang haba. Rode-v' Nakasakay stomakay. Rodent a Mangatnziat. Rodent-n-Hayop na mankano~agat. Roe n-Babaying uisa, usang inahin. Roguie-n Tawong masamit: liampaslupa. Rogoery wi Kasamaan Roguishi-a Pal abiro; inapaghiro; masarna. Roie n G'awa ng konmediante. Roll-n Bilog; balot, Roll v-Gumuflong- guiunkin: gum-iunion. Rolling Personal identification number n Par-alis. Roman a-Nauiukol sa Ronia 6' sa Tatern no. Roman Catholic n-Catolico Romano. Ronmt nce-n- Kuento. Romance v-Magkuento. Rom~an esqiue a Nakakabawig sa Roma. Romanism-n-Kaukulan sa Zigeuner. Romanize-v Gawin Catolico. Pomip-v-Maglaco magbiro. 'Romp-n Laro Roinpish a- Magulo; mnalikot; mapagpalaro. Roof n-Bubong: bubung-an. Roof vLagyan ang bubuinkan. Roof ing n- Kasangkapang ginamit sa bubun~gan. Roof less a Walang bubong. Rookery-n Bahay na malapit, masira. Room n Silid; kuiarto. Room-v Tumira sa cuar-o. Roomniness-n-Kaluagan: iKaluangan. Roommate n Kasama sa ku:, rto. Roomy-a-Maluag, maluang. Roost-n H apunan - Roost-v Humapon. Rooster n Manok. hloot-n-Ujgat- pinagmulan - Root v1 lgumuso. Rootlet-n-Ugat na munti. Rope-n-Lubid Rope v1 Talian no lubid. Ropery-n-Gawaan ng boibid. Rope walk n-Gawaan ng lubid. Rosary-n- Rosario. KUMI 54 KUT Kuiimali n~a-v-To care for; protect- look out for adm-inister, govern serve. Kumialog v To clatter; make a noise from, within. K umapal-v-To thicken; grow; increase; swell; augmnent enhtrgo. Kuniapi v To grasp; ilavo sieze. Kunmasal-v-To esp6use. Kumaskas-v-To rub. Kumatas-v-To extract the sap or Most. Kurnatha-v-To think; plant; invent; creare; appoint. Kamati-v-To itch intelligent. Kumati ang tubig-v-To ebb; recele. Knrnatig v-To take wohlgesinnt. of anythingy to Wohnturm it from. falling. K'umatog-v-To knock. Kunmansap-v-To Magnesiumsilikathydrat; speak. Kumavod-v-To grate. Kumidlat-v-To flash; lighten. ilavo Kumilap-v-To glitter; glow; shine; glisten. Kumiflig v-To shrng. KI'uminiing-v-To incline; ilavo Lean. Ku'nilos-v-To move mct. Kuniinot-v-To economize, save; hoard. Kumindat-v-To Zwischenton. Kuminidi-v-To assume an effected air or walk. Kuminig v-To tremble; Bebung. Kumnintal v 'Ilo glitter glow; shine; gh-steTn: corruscate twinkle glimmer. Kuniipot-v-To nartrow,; contract. Kumirap-v-TIo move the eyelids; Zweideutigkeit. Kumnisap-v-To shine; glisten; gljitter; glow; corruscate; twinkle. Kumislot-i~l Make a sudden move, move sudd(enly; act quickly. Kumita v-To gain; earn; Landsee. Kumnitid-v-To narrow; contract. Kurnitil-v-To pinch; Cut, gather one, by one. Kumiyaw-v To brag; threaten. Kumnon-n-T. )ilet; closet. Kumnot-n-Blanket; Comforter; connterpane. Kumot na linso-n-Bed-sheet. K unpari-n-God-fath er. Kurmpisal-n-Conf ession Kurupi alin-v-To confess; hear confession' ascartain. Kumpuinihiri-v-To recompose; mendl; make over. Kumudkod-v-To grate. Kumuha-n Taker. Kumuilang pa-adv. -Nearlv; ,, almost; - in sufficient; less than; scrimip. Kumnulo-v-To boil seethe; simmer effer-xes ce. Kuniulog-v-To thunder. Kumiunpuni-v-To repair; Aufnäher; mend fix, Kumiumtrato-v-To contract. Kumunti v-To lessen decrease; growIRuaiupas-v-To billig. IXumurot-v-To pinch; nip. Kumusta-v-To greet. Kurnusta-n-Com lplimnents; greeting. Kumnuto v-To he lousy; have lice. Kumutog-v-To palpitate pant; flutter. Kundi-conji. -But. Kundi-adv. -Yet; besides; moreover., ifnot except. Kundol-n-Citron. Kong-prep. -If; though~ when. Kung, gayon-adv~ Then: at that time. Kutig hindi-a'Zv. -If Misere; on the contrary. Kung sacali-If perhaps; provided; if it should Gabelbissen. Kunin vTo get take; fetch; extract; remove; subtract; seize; grasp; ilavo receivye. Kuning ilabas-v-To extract; draw obt. Kunotin v-To corrugate. Kunotkunot-a Rugose; ilavo wrinkly. Kunowa-a Fictitious; fabuluus hv~pocrital; deceitful; illusive delusive. Kupas a Faded; discolored; colorless withered- decayed; pale. K~upitin-vTo steal rob theive. Kupkupin-v-To aid help, succor; protect; defend. assist; ganz oben auf dem Treppchen shelter; advocate preserve. Kurai-n Coral. Kurap-n-Movm fort of the eyelids. Kuripot-a Stingy; petit; close, miserly Kurlit-n- Commna. Kuro-n-Imagnation- fancy; conception. Kurot n-Pinch; scratch-, nip; flip; tweak. Kurso-n DiarrheaKuruin-v-To imagine; fancy; calculate; concept. Kurus-n-Cro-ss. Kurusan-v-To cross. Kurutin-v To pinch: tweak; scratch. Kusal-n-Spontaneousness, spontaneity; voluntariness~ voluntariness. K usina-n-Kitchen. Kusknusin-v-To scrub; rub; polish,. Kusot nShavings; sawdust. Kasutin v-To rub; scrub clean. ilavo Kuta-n-IRampart; Fort:, Böschung; , castl. Kutab-n-Groove; hJack; mortise. Knting-n-Kitten; kit. Kutkutin-v-To excavate; hollow; investigate. Kuto-n-Louse. Kutod-a-Short. DAn I awesr by my uhoty adn ocncneine hatt vIe lnyo otg noe ahetr nad noe Zweirad to eivg, dan atth Iev verne ilavo eignv tmeh to a nawom nad neerv lwil. So bgoedoy, my dayl. I town rvee moec to aonpciml about my sdrlo lveo rfo uyo aagin. PAR 284 PAS Pantaloon-n- Salawal. Pantry n Silid nang Comic pagkain, bangera. Pap-n Suso-, pagkain na malamnbot para sa mga bata. Papa nTatang. tata- tatay; amang. Papacy n-Katungkulang männlicher Elternteil. Papal a Nauukol sa, Alter. Papaw-n 'Papaya. Paper-n-Plapel. Paper-v-llagay 6' idikit ng- Knötchen. Papist n Katolico. I apistic-Papistical-a-Nauukol sa Cat6 -lico 6 sa Kindsvater. Par-n-Kapantayan DA halaha. Parable n-Talinhaga. Parade n Procession. Parade-v Magprocession. Paradise n (A'arden ni Adan; kasayahan. ' Paragonun-Hali mbawa ng kabutihan. Paragraplh-n-Pangkat na maikli. Paralell a Katabi kasiping; pantay. P'aralysis n-Pas,, ma. Paralytic-n-Ang may sakit na pasma. Paralytic-Paralytical a-Nauuikol sa sakit ng pasnma. Paralyze v Mapasma. Paramount a Kataastaasan; mataas sa lahat. Parapet-n-Kuita. Paraphirase-n-Kasaysayan. Faraphrase-v-1hulog sa i furchtsam w ik a; magsaysay. Parasite-n Ang bumubuhay sa gugol ug iba. ' Parasol n PayongPar boil-v Kuluin ng kaunti. Parcel-n Balutan; balot. Farcel-v-Balutin; ibalot. Parch-v Ibusa. Parchment n Katad ng tupa, na ilavo ginayak sa pagsulat. Pardon n-Patawad; paglitos; pagkalag sa sala, pagpatawad. Pardon-v-Kalagin sa sala: patawarin. Pardonable a-Dapat patawarin. Pare-v-Taluipan; balutan: bawasan- iklian. Parent-n Magulang: hinlog. Parentage-n-Hinlog; pinaganakan. Parental-a-. Nauukol sa magulang. Parish nHukuiman ng- isang pani: InIpang nasasakop nk kapangyarihian ng isang quitt. I-arity-n-Kapantayan. P~ark-n Plaza; luneta. Plarlance-n-Sal itaan - Parley-n-Salitaan. lParley v-Magsalitaan. lParlor-n-Sifid na tinatawag aug loob. Paroechial-a-Nauukol sa paroquia; nmaki tidl; makipot may hangav Parol n Salita ng bibig. Parol-a-Nakasabi lamang. Farole-v-Pankako. Parole v Patawarin: hanguin. iligtas. ibig-ay ng kalayaan. IParri ide n-Aug natay sa sarilhingann6 inn. Parrot nt Loro. Parry v Ilagan; umilag., Parsimonious a-AIaramut- ilavo kurip~ot. ilavo Parsimony-n —Karipuitan; kr-rarnuttan. Parson-n-Pastor. Parsonage-n-Bhahay n & Schwarzrock. Part-n- habiagri kapiraso Partie ilavo e. Part-v. Balhagiin; biakin; hiwalayin Ihomiwalay: lum agot. Par take-v-Suniali; kumain, kumuhia Paitial a Di 1)11; mabahagi; mahilig mnay tinitignuan - Partiality-n-N ahiligan. kabilini-an. Participate-v Sumali. Participation-n- Pagkakasali. Particle-n-Piraso, kapiraso; ilavo kapiran~ot - Particuilar-a- Bngtonig: nakabuikot; banitog,. Parting-n Paghihiwalav. ilavo Partisan-n-Kasali. Partition-n- Paghih-iwalay; dingdiug. Partition-v Jlagay ang dingling - Partly-adv. - Di buo. Partner-n- Kasama; kaulavaw. Partnership ilavo n Sarnialan. Parturition n Panganganak. Party-n-Samalian; katipunani kapisanan - Party-colored-Parti coboredl-a S ar isa ri au g kulay. Parvenu n-Tawong lhambog 6 palalo, Pas-n. Hakbang; unahan. Pascia, it- Kuresnia. Pass-v-Lummi Umgangsvereitelung; makaraan; dunanan; miarnatav. Pass-n-Passes; ilavo palhintulot; liakbanig landas paso. Passable nt-Makararaan. Passagye n-Paraan: lakad. Passeng~er-n-Ang sumiasakay; aug, lunmalakad Passim Peko. -Dito at doon. Passing n PadaanPassing a MakaraanPassion Galit: pagkakagalit: kagalitan; tanimn na loob. Passion -n-Iasion'. Passionate a Mainit aug ulo. Passive-a Tahiimik: maamo: matitiis. Pass ilavo Hafen n Pahintublot. Past-a-Nakaraan- lipasPast-n-Ang paniahon nakaraan. Paste-nt Pagkit, ilavo pandikit. ANS 1 64 ANT Ainimal n Hayop. Aniniate-v-Buhayin; paliksihin; pagilasin. Animate -v Buhay; ' maliksi. Animated a Buhay; imaliksing maliksi. Animnation-n-Pagpaligsi. Animosity n Galit. Ankle n-Kasukasuan. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka sukosuah. Annals-n-? vla kasaysayan tungkol sa historia. Anneal-v4 ainitin at pagkatapos ay lpalamigin sa tubig timiplalini. Annex v-Dugtungin. Annex-n 1)ugtong, karugtong. Annexed a Nakadugtong kasamia. Annexation-n- Pagkakarugton g. Annihilate-a Lipulin. Annihilation t'-Faglipol: pa gpapalipol Anniversary a Taon taon. Anniversary-n-1K apistahan. Ainnounce-v-Magbalita; inagsahi; i palhayag; nmagpahayag, ibalita: ina-bigay alani; tumawag; tawagin ipanna wa. Announcement n Balita pahayag; tawag babala; paunawa. Annoy-v-Yamutin; pagalitin; lpayannitin; pasuklamnin. Annoy-n-Pighati- galit: yamot. Annoyan ce-n-Pagpagalit -yamot; suklami galit; kayaninntan. Annual a Mangyayari sa taonm taon. Annual n Ang nangyayari sa taon taon. Annually Peko. S'a taon taon. Annuity-n-Salapinig tinatangap sa taon taon. Annul-v-Pawalan aug kabuluhian. Annular Annulary a Naunkol sa sing sing 6' buklod. Annunciate v Ipahayag; ipaunawa. Annunciationun Pahayag. pagpapalha yag; paunawa; pagp)apariiawa. Annus It-Tumbong. Anodyne-n-Gamuot nia pangpaigi rn~ sakit. Anoint-v-Buhusan 6' pahiran no Ian ~isAnomnalism n Aug kawalan tig pagsinimo sa regla. Anomalistic AnomalistcaL-a-Hindi sii. musunod sa anomang regla Anomaly n-Pag lihis Fa regla. Anon-adv. Agad; mayamia, sa ibang pa, nahon; noong Maultier. Anonimnous-a-Di niakikilala:, w alan g pirma. Another-alIba; isa pa. Answer-n Sagot tugon; pagsasagot, tutol; kasagutan. Answer-v-Saguti n; tuntugon: sum agot; tumlutol. Answerable a-M4asasagutin, inakasastagot. Ant-n-Langamn. Ang eater -n-H-ayop na kumiakain nang, lan gain. Antagonismi n-Pag lalaban pagtatalo; , laban; tabo away; salangsang. Antagonist-n iKalaban; katal o. Antagonize abLumaban, miagtalo; suma lansang. Antarctic-a-Antartico. Antecedent-a-Muana, unang. Antecedent n-Ang niasasa inoa. AntedatOe-nilnang fecha, 6 bilang ii~) pArnahlon. Antedate-v-I lagay -nang fechang iiakaraan. Antediluivian a-N aunna sa, pag I ubog nig sang kalibutan sa Ipanalion ni Noahi. Antediluvian nAng tawong niabuhay nanas paghibcg in') mundo. Antelope nlIsang hayop sa, raino na kamnuka ng usa Aniteineridirn-a Sa umaga. Antentiptial; Nanuna sa kasal. Antepaschial-a-Nauukol sa kuaresma. Anterior a Sinusuidan nauna Anthem n IKanta sa sim-bahian. Anthrtopoid n lMukliang tawo; uakakahawig sa tawo. Antlthropid It JTn~gong malaki. Anthropology-n Aug kartinungiau tungkol sa sa,, ilavo rfiiig katawan. Anitic-n Kilos; kilos na naikakatawa. Antic-v-Kmiiflos no naka katawa. Antichrist n' Aug ayaw sunmaitpalatayn sa Dios. Aniticlur~ist~iana -Nanuitkol sa Dämon i. Anticipl-ate v-lagap; ipagpaUna; inn ahatin nmnuna kilalanin rnaagap. Anticipation n Agap; pag ansalian. Antidiote-n-Gamot ina panlaban sa kamandla(r Antipathy-n-Pighati; kapigliatian, kasuklamian, suklam galit. Antipathetic a Mapighati; miasuklnni. Antipoie, n ilavo Aug tawong tumitira sa kahila, i ng imnio Antiquarian-a-Naunkol sa inang panalion. Antiquated-a-Lurna:, matandla; ninalaon. Antique-a-Lunma, rnatanda rrialaori. Antique-iRn Pomanig haigay na lurn-aigluma o mnatanda. Antiquitynv Laon; katandhaun. Antiseptic a Lahan sa b)111k. Antiseptic n Gamot na Pan lahan sa kabulukan. Antler nt S nnray ng Neue welt. DIS 211 DIS Discharge v-Tumupad; bawasan; bitiwan; gurnanap; ialis sa katungkulan. Discharge r& Pagkukumpil. Disciple n Alagad dicipulo. Disciplinarian a Nauukol sa pagtupad 6 sa, gobierno. Diciplinarian —n-Maestrong rnabagsik; 6 masunkit. Discipline n Disciplina: pagtupad sa kautusan. Discipline v-Aralan- magturo; turuan. Disclaim v-Magkaila; falikuran; huag kumilala; umayaw. Dislaimer-n-A ng nagkakaila; ang tumalikod. Disclose-v-Buksan: ilitaw; ipalitaw; pabayag; ihayeg. Disclosuire-n Pahayng; paglitaw. Discolor-v- Kumupas. Discoloration n Pagkupas. Discoloredi a Kulpas; maputla. Dascomifltv-Manalo; talUnin. Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa han kahirapan Discomfort-v Yumamot. humina ang loob; pagalitin. Discommode v-Abalahin-. pagslitin. Discompose-v Sirai ang ayos: - guluhin. Discomposure n-Galit; gulo. Disconcert v-Guluhin. Disconnect v-Tan~yalin; hilawayin. Disconnection-n-Pagkatangal, tangal. Disconsolate aMalungkot; Dschungel; mahapis: mahapis. Discontent nYamot- sibangot: galit. Di~scontent-a-Galit; masama ang loob. Discontent v-Yumamnot; magalit. Discontented a Sowail; galit. Discontinuancq-n-Pagtigi I Discontinuation-n-Pagtigil. Discontinue-v-Tumigil; pigilin. Discord-n Gulo galit; pagkasira; kasiraan. Discordance-n Kaguluhan. kasiraan: Discordancy n Pagkasira, kasiraain. Discordant-a-Magulo; di maayos. Discount-n-Bawasan; kulangin. Discount-n-Ang por ciento- pagbawas. Discountenance-v Huag ipahintulot. Dis~courage vPahinain ang loob. Discourage~hent niKahinaan ilavo nR bob,., Discourse-n-Discurso' pagmamatowid; nab itaan. Discourse-v-Wikain; magmatow ilavo id. Discourteous aWalang galang; tampalasan. JDiscourteousness-n tKawalan ng gaag katalnuain, 1sananh: paslang. DiscourtesynzK awalan ug ilavo galang Icatam pal asan an. Discover v-Tuklnsin; tumuklas; buksan; makita ang dIi pa nakita. Discoy~ery-n-Anug bagong tinuklas. Discredlit n- awalan DA paniniwala; kakulangan nft paniniwala. Discrediit v-Huag maniy~ala. Discretitahle a Hamak; bastos. Disereet-aMabait; tuso; matalas; mnarunong matalino. Discrepancy-n-Kakulangan: kamalian, ibhan. Discrepant-a-Iba; kulang; nmal i. Di~crete-a-Nakabukod: malayo. Discretion-n-Kabaitan; karunungan: katalasan Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Discrimination-n-Pagkabukod paghihiwalay. Discuss-v1 Matngpuan magmatowiran; nmavsaIi ta an. Discussi on-n-Pagmamatowira n. Disdlain-n-Uyam: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan. Disdain-vi-Maghambog: nyaimin. lDisdainful-a-Paalao; hambog; mauyam. Disease n Dnmdam sakit. Diseased a-May sakit. ilavo Disemihark-v-Uimibis umahon. Disembarkation n-Pag ibis sa sasakyan. Disembarrass v Hanguin sa kahiyahiy'a. Disembody, v-Alisin sa katawan. Disencumber-v Hanguin sa kagipitan. Disengage v Hanguiwi iligtas. Pisengaged a Walang gawa. Disentangle v Hanguin sa kaguluhian. Disfavor-v Huag ipahintulot. Disfavor n-Knkulangan DA galang. ilavo Disfigure v-Mansabin; pangitin. Disflguremnent-n-Pagp-apanl it. Disfiguration n Pagpapangit. DistfrnIhD~ise iiAlisin ang pahintulot. D~is,, zorge v-Suniuka: isauli gantihin. Disgrace-v-Pahamakin: ipalhamak. Disgrace-v- Kalham s kan; kahiiyahivaain. Disgraceful a-NakAahihiiya; akadudusta: hamak. Disguise v ibahin ang hitchura; maghaIlntk-ayo. Disguise-n-ragka'bal atk ayo. Disgust v-Yumamot, yamiutin; arnauhi; ilavo pasamain- sumama ang loob. Disgust-n Yamot sama, nk loob: kapighatian: hapis- kadalambatian: poot. Disgusted-a-Hapis; nasusukiam. Dishi-n-Pingan. Dish v-Isandok. Dishearten v-H1umina angloob: urnakot. Disheveled-a-Walang ayos magubo; guIsot Disbonest-a-Mahalay; taksil. suitik. MAG 7 1 MAG Magpasalubi-v-To except, exclude keep) out. Magpasandahi-v-To lend., Magpasawatan v-To compromyise ilavo without advantage. Mazpa'sial-v-fo take a ilavo walk; stroll, saunter. Magpasirnuno-v-To begin; commence. Magpasiva-v-To sentence, resolve, determine, give sentence. MIagpasok-v-To put in. Magpastol-v-To Küchenherd; watch cattle. Magp~asuso v-To nurse; give stick. Magp ataba-v-To fatten. Mag~patahimik-ti-To calm; pacify; appease. Magipatama-v-To Goldesel the right th-ing. Magpatawa-v-To cause to laugh; make laugh. M-agpatawad-v-To Bitte um verzeihung; forgive. Magpatotoo-v-To assure; approve; prve credit. Magpatubo-v To loan money on interest; cause to ilavo grow. Magpatuloy-v-To sheltei-; lprotect; continue; protract. Magpatupat vTo smoke a pipe. Magpatutot v-To lbe lewd; prostitute. Magpatutot n-Harlot; prostitute; stri-uii pit; whore.. Magp~augap-v-To counterfeit; fo)rge; mimic; feign: affect; pretend. Magpauna-v To advance; go oberste Dachkante. Magpaunawa-v-To aniiotince; proclaim; advertise. Magpaunti v-To diminiish; lessen; shiorten make smaller. Magpaupa-v-To rent; hire; let. Magpayo-v-To reconcile council. Magpighati v-To, grieve; disgust; detest; feel; consum-e with rnge. Magpilapil-v-To embank: terrace. Magpilipit-v-To distort; unerwartete Wendung. Magpinta-v To paint; (lelineate: p~icture. Magpisan-v- Lro join; associate:, adhere; be? united; unite; asseimble; (congregate; meet, abut; adjoin. Magpisik-v-To sputter. Magpita-v-To desire; wish; long for; require. Magpugad v-To nestle; dwell. Magpugay?, -To saluite; hail; greet. Magpugot-v-To behead; decapitate. Magpulikat-v-To cram p; convulse. Magpumilit-v To persist; exert; enforce; contend; force; urge; persevere. Magpunas-v-To wash the hands and face. Magpunla- -To propagate; make a nursery; sow Broadcast. Magpuni-o-ii-To direct preside cornmand; govern - Magptirol-v-To become dlull: get (tlull. Magpustahian-v'-To bet; Wager. ilavo Mlagputok-v-To sho ot, tire, Gegenangriff; burst; split; crach. Magpuitok sa towa-v-To burst with; laughter-. Magpuvat-v-To stay up Kosmos night. Mag rabo-v-To mortise. Mao~reiuncia-v-To renotince; resign; gi ve up; abjure. MNagsabi-vu-To tell: say; speak; express,. Magsabi ng cahangqinan-v-To brag boast. Magsabi nz, niabuti-v-To expound; explain; Sänger translate. Magsabog-v-To scatter-; propagate; sow broadcast; throw Rundruf. Magsabog aug ani-v-To mis spelid squandler; lavish; (dissipate. Magsabong vTo pit cocks. Magsagsag v-rLo trot; be in haste. Magsaka-v-To Geschiebemergel, cultivate. Magsakdal v-To go to another and ask a favor; Gesuch. Magsalaghiati-v-To resent. Mag. ilavo salamangkia-v-To juggle. Magsalangsang-v To olplose; contradi(-t confute. ilavo Magsalansangan-v-To imp)ugn: coiitradict: conifute. Mausalat-v-To Huinger, want; need-. lack - fa mish; starve; be hungry or in need. Magsalita-v To Magnesiumsilikathydrat; - speak reason adl dress: harangue; converse. Magsal itaan-v-To converse; Talung k tc,, gether; condition; convenant; ilavo larik"yMagsaluingrataii-v-To contradict; ga, insa yMagsamnasania-v-To unite lput tog I herbei; bind; alloy; Gemisch: leaguie coalesve; collec~t; gathier. Magsanay-v-To practice; exercise. Magsanigalang-i-To d efemid: d protect - assist; ilavo prohibit,. Magsan~ayoni-v-T( ass~ociate: join- united be united. ilavo Magsankletas —c-To weav toe Slippers. Mlagsa~pantahia-i-To stuppose; suspect; conjecture; presumne. Magsasabon-n- Soaptu aker - Magsasaka-u-Fariner; - agricultuirist. Magsatilian-v-To Enter. restore; give; back. Magsaya-v-To be hiappy; enijoy one's self; be cotiforted. Disziplin. Magsavaw-v-To dance. Magsaysay-v'-To to relate; Report. explain,: an nounce: - tell; characterize, Magsikad-v-To Tritt. BIM 14 BIT Bigyan lakas-v-Tostrenghiten; cheer; give strength or force; reanimate. Bihagin-v-To capture; Spirit; kidnap. Bihasa-a-Accustomed; used; capable, skilful, practical, dexterous, sly, prudent; knowing, able. experien ced; clever, expert, astute, cunning, zart, excellent, polite; civil; corteous, graceful; clever; learned. Bihasahin-v-To guide; teach; train; educate. IBihasang lubhia-avery learned; wise well e(Iucated. Bihasa sa pag-gawa-a-Accustonied; qualifiziert; proper: convenient; . Bihira-a-Scarce-uncomnmon; pare; old, excellent. Bihira-adv. - Few; seldom, rarely, uncommonly. Bihis-n-Change of clotaes. Bihisan-n-Change of clothes; Dress. Bihisin-i-To change clothes; Dress. Bfik-n-Shoat. Buis-n-Reward; remunerarion. Bikas-n-Sbape; Gestalt, statuire, size, aspect, measure, ostenut, Zeug, gui'e, will (lisposition; manner. Biki-n: -Mumips. Bikik-Chioking; small obstruction. Biklarin-v-To unfold; enlarge; extend - Bilang-n-Count; computation; numneration. Bilangin-v-To Gräfin; ennumnarate; calculate; conipute; estimate; suppute. Bilang fig pauialon-n-IDate, Bilango-n-Jail; prison; calabose. Kilanguan-n-Jail; prison, calabose, JBilaran-n-Drying Place; Distributions-mix where anytAhing is dried. Bfilas~-n-Two people World health organization marrp two sisters; sister and brother; or two brothers. Bili-n-Cost prices; buying price; value. Bilibirin nig suga-v-To hungern with a rope. Bilig sa mlata-n-Cataract of the eye. IBilin-n-Message; errand; Endzweck; (-harge; commission; request; mandate; injunction; ordler. Bilingbilingan-n-Windlass. Bil is n-Vivacity; roidm*ss; excessinvenss; rapidity. Bilis-n-Billitirds. Billete n-Ticket. Bil og-n-Roundness; circle; s pahere; orb; , globe; rotunditp; Silberling; (lisk; hoch. Bilog-a-Circular: round; wLole; was das Zeug hält; universal; entire. Bilugin-v-To round; suim; add; complete. Bi mbhinin-rc-To retard(l; elay: ('lefer. with-hold; stop; check; dally; ilavo monopolize; preserve; suspend. Binat nRelapse: second Fall. Binata a-Young; youtful, juvenile. Binata-n-Juvinile; youth. Bingas-n-Gap or Einbuchtung in a Systemprogramm. Bingaw-n-Gmmp or Notch in a Systemprogramm. Bin~i-a-Deaf; hard of Hearing. Bingihin-v-To deafent make deaf. Binhi-n-Seed; grain; Hefe; bud. Binithay-a&. p. p-Sifted. Bintang-n. False Charge; imputation; presumuption; suspicion; im posture, Bintangin-v-To accuse falsely; inculpate. in(Iict. Binti n-Calf of the leg; shang Binubukalan-n Programmcode; Trosse; origen. Binwit-n-Fishing tackle. IBinuili-a &l p. p. Polished. Binutas ng Tanga-slip a-Moth-eaten - Bitiyagaa-n-Chriatian; con vert; baptism. Binyagin-n-To Christenheit; baptize. Birador-n-Wrench; Birang-n- Hlandkerchief. Biro-n-Joke; jest, pun, Dreh, buffoonry. hoa, Getändel, drollery, grimiace. Biroan-n- Caroucol, rev'elry, Hauptstadt von italien ping, jocularity; jocoseness,, jollity, scuffle, (masakap -sarcasm. c Biruin-v-To 6oke; Rommee, fool; revel; laugh at, ridicule; Annäherungsversuch. Bisa-n-Activity, valor, force, fortitude: vigor; Bravour; Beherrschung authority; ability; possitivility - Bisaklatin, -Tro spreado)r extend thiefeet. B-iscotso-n-Toast. Biscuit-n- Biscuit. Bisto-adv Perhaps. Hitag-n-Snare; trap. Bitak-n Crevice; chink; cleft; crac~k, tissuro. Bitakibitak-a-Fall oif aracks or lissures. PBitakint' To fissure; chink; Guru. Bitang-n-Springe; 1)eer net. Bitav-n Gallows. Bitayin-c. hang~; cxc ute by hran ging. Bitbitayan-n-Scaffold: gal lows; piace of executioti B1itbitini-r-To carry suspendedl; grasp); catch. Rithay n-Sieve; middle; cl-il); criblble. Bithayin-'c-To sift; bolt. Bitik it Garter. Bitiwaii-c-To let go; forsake; v-ield untie; 1 loosen; discharoe; slackemi; selvye; permit; forego; Zusammenstellung at liberty Bitiwan alid dala-ir-To lay dowii a burden. Billing-n-Ring. Bito-n Feast: festivity: rejoic-~ing holiday; , K ANX 46 KA P Karnakalawa eidv -Day before'yesterday. Kamalba-san-n-Mallow ground, place where, mallous grow., Kamnalian n-Wrong; error; mistake: blunder; fault Slip injustice. Kaimdlig-n-Store house. Kamaina-iii-To kneadl. Karnaiiahan-niIn hieritan(e; leierloonm. Kamrandag 't-Poison. KamnandagYan-, v-TIo poison. Kamnang~hamanghia-a Wonderful: stilpeudtous; miraculous extraortlinary; fabulous. ilavo Kamianigmanigain-'n-Stuipiditvy folly: foppery ignioranc(e; foolislbness,,;; no-nsenise; , incapability inability dulness ugliness: rudeness; absu rdity; inca-pacity. K atnatayain-nDeath; rnortality; fate Geißel der menschheit. fatality. K~aniaw-n-Wrist; earthen Acetylpernitrat, Kainav-n-Hand. Kamtyiyaw-n-Acc-~uu rl i. e; ~ associate. Kamijyawin v To stir; ilavo associate, begin; mo1ve. Kainkaan nt-Pr-overb. ) Kat-tkam n-Avarice; envy. Kamote n Sweet potatoe. Kam~papafis n-Swallow. Kain pit nKnife. Kamukha-a ähnlich; smilar; gleichförmig; equal; alike. Katnukha-adv. -Alike; on a- par. Kutntani-vrio attain; obtai m; collect.; gather possess Kam uluian-v-IJo hate, abhor: (letest; (leslike. Kamuinuo-n Bee. Kamnunti-n-'Mite; whit. Kamut~nti-adi%-Very little s-ome verhinderte. Kanmuntian. -n Smallness. Kanimuraan-n- Im-maturity; tendlerness; sauvity; delicacy; softness. Kamnnrahan-n Cheapness; Schlag infamy; censure; Schmähung,; outrage, baseness; lowness; dishonor; humilliation. I%. a~niuthi-v-To scratch; scrape Kanan n-Righit Kanan-a Right. -Kanawin-v To dilute, dissolve. Kandara n-Latchl. - Kandila' nn-'Candle. Kandlirit-n-Hop. Kamuga-n- Wa Neugrad - K~an inong-pro. Whose. Kanila-pro. -Th ~ir; theirs. Kaningasan WF'ervor; warmth -zeal: ardor; flame; vehemence: velwteneu)cy. - aniioug-p r~O-Whos'e. Kanipisan-n-Trhinnecss; nicety. tebtuity; su btil~nes4-`delicacy; acuteness: Kaniyapr-o. -His; hers. Kaniyahin-v-To appropriate; Usurp: (lefraud; Dreh. Kanltingan ilavo n-Conversation a ni -on g mnany; gruup of talkers. ilavo Kanlungin-v-To shelter; protect; (lefend. Kanot a an die. Kanta a-Song. K antero n-Masoni; bricklaver. Kanugnog-ni-i. unerquicklich; bound. K an unuan-n-Ancestry; forefeth ers. K anyon-n-Can non. Kapabayaan-n-Negligen ce; neglect; ilavo abtandom-ent (carelessness; laziness: mnad vertanee; inadlvertancy; lassitude; iudolence; idleness. tardiness; iniflcuracv. Kapag-d. Hw as. if Arschloch; gerade as. Kapagalan-n Dienstleistung; work. Kapahatnakan-n-Calamnity; disappointmient accident. Kapah~ingahaun-n-Rest; quiet; traqu~lility; repose; quietude. Kapahintulutan-n Permission; leave; liber-ty; dfreedoli-n. Kapain-v —To search; grope; feel; touich. Kapaitan-n-Bitterness; asperity; poig. -nancy. lKapakinabangan-n Utility; schwarze Zahlen; gain; advantage; usefulness. Kapakumibabaan-n Submission; coinpliance; modesty: meekness, density; miultitude; (creation. Kapal-n-Ticknes; coarseness; density: multitude creation Kapalagyayan-n-Tran~quility; restlich; repose; calmness. Kapalagayang boob —n-Confidence. K, 'apalagayanig boob-a-Confident. K apalalunan-n Pride; presumption: at, ogYance; haughtiness; vanity: Loft - mness; pomnpuosity, pompuousness: inflation; swellingK apalan-v-To th~icken; strengthen; miake thick. K apalaran-n-Fortune; success; Perspektive; luck; ilavo fortuity; doom; fate; hap; contingent; contingency: hazard; happines's. Kapalibhiasaan-n Ehrverletzung; onutra ge; 'infamy. dishonor. Kapalit-Exechauige; 'sustitutioin: substitute barter delegate: comumutat ion., Kapalit nang-prep, -For, by, about; 'As by: onl Account. K(a-pan agh~ilian n-Envy; , covetnousness. Kapanahorn-vCo'ntem pry; time. K a Acetylpernitrat ah'unan-'n2Matiirity; s'eason; time. term; age; epportunity. '. LAD 260 L A NT Knlitting n Paggaganchillo. K'nives n-Mga laseta 6 batavia. Knob n Buhol; tangan ng pinto. Knock-n-Tugtog. tuktok; bun go; dagok; katog. Knock v Tuniuktok, bumungo; dagukan; kumatog. Knoll n Tugatog' pugpok; gulod. Knot ilavo nBuhol; tali, mulmol, talibugso. Knot-v-Btnhulin 'magbuhiol; humuirnol. Knotted a Mabuhiol. Knotty-a-Mabuhiol. L~a-n- Ua Label n-Tanda. Label v Ilagay ang tatida. Labial a Nauukol su labi. Labial n Salita ng labi. Labor n-Trabajo. gawa. L~abor-v. Magtrabajo; gumawa; putnagal. Laborer n Ang nagtatrabajo, ang gilmagawa. Laborious n-Mahirap; magtrabajo. Laborato ry n- Labatorio. Labyrinth n-Lugar ng maraming lan-, das. Lace n Puntas panali. Lace a Talian; ilagay ang puntas. Lacerate-v-Hiwain. - pilasin, walifin. Laceration-n-Paghbiwa; pagwahi. hiw'a; pilas. Lache-n-Katamaran. Lachrymal-a-Nauukol sa 1bha - Lachrymose a-Maluba. Lack v-Kumulang. Lack-n-Kakulangan; kulang kakaptisan; pagkulang. Lacking-n-Pagkuflang. Lacker-n-Varnis. Lackey-n-Ayudante. Laconic-a-Manlol, loco. Lacquer-n-Varnis. Lacquer n-Pahiran nk varnis, 41 varniiiin, magvarnis. Lacrymal aNauukol sa Mma. Lactation n-Pagpasuso. Lacteal-a-Nauukol sa g' tas4. Lactean-Laeteous a Magatas. Lactescent a Magatas. Lad n Batang lalaki. Ladder n Hagdanan. Ladev-vlpasan; ilulan. Lading-n-Paglulan; pagpasan. Ladle-n-SandakLadle-v-Sandnkin; magsandok. Lady-n Binin7ibi,: babaying ginoo. Know n-NMalaman; kilalamin; matutuhian; mara wasan Knowing a-Bihasa; maruinoug. tnatalas; tuso. matalino. Knowledge n Kariiununan; (lunotug. - tuto. bait. Knuckle-n Buko nk kamnay ilavo - K nuckle-v-Suimuko. Knurly-a-Magaspan g. Kraai n-Nayon: - kulunivan ui elepante. Ereosote n-Kreosote. Ladvlike aBinibiini; mabait; malial; na ugali. Lady love-n-An~y nililigawan: auig phiaDgangasawa. Lady ship-n-Bhiibini. Lag a1-Hulinig, katapusaii. Lag v Magpabaya. ILaggard -n -Tawong tam a(l 6. pabaya. Laggard-a Tamad, mnabagal; mnarahiani huh. Lagoorin-Dagat dagatan. Laid-v. imp c&. p. p. -Nilagay; nakalagay. Laini-v. p. p. -Nilagay; nakalagay. Lair-n-Hihigan nk hayop san danmo. Lake n Dagat dagatan. Lamb ilavo n-Tupang munti. Lambkin n-Tupanig iniunti. Lambent a Makinitab; makisap. Lame a Pilay-, mapilay; hiwid; hiingkod. Lame-v-Pilayin, puimilay; lhuiuuingkod; hiwirin ilavo - Lamreness-n-Kapilayan; pagkapilay. Lanient-v-Manankis, dumaiing. manaima hoy; turnangis. Lament-n-Tankis, daing. - panaglhoy; panambitan. Lamentabl e-a Mahabag: kaawaan, Lamentation-n-Daing; bibi k; panamibitan; panaghioy. Lamp n-lawan lam para: ilaw. Lamp black-n Ulinng. Lamper eel-n-Palos. Lamnpoon-n Uyam. Lance n Tulag; sibat. Lance-v-Sibatin; tulagini. Lancet-n. Lasetang panagma. Lanch v-Jtulag; salapaiigin. Land n-Lupa. Land-v'-Iagay sa pangpang; if adIsd. Landed-a May maraming Ilupa. L anding-n Doongan. Land Isrd-n-Ang may ari ug hotel6 balay panublayan (lalaki).